Institute of Industrial and Business Technologies
Ukrainian State University of Science and Technologies

Luchaninova Olga Peter photo

Luchaninova Olga Peter

doctor of pedagogical sciences

Contacts:

E-mail: vipalu@ukr.net

Phone : 31-15

Room : 265

 professor Contacts Telephone: 31-15 Room: 265 Doctor of pedagogical sciences, professor of department of engineering pedagogics. The sphere of scientific interests is moral pedagogics, innovative forms of education in an uchebno-vospitatel'nom process. Has 200 publications of scientific and methodical character

Publications on scholar.google.com.ua

Доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інженерної педагогіки.
Сфера наукових інтересів - моральна педагогіка, інноваційнй форми виховання у навчально-виховному процесі.

Публікації в наукометричних базах та журналах групи Б

 

2019-2022 рр.

 

 

 

1. Luchaninova O. and other Formation of communicative competence of future specialists by means of group work Revista ESPACIOS

 

Vol. 40 (Number 41) Year 2019. Page 11

 

https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?sort=count-f&src=al&sid=80e90b32b60c4774b327964de75953bf&sot=al&sdt=al&sl=43&s=AUTHLASTNAME%28Luchaninova%29+AND+AUTHFIRST%28O.%29&st1=Luchaninova&st2=O.&orcidId=&selectionPageSearch=anl&reselectAuthor=false&activeFlag=true&showDocument=false&resultsPerPage=20&offset=1&jtp=false&currentPage=1&previousSelectionCount=0&tooManySelections=false&previousResultCount=0&authSubject=LFSC&authSubject=HLSC&authSubject=PHSC&authSubject=SOSC&exactAuthorSearch=false&showFullList=false&authorPreferredName=&origin=searchauthorfreelookup&affiliationId=&txGid=3412fc66948ddf88bf6c55961fd4f279

 

2. Luchaninova O. and other Development of entrepreneurial competition of future professionals in vocational education by means of communicative management

 

Revista Dilemas contemporáneos: Educación, Política y Valores. 

 

Año: VII Número: Edición Especial Artículo no.:132 Período: Noviembre, 2019. Year VII, Special Edition, November 2019
http://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/

 

3. Luchaninova O. and other Professional competence development of future

 

professionals in vocational education for the labour market

 

Revista Práxis Educacional, Vitória da Conquista–Bahia Brasil, v. 16, n. 37, p. 203-223, Edição Especial, 2020

 

http://periodicos2.uesb.br/index.php/praxis/article/view/6165/4588

 

4. Luchaninova O. and other Communicative Competence Development in Teaching Professional Discourse in Educational Establishments International Journal of Modern Education and Computer Science (IJMECS), Vol.13, No.4, pp. 16-27, 2021.DOI: 10.5815/ijmecs.2021.04.02

 
 

5. Ontological Modeling of Electronic Educational Resources Guraliuk A., Rostoka M., Koshel A., Skvorchevska Y., Luchaninova O. (2022) ICL 2021: Mobility for Smart Cities and Regional Development - Challenges for Higher Education pp 661-668 https://doi.org/10.1007/978-3-030-93907-6_71

 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?&I21DBN=SAUA&P21DBN=SAUA&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=elib_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=ID=&S21COLORTERMS=0&S21STR=0084742

 

 

 

 

 

6. Лучанінова О.П. Формування аналітично-інформаційної компетентності майбутніх педагогів у процесі фахової підготовки (фахове наукове видання категорії «б») Фізико-математична освіта : науковий журнал. Вип. 1 (19) / Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Фізико-математичний факультет редкол.: О.В. Семеніхіна (гол.ред.) [та ін.]. - Суми : [СумДПУ ім. А.С. Макаренка], 2019. - 190 с. С. 116-121.

 

7. Лучанінова О.П. Фундаментальні та прикладні педагогічні дослідження в умовах вітчизняного ринку та європейських викликів. (фахове наукове видання категорії «б») Фізико-математична освіта : науковий журнал. Вип. 4 (22) / Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Фізико-математичний факультет редкол.: О.В. Семеніхіна (гол.ред.) [та ін.]. - Суми : [СумДПУ ім. А.С. Макаренка], 2019. - 190 с. С. 86-92.

