Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Романова Наталія Сергіївна photo

Романова Наталія Сергіївна

кандидат технічних наук, доцент

Контакти:

E-mail: rnsrns168@gmail.com

Телефон : 33-63

Кімната : 226-3

Робота з адміністрування комп׳ютерного класу ім. С.В.Атанасова (ауд. 224).

 

Публікації в 2020-2021 навчальному році

Статті :

SCOPUS та інші бази даних

1. Дейнеко Л.М., Борисенко А.Ю., Тараненко А.А., Зайцева Т.О., Романова Н.С. Дослідження структури та властивостей низьколегованої маловуглецевої сталі з ферито-бейнітною структурою після термічного зміцнення та наступного відпуску // Металургійна і гірничорудна промисловість. – 2020. – № 1. – С. 33 – 46.  ISSN 2077-0545

вітчизняні (фахові)

1. Deineko L. M., Borysenko A. Yu., Taranenko A. A., Zaitseva T. O., Romanova N. S. Features of the ferrite-bainite structure low-alloy low-carbon steel after heat hardening and subsequent tempering // Metal Science and Heat Treatment of Metals (Scientific and Information Journal). 2021. № 2 (93). С. 33–47.     ISSN 2413-7405

Матеріали конференцій

1. Романова Н.С., Сафронова Е.А., Демина Ю.О. Уравнение выносливости для железнодорожных осей марки F // The 5th International scientific and practical conference “Science and education: problems, prospects and innovations” (Kyoto, Japan, February 4-6, 2021). Kyoto: CPN Publishing Group, 2021. – Pp. 21-27.     ISBN 978-4-9783419-5-2

Тези доповідей

1. Kisel А., Romanova N.S, Karpova T.P. Mathematical modeling of a one-dimensional temperature field. Молода академія 2021 : матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студентів і молодих учених (Дніпро, 20-21 травня 2021 р.). – Дніпро: НМетАУ, 2021, у 2 т. Т. 1. С. 46.

2. Дьоміна Ю.О, Романова Н.С., Карпова Т.П., Кокашинська Г.В. Побудова рівняння витривалості за даними іспитів з втомленості залізничних осей зі сталі марки F. Молода академія 2021 : матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студентів і молодих учених (Дніпро, 20-21 травня 2021 р.). Дніпро : НМетАУ, 2021, у 2 т. Т. 1. С. 47-48.

3. Shkil D., Romanova N.S., Karpova T.P. Mathematical formulation of the problem of optimizing a complex of mechanical properties of brass strip Л90-1 during its heat treatment. Молода академія 2021: матеріали  Всеукр. наук.-техніч. конф. студентів і молодих учених, м. Дніпро, 20-21 травня 2021 р.). Дніпро : НМетАУ, 2021, у 2 т. Т. 1. С. 48-49.

Підручники, навчальні посібники, монографії, інша навчально-методична література

1. Робоча програма з дисципліни “Методи прикладного статистичного аналізу процесів термічної обробки металовиробів” (для магістрів).

2. Робоча програма з дисципліни “Методи прикладного статистичного аналізу процесів термічної обробки металовиробів (для аспірантів).

3. Робоча програма з дисципліни “Структура та властивості металів” (Чмельова В.С., Романова Н.С.).

4. Робоча програма з дисципліни “Маркетінг і комерційне супроводження металевої продукції” (Перчун Г.І., Романова Н.С.).

5. Силабус дисципліни “Методи прикладного статистичного аналізу процесів термічної обробки” (магістратура, 3 кредита – 90 акад. годин).

6. Силабус дисципліни “Методи прикладного статистичного аналізу в наукових дослідженнях (аспірантура, 6 кредитів – 180 акад. годин).

7. Силабус дисципліни “Основи моделювання та оптимізації процесів термічної обробки металовиробів” (магістратура, 3 кредита – 90 акад. годин).

8. Силабус дисципліни “Аналітичні дослідження за фахом” (магістратура, 3 кредита – 90 акад. годин).

9. Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти з підготовки магістрів у галузі знань 13 “Механічна інженерія”, спеціальність 132 “Матеріалознавство”, спеціалізація “Термічна обробка металів”. – Дніпро: НМетАУ, 2021.

10. Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з підготовки бакалаврів у галузі знань 13 “Механічна інженерія”, спеціальність 132 “Матеріалознавство”. – Дніпро: НМетАУ, 2021.

