Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

МІЖНАРОДНІ ПРОЕКТИ

Національна металургійна академія України приділяє значну увагу приведенню навчальних програм, технологій навчання та науково-дослідницької діяльності академії у відповідність до Європейських принципів та стандартів освіти. НМетАУ є активним учасником таких Європейських проектів як Erasmus+, TEMPUS, DAAD, Visby та інші.                                                                                                                          

 

Посилення ролі ЗВО в промисловій трансформації в контексті парадигми Industry 4.0 в Грузії та Україні
609939-EPP-1-2019-1-BE-EPPKA2-CBHE-JP
 HEIn4 logo

Erasmus Plus Logo

 

www.hein4.net

YouTube channel

Facebook

Навчальна лабораторія виробнича фабрика

Мета проекту: посилення ролі ЗВО у сприянні трансформації промисловості в контексті парадигми «Індустрія 4.0» в Грузії та Україні.

Цільова група: університети, підприємства.

Завдання проекту:
- підсилити потенціал ЗВО (людські ресурси, матеріальна база, інституційні підрозділи) відповідно до нових викликів парадигми «Індустрія 4.0»;
- посилити співпрацю ЗВО з промисловістю шляхом запровадження спеціалізованих курсів та консультаційних послуги для компаній (великих, середніх і малих) з метою вивчення можливостей, що з’являються внаслідок нової промислової революції, шляхом зміни бізнес-моделей;
- запровадити для студентів магістратури нову навчальну дисципліну «Управління підприємством в умовах Індустрії 4.0» з метою покращення працевлаштування випускників у нових ринкових умовах;
- розробити рекомендації щодо оновлення інженерних навчальних програм відповідно до компетенцій, необхідних для експлуатації підприємств майбутнього.

Напрями діяльності за проектом:
- ознайомлення з методиками викладання та навчальними програмами ЗВО Європейського Союзу в контексті Промисловості 4.0;
- розробка методологічної концепції та змісту навчальних програм;
- ознайомлення з практиками розбудови потенціалу ЗВО в контексті співпраці з промисловістю;
- розробка кейс-стаді;
- розробка короткострокових курсів для промисловості;
- розробка нової дисципліни для студентів-магістрів «Управління бізнесом в умовах Промисловості 4.0»;
- розробка рекомендацій щодо оновлення програм навчання інженерів;
- створення навчальних лабораторій «Віртуальне Підприємство»;
- навчання персоналу для навчальних лабораторій «Віртуальне Підприємство»;
- розробка змісту та потенціалу для надання консультаційних послуг;
- впровадження внутрішніх та зовнішніх заходів контролю якості;
- поширення проектних заходів та результатів на національному і міжнародному рівнях;
- пілотне запровадження та коригування результатів проекту, розробка заходів щодо забезпечення сталості досягнутих результатів;
- координація та оперативне управління проектом.

Очікувані результати:

 1. Людські ресурси в грузинських та українських ЗВО, здатні реагувати на нові виклики парадигми «Промисловість 4.0»:
 2. Концепція методології та змісту навчальних планів у відповідності до парадигми «Промисловість 4.0» (Концепція вищої освіти 4,0);
 3. Кейс-стаді, що представляють досвід ЗВО Європейського Союзу широкій аудиторії;
 4. Рекомендації для оновлення інженерних навчальних планів з фокусом на  нові транс дисциплінарні компетенції, необхідні для експлуатації підприємств майбутнього, та забезпечення відповідності вищої інженерної освіти новим викликам;
 5. Нова навчальна дисципліна «Управління бізнесом в умовах Промисловості 4.0» (5 кредитів ECTS) запроваджена до існуючих програм навчання студентів-магістрів;
 6. Короткотермінові курси підвищення кваліфікації промислового персоналу (3 кредити ECTS) розроблені грузинськими та українськими ЗВО;
 7. Навчальні лабораторії «Віртуальне Підприємство» засновані в кожному грузинському та українському ЗВО і посилені міжнародною мережею в якості осередку співпраці в контексті «Промисловість 4,0»;
 8. Регулярні колоквіуми для підвищення кваліфікації викладацького складу в кожному ЗВО;
 9. Консультаційні послуги для промислових компаній надаються навчальними лабораторіями «Віртуальне Підприємство»;
 10. Круглі столи за участі стейкхолдерів організовані навчальними лабораторіями «Віртуальне Підприємство» та інтегровані до звичайної практики ЗВО;
 11. Бізнес-плани сталого функціонування навчальних лабораторій «Віртуальне Підприємство» розроблені у кожному ЗВО;
 12. Веб-сайт проекту, друковані та онлайн публікації, які розповсюджують набутий досвід та кращі практики і просувають здобутки проекту серед інших ЗВО і промисловості в Грузії та Україні.

