Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Застосування ефективних механізмів розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм

 НМетАУ готує фахівців чотирьох рівнів відповідно до Національної рамки кваліфікацій України: освітнього ступеня «бакалавр за спеціальністю», освітнього ступеня «магістр за спеціальністю», наукового степеня «доктор філософії», вищого наукового ступеня «доктор наук».

 НМетАУ розробляє освітні програми (ОП) на підставі стандартів освітньої діяльності і стандартів вищої освіти за відповідними галузями знань (спеціальностями, спеціалізаціями) усіх форм навчання з формулюванням компетентностей випускників і очікуваних результатів навчання з урахуванням світових тенденцій розвитку науки і техніки та вимог національного ринку праці. 

 Розроблення ОП передбачає перевірку відповідності основним умовам (суспільна потреба, консультації із зацікавленими сторонами тощо) та створення комплекту документів, а саме:

- опису ОП (загальна характеристика та рівень ОП, визначення профілю ОП, опис мети програми, визначення загальних і фахових компетентностей, опис очікуваних кінцевих результатів навчання тощо);

- навчального плану, що укладається за роком прийому на навчання на повний цикл підготовки з визначенням освітніх компонентів (ОК), методів викладання та заходів контролю;

- програм навчальних дисциплін.

 Роботу з розроблення ОП для кожного освітнього рівня та спеціальності організовує Відділ ЯОД спільно з РЗЯОД НМетАУ за формальною процедурою, яка передбачає:

- затвердження РЗЯОД уніфікованих форм складових ОП;

- створення наказом ректора НМетАУ проектної групи з розроблення ОП, до складу яких входять провідні науково-педагогічні працівники із залученням представників ринку праці, студентського самоврядування;

- власне розроблення ОП;

- експертизу ОП з боку роботодавців;

- затвердження ОП рішенням Вченої ради НМетАУ та введення її в дію наказом ректора.

 Укладання навчального плану здійснюється проектними групами відповідних ОП для кожного року прийому здобувачів вищої освіти.

Структура, зміст та особливості розроблення навчальних планів визначаються Положенням про організацію освітнього процесу у НМетАУ.

Навчальний план затверджується Вченою радою НМетАУ.

За відсутності потреби у внесенні змін до чинного навчального плану його дія автоматично поширюється на наступний рік прийому до НМетАУ здобувачів вищої освіти.

 Структура, зміст, порядок розроблення та затвердження програм навчальних дисциплін визначаються Положенням про організацію освітнього процесу у НМетАУ.

 Моніторинг та періодичний перегляд ОП здійснюється з метою встановлення відповідності їх структури та змісту вимогам законодавчої та нормативної бази, що регулює якість вищої освіти, вимогам ринку праці щодо якості фахівців, сформованості загальних та професійних компетеностей, освітніх потреб здобувачів вищої освіти.

 Заходи щодо моніторингу та перегляду ОП здійснюються групою забезпечення якості ОП (ГЗЯОП), яка створюється наказом ректора НМетАУ .

 Система моніторингу та перегляду ОП передбачає проведення відповідних процедур, пов’язаних з одержанням та аналізом інформації щодо змістовності та організації освітнього процесу за ОП через:

- експертне оцінювання актуальності змісту ОП та підготовленості випускників до професійної діяльності представниками ринку праці;

- оцінювання стану організації освітнього процесу здобувачами вищої освіти;

- моніторинг успішності та рівня навчальних досягнень здобувачів вищої освіти;

 - оцінювання актуальності змісту ОП та організації освітнього процесу викладачами випускової кафедри;

- узагальнення та оперативне реагування на проблемні ситуації та порушення щодо реалізації ОП.

 Експертне оцінювання актуальності змісту ОП та підготовленості випускників до професійної діяльності представниками ринку праці організовує ГЗЯОП спільно з Центром розвитку кар’єри НМетА  шляхом:

- запровадження системи зворотного зв’язку між підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями) і НМетАУ;

- проведення аналізу попиту і пропозицій ринку праці;

- визначення доцільності відкриття нових спеціальностей (спеціалізацій).

 Оцінювання стану організації освітнього процесу здобувачами вищої освіти та моніторинг успішності та рівня навчальних досягнень здобувачів вищої освіти забезпечується ГЗЯОП спільно з Відділом ЯОД та навчальним відділом шляхом:

- розроблення анкет, опитувальних листів для вивчення питань, що стосуються якості освітнього процесу;

- проведення анкетувань здобувачів вищої освіти з оцінювання окремих освітніх компонентів та ОП в цілому;

- співпраці з органами студентського самоврядування з метою вивчення думки здобувачів вищої освіти щодо рівня організації роботи структурних підрозділів (деканати, бібліотека тощо) з надання методичної допомоги студентському самоврядуванню з організації відповідних опитувань та анкетувань;

- моніторингу успішності та досягнень студентів (проведення ректорських контрольних робіт, аналіз результатів модульного та семестрового контролю, організація відвідувань навчальних занять викладачів тощо).

Організаційні і методичні засади проведення анкетувань (опитувань) здобувачів вищої освіти регламентуються відповідним Положенням НМетАУ .

