Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Грищенко Сергій Георгійович

ЗАСТУПНИК МІНІСТРА ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ (1995-2010), ДОКТОР ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОР, ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ (1998), ЛАУРЕАТ ДЕРЖАВНИХ ПРЕМІЙ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ НАУКИ І ТЕХНІКИ (1988,1998)

ВИПУСКНИК МЕТАЛУРГІЙНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (1972р.)

Народився ЗО червня 1950 р. у м. Запоріжжя.

У Дніпропетровському металургійному інститу­ті (філіал у м. Запоріжжя) навчався за спеціальністю «Фізико-хімічні дослідження металургійних проце­сів» (1967-1972), за фахом - інженер-металург.

Трудовий шлях розпочав плавильником Запо­різького заводу феросплавів, відслужив у Зброй­них силах. Значний період його трудової діяльнос­ті пов'язаний з Українським НДІ спеціальних сталей, сплавів і феросплавів у м. Запоріжжя (1974-1991), де спочатку займав посаду інженера, згодом - молодшо­го наукового співробітника, потім - завідувача групи, завлабораторією підготовки рудної сировини відді­лу феросплавів. Заочно закінчивши аспірантуру при кафедрі електрометалургії рідного вузу (1979), захис­тив кандидатську, а вже 1991 р. - докторську дисер­тацію. Став відомим фахівцем в галузі феросплавно­го виробництва, зокрема в питаннях металургійної оцінки рудної сировини, безвідходних технологій ви­робництва феросплавів, енергозбереження тощо.

Набувши чималого виробничого досвіду, Сергія Грищенка у 1991 р. було призначено головним феро-сплавником щойно утвореного Державного коміте­ту металургійної промисловості України (м. Дніпро­петровськ). 31992 р. він займав відповідальні посади у органах державного управління: начальник відділу, начальник Управління кольорової металургії та фе­росплавів, заступник міністра промисловості Укра­їни (1995-1997); заступник міністра промислової політики, заступник міністра промислової політи­ки - голова Державного департаменту золотовидобувної та золотопереробної промисловості, перший заступник міністра промислової політики України (1997-2000); заступник голови Державного комітету промислової політики України (2000-2001), заступ­ник державного секретаря Міністерства промислової політики України (2001-2003), радник Віцє-прем'єр-міністра України (2003-2005), заступник міністра промислової політики України (2005-2010). Присвоєно 2 ранг державного службовця.

З 2010 р. Сергій Георгійович очолює ТОВ «Центр управління проектами у галузі геологічної розвід­ки, видобутку та переробки металургійної сировини «ЦУП «Трансгеорудмет». Авторитет, висока компетент­ність керівника сприяє вирішенню нагальних пи­тань економічної галузі. Авторству вченого належить 13 монографій, 289 наукових праць та 44 винаходи.

Плідно займається Сергій Георгійович також на­уково-педагогічною діяльністю: з 1996 р. - професор кафедри фізико-хімічних основ металургійного ви­робництва НТУУ «Київський політехнічний інститут» (за сумісництвом), з 2003 р. - науковий керівник - ди­ректор Міжгалузевого науково-технологічного центру з видобутку та переробки руд дорогоцінних металів «Дорогметтехнологія» НАН України (за сумісництвом).

У 2003 р. обраний головою ради директорів На­ціонального об'єднання підприємств кольоро­вої металургії - Науково-виробничого концерну «Укркольормет», з 1999 р. - віце-президент Україн­ської асоціації підприємств чорної металургії «Укрмет». Рішенням Міжнародного феросплавного комітету у 2013 р. призначений головою Розшире­ного програмного комітету по проведенню в Украї­ні в 2015 р. Міжнародного конгресу феросплавників ІМРАСОІМ-14. Почесний член Ради директорів Укра­їнської асоціації виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції (1996). Дійсний член (академік) Академії інженерних наук України (1994).

Цікавиться історією, зокрема, воєнною, мему­арною літературою. Багаторічно захоплюється мо­делюванням залізниць, будинків, міст і селищ, вдо­ма має власної розробки макет розміром 2,5 х 3,5 м, який постійно удосконалює.Вгору: Видатні випускники академії