Institute of Industrial and Business Technologies
Ukrainian State University of Science and Technologies

Publications

 


Applications

ionova_statya_mitom.pdf (ionova_statya_mitom.pdf 164 kb)

ionova_statya.pdf (ionova_statya.pdf 143 kb)

Structures of high-chromium mottled cast irons 

statya_ionova.pdf (statya_ionova.pdf 163 kb)

statya_ionovoy_v_stroit.pdf (statya_ionovoy_v_stroit.pdf 135 kb)

kutsova_stetsenko_kotova_tekstura_lbr_1_rbr_.pdf (kutsova_stetsenko_kotova_tekstura_lbr_1_rbr_.pdf 460 kb)

kutsova_kovzel_to_na_iznos_chugunovmgp_2016.pdf (kutsova_kovzel_to_na_iznos_chugunovmgp_2016.pdf 359 kb)

kutsova_kovzel_struktura_i_svoystva_chugunov_polsha_2016.pdf (kutsova_kovzel_struktura_i_svoystva_chugunov_polsha_2016.pdf 318 kb)

kutsova_kovzel_grebeneva_chugun_starodub_chteniya.pdf (kutsova_kovzel_grebeneva_chugun_starodub_chteniya.pdf 761 kb)

kindrachuk_kutsova_kovzel_abrazivn_iznos_crmn_chugunov.pdf (kindrachuk_kutsova_kovzel_abrazivn_iznos_crmn_chugunov.pdf 622 kb)

kindrachuk_kutsova_kovzel_tisov_beynitnaya_nanomatritsa_chug__lbr_1_rbr_.pdf (kindrachuk_kutsova_kovzel_tisov_beynitnaya_nanomatritsa_chug__lbr_1_rbr_.pdf 801 kb)

006kutsova_metallurgical_and_mining_industry.pdf (006kutsova_metallurgical_and_mining_industry.pdf 754 kb)

Kutsova V.Z. Kotova T.pdf (kutsova_kotova_ugler_nanomater_2014.pdf 4452 kb)

Carbon nanomaterials: Textbook. Dnepropetrovsk: NMetAU 2014