Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Кафедра інтелектуальної власності та управління проєктами

Петренко Віталій Олександрович photo

Завідувач кафедри: Петренко Віталій Олександрович

Контакти:

Адреса Кафедра інтелектуальної власності та управління проєктами (к. 235, 236, 246), Механіко-машинобудівний факультет, УДУНТ, ННІ "ІПБТ", пр.Гагаріна 4, Дніпро 49600, Україна

E-mail: kaf.is@metal.nmetau.edu.ua

Телефон: 067-710-38-19У січні 2018 року у результаті об’єднання двох кафедр створено кафедру інтелектуальної власності та управління проєктами (ІВ та УП), керівником якої стала Корогод Наталія Петрівна. З 2022 року в.о. завідувача кафедри ІВ та УП – д.т.н., професор Петренко Віталій Олександрович.

Кафедра ІВ та УП здійснює навчальний процес підготовки магістрів за освітньо-професійними програмами (ОПП) «Інтелектуальна власність» та «Управління проектами» спеціальності 073 «Менеджмент» за денною та заочною формами навчання (на базі бакалаврату).

Навчаючись за ОПП «Інтелектуальна власність», студенти отримують знання та навички, необхідні для вирішення питань правової охорони, економічних проблем, комерціалізації та захисту прав ІВ. Зміст навчальних дисциплін включає: право промислової власності, авторське і суміжне право та їх захист, економіку ІВ, набуття прав ІВ, маркетинг ІВ, патентно-інформаційні дослідження, управління ІВ та ін.

В сучасних умовах розвитку міжнародної економічної інтеграції, об'єкти права ІВ, такі як винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки, ноу-хау, комп'ютерні програми, твори літератури та мистецтва тощо, - забезпечують конкурентноздатність і додатковий прибуток підприємству. Основним джерелом успіху стає сукупність знань, якими володіє підприємство чи організація, так званий інтелектуальний капітал, головною складовою якого є ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ. Саме тому, спеціальність ІВ набуває все більшої актуальності. Попит на фахівців у сфері ІВ стрімко зростає. Сьогодні кожен творець, автор об'єктів ІВ повинен вміти захистити результати своєї творчої діяльності та знати механізм їх комерціалізації як особливого виду продукту (послуги).

Навчаючись за ОПП «Управління проєктами», студенти отримують знання і навички щодо принципів, методів й інструментів управління проєктами, а також розглядають питання планування, контролю, організації, мотивації й координації в рамках проєкту. Зміст навчальних дисциплін включає: зміст проєкту, прийняття управлінських рішень у проєкті, зацікавлені сторони проєкту, ресурсне забезпечення проєкту, ризики проєкту та управління ними, управління якістю в проєкті та ін.

У 2023 році кафедра зробила перший набір магістрів за ОПП "Комплаєнс металургійного виробництва" спеціальності 136 Металургія. Програма передбачає поєднання сучасних спеціалізованих теоретико-методологічних та практичних знань в галузі металургії із адаптованих до умов та вимог металургії економічними й управлінськими знаннями, набуття навичок практичного застосування наукового, аналітичного, методичного інструментарію та інформаційно-комунікаційних технологій для розв’язання складних задач і проблем функціонування та інноваційного розвитку металургійних підприємств. 

З 2021 року кафедра ІВ та УП розпочала підготовку бакалаврів за освітньо-професійними програмами (ОПП) «Менеджмент винахідницької діяльності» та «Проєктний менеджмент», а з 2023 року - "Інноваційно-правовий менеджмент" спеціальності 073 «Менеджмент» за денною та заочною формами навчання. Навчання проводиться на базі повної загальної середньої освіти - з 1 курсу та на скорочений термін навчання (після технікума, коледжа) - з 3 курсу.

Навчаючись за ОПП «Менеджмент винахідницької діяльності», студенти отримують знання та навички щодо: методів і законів логіки, які використовуються в технологіях винахідництва та художнього конструювання; видів технічних (винахідницьких) задач на рішення яких направлений результат інтелектуальної діяльності в будь-якій сфері технологій; виявлення суттєвих ознак об`єкту винаходу, корисної моделі, промислового зразка; методологічних основ створення об`єктів інтелектуальної власності; використання джерел патентної інформації.

Навчаючись за ОПП «Проєктний менеджмент», студенти отримують знання та навички щодо: технологій виявлення та обґрунтування управлінських рішень; інструментів ефективної проєктної взаємодії, лідерства, командної роботи; програмних засобів та інформаційних технологій для управління проєктом; управління ризиками та альтернативними сценаріями розвитку проєкту в межах стратегічних цілей організації.

Навчаючись за ОПП «Інноваційно-правовий менеджмент» випускники здатні розвʼязувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми у галузі менеджменту інноваційно-правової діяльності, що передбачає застосування теорії менеджменту, управління інноваційною діяльністю, інноваційними технологіями і проєктами, правовим забезпеченням інноваційної діяльності, набуттям прав на обʼєкти інтелектуальної власності, науково-технічної та інформаційної діяльності, трансферу технологій на основі прийняття управлінських рішень в умовах, що характеризується комплексністю та невизначеністю.

Наші випускники підготовлені для всіх галузей, в яких працюють підприємства та організації. Вони можуть займати первинну посаду фахівця з питань ІВ, менеджера – маркетолога, менеджера проєктів та інші посади, пов’язані з діяльністю у сфері ІВ та УП.

Викладачами кафедри також проводяться навчальні зайняття для студентів бакалаврату (інших спеціальностей), для яких викладаються дисципліни: Основи інтелектуальної власності і патентознавства, Правове забезпечення підприємництва та національної безпеки та інші. Для студентів магістратури (інших спеціальностей) викладаються дисципліни: Інтелектуальна власність, Інтернет і право інтелектуальної власності, Управління проєктами та інші.

Контакти:

Зав.каф. ІВ та УП Петренко Віталій Олександрович, тел.  067-710-38-19

тел. кафедри: 066-728-62-07.

e-mail: kaf.is@metal.nmetau.edu.ua