Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Макаренко Дмитро Сергійович

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ПРАВЛІННЯ З ЕКОНОМІКИ ТА ФІНАНСІВ ПАТ «БІОФАРМА»

ВИПУСКНИК ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (2001 р.)

Народився 25 грудня 1979 р. у м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської області. Студентом На­ціональної металургійної академії став у 1996 р., навчався за спеціальністю «Менеджмент зовніш­ньоекономічної діяльності», отримав дипломи спе­ціаліста та магістра з відзнакою.

Академія навчила дисципліні, здатності у вели­кому обсязі інформації швидко відшукати потрібну, робити змістовні висновки та гарно презентувати їх. Найголовнішим критерієм якості знань, яких здобув, Дмитро Макаренко вважає можливість застосуван­ня їх на практиці. Викладачі кафедр менеджменту та економіки промисловості надали потужну теоре­тичну базу. Під керівництвом професора В.П. Савчука разом з іншими студентами брав участь у проек­тах, які впроваджувались на підприємствах різних регіонів України. Досі вважає Володимира Савчука головним вчителем. Завдяки йому навчився при­стосовувати сучасні технології фінансового менедж­менту до реалій українського бізнесу. З вдячністю згадує доцентів Л.М. Богачову, Є.І. Мамонтову.

У виші вчили менеджменту, економічним нау­кам та фінансам без жорсткого зв'язку з металур­гійним виробництвом, і це додаткова перевага ака­демії, адже знання можна використовувати в інших галузях.

«Студентські роки - найкращий час для пошуку друзів, розвитку особистості, коли виробничі турбо­ти та піклування про родину ще відсутні, - каже Дми­тро Макаренко. - Мені поталанило з колективом: гру­па відзначала разом свята, навіть й ті, хто мали сім'ї чи працював. Збирались зазвичай у кімнаті гуртожит­ку, де жив староста Р.В. Мартиненко. Та й зараз біль­шість студентів групи щороку зустрічаються кожної другої суботи вересня. Я дружу з кількома однокурс­никами, це чудові люди. Деякі колишні студенти на­віть організували спільний, доволі успішний бізнес».

Трудовий шлях Дмитро Сергійович почав у 2001 р. в консалтинговому бізнесі у Києві, продо­вжуючи розвивати проекти, в яких брав участь про­тягом навчання. Спочатку - консультант, згодом - керівник напрямку, молодший партнер компанії «Аррlе Consulting». Займався проектами з вдоско­налення системи фінансового менеджменту на під­приємствах різних галузей промисловості, зокрема, металургійній, м'ясо-молочній. Проводив відкри­ті тренінги та тренінги для співробітників згаданих підприємств. Підготував більше десяти статей, які опубліковано в різних ділових виданнях.

У 2006 р. обіймав посаду фінансового дирек­тора в столичній будівельній компанії. Однак кри­за 2008 р. призупинила розвиток цієї галузі, тому у 2009 р. перейшов у фармацевтичний бізнес - на­ціональну мережу аптек «Аптека Доброго Дня». Пройшов шлях від фінансового до генерального ди­ректора. Вдалося ліквідувати наслідки кризи, стабі­лізувати та розвивати роботу компанії, про що свід­чать зростаючі рейтинги серед національних мереж та збільшення кількості аптек.

За запрошенням західного інвестора з 2012 р. працює у ПАТ «Біофарма», національного виробни­ка ліків, на посаді заступника голови правління з економіки та фінансів. Разом з командою поставили амбітні цілі, більшість з яких досягнуті: за європей­ськими стандартами побудовано новий фармацев­тичний завод; відкрито представництва в республі­ках Казахстан та Білорусь; на ринок України виведено новий продукт, який використовується для лікуван­ня гемофілії та не має аналогів, які виробляються на території країн СНД; розширено частку вітчизняно­го ринку, яку займає компанія у профільних напрям­ках ліків. Але багато корисного, впевнений, ще по­трібно зробити.

Життєве кредо Дмитра Макаренка: «У кожній справі отримувати результат». Улюблене хобі - фо­тографія.Вгору: Видатні випускники академії