Учасники проекту:

Європейський Союз: Католицький університет Льовен (Бельгія), Політехнічний інститут Порту (Португалія), Королівський технологічний інститут KTH (Швеція),  Вольво карс Гент (Бельгія)

Україна: Національна металургійна академія України, Донецький національний технічний університет, Луцький національний технічний університет, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Дочірне підприємство “Фесто”.

Грузія: Державний університет Акакія Церетелі, Батумський державний університет Шота Руставелі, Університет бізнесу та технологій, Агенція Грузії з інновацій та технологій.

 

Координатор проекту в УДУНТ (до 01.11.2021 НМетАУ):
проректор з науково-педагогічної роботи проф. В.І.Шатоха, тел.факс +38 056 247 44 33, shatokha@metal.nmetau.edu.ua

з 01.01.2023 доцент кафедри електометалургії О.В.Жаданос, тел.факс +38 056 247 44 33, o.v.zhadanos@ust.edu.ua

Термін виконання проекту: 15/01/2020-14/01/2024

 

 

Імплементація системи забезпечення якості освіти через співробітництво  університету-бізнесу-уряду в ЗВО
586109-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-SP
 EDUQAS logo

Erasmus Plus Logo

 
www.web.elth.ucv.ro/eduqas/

Мета проекту: впровадження системи забезпечення якості освіти шляхом розробки ефективних внутрішніх стандартів якості, що сприятимуть підвищенню можливостей працевлаштування студентів університетів країн-партнерів. Внутрішня система контролю якості буде ґрунтуватися на аналізі потреб і можливостей казахських та українських ЗВО, досвіді та кращих практиках забезпечення якості в Болонському процесі.

Цільова група: студенти, адміністративний та науковий персонал, фахівці з питань якості, представники бізнесу, державні органи, асоційовані партнери.

Завдання проекту:
- створення 6 підрозділів із забезпечення якості, що об'єднують заходи з забезпечення якості та підтримують розвиток  культури якості серед усіх учасників;
- впровадження внутрішніх керівних принципів та процедур забезпечення якості, спрямованих на вдосконалення освітніх програм та інших заходів;
- зміцнення потенціалу навчально-викладацького складу, який бере участь у процесах  забезпечення якості;
- модернізація внутрішніх інформаційних систем оцінки якості та вдосконалення інфраструктури забезпечення якості;
- розвинення відкритої для нових членів мережі експертів із забезпечення якості через співпрацю університетів-бізнесу-уряду.

Напрями діяльності за проектом:
- сприяти створенню культури якості на різних рівнях шляхом мотивації, довіри, відповідальності студентів і інституційного лідерства окремих працівників;
- розробити пропозиції щодо розробки програм для бакалаврів та магістрів за участю всіх зацікавлених сторін;
- розробити технології оцінки якості програм бакалаврів та магістрів; розроблені програми повинні відповідати цілям та результатам навчання;
- провести тренінг для фахівців з якості освіти та академічного персоналу;
- удосконалити партнерську мережу університет-бізнес-уряд через співпрацю з університетами ЄС;
- удосконалити внутрішню інформаційну систему університетів з оцінки якості;
- розробити корпоративну інфраструктуру забезпечення якості на базі ІКТ.

