Національна металургійна академія України

23 вересня 2021 року відбулося чергове відкрите засідання груп забезпечення якості освітньо-професійних програм «Міжнародна економіка» (бакалаврський та магістерський рівні). News icon

  23 вересня 2021 року відбулося чергове відкрите засідання груп забезпечення якості освітньо-професійних програм «Міжнародна економіка» (бакалаврський та магістерський рівні). У межах порядку денного обговорювалися питання:  1) оновлення  складу груп забезпечення якості освітніх програм;   2)  обговорення підсумкових результатів визначення вибіркової складової освітнього контенту та опитування здобувачів щодо змісту й  якості викладання навчальних дисциплін  у минулому навчальному році; 3) напрями та форми посилення  практичної складової підготовки здобувачів; 4) аналіз навчально-методичного забезпечення програмних обов’язкових освітніх компонентів  та їх оновлення відповідно до рекомендацій стейкхолдерів.

20 вересня 2021 року відбулися перші організаційні збори магістрантів І-го курсу освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка». News icon

  20 вересня 2021 року відбулися перші організаційні збори магістрантів І-го курсу освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка». Із вітальним вступним словом до здобувачів звернувся завідувач кафедри В.М. Тарасевич. Особливу увагу він  приділив правилам внутрішнього розпорядку у НМетАУ, змісту та структурі Інтернет-сторінки випускової кафедри, засадам провадження та оn-line платформам дистанційного навчання, доцільності  залучення здобувачів  до роботи студентського наукового гуртка кафедри “Економічні системи:  національний та міжнародний вимір”, необхідності дотримання принципів академічної доброчесності. Виступ гаранта освітньої програми  - проф.  О.О. Завгородньої був присвячений основним моментам організації освітнього процесу та контролю набутих знань,  загальних засадам оцінювання навчальних здобутків студентів. Після цього магістранти мали можливість ознайомитися із базою вибіркових дисциплін освітньої програми «Міжнародна економіка» та визначатися із перевагами при формуванні  індивідуальних освітніх траєкторій.  

Організаційні збори студентів груп ЕК902-15м, присвячені організації та проходженню переддипломної практики. News icon

 Згідно з графіком учбового процесу студенти заочного факультету гр. ЕК902-15М, що навчаються за ОКР «Магістр» спеціальності 051 – Економіка ОП «Міжнародна економіка», були направлені для проходження переддипломної практики з 01 вересня по 27 вересня 2021 р. на НМетАУ, кафедру міжнародної економіки, політичної економії та управління, м. Дніпро.
 01.09.2021 р. на кафедрі міжнародної економіки, політичної економії та управління відбулися зібрання студентів-магістрантів, яким затвердили теми випускних робіт і керівників практики.

Вітання кафедри МЕПЕУ з Днем знань та початком нового навчального року! News icon

 Шановні викладачі та дорогі студенти!
 Щиро вітаємо Вас з Днем знань та початком нового навчального року!
 Колектив кафедри міжнародної економіки, політичної економії та управління прикладає багато зусиль для підготовки господарської еліти України. Це означає, що випускники кафедри МЕПЕУ стають не лише висококваліфікованими економістами, але і умілими й ефективними господарями нашої незалежної держави та власного життя.
 Кафедра міжнародної економіки, політичної економії та управління Національної металургійної академії України є історично першою серед економічних кафедр вищих навчальних закладів Придніпровського регіону України. Під назвою «кафедра політичної економії та статистики» вона була заснована у 1912 р. у відповідності із «Тимчасовими правилами управління Єкатеринославським гірничим інститутом». У 1930 р. кафедра у повному складі була переведена до новоствореного вищого навчального закладу - Дніпропетровського металургійного інституту (з 1993 р. - Державна металургійна академія України, з 1999 р. – Національна металургійна академія України). Започаткування у 2018 р. навчання за магістерською освітньо-професійною програмою «Міжнародна економіка», відповідні істотні зміни та осучаснення переліку навчальних дисциплін кафедри обумовили доцільність її перейменування. У березні 2018 р. назву кафедри було змінено на кафедру міжнародної економіки, політичної економії та управління (далі - МЕПЕУ).
 Шановні майбутні студенти кафедри МЕПЕУ і Ваші Батьки, Ви безперечно праві, що обрали освітню програму «Міжнародна економіка». Колектив кафедри МЕПЕУ запевняє Вас, що ми прикладемо максимум зусиль для надання Вам найвищої якості університетської освіти, яка спирається на найновіше людиномірне знання. Викладачі кафедри МЕПЕУ готові разом з Вами напрацьовувати таке цілісне знання у рамках навчального процесу.
 Ще раз щиро дякуємо за Ваш правильний доленосний вибір!

З повагою,
колектив кафедри МЕПЕУ НМетАУ.

Співпраця з іноземними стейкхолдерами. News icon

 25 травня 2021 року за ініціативи Дніпровської торгово-промислової палати (ДТПП) та департаменту економічного розвитку ОДА відбувся он-лайн тренінг "Онлайн інструменти зовнішньої торгівлі. Торговельна інформація та національні особливості співпраці з іноземними партнерами" на платформі ZOOM. Згідно угоди про співпрацю між НМетАУ та ДТПП в роботі професійно орієнтованого тренінгу прийняли участь Ігор Леонідов - доцент кафедри МЕПЕУ, Забродська Анна, Каретников Ігор, Однорог Антон - студенти магістратури кафедри МЕПЕУ.