 

Публікації в 2019-2020 навчальному році

Статті :

SCOPUS та інші бази даних

1. Дейнеко Л.М., Лобода .І., АндреєвА.О., Столбовий В.О., Романова Н.С. Розробка параметрів комплексної технології обробки основних жорстких елементів протикульових бронежилетів // Науковий та інформаційний журнал «Металознавство та термічна обробка металів». – Дніпро, 2019, № 3 (86). – С. 37-43.   ISSN 2413-7405

2. Дейнеко Л.М., Борисенко А.Ю., Тараненко А.А., Зайцева Т.О., Романова Н.С. Дослідження структури та властивостей низьколегованої маловуглецевої сталі з ферито-бейнітною структурою після термічного зміцнення та наступного відпуску // МГП. –2020. – 17 с.   ISSN 2077-0545 (CD)

вітчизняні

1. Особливості ферито-бейнiтної структури  низьколегованої маловуглецевої сталi пiсля термiчного змiцнення та наступного вiдпуску (на английском языке) / Л.М. Дейнеко, А.Ю. Борисенко, А.А. Тараненко, Т.О. Зайцева, Н.С. Романова.  (Ведется поиск журнала)

Матеріали конференцій

1. Student (gr.MV05-14) I. Kachko, assos. prof., Ph.D. N.S. Romanova, senior lecture G.V. Kokashinskaya / Analysis of the structural-phase composition of ak5m alloy for the production of a plunger pump housing // Матеріали Всеукраїнської конференції молодих вчених «Молодь і наука. Практика інноваційного пошуку». – Дніпро, Національна металургійна академія України, 18 грудня 2019 року. – С. 14-17.   ISBN 978-617-7433-90-2

Тези доповідей

 1. Жмырко В., Сафронова О., Романова Н.С., Кокашинская Г.В. Возможности статистической обработки экспериментальных данных при исследовании влияния параметров термической обработки сплавов на их свойства // “Молода академія 2020” (м. Дніпро, 21-22 травня 2020).

2. Кириченко В. (МВ05-15М), руководители: доц. Романова Н.С., ст. пр. Карпова Т.П. Математическое моделирование температурных полей в табличном процессоре EXCEL // “Молода академія 2020” (м. Дніпро, 21-22 травня 2020 р.).

3. Кириченко В. (МВ05-15М), руководители: доц. Романова Н.С., ст. преп. Кокашинская Г.В. // Математическая постановка задачи оптимизации комплекса механических свойств латуни ло90-1 при ее термической обработке // “Молода академія 2020” (м. Дніпро, 21-22 травня 2020 р.).

 

Публікації в 2018-2019 навчальному році

Статті :

SCOPUS та інші бази даних

1. Исследование и анализ технологических парамнтров получения гранулированного сплава альрезист на основе первичного электротермического силумина / Романова Н.С., Кокашинская Г.В., Кимстач Т.В. // МТОМ «Металознавство та термічна обробка металів», № 2 (85). – Дніпро: ПДАБА, 2019. С.45-49.

2. Розробка параметрів комплексної технології обробки основних жорстких елементів протикульових бронежилетів / Дейнеко Л.М., Лобода П.І., Андреєв А.О., Столбовий В.О., Романова Н.С., Борисенко А.Ю. // МТОМ «Металознавство та термічна обробка металів», № 3 (86). – Дніпро: ПДАБА, 2019. С.37-44.

Тези доповідей

1. Аналіз сплавів для виробництва кришки плунжерного насосу / Кириченко В.В., Романова Н.С. // Тези доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції «Молода академія 2019». – Дніпро: НМетАУ, 2019.

2.  Аналіз структурно-фазового складу ливарного сплаву АК5М / Качко І.А., Романова Н.С., Карпова Т.П. // Тези доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції «Молода академія 2019». – Дніпро: НМетАУ, 2019.

3. Оптимізація режиму термічної обробки сплаву АК5М / Жмирко В.І., Романова Н.С. // Тези доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції «Молода академія 2019». – Дніпро: НМетАУ, 2019.

4. Дослідження складу, структури і властивостей поршневих сплавів для дизельних двигунів / Деревенко Я.В., Романова Н.С. /. Тези доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції «Молода академія 2019». – Дніпро: НМетАУ, 2019.

5. Оптимізація режимів термічної обробки корпусу плунжерного насоса з алюмінієвого сплаву АК5М / Качко І.А., Романова Н.С, Кокашинська Г.В. // Стендова доповідь на науково-технічній конференції «Стародубовські читання - 2019». Дніпро: ПГАСА, 2019.

6. Дослідження структури і властивостей гранульованого висококремнистого силуміну зі змістом кремнію 36 % / Жмирко В.В., Деревенко Я.В., Романова Н.С., Кокашинська Г.В. // Стендова доповідь на науково-технічній конференції «Стародубовські читання - 2019». Дніпро: ПГАСА, 2019.

7. Аналіз тенденцій в розробці сучасних поршневих сплавів для виробництва тяжелонагруженных форсованих двигунів / Кириченко В.В., Романова Н.С., Карпова Т.П. // Стендова доповідь на науково-технічній конференції «Стародубовські читання - 2019». Дніпро: ПГАСА, 2019.

8. Моделювання структури і властивостей великогабаритних поковок при термічній обробці / Ножихін О.П., Романова Н.С. // Стендова доповідь на науково-технічній конференції «Стародубовські читання - 2019». Дніпро: ПГАСА, 2019.