National metallurgical academy of Ukraine

Educations Editions


Images

image komp_klass.jpg


Applications

Vizyal'na Enciklopedia aglodom (presentacia_aglodom.pps 9292 kb)

Interactive multimedia presentation aids "Visual Encyclopedia. Machines and machines rolling mills" (prezentatsiya_interaktivnogo_multimediynogo_posobiya__q_vizualnaya_entsiklopediya_q_.ppt 2980 kb)

Visual Encyclopedia. Machines and units steelworks (presentacia_staleplav.pps 11253 kb)

INNOVATIVE ORIENTATION OF ELECTRONIC TEXTBOOKS (prezentatsiya_doklada_innovatsionnaya_napravlennost_elektronnyh_uchebnyh_posobiy.pps 5668 kb)