Institute of Industrial and Business Technologies
Ukrainian State University of Science and Technologies

New editions

Тщщщщщщ


Applications

legirovannye_stali_i_splavy_s_osobymi_svoystvami.pdf (legirovannye_stali_i_splavy_s_osobymi_svoystvami.pdf 9775 kb)

KutsovaVZ_FedorkovaNN_Ekspertiza_of_materials_and_metals_Manual_2015.pdf (kutsova_fedorkova_ekspertiza_materialov_metallov_ucheb_posobie_2015.pdf 1374 kb)

Навчальний посібник Фазові перетворення в спеціальних сталях (navchalniy_posibnik_fazovi_peretvorennya_v_spetsialnih_legovanih_stalyah.pdf 4418 kb)

Монографія Тонколистова сталь (monograiya_tonkolistova_stal.pdf 35841 kb)

Gubenko_S_I_New_materials_2001.pdf (gubeno_s_i_novye_materialy_2001.pdf 37665 kb)

kniga_nemetallicheskie_vklyucheniya_i_prochnost_stali_2015.pdf (kniga_nemetallicheskie_vklyucheniya_i_prochnost_stali_2015.pdf 20729 kb)

Основы теории твердого тела (Физика Твердого Тела)

osnovy_teorii_tverdogo_tela__lbr_ftt_rbr_.pdf (osnovy_teorii_tverdogo_tela__lbr_ftt_rbr_.pdf 2008 kb)

belchenko__gubenko_osnovy_metallografii_i_plasticheskoy_deformatsii_stali.pdf (belchenko__gubenko_osnovy_metallografii_i_plasticheskoy_deformatsii_stali.pdf 13758 kb)

belchenkr_gubenko_nemetallicheskie_vklyucheniya_i_kachestvo_stali.pdf (belchenkr_gubenko_nemetallicheskie_vklyucheniya_i_kachestvo_stali.pdf 27943 kb)