Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Вітаємо викладачів кафедри МЕПЕУ з публікацією у журналі, номінованому в наукометричній базі Scopus! News icon

 У 2022 р. була опублікована стаття у журналі, номінованому в наукометричній базі Scopus:

- к.е.н., доц. Леонідова І.Л., к.е.н., проф Лебедєвої В.К., д.е.н., проф Тарасевича В.М. (2022). Economic aspects of appropriation of intellectual product at context of transfer of educational technologies. – Economic Studies Journal, Volume 31 (2), p. 157-172. (Scopus, Q3)

Кафедра МЕПЕУ реєструє нові об'єкти інтелектуальної власності. News icon

 В лютому 2022 р. викладачі кафедри МЕПЕУ отримали авторські свідоцтва на монографію та методичну розробку. 

Рада "Фонду соціального захисту вчених та їх сімей". News icon

 03 лютого 2022 року завідувач кафедри МЕПЕУ професор Тарасевич В.М. прийняв участь у засіданні "Фонду соціального захисту вчених та їх сімей".

Вітаємо магістрів ОП “Міжнародна економіка” з успішним захистом випускних кваліфікаційних робіт! News icon

 28 січня 2022 року відбувся вже третій захист випускних кваліфікаційних робіт магістрів, які навчалися за освітньо-професійною програмою «Міжнародна економіка». За результатами захисту екзаменаційна комісія під головуванням директора ПП «Дніпро-Інтерсталь» Самойленка Є.Г. відзначила, що представлені магістерські роботи виконані на належному фаховому рівні із застосуванням сучасних інформаційних технологій, методів економічних досліджень, проєктного аналізу та методів прийняття управлінських рішень. Тематика випускних робіт є різноманітною та актуальною, враховує сучасні проблеми, тенденції перебігу та розвитку міжнародної економічної діяльності. Наявна у роботах новизна достатньо повно була оприлюднена на науково-практичних конференціях.
 Кращими та практично значимими визнано випускні роботи Каретникова І.М. (керівник – проф. В.К. Лебедєва), Корсунської О.С. (керівник – проф. ВМ. Тарасевич) та Литвиненко Я.Я. (керівник – проф. О.О. Завгородня).

 Колектив кафедри міжнародної економіки, політичною економію та управління.

Круглий стіл «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ: ТРАНСФОРМАЦІЯ ПАРАДИГМИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ». News icon

 25 січня 2022 року завідувач кафедри МЕПЕУ професор Тарасевич В.М. прийняв участь у  роботі Круглого столу «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ: ТРАНСФОРМАЦІЯ ПАРАДИГМИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ», присвяченого 60-річчю доктора економічних наук, професора, Лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, Лауреата премії імені М.І. Туган-Барановського НАН України Гражевської Надії Іванівни. Засідання Круглого столу відбулося на базі економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Вітаємо із нагородою! News icon

 За високі показники науково-педагогічної діяльності у 2020-2021 навчальному році грамотою нагороджено професора кафедри міжнародної економіки, політичної економії та управління Олену Олександрівну Завгородню. Другий рік поспіль вона займає 2-ге місце у рейтингу за річними підсумками роботи серед професорів НМетАУ.

XVII Всеукраїнська науково-практична конференція "Покританівські читання" "Актуальні проблеми розвитку економічної теорії в умовах глобалізації". News icon

 2-3 грудня п.р. в Одеському національному економічному університеті відбулася XVII Всеукраїнська науково-практична конференція "Покританівські читання" "Актуальні проблеми розвитку економічної теорії в умовах глобалізації". В конференції прийняв участь і виступив з доповіддю "До проблем загальної теорії цінності" д.е.н., проф. В.М. Тарасевич.

Засідання Міжвідомчої координаційної ради з економічної теорії Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України. News icon

 2 грудня п.р. в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана відбулося засідання Міжвідомчої координаційної ради з економічної теорії Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України, присвячене обговоренню проблем місця і ролі економічної теорії у підготовці фахівців з економіки. У засіданні прийняли участь співголови Міжвідомчої ради - академік НАН України, директор Інституту економіки і прогнозування НАН України В.М. Геєць, доктор економічних наук, професор, ректор Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Д.Г. Лук'яненко, провідні вчені-економісти України. На засіданні виступив д.е.н., проф. В.М. Тарасевич.

Участь у ІІІ Дніпровському економічному форумі DEF'21. News icon

 18-19 листопада 2021 р. відбувся регіональний міжнародний економічний форум DEF (DniproEconomicForum), організований Дніпропетровською обласною державною адміністрацією за участі Дніпропетровської торгово-промислової палати.
 На форумі обговорювалися проблеми економічного розвитку України та світу, стратегії бізнесу у часи невизначеності, державної економічної політики та рецепти успіху інновацій в Україні.
 У форумі прийняли участь понад 100 спікерів з України, ЄС, Туреччини, США, Канади.
 Від кафедри МЕПЕУ прийняли участь у ІІІ Дніпровському економічному форумі DEF'21 професори В.М.Тарасевич, В.К.Лебедєва, доцент І.Л.Леонідов та студенти денної і заочної форм навчання.

