UA    RU    EN   
Національна металургійна академія Украіни

АБИТУРІЄНТУ!

Кафедра «Якість, стандартизація та сертифікація» Національної металургійної академії України (м. Дніпро, проспект Гагаріна, 4, НМетАУ)

готує фахівців за Освітньо-професійними програмами:

-          «Якість, метрологія та експертиза» за освітнім рівнем «бакалавр»;

-          «Якість, стандартизація, сертифікація та метрологія» за освітньо-професійним рівнем «магістр», -

спеціальності 152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка,

а також – за спеціальністю 132 – Матеріалознавство (попередня назва – 05.03.05 – Процеси та машини обробки тиском) з підготовки через аспірантуру докторів філософії (кандидатів наук) у напряму оптимізації процесів деформації металів волочінням, зокрема, з урахуванням специфіки умов тертя та використання технологічних мастил.

 

Кожний з нас є СПОЖИВАЧЕМ багатьох видів продукції та послуг і, одночасно - ВИРОБНИКОМ певних видів продукції або послуг, які використовуються іншими людьми. Цим зумовлюється загальна зацікавленість у ВИСОКІЙ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ. На цій взаємозалежності базуються захист прав споживачів, прогрес і благополуччя суспільства.

Все, що виготовляється, потребує вимірювання та оцінювання відповідних споживчих властивостей та якості.

Досвід розвинених країн свідчить про те, що якістю продукції можна та необхідно керувати. Це не тільки задовольняє потреби споживачів, але й суттєво заощаджує фінансові та матеріальні ресурси суспільства.

Для управління процесами та їх контролю щодо виготовлення продукції (надання послуг) використовують стандартизацію, експертну оцінку відповідності із сертифікацією, технічний контроль та метрологію.

СТАНДАРТИ при державній підтримці є документованою формою суспільної домовленості стосовно раціонального співвідношення «ціна – якість», що задовольняє більшість споживачів та виробників у країні.

Зіставлення наявних та потрібних за стандартами властивостей продукції (послуг) здійснюється з урахуванням підходів товарознавства на основі  контролю якості та вимірювань з використанням засобів МЕТРОЛОГІЇ в процесах АУДИТУ ЯКОСТІ, ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ, які є фундаментом СЕРТИФІКАЦІЇ. Остання представляє собою сферу діяльності, що документально засвідчує відповідність властивостей продукції (послуги), процесу та/або системи нормативним вимогам.

Усі вказані види діяльності формують сферу ТЕХНИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ для задоволення ПОТРЕБ людей.

Успіх тут зумовлюється такою організацією процесів, при якій мінімізується брак, а його допуск до споживача стає неможливим.

Як відповідь на таку потребу суспільства з’явилися МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ щодо побудови СИСТЕМИ ЯКОСТІ. Їх сфера застосування постійно розширюється і стосується все більшої кількості аспектів діяльності: виробництво, екологія, безпека, соціальна відповідальність, освіта, управління ризиками, енергетичний менеджмент тощо. Ці документи  складені таким чином, що вони можуть бути застосовані у будь-якій галузі економічної діяльності, в організаціях будь-якої форми власності та розміру.

Україна є активним учасником авторитетних Міжнародних організацій з якості та технічного регулювання і проводить роботи з гармонізації (узгодження) своєї нормативної бази з міжнародними стандартами. Їх впровадження в практику нерозривно пов’язано з вимірюванням якості, тобто кваліметрією та метрологією на основі сучасних методів досліджень та обробки статистичного матеріалу. Професійне виконання всіх цих робіт неможливе без опанування фахівцями сучасних інформаційних технологій, перш за все – в сферах метрології, стандартизації, сертифікації, товарознавства та якості.

Все вищесказане формує зміст підготовки універсальних фахівців за вказаними вище освітніми програмами («Якість, метрологія та експертиза» та «Якість, стандартизація, сертифікація та метрологія») в рамках спеціальності 152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка.

Лише декілька вищих навчальних закладів в Україні (а у Придніпровському регіоні - тільки НМетАУ) здійснюють підготовку фахівців-метрологів з акцентом на використання стандартів систем якості: ISO (та ДСТУ ISO) серій 9000, 10000, 14000, 17000, 19011, 22000, 26000, 27000, 31000, 45000 (OHSAS 18000), 50000, EN 26000, EN 45000 та інших, а також - так званих специфічних «Належних практик». Це відповідає нагальним потребам організацій в спеціалістах з якості, стандартизації, аудиту та сертифікації, метрології та технічного контролю.

У НМетАУ з 2004 р. на спеціалізованій кафедрі «Якість, стандартизація та сертифікація» (ЯСС) ведеться підготовка бакалаврів і магістрів вказаного профілю. При навчанні студенти отримують спеціальні знання в області розробки та використання складових систем якості, коректного проведення вимірювань та використання вимірювальних приладів, розробки і ведення нормативної і технічної документації, контролю якості систем, продукції і процесів, виконання процедур експертної оцінки відповідності та сертифікації, а також знання із загальних (фундаментальних) дисциплін, які потрібні для опанування фаховими предметами. Особлива увага приділяється комп'ютерній підготовці студентів. Для цього є необхідне матеріальне, інформаційне та методичне забезпечення.