Всеукраїнська науково-технічна конференція студентів і молодих учених «Молода академія - 2021» (21-22 травня 2021 р., Національна металургійна академія України, м. Дніпро). News icon

 За результатами роботи секції «Економічна теорія та міжнародна економіка» на Всеукраїнській науково-технічній конференції студентів і молодих учених «Молода академія - 2021» (21-22 травня 2021 р., Національна металургійна академія України, м. Дніпро) було нагороджено Диломами І та ІІ ступеня за кращу доповідь,а саме:
 Белан Д.С. (ЕК02-19) «Проблеми реформування облікової політики національних підприємств, що здійснюють міжнародну економічну діяльність» (кер. доц. Летуча О.В.) – Диплом І ступеня;
 Левенець Д.О. (ЕП01-19) «Актуальні проблеми національної економіки та стратегічні напрями їх розв’язання» (кер. проф. Білоцерківець В.В.) – Диплом ІІ ступеня.

Участь у вебінарі європейських стейкхолдерів. News icon

 19-20 травня 2021 року за ініціативи Дніпровської торгово-промислової палати (ДТПП) відбувся он-лайн вебінар "Сила маркетингу для промислових підприємств" на платформі ZOOM, який є частиною проекту «EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП», що спільно фінансується Європейським Союзом та Урядом Німеччини, і реалізується федеральною компанією Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ)GmbH.
 Згідно угоди про співпрацю між НМетАУ та ДТПП в роботі професійно орієнтованого  вебінару прийняли участь Ігор Леонідов - доцент кафедри МЕПЕУ, Забродська Анна, Каретников Ігор, Корсунська Ольга, Литвиненко Яна, Однорог Антон - студенти магістратури кафедри МЕПЕУ.

Монографія «Цифровий вимір інноваційно-інформаційної економіки» - об'єкт інтелектуальної власності! News icon

У квітні 2021 р. викладачі кафедри МЕПЕУ отримали авторське свідоцтво на монографію «Цифровий вимір інноваційно-інформаційної економіки». - Дніпро: ПМП «Економіка», 2021, - 448 с.

Викладачі кафедри МЕПЕУ прийняли участь у роботі педагогічного навчально-практичного семінару та отримали сертифікати. News icon

 Викладачі кафедри МЕПЕУ протягом 01.03.2021 - 26.03.2021 р. приймали участь у роботі педагогічного навчально-практичного семінару на тему "Організація підтримки студентів в умовах змішаного навчання" за напрямом 01 - "Освіта" з обсягом навчального часу 30 годин / 1 кредит ЄКТС.
 Протягом семінару опрацьовані питання:
1. Допомога студентам у роботі з навчальною платформою та інтегрованими до неї інструментами.
2. Навчання студентів ефективному читанню, правильному цитуванню використаних джерел та академічному письму.
3. Робота з мотивацією студентів на навчання у незвичних умовах.
4. Рекомендації студентам щодо організації робочого місця та уникнення перевтоми у процесі роботи за комп'ютером.
5. Навчання ефективному розподілу часу.
 Після успішного проведення цього семінару викладачі кафедри МЕПЕУ отримали відповідні сертифікати.

Участь в опитуванні міжнародного проекту Erasmus+. News icon

 Студент групи ЕК02-16м Фролов І.І. прийняв участь у Всеукраїнському онлайн-опитуванні "Ціннісні орієнтири українського студентства", що здійснюється APREI в рамках міжнародного проекту Erasmus+.
 Проект Erasmus+ - це напрям ім.Жана Моне: 620395-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-SUPPA «ЄС-Східне партнерство:Майбутні шляхи активізації спільних ініціатив академічних та громадянських Спільнот в Україні».
 Головним результатом дослідження Української Асоціації Викладачів та Дослідників Європейської Інтеграції (APREI) буде розробка ефективної стратегії комунікації проєвропейських ціннісних орієнтацій українського студентства.

Вийшов з друку підручник "Економіка і бізнес". News icon

 У видавництві "Університетська книга" Сумського державного університету вийшов з друку підручник "Економіка і бізнес" (укр.мова), серед авторів якого д.е.н., проф. Тарасевич В.М. і к.е.н., доц. Рябцева Н.В.