 

8. Лучанінова О.П., Рашидова С. Виховні аспекти формування сучасного студента як професіонала та особистості. Адаптивне управління: теорія і практика. Педагогіка,  10 (19). 2020

 

Doi: https//doi.org/doi.org/10.33296/2707-0255-10(19)-14

 

9. Лучанінова О.П. Педагогічна рефлексія, або уроки виховання для Людини ХХІ ст. Духовність особистості: методологія, теорія та практика: збірник наукових праць /Гол. редактор Г.П. Шевченко. - Вип. 2 (95). –  Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020.252 с. С.95-109. Doi: https//doi.org/10.33216/2220-6310-2020-95-2-95-109.

 

10. Лучанінова О.П. Гармонія поєднання духовності і культури сучасного студента: міждисциплінарний підхід Духовність особистості: методологія, теорія та практика: збірник наукових праць /Гол. редактор Г.П. Шевченко. - Вип. 3 (96). –  Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. 292 с. С 168-182

 

С. 168-182 DOI: https://doi.org/10.33216/2220-6310-2020-96-3-168-182

 

11. Лучанінова О.П. Технології виховання: міжнародні та вітчизняні освітньо-виховні практики Духовність особистості: методологія, теорія та практика: збірник наукових праць /Гол. редактор Г.П. Шевченко. - Вип. 2 (102). –  Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. 553 с. С. 225-240.

 

12 Лучанінова О.П. Дистанційне навчання як світовий освітній тренд: можливості та перспективи для ЗВО України ІМІДЖ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА» – електронне наукове фахове видання ISSN:електронне–2522-9729

 

№ 1 (202), 2022 С. 91 с. С. 5-10

 

DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-1(202)-5-10

 

13 Лучанінова О.П. Дистанційне навчання студентів в умовах війни: латентна сила метанавичок Адаптивне управління: теорія і практика. Педагогіка,  13 (25). 2022 DOI: https://doi.org/10.33296/2707-0255-13(25)-11

 

14 Лучанінова, О. П. (2022). Роль адаптивно-рефлексійних практик в освітньому процесі закладів вищої освіти України у воєнний час . Імідж сучасного педагога, (3(204), 52–59. DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-3(204)-52-59  

 

15.Лучанінова О.П. Сучасний заклад вищої освіти як освітньо-науковий та культурний центр: вплив  виховної системи на успішність майбутнього фахівця Психолого-педагогічні засади успішності майбутнього фахівця: колективна монографія/ за заг. ред. Агаркова О.А. – Дніпро: ДДУВС, 2019. 224  с. С. 55-110.

 

16. Лучанінова О.П. Культура та мистецтво: рефлексія щодо формування особистісних якостей майбутнього фахівця засобами мистецтва у вищій технічній школі Виховання Людини Культури засобами мистецтва: колективна монографія / Г. П. Шевченко, Д. П. Шафер, Т. Л. Антоненко, В. М. Алфімов, М. В. Безугла, А. Ю. Бовт, Л. Л. Бутенко, А.О. Вітченко, Є. А. Зеленов, С. В. Коновець, О. Є. Крсек, О. П. Лучанінова, Н. Є. Миропольська, М. В. Роганова, Л. М. Сбітнєва, Н. О. Філіпчук, Н. Н. Чурсін. – Київ: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2021. 292 c. С. 178-191.

 

Лучанінова О.П. Патріотизм в умовах воєнного часу: духовне становлення студентства. Духовність особистості: методологія, теорія та практика: збірник наукових праць /Гол. редактор Г.П. Шевченко. - Вип. 4 (104). –  Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2022. – подано до друку..

 

Лучанінова О.П. Історико-культурна постать Г. Сковороди: трансформація світоглядного простору Г. Сковороди в сучасних  умовах  виховання студентської молоді Науково-педагогічні студії 2022 – подано до друку.

 

3. Лучанінова О.П. Шляхами пізнання  Г. Сковороди: пошуки смислу життя людського Колективна монографія «Гуманістичні ідеї Григорія Сковороди як джерело розвитку наукового потенціалу педагогічного працівника у системі неперервної освіти»  2022 – подано до друку.

 

 

 

 

 

Методична література

 

 

 

Лучанінова О.П.Методика професійного навчання. Навчальний посібник. – 1 частина. Дніпро: НМетАУ, 2019. 100 с.

 

Лучанінова О.П.Методика професійного навчання. Навчальний посібник. – 2 частина. Дніпро: НМетАУ, 2020. 112 с.

 

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Методологія та методи науково-педагогічних досліджень» для студентів спеціальності 015.12 – Металургія (магістерський рівень) Укл. О.П. Лучанінова. – Дніпро: НМетАУ, 2019.  30 с.

