Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Тарасевич Віктор Миколайович photo

Тарасевич Віктор Миколайович

Виконуючий обов'язки завідуючого кафедрою

доктор економічних наук, професор

Контакти:

E-mail: kaf.pe@metal.nmetau.edu.ua

Телефон : (+380562)47.42.42

Кімната : 204

 

 Закінчив у 1981 році Дніпропетровський металургійний інститут (з 1993 року – Державна металургійна академія України, а з 1999 року – Національна металургійна академія України) за спеціальністю «Економіка та організація металургійної промисловості» (кваліфікація – інженер-економіст), а у 1986 році – аспірантуру при кафедрі політичної економії цього ж інституту.
 В системі вищої освіти, а саме в Національній металургійній академії України, працює більше 32 років і пройшов шлях від аспіранта та асистента кафедри політичної економії (з 2018 року – кафедра міжнародної економіки, політичної економії та управління) до її завідувача.
 В 1986 році успішно захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.01 – політична економія, а в 1992 році – докторську дисертацію «Ефективність виробництва в умовах становлення соціально орієнтованої ринкової економіки» за цією ж спеціальністю. В 1995 році йому присвоєно вчене звання професора кафедри політичної економії.
 З 1994 р. – виконувач обов'язки завідувача, а з 1997 року - завідувач кафедри.
 Викладає економічні дисципліни «Сучасна політична економія», «Сучасні економічні теорії», «Політична економія», «Теорія і методологія сучасної міжнародної економіки» та інші. За його редакцією й авторською участю підготовлено та видано численні підручники і навчальні посібники, у тому числі з грифом Міністерства освіти і науки України: «Економічна теорія» у п'яти томах (Київ, 2012 р.), «Історія економічних вчень» (Київ, 2013 р.), «Міжнародна економіка» (Київ, 2012 р.), «Національна економіка» (Київ, 2009 р.), «Microeconomics» спільно з професором Нью-Йоркського університету К. Брабазоном (Київ, 2008 р.), «Історія економічних вчень» (друге видання, Київ, 2016 р.), «Філософія та методологія економічної науки» (Дніпро, 2019 р.), «Сучасна міжнародна економіка» (Дніпро, 2019 р.), «Соціальна відповідальність» (Дніпро, 2019 р.).
 Підвищував кваліфікацію у Нью-Йоркському університеті, Інституті економіки та прогнозування НАН України, Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана (2019 р.), НВП "Поліпром" (2020 р.).
 Основні напрямки наукової діяльності: філософія та методологія економічної науки, універсумізація економічних перетворень, цивілізаційний вимір економічного розвитку; економічна синергетика; міжнародна інноваційно-інформаційна економіка постіндустріального типу; національна економіка України в умовах глобалізації та європейської інтеграції;
Очолює наукову діяльність професорсько-викладацького складу, аспірантів, науковців та студентів кафедри. Під його керівництвом відповідно до Координаційних планів науково-дослідних робіт Міністерства освіти і науки України викладачами й науковцями кафедри успішно виконані фундаментальні НДР: «Проблеми теорії та практики перехідної економіки» (номер державної реєстрації 0100U000751) (2000 – 2002 рр.); «Перехідна економіка: теорія, методологія, політика» (номер державної реєстрації 0103U003232) (2003 – 2005 рр.); «Дослідження основ та закономірностей розвитку національної економіки в контексті глобалізації» (номер державної реєстрації 0108U001721) (2008 – 2009 рр.); «Дослідження основ та інститутів інноваційної динаміки національної економіки в умовах глобалізації» (номер державної реєстрації 0110U003241) (2010 – 2012 рр.); «Національна економіка України в умовах європейської інтеграції» (номер державної реєстрації 0016U001148) (2016-2018 рр.); «Інноваційні механізми розвитку національної економіки в умовах європейської інтеграції» (номер державної реєстрації 0119U000332) (у процесі виконання, 2019-2021 рр.). За результатами виконання цих робіт опубліковано 34 монографії, більше 300 статей, близько 600 тез доповідей, в тому числі майже половина - студентами, розроблено відповідні пропозиції та рекомендації органам державної влади і місцевого самоврядування.
 Результати його наукових досліджень знайшли відображення у науково-дослідних роботах Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Дніпровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, а також у пропозиціях і рекомендаціях органам державної влади та місцевого самоврядування.
