Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Шуваєв Сергій Палович

ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ ПАТ«ОРДЖОНІЮДЗЕВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»

ВИПУСКНИК ФАКУЛЬТЕТУ МЕТАЛУРГІЇ ЧОРНИХ МЕТАЛІВ (1985р.)

 

Сплав досвіду роботи на різних підприєм­ствах, постійне вдосконалення освіти від­повідно до обраного профілю, твердий характер та обрана суто чоловіча профе­сія сформували Сергія Павловича Шуваєва як мудрого керівника, раціонального організато­ра діяльності підприємства, активного генератора інноваційних ідей та розсудливого дипломата.

Народився 9 жовтня 1962 р. у м. Нижньодніпровськ-Вузол Дніпропетровської області. У 1980 р. вступив, а в 1985 р. з відзнакою закінчив Дніпро­петровський ордена Трудового Червоного Прапора металургійний інститут ім. Л.І. Брежнєва, отримав­ши кваліфікацію інженера-металурга. Відповідно до обраної професії, ще у студентські роки розпо­чав трудову діяльність. Першим місцем роботи став електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь», де Сергій Павлович з 1983 р. працював підручним ста­левара. Поступово розвиваючи здібності, у 1984 р. продовжив роботу у плавильному цеху № 3 Запо­різького заводу феросплавів на посаді горнового. Високопрофесійні якості металурга не залишились без уваги керівництва і С.П. Шуваєва було призна­чено начальником зміни, а згодом - старшим май­стром цеху. Вже в 1995 р. у віці 33 років він очолив плавильний цех № 3 Запорізького заводу фероспла­вів (ЗЗФ).

Ініціативність, обізнаність та новаторський під­хід до справ спонукали Сергія Шуваєва до розши­рення напрямку діяльності. У листопаді 2001 р. його було призначено на посаду начальника планово- економічного відділу ВАТ «ЗЗФ». Відчувши потребу підвищення професійної компетентності в галузі, у 2002 р. він вступив на відділення післядипломної освіти Запорізької державної інженерної академії за спеціальністю «Економіка підприємства», яку успіш­но закінчив у 2004 р.

У лютому 2004 р. Сергій Павлович був призначе­ний начальником плавильного цеху № 1, а з листопа­да 2004 р. - головним інженером Запорізького заво­ду феросплавів. Принципова позиція С.П. Шуваєва у професійній діяльності - не зупинятися на досяг­нутому незалежно від показників роботи, кар'єрних досягнень чи рівня авторитету. Тому в 2006 р. він вирішив кардинально змінити спеціалізацію із ме­талурга на гірника, обійнявши посаду голови прав­ління ВАТ «Орджонікідзевський гірничо-збагачу­вальний комбінат» (нині ПАТ «ОГЗК»). На сьогодні це найбільший в Україні виробник марганцевої руди - 70% від загального виробництва в державі.

З початку роботи Сергій Павлович запроваджує нові програми з модернізації і технічного розвитку підприємства, удосконалює умови праці, поширює пільгові умови оздоровлення і відпочинку гірників. Він не залишає жодної дрібниці, охоплюючи кожну сферу діяльності комбінату. Завдяки такому підходу значно зростає рівень технологічного та соціально­го розвитку ПАТ «ОГЗК», а також довіра працівників до керівництва.

Сумлінна праця і високі ділові якості С.П. Шува­єва позитивно впливають на досягнення високих показників виробничої діяльності підприємства. ПАТ «ОГЗК» - одне з небагатьох підприємств Украї­ни, яке на своєму балансі утримує об'єкти соціальної сфери: стадіон, басейн, культурно-розважальний центр, санаторій-профілакторій та дитячий оздо­ровчий табір.

Окрім безпосередньої роботи на виробництві, Сергій Павлович бере активну участь у громадсько­му житті комбінату, міста Орджонікідзе та області в цілому. Його громадська діяльність неодноразово відзначалася грамотами обласної державної адміні­страції та голови міськвиконкому.

Одружений, має доньку та сина.Вгору: Видатні випускники академії