National metallurgical academy of Ukraine

Сost of education


Applications

kalkulyatsiya_vartosti_pidgotovki_aspirantiv_dennoyi_formi_navchannya_na_2021-2025.pdf (kalkulyatsiya_vartosti_pidgotovki_aspirantiv_dennoyi_formi_navchannya_na_2021-2025.pdf 790 kb)

kalkulyatsiya_vartosti_pidgotovki_aspirantiv_zaochnoyi_formi_navchannya_na_2021-2025.pdf (kalkulyatsiya_vartosti_pidgotovki_aspirantiv_zaochnoyi_formi_navchannya_na_2021-2025.pdf 935 kb)

Calculation of the cost of passing the candidate exams for 2021.pdf (rozrahunok_vitrat_za_zdachu_kandidatskih__ispitiv_na_2021rik.pdf 684 kb)Uplink: Postgraduate / Doctoral Studies