 Співорганізатор та учасник низки спільних міжнародних наукових і освітніх проектів. За результатами їх реалізації вийшли в світ наступні колективні монографії та підручники: «Economics and the Public Sector in Transitional economies» (1999 р.); «Переходная экономика: методология, теория, политика» (2003 р.); «Проблемы экономики переходного общества» (2004 р.); «Європейський вектор економічного розвитку» (2005 р.); «Социально-экономические проблемы информационного общества» (2005, 2010 рр.); «Устойчивое развитие: теория, методология, практика» (2009 р.); «Экономика цивилизаций в глобальном измерении» (2011 р.); «Политическая экономия: прошлое, настоящее, будущее» (2014 р.) тощо.
 Автор понад 370 наукових, науково-методичних і навчально-методичних праць, у тому числі 48 монографій (13 одноосібних), біля 140 статей. Найбільш відомими є одноосібні монографії «Экономические парадигмы и парадигмальные теории» (1995 р.), «Очерки теории переходной экономики» (2001 р.), «Экуника: гипотезы и опыты» (2008 р.), «Экономико-теоретическое знание: универсумные императивы, гипотезы, опыты» (2013 р.), «Экономико-теоретическое знание: опыт философско-научного тестирования» (2014 р.), «Государственный капитализм: ренессанс versus забвение» (2016 р.), «Фундаментальная экономическая наука: универсумность содержания и развития» (2017 р.), а також колективні «Інноваційно-інформаційна економіка: зміст, динаміка, регулювання» (2018 р.); «Євроінтеграційний вимір національної економіки України» (2019 р.). Має дев'ять свідоцтв про авторське право на монографії та підручники.
 Публікується у провідних українських та іноземних економічних журналах: «Економіка України», «Економічна теорія», «Фінанси України», «Соціальна економіка», «Механізм регулювання економіки», «Проблеми економіки та політичної економії», «Актуальні проблеми економіки», «Маркетинг і менеджмент інновацій», «Вопросы экономики», «Вопросы политической экономии», «Образование. Наука. Общество» (Казахстан), «International Letters of Social and Humanistic Sciences» (Швейцарія), «Economic Studies journal» (Болгарія).
 Брав участь у багатьох наукових форумах, симпозіумах, науково-практичних конференціях, в тому числі міжнародних (Білорусь, Казахстан, Польща, Росія, США).
 Загальна кількість посилань на його публікаціїї складає 645 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 14, i10-індекс = 20.
 Виконує науково-організаційні та науково-видавничі обов'язки члена:
- спеціалізованої вченої ради Д 26.239.01 Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України»;
- спеціалізованої вченої ради Д 41.055.01 Одеського національного економічного університету;
- секції соціально-економічних наук Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки;
- Міжвідомчої координаційної ради з економічної теорії Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України;
- редакційних колегій журналів «Економіка України», «Економічна теорія», «Механізм регулювання економіки», збірника наукових праць «Європейський вектор економічного розвитку», Бюлетеня Міжнародного Нобелівського економічного форуму, «Образование. Наука. Общество» (Казахстан) тощо.
 Організатор і головний редактор фахового наукового економічного електронного журналу «Проблеми економіки та політичної економії».
 Ініціатор створення та співголова ГО «Всеукраїнська асоціація політичної економії», член центральної ради Міжнародної політекономічної асоціації, член правління Міжнародної асоціації інституціональних досліджень.
 Член групи забезпечення спеціальності 051 – «Економіка», гарант ОПП «Міжнародна економіка» спеціальності 051 – «Економіка» (ОКР – магістр).
 Нагороди та відзнаки: Почесна Грамота Кабінету Міністрів України (1999 р.); Почесна грамота Міністерства освіти України (1999 р.); Подяка Голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації (2004 р.); Знак «Відмінник освіти України» Міністерства освіти і науки України (2005 р.); Почесна Грамота Дніпропетровської обласної ради (2010 р.); Почесна Грамота Верховної Ради України (2011 р.); Відзнака Голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації «За розвиток регіону» (2012 р.); Нагрудний Знак Дніпропетровської обласної ради «За розвиток духовності» (2018 р.), Подяка Президії Національної академії наук України (2018 р.).