При кафедрі ЯСС діє Технічний комітет ТК 136 «Кріпильні вироби» Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, відділ стандартизації НМетАУ, є дисплейний клас, обладнаний сучасними комп’ютеризованими робочими місцями. В активі кафедри більше 200 одиниць метрологічного оснащення; всі навчальні дисципліни мають сформоване методичне забезпечення; є власна бібліотека з більше ніж 300 спеціальних видань; співробітниками кафедри видано більше 10 фахових підручників та навчальних посібників. Кафедра має та розвиває плідні зв’язки зі спорідненими університетами, установами та підприємствами України: «Львівська політехніка», Національний університет технологій та дизайну (м. Київ), Національний фармакологічний університет (м. Харків) та ін., Об’єднання метизних заводів України «Укрметиз» (м. Дніпро), Науково-дослідний інститут трубної промисловості ім. Я.Ю. Осади, ПАТ ІНТЕРПАЙП Нижньодніпровський трубопрокатний завод, ПАТ «ЄВРАЗ Дніпровський металургійний завод» та ін. Це дає підґрунтя для удосконалення навчального процесу та виконання актуальних досліджень, проведення практик студентів та підвищення кваліфікації викладачів.

На наявний час колектив кафедри ЯСС складається з 14 співробітників, включаючи 10 висококваліфікованих викладачів, що працюють за основним місцем роботи, з яких 2 доктори наук, професори і 8 кандидатів наук, доцентів.

Кафедру ЯСС очолює її організатор, доктор технічних наук, професор Должанський Анатолій Михайлович. Він є визнаним професіоналом з досвідом управлінської, інноваційної та практичної роботи, дійсним членом Академії інженерних наук України, Головою Технічного комітету стандартизації Мінекономрозвитку України, Головою ряду комісій і членом вчених рад, редактором розділу «Метизне виробництво» всеукраїнського журналу «Металургійна та гірничорудна промисловість». Ним опубліковано більше 500 науково-технічних і методичних робіт, включаючи 7 підручників з аспектів забезпечення функціонування та удосконалення систем якості та технічного регулювання, більше 60 авторських свідоцтв та патентів на винаходи, більше 10 з яких упроваджено у виробництво, розроблено більше 80 стандартів ДСТУ ISO, гармонізованих з відповідними міжнародними документами. Під керівництвом Должанського А.М. захищено 8 кандидатських дисертацій, більшість авторів яких працюють викладачами на кафедрі ЯСС.

Значний педагогічний та науково-технічний потенціал та досягнення мають й інші викладачі кафедри ЯСС.

Усі викладачі, задіяні у навчальному процесі викладають дисципліни, що відповідають їхній кваліфікації.

Випускники кафедри ЯСС (у наявний час – їх біля 500) спроможні працювати у будь-якій галузі народного господарства  (сфери управління та технічного регулювання, важка та легка промисловість, освіта, будівництво, сільське господарство, промислова та побутова хімія, торгівля, виготовлення продукції харчування, фармакологія тощо) і, як свідчить практика їх працевлаштування, займають на підприємствах і в організаціях престижні посади у підрозділах із забезпечення якості та проведення робіт із стандартизації та сертифікації, експертів-аудиторів, працівників метрологічних служб та технічного контролю при достойній оплаті праці.

Отже, в умовах…

- європейської інтеграції України, переходу на європейські та міжнародні стандарти  та виходу вітчизняної продукції на нові ринки збуту,..

- оновлення законодавства України у сферах захисту прав споживачів, метрології та метрологічної діяльності, стандартизації, оцінки відповідності продукції та послуг ,..

- впровадження на більшості підприємств систем управління якістю, сертифікованих згідно з вимогами міжнародних та регіональних стандартів ISO серій 9000, 10000, 14000, 17000, 22000, 27000, 31000, 45000 (OHSAS 18000), 50000, EN 26000, EN 45000 та інших,..

- гострої потреби багатьох підприємств у фахівцях з технічного регулювання та управління якістю,..

- необхідності вимірювання важливих для життя та здоров’я людини характеристик  товарів та послуг повсякденного вжитку,..

 

…ПРАВИЛЬНИМИ  Є ВИБІР НАВЧАННЯ та ОТРИМАННЯ ВІДРОВІДНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ на кафедрі «Якість, стандартизація та сертифікація» Національної металургійної академії України. 


Зображення

image kqualstd_14570.jpg

image kqualstd_19325.jpg


Додатки

osvitno-profesiyna_programa_bakalavriv.doc (osvitno-profesiyna_programa_bakalavriv.doc 1311 kb)

osvitno-profesiyna_programa_magistriv.doc (osvitno-profesiyna_programa_magistriv.doc 314 kb)

УВАГА! ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АБІТУРІЄНТА!

plakat_2019.pdf (plakat_2019.pdf 301 kb)

plakat_teh_2019.pdf (plakat_teh_2019.pdf 299 kb)

УВАГА! ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВИПУСКНИКА ТЕХНІКУМУ!facebook banner   twitter banner   youtube banner   instagramm banner
mon banner   banner osvita-dnepr   ДНУ ім. Олеся Гончара   Урядова гаряча лінія
(C) 2006-2019 nmetau.edu.ua

Візитка

Спеціальності

Співробітники

Новини

Випускники кафедри

Інформація для студентів

Науково-практична діяльність

ТК - 136

Підвищення кваліфікації

АКРЕДИТАЦІЯ

Дипломування

АБИТУРІЄНТУ!

Випускнику бакалаврату!

Освітнi програми

Дистанційне навчання