Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Листопадов Владислав Станіславович

ДИРЕКТОР АГЛОДОМЕННОГО ДЕПАРТАМЕНТУ ПАТ •АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ», ЗАСЛУЖЕНИЙ МЕТАЛУРГ УКРАЇНИ

ВИПУСКНИК МЕТАЛУРГІЙНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (1994р.)

Народився 13 травня 1970 р. у м. Кривий Ріг Дні­пропетровської області. Після служби в армії у 1990 р. розпочав трудове становлення слюсарем-ремонтни- ком доменного цеху № 2. Роботу поєднував із нав­чанням, опановуючи професію інженера-металурга. Закінчивши академію, 14 років працював у тому ж цеху, підіймаючись щаблями професійно-службового росту: від газівника доменної печі, змінного майстра основної виробничої дільниці, старшого майстра змі­ни, заступника начальника до начальника цеху.

Накопичені знання специфіки аглодоменного виробництва, досвід управлінської діяльності були в повній мірі затребувані під час роботи Владисла­ва Станіславовича упродовж двох років на посадах старшого диспетчера із забезпечення аглодоменного виробництва, заступника начальника виробничого управління з аглодоменного виробництва. З 2008 до 2009 рр. обіймав посаду заступника головного інже­нера з агломераційного виробництва - головного до­менщика ВАТ «Алчевський металургійний комбінат». У серпні 2009 р. повернувся на «Криворіжсгаль», де був призначений директором департаменту з ви­робництва чавуну. З жовтня 2010 р. В.СЛистопадов є директором аглодоменного департаменту, одним із провідних спеціалістів підприємства. Під його керів­ництвом на високому професійному рівні здійснюєть­ся поточний контроль за ходом виробництва, забез­печенням технології в агломераційному та доменних цехах, впроваджуються заходи з автоматизації та мо­дернізації виробничих та технологічних процесів.

Серед досягнень за роки роботи - організація задування доменної печі корисним об'ємом 5000 м3 після капітального ремонту 1 розряду із застосу­ванням азоту; участь в освоєнні технології вдування в доменну піч пиловугільного палива на Алчевському металургійному комбінаті (затрати пиловугільного палива було доведено до 130 кг/г чавуну, що дозво­лило виключити забір природного газу); внесення технічних пропозицій у ході підготовки до проведен­ня капітального ремонту 1 розряду з реконструкцією ДП № б, які сприяли поліпшенню газодинамічних па­раметрів плавки і збільшенню продуктивності; опти- мізація структури управління, приведення до робочо­го стану основних агрегатів аглофабрик, збільшення продуктивності та якості агломерату; забезпечення високоефективного виробничого та технологічно­го процесів виробництва чавуну, керівництво вико­нанням комплексу робіт, спрямованих на виконання бізнес-плану з виробництва продукції цехами депар­таменту, управління за всіма напрямами вдоскона­лення, реконструкції, правил обслуговування та тех­нічної експлуатації основних агрегатів.

Результати роботи у ПАТ «АрселлорМіттал Кри­вий Ріг» сприяли заслуженому авторитету Владисла­ва Станіславовича як компетентного, відповідально­го фахівця своєї справи, який оперативно вирішує виробничі питання. Колеги-доменники, керівники інших структурних підрозділів, інженерних служб та управлінь, з якими він спілкується за родом діяльнос­ті, поважають В.С. Листопадова за добропорядність у ділових відносинах, уміння працювати з людьми.

Високою оцінкою сумлінної праці на підприєм­стві стало нагородження Владислава Станіславо­вича грамотою Міністерства промислової політики України. У тому ж 2003 р. за високий професіона­лізм, вагомий особистий внесок у проведення капі­тального ремонту найпотужнішої в Україні доменної печі № 9 та у зв'язку з її пуском йому було присвоє­но почесне звання «Заслужений металург України». Нагороджений Нагрудним знаком Криворізького виконкому міськради «За заслуги перед містом» III ступеня, а у 2010 р. - Почесною грамотою Коміте­ту Верховної Ради України з питань промислової та регуляторної політики та підприємництва.

Одружений, має трьох дітей. Життєве кредо: «Не зупинятися на досягнутому».


 Вгору: Видатні випускники академії