 Головні публікації за 2015-2020 рр.:
Тарасевич В.Н. Экономико-теоретическое знание: опыт философско-научного тестирования: монография / В.Н. Тарасевич. – Днепропетровск: ТОВ «Типография Украина», 2014. – 110 с.
Тарасевич В.Н. Государственный капитализм: ренессанс versus забвение: монография / В.Н. Тарасевич. – Днепропетровск: ЧМП «Экономика», 2016. – 140 с.
Тарасевич В.Н. Фундаментальная экономическая наука: универсумность содержания и развития: монография / В.Н. Тарасевич. – Днепр: ЧМП «Экономика», 2017. – 1022 с.
Тарасевич В.Н. К теории современного государственного капитализма / В.Н. Тарасевич // Нариси теорії національної економіки. Монографія / За ред. В.М. Тарасевича. – Дніпропетровськ: Січ, 2015. – С. 5-98.
Тарасевич В.М. Методологія субстанційного синтезу М. Туган-Барановського та проблеми розвитку загальної теорії цінності // М.І. Туган-Барановський: вчений, громадянин, державотворець. До 150-річчя від дня народження / Відп. ред. В.В. Небрат. – К.: Наукова думка, 2015. – 363 с. (С. 57-71).
Тарасевич В.М. Інноваційно-інформаційна економіка: зміст, динаміка, регулювання: монографія / Тарасевич В. М., Білоцерківець В. В., Завгородня О. О., Лебедєва В. К. та ін.; за ред. В. М. Тарасевича. – Дніпро: ПМП «Економіка», 2018. - 356 с.
Тарасевич В.М. Європейська інтеграція України: проблеми, можливості, дії / В.М. Тарасевич // Євроінтеграційний вимір національної економіки України / за ред. В.М. Тарасевича. – Дніпро: ПБП «Економіка», 2019. – С. 6-47.
Тарасевич В.М. Інноваційно-інформаційна економіка: постіндустріальність, генераційність, відкритість / В.М. Тарасевич, О.О. Завгородня // Економіка України. – 2018. - № 3. – С. 36-48; № 4. – С. 18-29. 1,5 д.а. (Google Scholar, Index Copernicus, OAJI).
Тарасевич В.М. Влада-власність і держава в епоху перших цивілізацій / В.М. Тарасевич // Економічна теорія. – 2018. – № 1. – С. 21-44. 1,5 д.а. (Google Scholar, Index Copernicus, OAJI).
Тарасевич В.Н. Иновационный вектор развития металлургического комплекса Украины: направления и формы государственной поддержки /
В.В. Белоцерковец, Е.А. Завгородняя, В.Н. Тарасевич // Инновации: от теории к практике: сб. науч. статей VI Междунар. науч.-практ. конф. (Брест, 5-7 октября 2017 г.); редкол. : А. М. Омельянюк [и др.]. – Брест: Альтернатива, 2017. – C. 260-261.
Тарасевич В.Н. Постулаты общей теории ценности и их тестирование на материалах истории международной экономики / В.Н. Тарасевич // Проблеми економіки та політичної економії.- 2018. - № 2. – С. 35-69.
Тарасевич В.М. Проблематика істини у світовій економічній науці / В.М. Тарасевич // Економіка України. – 2018. – № 10. – С. 88-100. (Google Scholar, Index Copernicus, OAJI).
Тарасевич В.М. Давньосхідні цивілізації і типи суспільної еволюції: теоретичне резюме і методологічні ремарки / В.М. Тарасевич // Економічна теорія. – 2019. - № 1. – С. 43-70. (Google Scholar, Index Copernicus, OAJI).
Tarasevych V. The intellectual-informational good: value and market price / Viktor Tarasevych, Valentina Lebedeva, Margarita Yaseva // Economic Studies journal. – 2019. - № 2. – P. 100-114 (Scopus).
Тарасевич В.Н. Бизнес и собственность / В.Н. Тарасевич, Н.В. Рябцева // Экономика и бизнес: учебник / под ред. д.э.н., проф. Л.Г. Мельника, к.э.н., доц. А.И. Каринцевой. – Сумы: Университетская книга, 2018. – 608 с.
Тарасевич В.М. Європейська інтеграція України: проблеми, можливості, дії / В.М. Тарасевич // Євроінтеграційний вимір національної економіки України / за ред. В.М. Тарасевича. – Дніпро: ПБП «Економіка», 2019. – С. 6-47.
Тарасевич В.М. Еволюція і предмет філософії та методології економічної науки: світові тенденції й національні особливості / В.М. Тарасевич, Л.М. Проха, А.Ю. Варшавська // Проблеми економіки та політичної економії. – 2019. - № 2. – С. 59-80 (особистий внесок – 1,0 д.а.). (Index Copernicus).
Тарасевич В.М. Основи аксіології та праксіології економічної науки / В.М. Тарасевич, В.К. Лебедєва // Проблеми економіки та політичної економії. – 2020. – № 1. – С. 6-26 (особистий внесок – 0,7 д.а.). (Index Copernicus).
Тарасевич В.М. Актуальні виміри сучасної політичної економії / В.М. Тарасевич // Проблеми економіки та політичної економії. – 2020. - № 1. – С. 107-111 (0,3 д.а.). (Index Copernicus).

Google Scholar Citation:

 Наукометричні ресурси: Google Scholar