 Узагальнення та оперативне реагування на проблемні ситуації та порушення щодо реалізації ОП виконує постійна комісія Вченої ради з моніторингу якості освітньої діяльності, навчальний відділ та Відділ ЯОД шляхом:

- інформування відповідних посадових осіб (завідувачів кафедр, деканів факультетів, проректорів, ректора) щодо якості проведення освітнього процесу на ОП;

- формування пропозицій щодо розгляду питань удосконалення освітнього процесу  на засіданнях Вченої ради й РЗЯОД та підготовки проектів відповідних наказів і розпоряджень;

- організації роботи з оновлення чинних, або розроблення нових ОП.

 Публічність інформації про ОП, ступені вищої освіти та кваліфікації забезпечується шляхом розміщення у вільному доступі на сайті НМетАУ переліку спеціальностей НМетАУ, а на сторінках випускових кафедр – власне ОП (наприклад, https://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2018/p2556,  https://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2031/p2497 тощо).

 

Процедура

Опис процедури

Назва нормативного документу

Тип документа, номер і дата затвердження

Опис освітньої програми

Організація розробки освітніх програм здійснюється Навчально-науковим центром НМетАУ, методичне супроводження цього процесу забезпечує секція якості освітніх програм Ради з забезпечення якості освітньої діяльності і підготовки фахівців у НМетАУ (РЗЯОД).

Безпосередньо розробку освітніх програм здійснює група забезпечення якості освітньої програми (ГЗЯОП) НМетАУ із залученням представників роботодавців, які входять до складу ГЗЯОП.

Процедура ухвалення освітніх програм передбачає обговорення програми, що внесена відповідною ГЗЯОП, секцією освітніх програм РЗЯОД та подальше їхнє затвердження Вченою радою НМетАУ. 

Положення про Раду з забезпечення якості освітньої діяльності і підготовки фахівців у НМетАУ

 

Вчена рада, протокол № 7

від 30.09.2019

Положення про групи забезпечення якості освітніх програм НМетАУ

Вчена рада, протокол № 7

від 30.09.2019

Положення про навчально-науковий центр НМетАУ

Вчена рада, протокол № 2

від 22.02.2011

 

Про затвердження складу ГЗЯОП

 

Наказ № 15

Від 12.10.2019

Методика розробки освітніх програм

Вчена рада,

протокол № 3

від 27.03.2017

Положення про організацію освітнього процесу у НМетАУ (розділ 1.4)

 

Вчена рада, протокол № 3

від 02.03.2018

Навчальний план

Укладається ГЗЯОП НМетАУ відповідної ОП окремо за кожною формою навчання (в тому числі навчання зі скороченим або подовженим, порівняно з типовим, терміном навчання) на основі освітньої програми. Навчальний план затверджується Вченою радою НМетАУ та підписується ректором

Положення про організацію освітнього процесу у НМетАУ (розділ 2.3)

 

Вчена рада, протокол № 3

від 02.03.2018

 

 

Індивідуальні навчальні плани (ІНП)

ІНП студента формується на наступний навчальний рік наприкінці поточного навчального року. Студенти першого року навчання відповідного рівня вищої освіти укладають ІНП протягом першої чверті навчального року. ІНП підписується студентом, куратором ЄКТС за спеціальністю та затверджується деканом факультету (директором інституту).

Формування вибіркової складової ІНП здійснюється студентом за участі куратора ЄКТС за спеціальністю з переліку вибіркових дисциплін, що наводяться у загально академічній базі вибіркових дисциплін та базі вибіркових навчальних дисциплін відповідної ОП

Положення про організацію освітнього процесу у НМетАУ (розділ 3)

 

Вчена рада, протокол № 3

від 02.03.2018

Організаційно-методичні засади забезпечення вибіркової складової освітніх програм

 

 

РЗЯОД,

протокол № 1

від 16.10.2019

Програми навчальних дисциплін

Укладається кафедрою, яка викладає навчальну дисципліну, розглядається ГЗЯОП відповідної освітньої програми на предмет визначення  її відповідності стандартам вищої освіти та освітній програмі,  забезпеченості навчально-методичними розробками, використання сучасних інформаційних технологій тощо. ГЗЯОП приймає відповідне рішення, яке оформлюється протоколом, номер та дата затвердження якого наводяться у програмі. Після погодження керівником навчального відділу на предмет відповідності навчальному плану підготовки за спеціальністю програма затверджується першим проректором НМетАУ.

Положення про організацію освітнього процесу у НМетАУ (розділ 2.4)

 

Вчена рада, протокол № 3

від 02.03.2018

Методика розробки программ навчальних дисциплін в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу

Вчена рада, протокол № 2

від 22.02.2005

Експертне оцінювання актуальності змісту освітніх програм представниками ринку праці

Організовує центр підтримки кар’єри та працевлаштування шляхом:

- запровадження зворотного зв’язку з підприємствами, установами і організаціями (роботодавцями);

- проведення аналізу попиту і пропозицій на ринку праці

- проведення анкетувань здобувачів вищої освіти і випускників з оцінювання актуальності змісту підготовки та рівня організації навчального процесу

Положення про центр розвитку кар’єри НМетАУ

 

 

Вчена рада, протокол № 7

від 30.09.2019

Узагальнення та оперативне реагування на проблемні ситуації стосовно змісту освітніх програм та порушень щодо її реалізації

Здійснює Навчально-науковий центр шляхом:

Формування підготовки наказів та розпоряджень з питань удосконалення навчального процесу та внесення пропозицій до розгляду на Вченій раді та РЗЯОД НМетАУ

Положення про навчально-науковий центр НМетАУ

Вчена рада, протокол № 2

від 22.02.2011