Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Освітньо-професійна програма "Металургія",
спеціальность: 136 - Металургія

Кваліфікації

Бакалавр

Навики

Згідно ст. 53 Закону України "Про освіту" та ст. 62 Закону України "Про вищу освіту" здобувачі освіти за освітньою програмою "Металургія", що реалізується на Нікопольському факультеті, мають можливість вільного вибору одного з фахових спрямувань, передбачених програмою і разом з тим - зробити вільний вибір навчальних дисциплін (освітніх компонент), передбачених для відповідної спеціалізації:

- Металургія чорних металів та феросплавів;

- Технологія виробництва труб та технологічне проектування. 

Загальні результати навчання, передбачені освітньою програмою:
  • Концептуальні знання і розуміння фундаментальних та інженерних наук, що лежать в основі відповідної спеціалізації металургії, на рівні, необхідному для використання передових знань і технології принаймні за однією зі спеціалізацій;
  • Розуміння особливостей матеріалів, що застосовуються, обладнання та інструментів, інженерних технологій і процесів, розуміння кращих світових практик і стандартів діяльності та навички застосовувати їх у металургійній галузі України;
  • Вміння формулювати і вирішувати типові та складні інженерні завдання і проблеми відповідно до спеціалізації, що включає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір і використання відповідних обладнання, інструментів та методів, застосування інноваційних підходів;
  • Вміння обирати і застосовувати придатні типові методи досліджень (аналітичні, розрахункові, моделювання, експериментальні); правильно інтерпретувати результати таких досліджень та робити висновки; вміння здійснювати пошук літератури, консультуватися і критично використовувати наукові бази даних та інші відповідні джерела інформації з метою детального вивчення і дослідження інженерних питань відповідно до спеціалізації;
  • Вміння застосовувати концепції бережливого виробництва та загальні принципи зниження виробничих витрат у металургії; розуміння питань впровадження ресурсозберігаючих технологій, які дозволяють акумулювати ресурси, спрямовані на досягнення цілей в усіх напрямках діяльності металургійного підприємства;
  • Всебічна обізнаність щодо показників якості кінцевої продукції (в залежності від профілю виробництва), впливу на них технологічних факторів виробництва та способів контролю.

Опис

Освітню програму "Металургія" було розроблено у тісній співпраці з провідними підприємствами Нікопольщини та окремими підприємствами у м. Дніпро, з якими університетом (Нікопольським факультетом) укладені договори про співробітництво (переглянути перелік). В процесі громадського обговорення розробниками освітньої програми були враховані чисельні пропозиції та зауваження роботодавців щодо змісту навчання, які найшли відображення у переліку та змісті навчальних дисциплін та навчальних планах для різних форм навчання. Основні характеристики освітньої програми наведені далі.

Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації мовою оригіналу

Бакалавр

Бакалавр з металургії

Офіційна назва освітньої програми

Освітньо-професійна програма «Металургія» Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 136 Металургія галузі знань 13 Механічна інженерія

Тип диплома та обсяг програми

Диплом бакалавра; одиничний; 240 кредитів ЄКТС; термін навчання – 3 роки 10 місяців

Передумови

Повна загальна середня освіта; результати ЗНО

Перспективи працевлаштування Випускники можуть займати первинні робочі, інженерно-технічні та керівні (низової ланки) посади відповідно до Державного класифікатора професій ДК 003:2010 (3117 – Технічні фахівці в галузі видобувної промисловості та металургії; 3119 – Інші технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки), а також інші посади на промислових підприємствах, у проектно-конструкторських та дослідницьких організаціях (відділах), для яких професійна підготовка бакалавра з металургії за цією освітньою програмою є достатньою.
Перспективи подальшого навчання Випускники мають можливість продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти, а також отримувати додаткову освіту або кваліфікацію протягом всієї трудової діяльності.

Наукові публікації щодо розробки та вдосконалення освітньої програми (взаємодія з роботодавцями, врахування світових тенденцій в розвитку металургійної галузі та технологій виробництва тощо)

https://nmetau.edu.ua/ua/mfac/i3002/p4370

Інтернет-адреса постійного розміщення освітньої програми

https://nmetau.edu.ua/ua/mfac/i3002/p4308