Вітаємо викладачів кафедри МЕПЕУ з публікаціями у наукометричній базі Scopus! News icon

Були опубліковані наступні статті у наукометричній базі Scopus:
- д.е.н., проф Завгородньої О.О. "Use of balanced scorecard for enterprise competitiveness assessment" //Journal of Advanced Research in Law and Economics. – 2020. – Vol. 11. - №2 (48). - P.349 - 361. (Scopus)
- к.е.н., доц. Леонідова І.Л. "Motivating the administrative staff of agricultural enterprises during remote work during the pandemic Covid-19" // E3S Web of Conferences. - 2020. - Volume 222. - № 06017. - P. 1-6. (Scopus)

Участь у вебінарі українських та турецьких стейкхолдерів. News icon

 03 березня 2021 року за ініціативи Дніпровської торгово-промислової палати (ДТПП) відбулася презентація взаємних економічних можливостей «Дніпро-Стамбул». Он-лайн В2В презентація взаємних економічних можливостей «Дніпро-Стамбул» була проведена на платформі ZOOM.
 Згідно угоди про співпрацю між НМетАУ та ДТПП в роботі професійно орієнтованої презентації прийняли участь Ігор Леонідов - доцент кафедри МЕПЕУ, Однорог Антон - студент магістратури кафедри МЕПЕУ, Дмитро Білоцерківець, Альона Нечипас - студенти бакалаврату кафедри МЕПЕУ.

02 березня 2021 року за ініціативи Дніпровської торгово-промислової палати (ДТПП) відбулися віртуальні B2B зустрічі в рамках заходу «The 2nd Edition of Virtual Qatar Matchmaking Event 2021». News icon

 В заході «Нова можливість від мережі Enterprise Europe Network!» об'єдналися виробники та організації за різними напрямками: будівництво, будівельні матеріали, хімікати та електрообладнання; пластик та упаковка; харчові продукти та напої; паперова галузь; товари народного споживання; фармація, охорона здоров'я, медичне обладнання; стартапи.
 Згідно угоди про співпрацю між НМетАУ та ДТПП в роботі професійно орієнтованої зустрічі прийняли участь Ігор Леонідов - доцент кафедри МЕПЕУ, Забродська Анна, Каретников Ігор, Литвиненко Яна - студенти-магістранти кафедри МЕПЕУ.

Вийшла з друку стаття професорів кафедри МЕПЕУ в газеті "Кадри металургії". News icon

 Стаття професорів кафедри МЕПЕУ Завгородньої О.О. та Лебедєвої В.К. "Підготовка економістів міжнародників у НМетАУ: впевненими кроками у майбутнє" опублікована в 10 номері газети "Кадри металургії" за грудень 2020 р.

Вийшла з друку монографія за участю проф. В.М. Тарасевича "Стратегічний вибір Дніпропетровщини". News icon

 Завідувач кафедри МЕПЕУ проф. Тарасевич В.М. є автором "п.1.1. Тренди незалежної України: актуальні контексти та імперативи соціально-економічних реформ" монографії "Стратегічний вибір Дніпропетровщини: від сучасних реалій до бажаного майбутнього : монографія / за заг. та наук. ред. І.А. Чикаренко, Т.В. Маматової. -Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2021. - 162 с."

29 січня 2021 року відбувся захист дипломних робот магістрантів з освітньої - професійної програми "Міжнародна економіка". News icon

 29 січня 2021 року відбувся захист дипломних робот магістрантів, які навчалися за освітньої - професiйною програмою "Мiжнародна економiка", акредитованою НАЗЯВО. Щиро витаємо наших магiстрiв: Iгоря Бабуцького, Анастасiю Варшавську, Вадима Дядичко, Богдана Науменко, Анастасiю Пимоненко та Вiталiя Терентьева! Бажаємо подальших професійних успiхiв на їх життєвому шляху! Висока якiсть пiдготовлених дипломних робот - результат таланту та наполегливої працi магiстрантiв, а також турботи та компетентності їх наукових керiвникiв: проф. Тарасевича В.М., проф. Бiлоцеркiвця В.В., проф. Лебедєвої В.К., доц. Летучої О.В., доц. Леонiдова I.Л., яким висловлюємо щиру подяку!
 Колектив кафедри міжнародної економіки, політичною економію та управління.

Сертифікат про акредитацію освітньої програми. News icon

Керівництво академії вітає колектив кафедри міжнародної економіки, політичної економії та управління із  успішним завершенням акредитаційної експертизи магістерської освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка» й отриманням сертифікату НАЗЯВО  із  строком дії  до 01 липня 2026 року, бажає подальших здобутків в освітній та науковій діяльності; висловлює щиру подяку усім здобувачам, науково-педагогічним працівникам НМетАУ та зовнішнім стейкхолдерам, які були задіяні в акредитаційному процесі.

Курси англійської мови для вступу до магістратури.

 

1.02.2021 р (понеділок) о 13.00
в Конференцзалі НМетАУ
відбудуться загальні збори і пробне тестування
на курси англійської мови для вступу до магістратури.

Новий формат співпраці зі стейкхолдерами в умовах локдауну. News icon

 13-15 січня 2021р. Дніпропетровська торгово-промислова палата проводила он-лайн міжнародний виставковий захід BAUONLINE (м.Мюнхен, Німеччина). Учасниками міжнародного виставкового заходу BAUONLINE стали провідні експерти в сфері інновацій в архітектурі, новітніх екологічних будівельних технологій  та матеріалів.  З боку НМетАУ в роботі міжнародного виставкового заходу взяли участь бакалаври кафедри МЕПЕУ: Белан Дарина, Корж Анастасія, Хмельницька Катерина, що сприяло набуттю ними якісних мовних і професійних компетенцій.