Очікувані результати:

 1. створено підрозділи контролю якості, розроблено набір стандартів, керівних принципів для забезпечення внутрішньої якості вищої освіти;
 2. поліпшення якості діяльності (дослідження, освіта, управління) на основі досвіду університетів ЄС;
 3. поліпшення культури якості серед студентів, викладачів, адміністративного та керівного персоналу університету;
 4. створенопартнерську мережу університет-бізнес-уряд за сприяння агентств забезпечення якості, професорів, дослідників, студентів з університетів ЄС;
 5. розвиток в університетах внутрішньої інформаційної системи з оцінки якості та корпоративної інфраструктури забезпечення якості;
 6. впровадження внутрішньої політики, керівних принципів та процедур забезпечення якості, що будуть основою для національних стандартів забезпечення якості.

Учасники проекту:

Європейський Союз: Університет Крайова (Румунія)Університет Льєж (Бельгія)Королівський технологічний інститут KTH (Швеція)Пловдивський університет "Paisii Hilendarski" (Болгарія), Латвійський університет (Латвія), Університет Лотарингії (Франція), Вища рада з оцінки досліджень та вищої освіти (Франція)

Україна: Національна металургійна академія України, Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеца, Національний університет "Львівська політехніка"Донецький державний університет управління, Міністерство освіти і науки України, Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, Національне агентство з забезпечення якості вищої освіти України.

Казахстан: Казахський університет міжнародних відносин Аблай-Хан та світові мови, Казахський університет економіки, фінансів та міжнародної торгівлі, Міністерство освіти і науки Казахстану.

 

Координатор проекту в НМетАУ :
проректор з науково-педагогічної роботи проф. В.І.Шатоха, тел.факс +38 056 2474433, shatokha@metal.nmetau.edu.ua

Термін виконання проекту: 15/10/2017-14/10/2020

 

 

Європейське лідерство у запобіганні зміни клімату
564689-EPP-1-2015-1-UAEPPJMO-MODULE
 Erasmus Plus Logo EU Clim logo
 
www.euclim.com

Мета проекту: розвинути базу знань та людський ресурс, необхідні для гармонізації соціально-економічного розвитку в Україні з політикою ЄС у запобіганні зміни клімату
Завдання проекту:
- запровадити європейський вимір для студентів, навчання яких не пов‘язане з європейськими студіями;
- виконати аналіз політики та інструментів ЄС з питань клімату та довести його результати до освітян та фахівців з промислової політики;
- залучити молодих науковців до досліджень, пов‘язаних з ЄС.
Лідер модулю: проф. В.І.Шатоха
Термін виконання проекту: 01/09/2015-31/08/2018

Спільні європейські проекти TEMPUS

Вища інженерна освіта для екологічно сталого промислового розвитку
543966-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR
 Tempus Logo 2013
 HETES logo
www.hetes.com.ua

Головною метою проекту є підвищення відповідності вищої технічної освіти в Україні до викликів, пов’язаних з сучасним та майбутнім трансформуванням промисловості задля забезпечення сталого розвитку та стабілізації клімату.

Цілі проекту:

1. Розробити навчальний курс «Екологічно стійкий промисловий розвиток» для магістрів, аспірантів та слухачів системи післядипломної освіти, який охоплює такі галузі промисловості, як гірнича справа, металургія, енергетика, машинобудування і мехатроніка.

2. Розробити програму підготовки інженерів, зосереджену на міждисциплінарних екологічних аспектах.

3. Створити міжфакультетські центри сталого розвитку у 5 українських університетах.

4. Створити платформу для взаємодії освіти, науки, промисловості та органів влади відповідно до потреб стійкого суспільства.

 Учасники проекту:

Європейський Союз: Католицький університет Льовену (Бельгія), Новий університет Бакінгемширу (Великобританія), Університет Гранади (Іспанія), Королівський технологічний інститут (Швеція), Volvo Cars у Генті (Бельгія).

Україна: Національна металургійна академія України, Донецький національний технічний університет, Івано-Франківський національний університет нафти і газу, Севастопольський національний технічний університетКриворізький національний університетМіністерство освіти і науки України. Український науково-дослідний та технологічний центр металургійної промисловості.

Термін виконання проекту: 01 грудня 2013 – 30 листопада 2016

Цей проект фінансується за підтримки Європейської Комісії. Ця публікація відображуєточку зору авторів і Комісія не може бути відповідальною за будь яке використання інформації, що приведена в публікації.