 

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Методика професійного навчання» для студентів спеціальності 015.12 – Професійна освіта (металургія) (бакалаврський рівень)  /Укл. О.П. Лучанінова. – Дніпро: НМетАУ, 2020.  53 с.

 

 Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Методологія та методи науково-педагогічних досліджень» для студентів спеціальності 015.12–Професійна освіта (металургія) (магістерський рівень) /Укл. О.П. Лучанінова. – Дніпро: НМетАУ, 2020.  30 с.

 

 

 

ТЕЗИ

 

(жовтий колір – у співавторстві зі студентами)

 

3. Luchaninova O.P.The concept of the pedagogical system of the higher  technical educational establishment: essential characteristics of its components and pedagogical diagnostics Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Наука і техніка: перспективи ХХІ століття» ДВНЗ Придніпровська державна академія будівництва та архітектури Кафедра іноземних мов ДВНЗ ПДАБА 18-19 квітня 2019 року, м. Дніпро

 

4. Лучанінова О.П. Трансфер технологій через академічну мобільність учасників освітнього процесу у закладах вищої освіти Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет- конференція «Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об’єктів інтелектуальної власності» 21-22.03.2019

 

5. Лучанінова О.П. Адаптація сучасного закладу вищої освіти як соціально-педагогічної системи в умовах сталого розвитку Матеріали Web-форум «Розбудова єдиного відкритого інформаційного простору освіти впродовж життя» 26-28 березня 2019

 

6. Лучанінова О.П., Острікова М. Формування знань та умінь студентів засобами інноваційної лекції: констатувальний етап Матеріали ХХІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. – Переяслав, 2019 р. – 280 с. С.154-156

 

7. Лучанінова О.П., Романенко М. Мистецтво презентації як елемент професійної компетентності майбутнього фахівця з професійної освіти Матеріали ХХІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. – Переяслав, 2019 р. – 280 с. С.160-163.

 

8. Лучанінова О.П., Брусняк О. Розвиток професійної компетентності майбутніх фахівців засобами smart-освіти: технологія доповненої реальності Матеріали ХХІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. – Переяслав, 2019 р. – 280 с. С.108-110.

 

9. Лучанінова О.П Виховні аспекти протидії насильству в закладах вищої освіти Кадри металургії, № 1 (2744), 2020 С. 20-22

 

10. Лучанінова О.П Розбудова єдиного відкритого інформаційного освітнього простору: відповідь на виклики часу Кадри металургії, № 3 (2746), 2020 С. 16-19.

 

11. Лучанінова О.П, Романенко М. Авторське право: презентація як освітній проект і твір мистецтва Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об’єктів інтелектуальної власності: збірник наукових праць за матеріалами ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (10 квітня 2020 р.). – НМетАУ, УКРНЕТ, НДІІВ НАПрН України, Дніпро: Юрсервіс, 2020. 381 с. C.177-181

 

12. Лучанінова О.П, Маркіна Л.Л. Розвиток творчої особистості майбутнього педагога в сучасних освітніх умовах XI Міжнародна науково-практична конференція “THEORETICAL FOUNDATIONS OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE”, 6-7 квітня 2020 р., Мельбурн Австралія

 

13. Лучанінова О.П, Клімашевский Л.М.Цивілізаційні виклики: вища освіта в умовах глобалізації  та ІКТ Вчені записки кафедри документознавства та інформаційної діяльності  (КДІД)НМетАУ: зб. наук праць. Вип. ІІ /ред.. кол. О.В. Михайлюк (голова ред. кол.) та ін.. Д.: НМетАу, 2020. – 150 с. С.6-9.

 

14. Лучанінова О.П. Адаптаційні зміни в освітньо-виховній системі  ЗВО Вчені записки кафедри документознавства та інформаційної діяльності  (КДІД)НМетАУ: зб. наук праць. Вип. ІІ /ред.. кол. О.В. Михайлюк (голова ред. кол.) та ін.. Д.: НМетАу, 2020. – 150 с. С.40-44.

