Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Білоцерківець Володимир Вікторович photo

Білоцерківець Володимир Вікторович

доктор економічних наук, професор

Контакти:

E-mail: crummess@gmail.com

Телефон : (+38)0969628841

Кімната : 201

 З відзнакою закінчив у 1996 році Державну металургійну академію України (з 1999 року – Національна металургійна академія України) за спеціальністю «Інформаційні системи в менеджменті». У 1996-1999 роках навчався в аспірантурі. У 2001 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Фіскальна політика та її роль в розвитку національного товарного виробництва» в спеціалізованій вченій раді К 08.080.01 при Національній гірничій академії України за спеціальністю 08.01.01 – економічна теорія та отримав науковий ступінь кандидата економічних наук.

 Після закінчення аспірантури перейшов на роботу на кафедру політичної економії, де працював на посаді асистента, а з 2001 року – на посаді доцента. У 2003 році отримав вчене звання доцента.  

 У 2014 році захистив докторську дисертацію на тему: «Нова економіка: зміст, ґенеза та авангардний характер» в спеціалізованій вченій раді Д 08.080.01 при Державному вищому навчальному закладі «Національний гірничий університет» за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки та отримав науковий ступінь доктора економічних наук.

 З 2014 року працює на посаді професора кафедри. У 2015 році отримав вчене звання професора. Виконував обов’язки заступника завідувача кафедри з навчального навантаження, здійснював керівництво науково-дослідною роботою студентів. Неодноразово керував студентами, які займали призові місця на I етапі Всеукраїнських студентських олімпіад. 

 З 2015 року заступник головного редактора журналу «Проблеми економіки та політичної економії» - фахового видання МОН з економічних спеціальностей, яке з 2017 року включено до міжнародної наукометричної бази «Index Copernicus». Виконує функції наукового керівника держбюджетної наукової теми «Стратегія авангардизації національної економіки та її інноваційний менеджмент в умовах глобальної конкуренції». 

 Є членом Вченої ради факультету економіки та менеджменту НМетАУ. 

 Опублікував понад 200 наукових і науково-методичних праць. Неодноразово нагороджувався почесними грамотами на обласних конкурсах як автор кращих монографій та навчальних посібників, є автором кількох одноособових монографій («Фискальная политика: взгляд холиста» (Дніпропетровськ, 1998. – 288 с.), «Нова економіка: зміст та еволюція» (Дніпропетровськ, 2013. – 366 с.)) та співавтором багатьох колективних монографій, підручників та навчальних посібників, які отримали гриф МОН України та Вченої ради НМетАУ.

 Викладає дисципліни: «Політична економія», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Державне регулювання економіки», «Національна економіка», «Міжнародні стратегії економічного розвитку», «Управління міжнародною конкурентоспроможністю», «Управління міжнародною конкурентоспроможністю та зовнішньоекономічною діяльністю». 

 Неодноразово нагороджувався грамотами та відзнаками обласного керівництва та ректора академії.

Головні публікації за 2015-2020 рр.:

1. Білоцерківець В.В Нова економіка: історія та сучасність у дефінітивному вимірі/ В.В. Білоцерківець // Інвестиції: практика і досвід. – 2015. – № 5. – С. 9-13.

2. Інноваційно-інформаційна економіка: зміст, динаміка, регулювання: монографія / Тарасевич В. М., Білоцерківець В. В., Завгородня О. О., Лебедєва В. К. та ін.; за ред. В. М. Тарасевича. – Дніпро: ПМП «Економіка», 2018. - 356 с.

3. Білоцерківець В.В. Феномен нової економіки: ідентифікація та делімітація в умовах постіндустріалізму / В.В. Білоцерківець // Агросвіт. – 2015. – № 6. – С. 25-30.

4. Білоцерківець В.В. Цивілізаційні підвалини економічної еволюції / В.В. Білоцерківець // Агросвіт. – 2015. – № 5. – С. 18-24.

5. Білоцерківець В.В. Пріоритети управління конкурентоспроможністю національних економік або чи є альтернативи інноваційному шляху розвитку в глобальній гонитві за лідерством? Частина І. / В.В. Білоцерківець, О.О. Завгородня, О.О. Алсуф’єва // Проблеми економіки та політичної економії. – 2018. - №2. - С. 70-93.

6. Білоцерківець В.В. Пріоритети управління конкурентоспроможністю національних економік або чи є альтернативи інноваційному шляху розвитку в глобальній гонитві за лідерством? Частина ІІ. / В.В. Білоцерківець, О.О. Завгородня, А.О. Єфіменко, О.А. Михайленко // Проблеми економіки та політичної економії. – 2019. - №1. - С. 8-23.

7. Білоцерківець В.В., Завгородня О.О., Пимоненко А.Д., Чернишов Ю.О. Стратегічні засади інноваційного розвитку технологічної структури національної економіки України в реаліях Четвертої промислової революції: від прокламацій до імплементації [Електронний ресурс] / Проблеми економіки та політичної економії. – 2019. - №2 (9). - С. 8-26.)

