Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Кірнос Олег Якович

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР ПрАТ «СПЕЦСПЛАВ»

ВИПУСКНИК ТЕПЛОФІЗИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (1988р.)

Народився 5 грудня 1965 р. у Дніпропетровську. До металургійного інституту вступив у 1983 р., здобув освіту на теплофізичному факультеті за спеціальністю «Фізико-хімічні дослідження металургійних проце­сів». Отримав спеціалізацію «порошкова металургія».

Студентське життя залишило незабутні спогади. Та найбільше Олегу Кірносу запам'ятався гурток при­хильників мистецтва, адже з дитинства мріяв стагги художником. Керівник гуртка не лише із захопленням розповідала про відомих художників, скульпторів, самородків-митців з народу, а й возила студентство на різноманітні екскурсії до музеїв Полтави, Оде­си, Петриківки. Викладачка відразу помітила здібно­го юнака, який з цікавістю поглиблював свої знання з літератури, архітектури. Коли перепадали вільні від лекцій і занять години, Олег Якович писав картини. Зізнається, що технарем став за батьківськи­ми настановами, але не шкодує, оскільки здобув професійно­го і життєвого досві­ду. Після закінчення інституту трудовий шлях розпочав інже­нером, а згодом нау­ковим співробітником у Дніпропетровсько­му науково-дослід­ному інституті ВИДІ «Мехчормет». В ін­ституті займався на­уковими розробка­ми щодо вирішення різноманітних мета­
лургійних проблем. «На жаль, на фінансування науки тоді, та й нині, виділяється обмаль коштів. Тому пра­цював у кількох приватних фірмах. Утім, щоб щось мати, треба розраховувати на себе», - впевнений Олег Якович. Досвід роботи в металурги використав у власному бізнесі, яким розпочав займатися з 1997 р. У1999 р. спав співзасновником і генеральним дирек­тором ЗАТ «Спецсплав», котре у 2011 р, було перереє­стровано в ПрАТ «Спецсплав». Саме тут втілює знання, що отримав під час навчання в Національній металур­гійній академії.

Нині ПрАТ «Спецсплав» - інтенсивно розвину­те хіміко-металургійне підприємство з власними, добре оснащеними виробничими потужностями. Провадяться технологічні дослідження, у виробни­цтво впроваджуються нові сучасні технології. Завдя­ки вмілому керівництву Олега Яковича налагоджені економічні та наукові зв'язки з провідними науково- дослідними і виробничими організаціями України та інших країн.

Зварювальні та наплавлювальні матеріали сер- тифіковані в системі «УкрСЕПРО», мають високий рівень якості. Продукція поставляється на бага­то промислових підприємств металургійної, видо­бувної, енергетичної, машинобудівної та інших га­лузей країн СНД, У 2004 р. на підприємстві були роз­роблені і освоєні технологи отримання пероксидів луж­ноземельних металів, зо­крема, пероксиду кальцію та пероксиду барію.

Інститут породив інте­рес до металургії, тепер це є справою життя, та улюбле­не з юнацьких років захо­плення - живопис, графіка і скульптура - Олег Якович ніколи не полишає. Вони да­ють наснагу у роботі, заря­джають внутрішньою пози­тивною енергією.

 Вгору: Видатні випускники академії