Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Освітньо-професійна програма "Управління проєктами / магістерський рівень",
спеціальность: 073 - Менеджмент

Галузь

07 Управління та адміністрування

Навики

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері управління проєктами, що передбачає проведення досліджень в процесах розроблення та виконання проєкту, характеризується інноваційними підходами й невизначеністю умов та вимог та вирішення практичних завдань у сфері управління проектами, які включають:

-        системні та формальні засади управління проєктами, портфелями та програмами розвитку підприємства;

-        принципи: розробки проєктної документації, управління проєктними роботами та змінами, закриття окремої фази або проєкту в цілому, управління зацікавленими сторонами, визначення складу робіт; управління змістом, витратами, командою та ресурсами проєкту, розробки бюджету, управління ризиками;

-        підходи до управління розкладами проєкту;

-        принципи та підходи до управління контрактами, тендерами;

-        загальновживані комп`ютерні програми та системи для управління проєктами;

-        спеціалізовані програмні продукти з управління проєктами;

-        аспекти проєктної діяльності, які потребують юридичної підтримки;

-        документальне супроводження проєкту (юридичний аспект);

-          охорону праці в управлінні проєктами.

Опис

Освітньо-професійна програма «Управління проєктами» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»

Додаткова інформація

Фахівці у сфері управління проектами володіють сучасним управлінським мисленням, теоретичними знаннями і практичними навичками, необхідними для розв’язання завдань предметної області діяльності у сфері управління проектною діяльністю, складовими та ресурсами проекту, з використанням сучасних інноваційних та інформаційних технологій, мають знання й навички з моделювання процесів розроблення та виконання проектів та прийняття рішень в управлінні проектами.
Набуття студентами компетентностей, необхідних для професійної діяльності включає:
- застосовування системних та формальних засад управління проектами, портфелями та програмами розвитку підприємства та навичками пошуку, обробки та використання інформації з різних джерел;
- уміння спілкуватися з використанням різних каналів зв'язку (усного, письмового, графічного), володіння професійною мовою галузі та вміння діяти на основі етичних міркувань, соціально відповідально і свідомо;
- уміння турбуватись про здоров'я та безпеку (власні, інших людей, довкілля);
- уміння: оцінювати ресурси та тривалість робіт, розробляти розклади та бюджет проекту; оцінювати ризики, робити SWOT-аналіз; працювати у полі стандартів серії ISO 9000 та ISO 21500; управляти комунікаціями впродовж проекту; працювати зі спеціалізованими програмними продуктами з управління проектами; визначити аспекти проектної діяльності, які потребують юридичної підтримки;
- здатність: до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; розрізняти проекти, програми та портфелі, їх відмінності та особливості управління, виконувати розробку планів проектів; обґрунтовувати управління змінами; кваліфіковано закрити окрему фазу або проект в цілому; управляти зацікавленими сторонами, змістом проекту; визначати організаційні структури проекту; розвивати команду проекту; управляти ресурсами, витратами, ризиками, якістю проекту та командою проекту; документарно супроводжувати проект (юридичний аспект)
- розуміння видів та структур бізнес-планів.