UA    RU    EN   
Національна металургійна академія України

Кафедра міжнародної економіки, політичної економії та управління

Тарасевич Віктор Миколайович photo

Завідувач кафедри: Тарасевич Віктор Миколайович

Контакти:

Адреса Кафедра міжнародної економіки, політичної економії та управління, НМетАУ, пр.Гагаріна, 4, Дніпро, 49600, Україна.

E-mail: kaf.pe@metal.nmetau.edu.ua

Телефон: (+38)0970780083

Альтернативна сторінка: http:/m.facebook.com/groups/363112694148790 Кафедра міжнародної економіки, політичної економії та управління (МЕПЕУ) є провідним центром навчально-методичної, науково-дослідницької й виховної роботи в НМетАУ. Вона була заснована у 1912 р. та до лютого 2018 р. відома під назвою "кафедра політичної економії". У 2018 р. кафедра розпочала підготовку магістрів, а у 2019 р. - бакалаврів за спеціалізацією "Міжнародна економіка" спеціальності 051 "Економіка". Глибока теоретична та практична підготовка забезпечується збалансованими навчальними планами, високим професійним рівнем професорсько-викладацького складу та досконалою організацією навчального процесу. Наявний колектив кафедри МЕПЕУ складається з 7 висококваліфікованих науково-педагогічних працівників, з яких три особи є докторами економічних наук та професорами, одна особа – кандидатом економічних наук, професором, три особи – кандидати економічних наук, доценти. Усі науково-педагогічні працівники мають наукові ступені за профільною спеціальністю 051 "Економіка".
 З 1994 р. кафедру очолює доктор економічних наук, професор Тарасевич Віктор Миколайович.
 Протягом всієї своєї історії кафедра забезпечує якісну фундаментальну економічну підготовку студентів усіх спеціальностей, кваліфікаційних рівнів і форм навчання. У 2016 р. кафедра отримала статус випускової для докторів філософії зі спеціальності 051 "Економіка". Водночас при кафедрі відкрито докторантуру за відповідною спеціальністю.
  Викладачі кафедри формують у студентів системне уявлення про функціонування сучасної економіки і надають знання з наступних дисциплін:
- для бакалаврів: «Економічна теорія», «Сучасна політична економія», «Сучасні економічні теорії», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Міжнародні економічні відносини», «Національна економіка», «Державне регулювання економіки», «Державне та регіональне управління »,«Соціальна економіка», «Міжнародна економіка», «Економіка, підприємництво та менеджмент».
- для магістрів: «Глобальна економіка», «Національна економіка», «Національна економіка та інтелектуальна власність», «Управління змінами», «Управління міжнародною конкурентоспроможністю», «Соціальна відповідальність», «Інноваційний розвиток підприємства», «Сталий розвиток в промисловості та  безпека виробництва».
- для бакалаврів економістів-міжнародників: «Сучасна політична економія», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Національна економіка України», «Соціальна економіка», «Міжнародна торгівля та світові ринки», «Міжнародні організації», «Державне регулювання економіки» , «Міжнародний бізнес», «Історія економіки та економічної думки», «Валютні операції і валютні розрахунки в міжнародній економіці», «Міжнародна економіка», «Міжнародна економічна діяльність України», «Європейська економічна інтеграція».
- для магістрів економістів-міжнародників: «Інноваційний розвиток підприємства», «Теорія і методологія сучасної міжнародної економіки», «Міжнародні стратегії економічного розвитку», «Управління міжнародною конкурентоспроможністю та зовнішньоекономічною діяльністю», «Управління змінами в міжнародному бізнесі», «Глобальна економіка та бізнес» «Національні економічні системи»,«Міжнародний бізнес та конкуренція», «Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності»,«Інституційний розвиток європейської інтеграції»,«Сталий розвиток в промисловості та безпека  виробництва».
 Викладання вказаних дисциплін забезпечено літературою, яка знаходиться в бібліотеці академії та навчально-методичному кабінеті кафедри. В його фондах – найновіші підручники та навчальні посібники, монографії провідних науковців, різноманітні економічні періодичні видання.
 Наукові інтереси кафедри фокусуються на цивілізаційно-національному та інноваційному вимірі еволюції відкритих економічних систем в умовах глобалізації та євроінтеграції України. У різні роки дослідження виконувалися у межах держбюджетних НДР: "Дослідження умов та інститутів інноваційної динаміки національної економіки в умовах глобалізації", "Дослідження динаміки національної економіки України та її факторів", "Національна економіка в умовах європейської інтеграції". З 2019 р. виконуються НДР за темами: "Інноваційні механізми розвитку національної економіки в умовах європейської інтеграції" та "Стратегія авангардизації національної економіки та її інноваційний менеджмент в умовах глобальної конкуренції"(всі з відповідними номерами держреєстрації).
 За останнє десятиріччя результати наукової та навчально-методичної роботи викладачами кафедри найшли відображення у 31 монографії, 6 статтях у виданнях, що входять до баз даних Scopus та Web of Sсіеnсе, 154 статтях у фахових виданнях, 9 підручниках, 11 навчальних посібниках, чисельних тезах доповідей та навчально-методичних розробках. Викладачами, здобувачами та аспірантами кафедри були успішно захищені 4 кандидатські та 2 докторські дисертації за спеціальністю 051 "Економіка".
 За ініціативою кафедри у 2015 р. розпочате видання електронного наукового журналу "Проблеми економіки та політичної економії", який у 2017 р. набув статусу фахового за галуззю знань "економічні науки" і був анотований у наукометричній базі даних Indеx Copernicus.
Наявність колективу висококваліфікованих науково-педагогічних працівників кафедри, зміст та методика навчального процесу, що відповідають сучасним вимогам, забезпечення навчальною літературою і методичними розробками гарантують високий рівень підготовки економістів-міжнародників.

 

     facebook banner   twitter banner   youtube banner   instagramm banner
mon banner   banner osvita-dnepr   Урядова гаряча лінія
WEB of Science   ДНУ ім. Олеся Гончара Scopus  
(C) 2006-2020 nmetau.edu.ua

Візитка

Спеціальності

Співробітники

Новини

Освітні програми зі спеціальності 051 «Економіка»

Наукова діяльність

Абітурієнтам

Дистанційне навчання

Архів новин

Силабуси вибіркових навчальних дисциплін загальноакадемічної бази

Загальна інформація

Групи забезпечення спеціальності та освітніх програм

Практика

Дипломування

Інтернет-ресурси для економістів міжнародників

Академічна доброчесність

Інформація для студентів кафедри

Зовнішні стейкхолдери

Акредитація

Навчальна та методична діяльність