Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Лебедєва Валентина Костянтинівна photo

Лебедєва Валентина Костянтинівна

кандидат економічних наук, професор

Контакти:

E-mail: lebtoval@gmail.com

Телефон : (+38)0969628841

Кімната : 201а

 Закінчила у 1977 році Дніпропетровський металургійний інститут (з 1993 року – Державна металургійна академія України, а з 1999 року – Національна металургійна академія України) за спеціальністю «Організація механізованої обробки економічної інформації», отримавши кваліфікацію інженера-економіста, а у 1982 році – аспірантуру Центрального економіко-математичного інституту Академії наук СРСР.

 В 1982 році успішно захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.10 – управління в соціальних та економічних системах на тему: «Дослідження цінності економічної інформації в умовах автоматизованих систем управління». В 1992 році їй присвоєно вчене звання доцента кафедри політичної економії. З 2012 року – професор кафедри політичної економії. У 2019 році пройшла підвищення кваліфікації, отримавши атестат щодо вченого звання професора кафедри міжнародної економіки, політичної економії та управління. Стаж науково-педагогічної роботи 42 роки.

Пiдвищувала квалiфiкацiю у Днiпропетровському регiональному iнститутi державного управлiння Академii державного управлiння при Президентовi Украiни (2018 р.).

Має сертифікат, що підтверджує володіння англійською мовою на рівні С1; є членом групи забезпечення спеціальності 051 – Економіка. 

 Викладає економічні дисципліни: «Економічна теорія», «Соціальна економіка», «Управління змінами», «Сталий розвиток в промисловості та безпека виробництва», «Соціальна відповідальність», «Управління змінами в міжнародному бізнесі» та ін. За її авторською участю підготовлено та видано численні підручники та навчальні посібники, у тому числі, з грифом Міністерства освіти та науки України: «Економічна теорія» у п’яти томах (Київ, 2012р.), «Історія економічних вчень» (Київ, 2013р.), «Міжнародна економіка» (Київ, 2012р.), «Національна економіка» (Київ, 2009р.), «Історія економічних вчень» (друге видання, Київ, 2016р.), «Сучасна міжнародна економіка» (Дніпро, 2019р.), «Соціальна відповідальність» (Дніпро, 2019р.), «Державне та регіональне управління» (Дніпро, 2018р.), «Управління змінами» (2018р.).

 Основні напрямки наукової діяльності: цінність економічної інформації, економічна теорія переміни діяльності, космогенні принципи в економіці, економічна синергетика, інформаційна економіка, міжнародна економічна інтеграція, науково-технічна та освітня політика.

 Очолює науково-теоретичний семінар кафедри міжнародної економіки, політичної економії та управління; є заступником завідувача кафедр из наукової роботи. При її участі у якості відповідального виконавця відповідно до Координаційних планів науково-дослідних робіт Міністерства науки і освіти України успішно виконані фундаментальні НДР: «Проблеми теорії та практики перехідної економіки» (номер державної реєстрації 0100U000751, 2000-2002 рр.); «Перехідна економіка: теорія, методологія, політика» (номер державної реєстрації 0103U003232, 2003-2008 рр.); «Дослідження закономірностей розвитку національної економіки в контексті глобалізації» (номер державної реєстрації 0108U00172, 2008-2009 рр.); «Національна економіка України в умовах європейської інтеграції» (номер державної реєстрації 0016U001148).

 Співучасник низки спільних міжнародних проектів. За результатами їх реалізації вийшли в світ наступні монографії та підручники: «Переходная экономика: методология, теория, политика» (2003р.), «Європейський вектор економічного розвитку» (2005р.), «Экономика цивилизаций в глобальном измерении» (2011р.), «Политическая экономия: прошлое, настоящее, будущее» (2014р.).

 Автор понад 240 наукових, науково-методичних та навчально-методичних праць, у тому числі, одноосібних монографій «Экономическая теорія перемены деятельности» (2005, 2015 рр.), «Выйти из круга традиций: экономическое эссе грядущей эпохи» (2001р.). Публікується у провідних українських економічних журналах: «Економіка України», «Економічна теорія», «Європейський вектор економічного розвитку». Брала участь у багатьох наукових форумах, симпозіумах та науково-практичних конференціях, в тому числі, міжнародних (Україна, Білорусь, Казахстан, Польща, Росія). 
 Член редакційної колегії фахового наукового економічного електронного журналу «Проблеми економіки та політичної економії». Член Громадського об’єднання «Всеукраїнської асоціації політичної економії» та Міжнародної політ економічної асоціації.

 Нагороди та відзнаки. Грамота Дніпропетровської обласної ради (2005р.), Почесна грамота Міністерства освіти України (2010р.), Грамота Міжнародної євразійської асоціації університетів (2015р.).

 Наукометричні ресурси: Google Scholar Citation

 Публикации:

1. Лебедєва В.К. Економічна теорія зміни діяльності: (видання 2-е, доповнене). – Нікополь: ТОВ «Принтхаус Римм», 2015. – 236 с.

2. Тарасевич В.М. Основи аксiологii та праксiологii економiчноi науки /В. М. Тарасевич, В.К. Лебедева, Л.М. Проха //Проблемы економiки ТВ полiтичноi економii. -2020. - Номер 1. - С. 7-26. (Google Scholar, Index Copernicus).

3. Лебедєва В.К. Нацiональна науково- технiчна та освiтня полiтика в умовах еврлпейськоi iнтеграцii / В.К. Лебедєва // Проблеми економiки та полiтичноi економii, – 2017. – №2. – С. 142-151

4. Ambrazhei O. The use of indicators of cross-quantity elasticity of connected demand in education service in the Institutions of Higher Education / O. Ambrazhei, V. Lebedieva, V. Tarasevich // Marketing and management of innovations. – 2016. – №4. – Р. 113-120.

5. Bandorina L. Economic geographical aspects of development of the regions of Ukraine / L. Bandorina, G. Kovalchuk, V. Lebedieva, L. Savchuk // Juornal of Geology, Geography and Geoecology. – 2019. – № 28(1). – Р. 87-94.