 

15. Лучанінова О.П. Вища освіта в інформаційному просторі: проблема охорони авторського права в Інтернет Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об’єктів інтелектуальної власності: збірник наукових праць за матеріалами ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (10 квітня 2020 р.). – НМетАУ, УКРНЕТ, НДІІВ НАПрН України, Дніпро: Юрсервіс, 2020. 381 с. C. 172-176

 

16. Лучанінова О.П., Пройдак Ю.С. Інформаційний простір як складна відкрита система Розбудова єдиного відкритого інформаційного простору освіти впродовж життя (Forum-SOIS, 2020): збірник матеріалів ІІ Міжнародного науково-практичного WEB-форуму (м. Київ–Харків, 25-27 березня 2020 р.); [упор. М. Л. Ростока; ред. кол. : М. Л. Ростока, Т. С. Бондаренко, В. Е. Лунячек, О. В. Баніт, А. В. Селецький, А. Г. Гуралюк, О. А. Блажко, Т. Лугова]. Харків : Вид-во «Мадрид», 2020. 347 с. С. 50-54.

 

17. Лучанінова О.П Адаптація освітньо-виховної системи ЗВО: науково-парадигмальні підходи до вимог суспільства Розбудова єдиного відкритого інформаційного простору освіти впродовж життя (Forum-SOIS, 2020): збірник матеріалів ІІ Міжнародного науково-практичного WEB-форуму (м. Київ–Харків, 25-27 березня 2020 р.); [упор. М. Л. Ростока; ред. кол. : М. Л. Ростока, Т. С. Бондаренко, В. Е. Лунячек, О. В. Баніт, А. В. Селецький, А. Г. Гуралюк, О. А. Блажко, Т. Лугова]. Харків : Вид-во «Мадрид», 2020. 347 с. С.183-187.

 

18. Лучанінова О.П Виховні аспекти протидії насильству в закладах вищої освіти Матеріали І Всеукраїнського форуму «Соціально-психологічні та правові аспекти протидії насиллю в освітніх закладах» (11 лютого 2020 року, Вищий навчальний приватний заклад «Дніпровський гуманітарний університет»): збірник доповідей та тез. Дніпро: ВНПЗ «ДГУ», 2020. 184 с. С 153-157.

 

19. Лучанінова О.П., Маркіна Л. Психолого-педагогічні аспекти формування готовності правоохоронця до професійної діяльності Актуальні питання психологічного забезпечення діяльності Національної поліції та закладів вищої освіти МВС України [Текст] : матеріали ІІ міжвідом. наук.-практ. круглого столу (Київ, 23 квіт. 2020 р.) / [редкол.: В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, М. В. Костицький та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2020. – 152 с. C.77-80

 

20 Лучанінова О.П., Дзвінчук А. Формування інформаційної компетентності учнів засобами stem-навчання Інформаційні технології в соціокультурній сфері, освіті та економіці : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих учених. / М-во освіти і науки України; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв.– Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2020. –– 216 с. C 72-74

 

21. Лучанінова О.П. Авторське право: презентація як освітній проект і твір мистецтва Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об’єктів інтелектуальної власності: збірник наукових праць за матеріалами ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (10 квітня 2020 р.). – НМетАУ, УКРНЕТ, НДІІВ НАПрН України, Дніпро: Юрсервіс, 2020. 381 с. C.177-181

 

22. Лучанінова О.П., Маркіна Л.  Проблеми виховання студентської молоді   в умовах пандемії Проблеми формування громадянського суспільства в Україні: виклики та колізії : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 15 травня 2020 р.). - Дніпро : ДДУВС, 2020. – С. 53-55.

 

23. Лучанінова О.П., Коваленко І. Професійна компетентність викладача у процесі  криміналістичної підготовки студентів. Матеріали ХХVІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. – Переяслав, 2020 р. – 250 с. С.98-99          

 

24. Лучанінова О.П., Южека Р. Професійна підготовка юриста у закладах вищої освіти МВС України Матеріали ХХVІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. – Переяслав, 2020 р. – 250 с. С.124-126      

 

25. Лучанінова О.П., Маркіна  Сучасні стратегії розвитку освітніх систем Розвиток науки і техніки: проблеми та перспективи: збірник тез Всеукраїнської науковопрактичної інтернет- конференції з нагоди відзначення Дня науки- 2020 в Україні (м. Київ, 21 травня 2020 р.). Київ: ДНДІ МВС України, 2020. 540 с. С.360-362

 

26. Лучанінова О.П., Професійно-технічна освіта як важливий важіль економічного та людського капіталу України Професійно-технічна освіта на Криворіжжі у ХХ столітті. Хронологічний покажчик. – Кривий Рік: Видавець Роман Козлов, 2020. – 172 с. С.163.