VIII МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ. News icon

 VIII міжнародна науково-практична конференція «Інновації: від теорії до практики» відбулася 21-22 жовтня 2021 року на базі ЗАТ «Брестський науково-технологічний парк» і НО Брестський державний технічний університет.

 В конференції прийняли участь та виступили проф. В.М.Тарасевич, проф. В.К.Лебедєва, доц. І.Л.Леонідов.

23 вересня 2021 року відбулося чергове відкрите засідання груп забезпечення якості освітньо-професійних програм «Міжнародна економіка» (бакалаврський та магістерський рівні). News icon

  23 вересня 2021 року відбулося чергове відкрите засідання груп забезпечення якості освітньо-професійних програм «Міжнародна економіка» (бакалаврський та магістерський рівні). У межах порядку денного обговорювалися питання:  1) оновлення  складу груп забезпечення якості освітніх програм;   2)  обговорення підсумкових результатів визначення вибіркової складової освітнього контенту та опитування здобувачів щодо змісту й  якості викладання навчальних дисциплін  у минулому навчальному році; 3) напрями та форми посилення  практичної складової підготовки здобувачів; 4) аналіз навчально-методичного забезпечення програмних обов’язкових освітніх компонентів  та їх оновлення відповідно до рекомендацій стейкхолдерів.

20 вересня 2021 року відбулися перші організаційні збори магістрантів І-го курсу освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка». News icon

  20 вересня 2021 року відбулися перші організаційні збори магістрантів І-го курсу освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка». Із вітальним вступним словом до здобувачів звернувся завідувач кафедри В.М. Тарасевич. Особливу увагу він  приділив правилам внутрішнього розпорядку у НМетАУ, змісту та структурі Інтернет-сторінки випускової кафедри, засадам провадження та оn-line платформам дистанційного навчання, доцільності  залучення здобувачів  до роботи студентського наукового гуртка кафедри “Економічні системи:  національний та міжнародний вимір”, необхідності дотримання принципів академічної доброчесності. Виступ гаранта освітньої програми  - проф.  О.О. Завгородньої був присвячений основним моментам організації освітнього процесу та контролю набутих знань,  загальних засадам оцінювання навчальних здобутків студентів. Після цього магістранти мали можливість ознайомитися із базою вибіркових дисциплін освітньої програми «Міжнародна економіка» та визначатися із перевагами при формуванні  індивідуальних освітніх траєкторій.  

Організаційні збори студентів груп ЕК902-15м, присвячені організації та проходженню переддипломної практики. News icon

 Згідно з графіком учбового процесу студенти заочного факультету гр. ЕК902-15М, що навчаються за ОКР «Магістр» спеціальності 051 – Економіка ОП «Міжнародна економіка», були направлені для проходження переддипломної практики з 01 вересня по 27 вересня 2021 р. на НМетАУ, кафедру міжнародної економіки, політичної економії та управління, м. Дніпро.
 01.09.2021 р. на кафедрі міжнародної економіки, політичної економії та управління відбулися зібрання студентів-магістрантів, яким затвердили теми випускних робіт і керівників практики.

Вітання кафедри МЕПЕУ з Днем знань та початком нового навчального року! News icon

 Шановні викладачі та дорогі студенти!
 Щиро вітаємо Вас з Днем знань та початком нового навчального року!
 Колектив кафедри міжнародної економіки, політичної економії та управління прикладає багато зусиль для підготовки господарської еліти України. Це означає, що випускники кафедри МЕПЕУ стають не лише висококваліфікованими економістами, але і умілими й ефективними господарями нашої незалежної держави та власного життя.
 Кафедра міжнародної економіки, політичної економії та управління Національної металургійної академії України є історично першою серед економічних кафедр вищих навчальних закладів Придніпровського регіону України. Під назвою «кафедра політичної економії та статистики» вона була заснована у 1912 р. у відповідності із «Тимчасовими правилами управління Єкатеринославським гірничим інститутом». У 1930 р. кафедра у повному складі була переведена до новоствореного вищого навчального закладу - Дніпропетровського металургійного інституту (з 1993 р. - Державна металургійна академія України, з 1999 р. – Національна металургійна академія України). Започаткування у 2018 р. навчання за магістерською освітньо-професійною програмою «Міжнародна економіка», відповідні істотні зміни та осучаснення переліку навчальних дисциплін кафедри обумовили доцільність її перейменування. У березні 2018 р. назву кафедри було змінено на кафедру міжнародної економіки, політичної економії та управління (далі - МЕПЕУ).
 Шановні майбутні студенти кафедри МЕПЕУ і Ваші Батьки, Ви безперечно праві, що обрали освітню програму «Міжнародна економіка». Колектив кафедри МЕПЕУ запевняє Вас, що ми прикладемо максимум зусиль для надання Вам найвищої якості університетської освіти, яка спирається на найновіше людиномірне знання. Викладачі кафедри МЕПЕУ готові разом з Вами напрацьовувати таке цілісне знання у рамках навчального процесу.
 Ще раз щиро дякуємо за Ваш правильний доленосний вибір!

