Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Публічна інформація

          СТАТУТ Українського державного університету науки та технологій (УДУНТ)

          ПОЛОЖЕННЯ про Нікопольський факультет УДУНТ (НФ УДУНТ)

          СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ УДУНТ

          СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ НФ УДУНТ на 2021 – 2026 рр.

          Правила внутрішнього трудового розпорядку УДУНТ

          ПОЛОЖЕННЯ про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в УДУНТ

          ПОЛОЖЕННЯ про Вчену раду НФ УДУНТ

          ПОЛОЖЕННЯ про студентське самоврядування УДУНТ

          ПОЛОЖЕННЯ про студентське самоврядування на НФ УДУНТ

          ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу в УДУНТ

          ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу в НМетАУ

          ПОЛОЖЕННЯ про робочу програму навчальної дисципліни УДУНТ

          ПОЛОЖЕННЯ про порядок та умови обрання вибіркових навчальних дисциплін студентами НФ УДУНТ

          ПОЛОЖЕННЯ про групу забезпечення якості освітньої програми УДУНТ

          ПОЛОЖЕННЯ про порядок навчання студентів за індивідуальним графіком

          ПОЛОЖЕННЯ про порядок формування індивідуальної траєкторії навчання студентами НФ УДУНТ          

          ПОЛОЖЕННЯ про організацію виконання індивідуальних завдань та самостійної роботи студентів на НФ УДУНТ

          ПОРЯДОК відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти в УДУНТ

          ПОЛОЖЕННЯ про організацію та проведення діагностики знань студентів

          ПОЛОЖЕННЯ про контрольні заходи на НФ УДУНТ (тимчасове)

          ПОЛОЖЕННЯ про екзаменаційні комісії УДУНТ

          ПОЛОЖЕННЯ про організацію та проведення практики студентів Українського державного університету

                                  науки і технологій

          ПОЛОЖЕННЯ про виконання кваліфікаційної роботи в УДУНТ

          ПОЛОЖЕННЯ про рейтингову систему оцінювання досягнень студентів НМетАУ (ІПБТ УДУНТ)

          ПОЛОЖЕННЯ про порядок реалізації права на академічну мобільність учасниками освіт. процесу на НФ УДУНТ 

          ПОЛОЖЕННЯ про порядок реалізації права на академічну мобільність учасниками освіт. процесу УДУНТ

          ПОЛОЖЕННЯ про забезпечення студентоцентрованого підходу до навчання на НФ УДУНТ

          ПОЛОЖЕННЯ про організацію інклюзивного навчання в Українському державному університеті

                                  науки і технологій

          ПОРЯДОК визнання результатів навчання та компетентностей, здобутих у неформальній та/або

                                  інформальній освіті

          ПОРЯДОК супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

                                  в Українському державному університеті науки і технологій

          ПОРЯДОК супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

                                  в ННІ "Інститут промислових та бізнес технологій" УДУНТ 

          ПОРЯДОК супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення 

                                  на Нікопольському факультеті УДУНТ 

        ПОЛОЖЕННЯ про порядок заміщення вакантних посад та проведення конкурсного відбору науково-

                                 педагогічних працівників УДУНТ

          ПОЛОЖЕННЯ про рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних, педагогічних працівників УДУНТ

          НАКАЗ від 29.06.2022 р. №187-к Про організацію підвищення кваліфікації педагогічних та науково-

                                  педагогічних працівників в університеті

          ПОРЯДОК організації та визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних та науково-

                                  педагогічних працівників УДУНТ

          ПОЛОЖЕННЯ про академічну доброчесність на НФ УДУНТ

          КОДЕКС академічної доброчесності УДУНТ

         ПОЛОЖЕННЯ про видання навчальної та навчально-методичної літератури в УДУНТ

         ПОЛОЖЕННЯ про порядок підготовки, видання та використання навчально-методичного забезпечення 

                                  навчального процесу на НФ УДУНТ

          ПОЛОЖЕННЯ про розробку силабусу навчальної дисципліни

          МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до створення силабусу навчальної дисципліни

          ПОЛОЖЕННЯ про політику та процедури вирішення конфліктних ситуацій в УДУНТ

          ПОЛОЖЕННЯ про порядок запобігання та врегулювання конфліктів інтересів із здобувачами у діяльності

                                  посадових осіб Нікопольського факультету УДУНТ

          ПРАВИЛА військового обліку в університеті для студентів денної форми навчання

          АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА УДУНТ на 2022-2024 рр.

          АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА Національної металургійної академії України (ІПБТ УДУНТ)

          КОДЕКС ЧЕСТІ ВИКЛАДАЧА Нікопольського факультету УДУНТ

          КОДЕКС ЧЕСТІ СТУДЕНТА Нікопольського факультету УДУНТ

 Примітка. На Нікопольському факультеті, як відокремленому структурному підрозділі УДУНТ, розроблено та введено в дію ряд Положень, якими врегульовано ключові аспекти діяльності. Положення повністю відповідають місії та стратегії факультету, враховують специфіку роботи НФ УДУНТ у м. Нікополі та Нікопольському регіоні. Тим не менш, із загальних питань, а також з питань, що виходять за межі повноважень Вченої ради факультету, використовуються нормативні документи, що діють в Інституті промислових та бізнес-технологій УДУНТ (публічна інформація ІПБТ УДУНТ), до структури якого входить Нікопольський факультет. Це стосується, зокрема, питань забезпечення якості освітньої діяльності та осремих аспектів, пов'язаних з ефективним функціонуванням закладу вищої освіти (контекст).