Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Єременко Олександр Миколайович

НАЧАЛЬНИК ДЕРЖАВНОЇ ІНСПЕКЦІЇ З ЕНЕРГОНАГЛЯДУ ЗА РЕЖИМАМИ СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ І

ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ВИПУСКНИК ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (1978р.)

Народився 19 грудня 1955 р. у Дніпропетровську. Здобув освіту в Дніпропетровському металургійно­му інституті за спеціальністю «Електрообладнання електротермічних установок», отримав фах - інженер-електромеханік. Найяскравіше враження за­лишилося від проходження першої виробничої практики електромонтером на Запорізькому феро­сплавному заводі. На прикладі наставника і стар­ших товаришів переконався, що неодмінні умови успішної роботи електромонтера - витривалість, го­товність приймати швидкі, обдумані рішення в разі виникнення позаштатної ситуації. Професія передба­чає підвищений ризик, а також уважність, пильність.

Завдячує цікавим лекціям викладачів - профе­сорам, докторам технічних наук Дмитру Павловичу Московцеву та Івану Тихоновичу Жердєву, лауреа­ту Державної премії УРСР. Саме ці педагоги широко розкрили теми з питань енергозабезпечення, спо­нукаючи студентів до самонавчання.

Трудовий шлях Олександр Миколайович розпо­чав на Дніпропетровському металургійному заводі ім. Петровського. Спочатку працював електромон­тером, згодом - помічником майстра, потім - май­стром, з 1988 р. - заступник начальника цеху. Ке­рівництво потужного підприємства відзначило відповідальність, фахові знання та організаційні здібності Олександра Єременка, з 1991 р. його при­значають головним енергетиком заводу.

За високі показники та значний особистий вне­сок в підвищення ефективності виробництва та якості продукції нагороджений Почесною грамо­тою Міністерства чорної металургії СРСР, удостоє­ний звання «Ветеран заводу».

З 2002 р. довірено не менш відповідальну посаду- начальника Державної Інспекції з енергонагляду та режимами споживання електричної і теплової енер­гії в Дніпропетровській області. Інспекція, знаходя­чись на межі між «великою» й «малою» енергетикою, є органом, який практично знає все про «малу» енер­гетику споживачів. Водночас є важелем впливу на споживачів у напрямках забезпечення надійності їх енергопостачання, експлуатації енергогосподарств, дотримання законодавства. Олександр Миколайо­вич постійно підвищує професійний рівень, адже по­сада вимагає знань нових постанов, інструкцій, пра­вил улаштування технічної експлуатації електричних станцій і мереж та правил технічної безпеки, методи­ки розрахунків за електроенергію та визначення ве­личини нераціонального її використання.

За багаторічну сумлінну працю в електроенер­гетичній галузі України, вагомий особистий внесок у стабільну роботу і розвиток та функціонування па­ливно-енергетичного комплексу країни нагородже­ний Грамотою Національної енергетичної компанії України.

Одружений. Син Олександр випускник в 1994 р.

економічного факультету Національної металургій­ної академії України.

Захоплення - подорожі та мисливство. Улюбле­ні вислови мають філософський підтекст: «Кинь впе­ред - потім знайдеш», «Краще бути, ніж здаватися».

 Вгору: Видатні випускники академії