Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Червоний Іван Федорович

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ МЕТАЛУРГІЇ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ ІНЖЕНЕРНОЇ АКАДЕМІЇ, ДОКТОР ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОР, ЗАСЛУЖЕНИЙ ВИНАХІДНИК УКРАЇНИ, АКАДЕМІК АКАДЕМІЇ НАУК ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ, АКАДЕМІЇ ІНЖЕНЕРНИХ НАУКУКРАЇНИ, МІЖНАРОДНОЇ АКАДЕМІЇ АВТОРІВ НАУКОВИХ ВІДКРИТТІВ ТА ВИНАХОДІВ

Науковець і фахівець у галузі металурги ко­льорових металів та металургії напівпро­відникових матеріалів, Іван Федорович Червоний, відомий своїми науковими до­слідженнями не лише в нашій країні, а й за її межами. У науковій співпраці з промисловими фахівцями та аспірантами розробив нові технологи отримання міді, титану й алюмінію.

Народився 1 листопада у 1944 р. в селищі Совєтське Совєтського району Автономної Республіки Крим. У 1961-1964 рр. навчався у Запорізькому інду­стріальному технікумі за фахом «Металургія кольоро­вих і рідкісних металів». Трудовий шлях розпочав на Запорізькому титано-магнієвому комбінаті, де у 1963-1974 рр. працював плавильником, згодом інженером, старшим інженером і начальником групи, а з 1982 р. начальником галузевої науково-дослідної лаборато­рії безтигельної зонної плавки. У 1974 р. із відзнакою закінчив Дніпропетровський металургійний інститут за спеціальністю «Металургія кольорових металів».

Поєднуючи практичну діяльність на промисло­вому виробництві із науковими дослідженнями, у 1983 р. здобув вчену ступінь кандидата технічних наук. Докторську дисертацію захистив у 2000 р. в За­порізькій державній інженерній академії зі спеці­альності «Металургія чорних та кольорових металів і спеціальних сплавів».

З 2000 р. на запрошення керівництва Запорізь­кої державної інженерної академії Іван Федорович працював професором кафедри фізичної та біомедичної електроніки. З 2004 р. - завідувач кафедри металургії кольорових металів. Під керівництвом професора І.Ф. Червоного захищено 3 кандидатські та 1 докторська дисертація. Відповідає також за ор­ганізацію виробничої та переддипломної практики студентів. До дорученої справи ставиться прискіп­ливо та з душею, вболіваючи за успіхи майбутніх ме­талургів, тож Івана Федоровича шанують та поважа­ють студенти і співробітники.

Знаний науковець-металург - один з авторів способу отримання високочистого кремнію, спосо­бу управління кристалічної досконалості монокристалічного кремнію, способу регулювання концент­рацією домішки в процесі вирощування кремнію із заданим їх розподілом, ряду установок, викорис­товуваних для вирощування монокристалів крем­нію методом безтигельної зонної плавки. Наукові розробки привернули увагу багатьох закордонних фірм, зокрема, «Біетепз» (Німеччина), «ТорзіІ» (Да­нія) та інших.

Фундаментальний доробок вченого - відкриття «Явище тунельної кристалізації напівпровідникових матеріалів - Ефект Червоного» (диплом № 447 Між­народної академії авторів наукових відкриттів та ви­находів, 2013 р.). Російська академія природничих наук відзначила працю медаллю ім. П. Капіци, Євро­пейське товариство природничих та суспільних наук (Німеччина) - медаллю Рентгена, Європейська ака­демія природничих наук - орденом «Золотого орла».

Авторству Івана Червоного належать 300 науко­вих статей, 8 монографій, 26 підручників і навчаль­них посібників з грифом МОН України, 63 навчаль­но-методичні праці, а також 80 авторських свідоцтв і патентів на винаходи.

За успіхи в науково-дослідний роботі неоднора­зово нагороджувався почесними грамотами Прези­дії Верховної Ради України та президії Ради профспі­лок України, відзначений знаком «Відмінник освіти України»» та почесною грамотою Міністерства осві­ти і науки України. Оригінальні технічні рішення Іва­на Червоного відзначені чисельними золотими та срібними медалями Виставки досягнень народного господарства УРСР. За особисті заслуги в розвитку науки і техніки присуджено звання «Заслужений ви­нахідник України».

Червоний Іван Федорович є членом спеціалізо­ваних вчених рад «Металургія чорних і кольоро­вих металів та спеціальних сплавів» при Запорізькій державній інженерній академії та при Фізико-технологічному інституті металів і сплавів Національ­ної академії наук України, а також членом редакцій­ної колегії збірника наукових праць «Металургія» і загальнодержавного науково-технічного журналу «Теорія і практика металургії».Вгору: Видатні випускники академії