 

Сприяння інтернаціоналізації вищих навчальних закладів у країнах східного сусідства шляхом культурної та структурної адаптації
544125-TEMPUS-1-2013-1-AM-TEMPUS-SMGRS
 Tempus Logo 2013HETES logo
 
www.picasa.ysu.am

Головною метою проекту є сприяння визнанню систем вищої освіти в країнах східного сусідства - Вірменії, Грузії, Білорусії та України - шляхом розробки та інтеграції аспектів інтернаціоналізації у структурних і культурних компонентах управління вищими навчальними закладами.

Цілі проекту:

1. Інтеграція міжнародних аспектів до викладання, навчання та дослідницьких функцій університетів шляхом розробки і впровадження відповідної політики і процедур.

2. Розробка елементів інтернаціоналізації для практичної реалізації навчальних програм, програм обміну та технічного співробітництва університетів.

3. Визначення та розвиток нових навичок, умінь і знань у студентів, викладачів і співробітників для сприяння інтернаціоналізації.

4. Сприяння розвитку етики і культури, які визнають і підтримують міжкультурні та міжнародні перспективи, ініціативи та забезпечують їх якість (методика MINT).

 В проекте принимают участие:

Европейский Союз: Католицький університетський коледж Льовена (Бельгія), Європейський центр досліджень та ініціатив (Італія), Світовий центр послуг університетам (Австрія), Університет Роухемптон (Великобританія), Університет Генуї (Італія).

Вірменія: Єреванський державний університет, Єреванська державна академія мистецтв, Гаварський державний університет, Державний інженерний університет Вірменії, Національний центр забезпечення якості професійної освіти, Міністерство освіти і науки Республіки Вірменія.

Грузія: Державний університет ім. Іллі Чавчавадзе, Тбіліський державний університет імені Іване Джавахішвілі, Зугдідський державний педагогічний університет ім. Шота Месхия, Батумський державний університет ім. Шота Руставелі, Міністерство освіти Грузії.

Білорусь: Білоруський державний університет, Гродненський державний університет імені Янки Купали, Білоруський державний університет інформатики та радіоелектроніки, Міністерство освіти Республіки Білорусь.

Україна: Національна металургійна академія України, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Одеський національний політехнічний університетКиївський національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України.

Термін виконання проекту: 01 грудня 2013 – 30 листопада 2016

Цей проект фінансується за підтримки Європейської Комісії. Ця публікація відображуєточку зору авторів і Комісія не може бути відповідальною за будь яке використання інформації, що приведена в публікації.

 

Концепція розвитку міжнародного співробітництва НМетАУ

Наказ про створення відділу міжнародного співробітництва

Положення про відділ міжнародного співробітництва

Посадові інструкції співробітників відділу міжнародного співробітництва

Методичні матеріали для адміністративного персоналу

Методичні матеріали для викладачів та науковців

 

Центр передових знань для молодих вчених
544137-TEMPUS-1-2013-1-SK-TEMPUS-JPHES
 Tempus Logo 2013CERES Tempus Project
 
www.ceres.ntu.edu.ua

Головною метою проекту є покращення умов для проведення досліджень молодими вченими відповідно до науково - дослідної та інноваційної концепції та реалізація програми партнерства між підприємствами та університетами з України, Білорусії і країн ЄС.

Цілі проекту:

1. Формальна та технічна реалізація проекту CERES.

2. Навчання цільових груп: представників підприємств, викладачів та молодих вчених.

3. Поширення знань серед інших університетів.

4. Стійке впровадження проекту CERES в інших університетах і на місцевих підприємствах.

 Учасники проекту:

Європейський Союз: Жилінський університет в Жиліні (Словаччина), Падерборнський університет (Німеччина), Технологічний університет Брно (Чеська Республіка), Словацька секція товариства інженерів-електриків (Словаччина).

Україна: Національна металургійна академія України, Національний транспортний університет, Запорізький національний технічний університет, Міністерство освіти і науки України, Науково-виробниче підприємство «Радій».