8. Білоцерківець В.В. Методологічні засади сучасної економічної науки / А.А. Гриценко, О.Г. Білорус, В.В. Білоцерківець, П.С. Єщенко та ін. // Економічна теорія у сучасному дискурсі. Огляд виступів учасників круглих столів, що відбулися в освітніх та наукових закладах Києва, Харкова, Дніпра та Одеси // Економічна теорія. – 2019. - № 4. – С. 95-96.

9. Білоцерківець В.В., Завгородня О.О., Пимоненко А.Д. Стратегії та патерни розвитку системи оподаткування під гарде глобальної пандемії: міжнародний досвід та інноваційна модальність в координатах національної економіки [Електронний ресурс]// Проблеми економіки та політичної економії. – 2020. - №1 (10). - С. 59-68.)

10. Євроінтеграційний вимір національної економіки України: монографія / Тарасевич В.М., Білоцерківець В.В., Завгородня О.О., Лебедєва В.К. та ін.; за ред. В.М. Тарасевича. – Дніпро: ПБП «Економіка», 2019. – С. 48-60.

11. Білоцерківець В.В., Завгородня О.О. Політика кластеризації як складова управління міжнародної конкурентоспроможності національних економік // Міжнародна конференція “Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід” : Матеріали. У 2-х томах. – Т.І. - Дніпро-Варна, 2018. - С. 234-238.

12. Bilotserkivets V. The potential of collaboration in the economic interests’ coordination of the innovative activity actors / V. Bilotserkivets, O. Zavhorodnia, O. Alsufieva // ІІ Міжнародна конференція «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід»: Матеріали, 12-15 листопада 2018 р., м. Гельсінкі, Фінляндія. – Дніпро-Гельсінкі, 2018. – С. 34-39.

13. Белоцерковец В.В. Почему политическая экономия актуальна и значима? / В.Н. Тарасевич, В.В. Белоцерковец, В.К. Лебедева // Економічний вісник університету: збірник наукових праць учених та аспірантів ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – 2016. – Випуск 29/2. – С. 466-470.

14. Bilotserkivets V.V. National innovation system as macroinstitute of implementation of national development strategy / V.V. Bilotserkivets, O.O. Zavhorodnia, N.I. Tkachenko // National Economic Reform: experience of Poland and prospects for Ukraine [Collective monograph]. Vol. 1. - Rīga: «Izdevniecība Baltija Publishing», 2016. – P. 41-60.

15. Білоцерківець В.В. Бург Круммессе на роздоріжжі віків: політично-економічні наративи / В.В. Білоцерківець // Проблеми економіки та політичної економії. – 2016. – №1. – С. 17-28.

16. Білоцерківець В.В. Інноваційно-нова економіка на глобальному марші: болісний вихід з полону кейнсіанських ілюзій / В.В. Білоцерківець, О.О. Завгородня, А.О. Долбусін // Проблеми економіки та політичної економії. – 2016. – №2. – С. 13-27.

17. Білоцерківець В.В. Державний менеджмент інноваційного розвитку нової економіки в умовах глобалізації: проблеми, обмеження та перспективи / В.В. Білоцерківець, О.О. Завгородня // Управління інноваційною, інвестиційною та економічною діяльністю інтегрованих об’єднань і підприємств: [моногр.]; За заг. ред. Л.М. Савчук. - Д.: Пороги, 2016. – С. 5-14.

18. Білоцерківець В.В. Теоретичні проблеми становлення інноваційно-нової економіки: глобальний, національний та регіональний зрізи / В.В. Білоцерківець, О.О. Завгородня // Теорія та практика регіонального розвитку: колективна монографія/ за заг. ред. К.Ф. Ковальчука, Л.М. Савчук – Д.: Герда, 2016. – C. 102-111.

19. Білоцерківець В.В. Інноваційно-нова економіка як аванпост майбутнього: теоретичний дискурс та вихід з полону стереотипів / В.В. Білоцерківець, О.О. Завгородня / Modernization of Socio-economic systems: the new economic conditions: Conference Proceedings, Part 1, September 28, 2016, Kielce, Poland: Rīga: «Izdevniecība Baltija Publishing». – P. 1-3.

20. Bilotserkivets V.V. Innovation policy as a tool for improvement of national economic genome / V.V. Bilotserkivets, O.O. Zavhorodnia // The International Scientific and Practical Web-Congress of Economists and Jurists “ECONOMICS, LAW, SOCIETY: resume of 2016”; Winterthur (Switzerland), edit. ISAE "Consilium"; October 27-28, 2016. - P. 51-54.

21. Bilotsrerkivets V. V. Innovative challenges and post-crisis prospects of Ukrainian mining and metallurgical industry / V. V. Bilootsrerkivets, O. O. Zavhorodnia // Scientific Bulletin of National Mining University. – 2017. - № 2. – С. 149-156. (Scopus, ISSN (print) 2071-2227)

22. Белоцерковец В.В. Падающего подтолкни? (перспективы политической экономии в ХХI веке: глобальные и национальные координаты) / В.В. Белоцерковец, Е.А. Завгородняя // Проблеми економіки та політичної економії. – 2018. - №1. - С. 10-20 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://politeco.nmetau.edu.ua/journals/1/1_a_ru.p

 

 Google Scholar Citation:

Наукометричні ресурси: Google Scholar