Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Білоус Володимир Миколайович

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР ТОВ «ВОРСКЛА СТАЛЬ», КАНДИДАТ ТЕХНІЧНИХ НАУК

ВИПУСКНИК МЕТАЛУРГІЙНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (1976р.)

Народився 1 травня 1954 р. у с. Красносілля Олександрівського району Кіровоградської області. У1971 р. вступив на металургійний факультет інсти­туту, група МЧ-1. Того часу у вишах України, згадує Володимир Білоус, запроваджено новий підхід до навчального процесу - викорінювалося «зубріння». Викладачі прищеплювали студентам навички не для оцінки, а заради теоретичних і практичних знань, розвивали творчі здібності студентів під час учас­ті у науково-дослідницьких роботах. Все це сприя­ло формуванню висококваліфікованих спеціалістів.

«З інститутського життя найбільш запам'яталися четверги - дні самостійної роботи студентів, а також поїздка до Москви за перемогу в конкурсі на кра­щий благоустрій кімнати у гуртожитку», - каже Во­лодимир Білоус.

Упродовж 1976-1992 рр. працював інжене­ром, науковим та старшим науковим співробітни­ком відділу термічних процесів науково-дослід­ного інституту «Механобрчормет» (м. Кривий Ріг).

У1992-2005 рр. - головний спеціаліст з огрудкування ВАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбі­нат» (м. Комсомольськ).

З 2005 р. - генеральний директор ТОВ «ВОРСКЛА сталь» (м. Комсомольськ). Саме Володимир Микола­йович обґрунтував доцільність будівництва металургійного заводу у регіоні. Адже результати геолого­розвідувальних робіт свідчили про величезні запаси залізних руд. Не менш важливим аргументом, на його думку, була можливість поліпшення демографічної ситуації в регіоні, одним зі шляхів якої вирішення є будівництво нових підприємств. На відміну від тра­диційних заводів - це компактний комбінат, що нале­жить до категорії заводів безкоксової металургії.

Володимир Миколайович захистив кандидат­ську дисертацію за спеціальністю «Металургія чор­них металів». З 1988 р. - старший науковий спів­робітник. Працював у державних органах, депутат Комсомольської міської ради (1998-2002), депутат Полтавської обласної ради (2006-2011). Нагородже­ний почесною грамотою Полтавськоїобласної ради.

Син Олександр у 2011 р. закінчив Національ­ну металургійну академію України за спеціальністю «Електрометалургія сталі та феросплавів».Вгору: Видатні випускники академії