Білорусь: Білоруський державний університет інформатики і радіоелектроніки, Гомельський державний університет імені Франциска Скорини, Брестський державний технічний університет, Об'єднаний інститут проблем інформатики НАН, ТОВ «Інтелектуальні процесори».

Термін виконання проекту: 01 грудня 2013 – 30 листопада 2016

Цей проект фінансується за підтримки Європейської Комісії. Ця публікація відображуєточку зору авторів і Комісія не може бути відповідальною за будь яке використання інформації, що приведена в публікації.

 

Підтримка інновацій шляхом покращення нормативних та законодавчих рамок для вищої освіти в Україні
530158-TEMPUS-1-2012-1-SE-TEMPUS-SMHES
 Tempus Logo 2013 SpinOff logo
 
 www.spinoff-ua.com

Головною метою проекту є підвищення можливостей українських університетів створювати і виводити на ринок інновації високої наукової якості та комерційної цінності.

Цілі проекту:

1. Виконати аналіз найкращих Європейських практик з комерціалізації інновацій університетами.

2. Втілити новітні методологічні підходи, що спрямовані на підготовку випускників, які будуть спроможні посилити взаємодію науковців та інноваційно-активного бізнесу.

3. Розробити рекомендації з покращення законодавчої бази щодо комерціалізації інновацій в Україні.

4. Втілити та перевірити на практиці механізми та підходи для комерціалізації інновацій університетами у співпраці з іншими зацікавленими сторонами.

 Учасники проекту:

Європейський Союз: Університет міста Лунд (Швеція), Політехнічний Інститут міста Порто (Португалія), Технологічний Університет міста Гданськ (Польща), Університет міста Ковентрі (Великобританія).

Україна: Національна металургійна академія УкраїниІвано-Франківського національного університету нафти і газуСевастопольський національний технічний університетНаціональний університет «Одеська юридична академія», Донецький національний університет економіки і торгівліНафтогазовий науково-технологічний паркТехнопарк «Машинобудівні технології»Громадська організація «Фонд «Севастополь», Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України.

Термін виконання проекту: 15 жовтня 2012 р. – 14 жовтня 2015 р.

Цей проект фінансується за підтримки Європейської Комісії. Ця публікація відображуєточку зору авторів і Комісія не може бути відповідальною за будь яке використання інформації, що приведена в публікації.

 

Модернізація вищої інженерної освіти в Грузії, Україні та Узбекистані відповідно до технологічних викликів
530244-TEMPUS-1-2012-1-SE-TEMPUS-JPCR
 Tempus Logo 2013 Engitec logo 
 www.engi-tec.net

Головною метою проекту є розвинення потенціалу трьох грузинських, чотирьох  українських та трьох узбецьких інженерних університетів щодо впровадження сучасних європейських методик навчання.

Цілі проекту:

1. Модернізація програми навчання магістрів і аспірантів шляхом введення нових міждисциплінарних модулів.

2. Розробка нової платформи для діалогу між університетами та промисловістю задля забезпечення відповідності вищої інженерної освіти сучасним технологічним викликам.

 Учасники проекту:

Європейський Союз: Королівський технологічний інститут (Швеція), Турінська політехніка (Італія), Університет міста Лідс (Великобританія), Делкам ПЛС (Великобританія).

Грузія: Державний університет Акакія ЦеретеліГрузинський технічний університетДержавний університет Шота Руставелі, Аналітприбор СПА.

Україна: Національна металургійна академія УкраїниЗапорізький національний технічний університетЛуцький національний технічний університетСумський державний університет і Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес».

Узбекистан: Ташкентський автомобільно-дорожній інститутБухарський інженерно-технічний інститут високих технологійДжизакській політехнічний інститут и Ташкентський тракторний завод.

Термін виконання проекту: 15 жовтня 2012 р. – 14 жовтня 2015 р.

Цей проект фінансується за підтримки Європейської Комісії. Ця публікація відображуєточку зору авторів і Комісія не може бути відповідальною за будь яке використання інформації, що приведена в публікації.

