Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

ДО 90-РІЧЧЯ СТВОРЕННЯ КАФЕДРИ ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЇ НМЕТАУ

ДО 90-РІЧЧЯ СТВОРЕННЯ КАФЕДРИ ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЇ НМЕТАУ

Перша кафедра електрометалургії у вищих навчальних закладах країни була організована в 1925 році у складі Дніпропетровського гірничого інституту.

Ініціатором створення кафедри і першим завідувачем кафедри був доцент кафедри металургії сталі ДГІ, випускник металургійного факультету Катеринославського гірничого інституту Тельний Степан Іванович, який доклав багато сил і енергії для створення та розвитку кафедри як кузні кадрів для молодої електрометалургійної промисловості.

З 1930 р. кафедра електрометалургії у складі організованого в цьому ж році Дніпропетровському металургійному інституті. У період 1930 - 1941 р.р. зав. кафедрою С.І. Тельний і доц. С.Й. Хитрик з творчим колективом кафедри створили базу для проведення навчальної та наукової роботи. Суміщаючи посади директора з наукової роботи ДМетІ і завідувача кафедри, С.І. Тельний створив наукову школу і керував усією науково-дослідною роботою інституту.

Серед випускників кафедри в період 1930-1941г.г. - ціла плеяда інженерів, які згодом стали видатними вченими і керівниками великих металургійних підприємств. Їх внесок у розвиток теорії і технології чорної і кольорової металургії відзначений присудженням Ленінської премії, якою удостоєні: Лешке Г.П. - заступник міністра кольорової металургії, Трегубенка О.Ф. - директор заводу «Дніпроспецсталь», Шульте Ю.А. - проректор Запорізького машинобудівного інституту, Бабенко В.В. - головний інженер проектного інституту «Діпросталь» (м.Харків).

Науково-педагогічний авторитет кафедри в галузі підготовки інженерів-електрометалургів для створюваної в тридцяті роки електрометалургійної промисловості країни був високим. Починаючи з 1932 р., у зв'язку зі спорудженням на Уралі електросталеплавильних заводів, за рішенням директивних органів країни в ДМетІ на кафедру електрометалургії відправляли студентів груп 4-го курсу Уральського індустріального інституту (УПІ) для здобуття освіти інженерів за фахом електрометалургія сталі та феросплавів. Захист дипломних проектів відбувався в УПІ за участю в комісії доцоцента С.Й. Хитрика.

Після визволення м. Дніпропетровська від німецько-фашистських загарбників з 1943 по 1973 р.р. колектив кафедри електрометалургії очолював С.Й. Хитрик, д.т.н., заслужений діяч науки і техніки.

За роки наукової та педагогічної роботи С.Й. Хитрик, колектив кафедри вклали багато праці у підготовку висококваліфікованих спеціалістів і наукових кадрів вищої кваліфікації в галузі феросплавного і електросталеплавильного виробництва, кольорової металургії і абразивної промисловості. За рішенням директивних органів були створені Проблемна лабораторія феросплавів, за рішенням Держкомітету з координації наукових досліджень три лабораторії галузевих міністерств чорної, кольорової металургії та верстатобудівної промисловості.

Під його безпосереднім керівництвом десятки його учнів захистили кандидатські і докторські дисертації, присвячені вирішенню актуальних проблемних завдань на Запорізькому, Нікопольському, Стахановському феросплавних заводах, електрометалургійному заводі «Дніпроспецсталь», Дніпровському алюмінієвому заводі та Запорізькому абразивному комбінаті.

Значний внесок у розвиток теорії і практики електрометалургії, підготовки інженерних і наукових кадрів внесли д.т.н., проф. Чуйко М.М. (1903 - 1983г.г.), докторант, к.т.н. Єм П.А. (1925 - 1967 р.р.). Результати багаторічної наукової діяльності М.М. Чуйко опублікував у ряді монографій, у багатьох статтях. Новизна і промислова корисність розроблених технологій захищені десятками авторських свідоцтв. Під їх керівництвом були підготовлені висококваліфіковані фахівці та науковці вищої кваліфікації. З 1973 р кафедру очолює Гасик М.І.

У 80-ті та наступні після розпаду Союзу роки науково-педагогічний колектив кафедри зосередив свою діяльність на вирішенні нових актуальних завдань у сфері підвищення якості підготовки інженерів, наукових кадрів високої кваліфікації та вирішення ряду принципово важливих проблемних завдань у сфері вдосконалення діючих і розробки нових технологічних процесів у електрометалургійнії галузі країни.

Колектив кафедри вшановує пам'ять докт. техн. наук, професорів кафедри, які передчасно пішли з життя: Ємліна Б.І. (1925 - 1989.), Кадінова Є.І. (1926 - 2002), Кучера А.Г. (1930 - 2001), Шифріна В.М. (1935 - 2004), Мироненка П.Ф. (1945 - 2007), Рабиновича О.В. (1935 - 2012).

Напружена творча діяльність багатьох випускників кафедри відзначена державними нагородами. Чотири випускники - лауреати Ленінської премії, 22 -Державної премії України, 17 - премій Ради міністрів СРСР. Високого звання Заслуженого діяча науки і техніки удостоєні чотири випускники кафедри.

Колектив кафедри у творчій співдружності з фахівцями електрометалургійних заводів, науково-дослідних і проектних інститутів видав 54 наукові монографії, 16 підручників, які, у тому числі, вийшли в США, КНР, Росії. Автори монографій нагороджені преміями імені видатних учених-металургів, академіків НАН України: Є.О. Патона, З.І. Некрасова, М.М. Доброхотова.

Свій 90-річний ювілей науково-педагогічний колектив кафедри електрометалургії зустрічає у складі: зав. кафедрою академіка НАН України, професора М.І. Гасика; докторів техн. наук, професорів: В.А. Гладких, А.М. Овчарука, О.Г. Гріншпунта, В.Л. Зубова, Г.М. Трегубенка; канд. тенх. наук, доцентів: А.П. Горобця, О.Г. Ганцеровського, А.М. Головачова, І.В. Дерев'янка, О.В. Жаданоса, Ю.О. Бубликова, Є.І. Цибулі, А.Ю. Пройдака, В.П. Коноваленка; ст. викладача Г.А. Полякова; асистентів: А.В. Рубана, О.Ю. Тарана, С.М. Підгорного; ст. наук. співробітника О.Д. Переверзєва, мл. наук. співробітників І.В. Цвєткова, І.В. Трунової. В аспірантурі навчаються: Ю.В. Климчик, О.В. Яковицький, Д.С. Овчарук, О.В. Замковой. В організації навчального процесу велику допомогу надає навчально-допоміжний персонал у складі: Л.Є. Попової, І.А. Федяєвої, Н.П. Терешкової, І.А. Музики. Підготовка магістрів на кафедрі ведеться за спеціальностями «Електрометалургія сталі та феросплавів» і «Металургія кольорових металів»

Незважаючи на складне матеріально-технічне забезпечення навчального процесу та виконання науково-дослідних робіт, колектив кафедри електрометалургії націлений на активізацію всієї багатогранної діяльності в галузі підготовки магістрів, аспірантів, докторів і вирішення важливих для електрометалургійної галузі країни завдань. Готуються до видання нові монографії і підручники, наукові статті, і патенти на винаходи.

 

М. І. Гасик, докт. техн. наук, проф., академік НАН України, завідувач кафедри електрометалургії НМетАУ

Інформаційні повідомлення


Кафедра електрометалургії ім. акад. М.І.Гасика