З повагою,
колектив кафедри МЕПЕУ НМетАУ.

Співпраця з іноземними стейкхолдерами. News icon

 25 травня 2021 року за ініціативи Дніпровської торгово-промислової палати (ДТПП) та департаменту економічного розвитку ОДА відбувся он-лайн тренінг "Онлайн інструменти зовнішньої торгівлі. Торговельна інформація та національні особливості співпраці з іноземними партнерами" на платформі ZOOM. Згідно угоди про співпрацю між НМетАУ та ДТПП в роботі професійно орієнтованого тренінгу прийняли участь Ігор Леонідов - доцент кафедри МЕПЕУ, Забродська Анна, Каретников Ігор, Однорог Антон - студенти магістратури кафедри МЕПЕУ.

Всеукраїнська науково-технічна конференція студентів і молодих учених «Молода академія - 2021» (21-22 травня 2021 р., Національна металургійна академія України, м. Дніпро). News icon

 За результатами роботи секції «Економічна теорія та міжнародна економіка» на Всеукраїнській науково-технічній конференції студентів і молодих учених «Молода академія - 2021» (21-22 травня 2021 р., Національна металургійна академія України, м. Дніпро) було нагороджено Диломами І та ІІ ступеня за кращу доповідь,а саме:
 Белан Д.С. (ЕК02-19) «Проблеми реформування облікової політики національних підприємств, що здійснюють міжнародну економічну діяльність» (кер. доц. Летуча О.В.) – Диплом І ступеня;
 Левенець Д.О. (ЕП01-19) «Актуальні проблеми національної економіки та стратегічні напрями їх розв’язання» (кер. проф. Білоцерківець В.В.) – Диплом ІІ ступеня.

Участь у вебінарі європейських стейкхолдерів. News icon

 19-20 травня 2021 року за ініціативи Дніпровської торгово-промислової палати (ДТПП) відбувся он-лайн вебінар "Сила маркетингу для промислових підприємств" на платформі ZOOM, який є частиною проекту «EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП», що спільно фінансується Європейським Союзом та Урядом Німеччини, і реалізується федеральною компанією Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ)GmbH.
 Згідно угоди про співпрацю між НМетАУ та ДТПП в роботі професійно орієнтованого  вебінару прийняли участь Ігор Леонідов - доцент кафедри МЕПЕУ, Забродська Анна, Каретников Ігор, Корсунська Ольга, Литвиненко Яна, Однорог Антон - студенти магістратури кафедри МЕПЕУ.

Монографія «Цифровий вимір інноваційно-інформаційної економіки» - об'єкт інтелектуальної власності! News icon

У квітні 2021 р. викладачі кафедри МЕПЕУ отримали авторське свідоцтво на монографію «Цифровий вимір інноваційно-інформаційної економіки». - Дніпро: ПМП «Економіка», 2021, - 448 с.

Викладачі кафедри МЕПЕУ прийняли участь у роботі педагогічного навчально-практичного семінару та отримали сертифікати. News icon

 Викладачі кафедри МЕПЕУ протягом 01.03.2021 - 26.03.2021 р. приймали участь у роботі педагогічного навчально-практичного семінару на тему "Організація підтримки студентів в умовах змішаного навчання" за напрямом 01 - "Освіта" з обсягом навчального часу 30 годин / 1 кредит ЄКТС.
 Протягом семінару опрацьовані питання:
1. Допомога студентам у роботі з навчальною платформою та інтегрованими до неї інструментами.
2. Навчання студентів ефективному читанню, правильному цитуванню використаних джерел та академічному письму.
3. Робота з мотивацією студентів на навчання у незвичних умовах.
4. Рекомендації студентам щодо організації робочого місця та уникнення перевтоми у процесі роботи за комп'ютером.
5. Навчання ефективному розподілу часу.
 Після успішного проведення цього семінару викладачі кафедри МЕПЕУ отримали відповідні сертифікати.

Участь в опитуванні міжнародного проекту Erasmus+. News icon

 Студент групи ЕК02-16м Фролов І.І. прийняв участь у Всеукраїнському онлайн-опитуванні "Ціннісні орієнтири українського студентства", що здійснюється APREI в рамках міжнародного проекту Erasmus+.
 Проект Erasmus+ - це напрям ім.Жана Моне: 620395-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-SUPPA «ЄС-Східне партнерство:Майбутні шляхи активізації спільних ініціатив академічних та громадянських Спільнот в Україні».
 Головним результатом дослідження Української Асоціації Викладачів та Дослідників Європейської Інтеграції (APREI) буде розробка ефективної стратегії комунікації проєвропейських ціннісних орієнтацій українського студентства.