 

Розбудова партнерства між університетом та підприємством задля навчання на основі компетентісного підходу у Вірменії, Грузії та Україні
516613-TEMPUS-1-2011-1-BE-TEMPUS-JPHES

 

 Tempus Logo 2013 Cap4Com
 

www.cap4com.eu

Головною метою проекту є посилення можливостей університетів в Вірменії, Грузії та Україні відповідати потребам суспільства, що базується на знаннях, та ринкової економіки.

 Проект має наступні цілі:

1. Покращити відповідність вищої освіти до динамічних потреб ринкової економіки к вересню 2013.

2. Реформувати управління університетом  з метою стимулювання партнерства з широким спектром підприємств к січню 2014.

3. Посилити усвідомлення суспільством важливості партнерства між університетом та підприємством к травню 2014.

 В проекті беруть участь:

Європейський Союз: Католицький університетський коледж Сінт-Льовен (Бельгія), Університет Аалену (Німеччина), Університет Ковентрі (Великобританія), Академія де Гренобль (Франція), Торгово-промислова палата Східної Фландрії (Бельгія) та Штутгартський центр трансферу технологій (Німеччина).

Вірменія: Єреванський державний університет, Горійський державний університет та Єреванська торгово-промислова палата.

Грузія: Технічний університет Грузії, Державний університет Шота Руставелі та Торгово-промислова палата Грузії.

Україна: Національна металургійна академія України, Одеський національний політехнічний університет, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича та Торгово-промислова палата України.

 Термін виконання проекту: жовтень 2011 р. – жовтень 2014 р.

Цей проект фінансується за підтримки Європейської Комісії. Ця публікація відображуєточку зору авторів і Комісія не може бути відповідальною за будь яке використання інформації, що приведена в публікації.

 

Підтримка трикутника знань та заснування центрів інновацій в українських вищих навчальних закладах

 uni4inno_logo

www.uni4inno.eu

Головною метою проекту є впровадження моделі «трикутника знань» (освіта ↔ дослідження ↔ інновації) у діяльність вищих навчальних закладів України. Принцип «трикутнику знань» полягає у тому, що освіта має бути тісно пов'язана із дослідницькою діяльністю ВНЗ та практичним досвідом підприємств, дослідницька діяльність, в свою чергу, має використовувати практичні знання виробничого сектору, а останній – мати можливість впливати на зміст освіти та напрямки дослідницької діяльності.

З метою створення умов, необхідних для ефективного впровадження «трикутника знань», проект передбачає наступне:

1. Ознайомлення з європейським досвідом функціонування «трикутника знань» у вищих навчальних закладах та визначення потенціальних цінностей, які можуть бути здобуті завдяки ефективному використанню інтелектуальної власності ВНЗ.

2. Створення «Центру інновацій» в НМетАУ.

З Європейської сторони у проекті приймають участь Університет Аліканте (Іспанія – координатор проекту), Університет Болоньї (Італія), Технологічний Університет Чалмерс (Швеція) та неакадемічний партнер «Центр з послуг університетам» (Австрія).

Більш детальна інформація про проект, останні новини та контакти вже доступні на Інтернет сайті проекту.

В рамках виконання проекту в НМетАУ створено «Центр інновацій, комерціалізації та підприємництва». Детальна інформація щодо діяльності центу доступна на його інтернет-сайті.

Реформування програм з підготовки магістрів і аспірантів за напрямом "Металургія" Центр підтримки кар'єри та працевлаштування - нова послуга для випускників
tempus logo
www.intermet.dp.ua
cpktp logo
www.tempus-care.dp.ua
Метою проекту є реформування навчальних програм за напрямом "Металургія" шляхом впровадження нових дисциплін, втілення сучасних технологій навчання та підвищення кваліфікації викладачів. Проект виконано задля приведення навчання українських студентів у відповідність до європейських принципів і стандартів, викладених у Болонській декларації. Метою проекту є створення системи підтримки кар'єри та працевлаштування, яка забезпечить співпрацю з підприємствами - потенційними працедавцями, ефективну підготовку студентів академії до працевлаштування, а також створення та підтримку системи зв'язку з випускниками минулих років.