 

27.Лучанінова О.П., Шликова Т. Особливості формування інтегральної компетентності Матеріали ХХХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. – Переяслав, 2020 р. – 1 76 с. С 67-69.

 

28.Лучанінова О.П., Зміщення акцентів у підготовці майбутніх фахівців в інформаційно-освітньому просторі ЗВО Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Консорціуми університетів: забезпечення сталого розвитку закладів вищої освіти України та їхньої конкурентоспроможності» / ред. кол.: О. О. Дробахін (голова)та ін. – Д.: ДНУ, 2020. – 300 с. С.174-177.

 

29.Лучанінова О.П., Сірко Р. Роль загальних компетентностей майбутніх металургів у системі їхньої професійної підготовки Матеріали ХХХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. – Переяслав, 2020 р. – 290 с. С.115-117.

 

30.Лучанінова О.П., Брусняк О. soft skills: ефективне доповнення hard skills чи універсальна можливість для працевлаштування майбутніх фахівців Матеріали ХХХІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. – Переяслав, 2021 р. – 200 с. С.91-93.

 

31.Лучанінова О.П., Маслюк Д. Інформаційна компетентність як визначальний чинник професійної діяльності майбутнього фахівця Матеріали ХХХІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. – Переяслав, 2021 р. – 200 с. С.69-70.

 

32.Лучанінова О.П., Протидія насильству в закладах вищої освіти: сучасні підходи й виховна рефлексія Матеріали ІІ Всеукраїнського форуму «Соціально-психологічні та правові аспекти протидії насиллю в освітніх закладах» (11 лютого 2021 року, Вищий навчальний приватний заклад «Дніпровський гуманітарний університет»): збірник доповідей та тез. Дніпро: ВНПЗ «ДГУ», 2021. 306 с.  С.236-240.

 

33.Лучанінова О.П., Інформаційна аналітика у професійній діяльності сучасного викладача Адаптивні процеси в освіті : зб. матер. 6-го Всеукр. наук. форуму з міжнар. участю / За наук. ред. Г.В. Єльникової, М.Л.  Ростоки;  ред.  кол.  : Л.О.  Лузан, О.О.  Почуєва, З. В. Рябова. Вип. 3, 2021. 160 с. С. 108-111.

 

34.Лучанінова О.П., Напрями професійної адаптації викладача закладу вищої освіти в умовах глобалізаційних викликів КРЕАТИВНІСТЬ, ПІДПРИЄМНИЦТВО, ІННОВАЦІЇ: УПРАВЛІНСЬКІ ТА ОСВІТНІ ТРЕНДИ МАЙБУТНЬОГО: праці Міжнародної науково практичної конференції (16-17 червня 2021 р.) / за редакцією Ярмош О. В., Дуднєвої Ю. Е., Нестеренко Р. О. Харків : Видавництво «Точка», 2021. 155 с. С. 147-151

 

35.Лучанінова О.П., Про правовий режим робіт студентів, виконаних ними під час навчання Правова охорона інтелектуальної власності в умовах євроінтеграційних процесів. Том 2 : ел. збірн. матер. ІІІ Міжн. наук.-практ. конф. «Інтерн.-міст КИЇВ – ДНІПРО», Управл. проект. Ефектив. використ. результ. наук. досл. та об’єкт. інтел. власн.,17 березн. 2021р., Київ:Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України, 2021. 246 с. С.138-142.

 

36.Лучанінова О.П., Четвертий вимір освітньо-виховних парадигм  вищої освіти в умовах глобалізаційних викликів Вчені записки кафедри документознавства та інформаційної діяльності  (КДІД) НМетАУ: зб. наук праць. Вип. ІІІ /ред.. кол. О.В. Михайлюк (голова ред. кол.) та ін.. Д.: НМетАу, 2021. – 150 с. С.6-11.

 

37.Лучанінова О.П., Освіта в умовах глобалізаційних викликів: проблеми та перспективи навчання «Сучасна освіта: методологія, теорія, практика»: Матеріали  ІУ всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) 18 березня 2021)Приватна установа «Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут «Бейт-Хана», Дніпро: Акцент ПП, 2021, 316 с. С 24-26

 

38.Лучанінова О.П., Денисенко А. Формування комунікативної компетентності студентів у сучасній теорії вищої школи Матеріали XL Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. – Переяслав, 2021 р. – 105 с. С 31-33

 

39.Лучанінова О.П., Лук’яненко М. Метод проекту як інструмент формування інтегральних знань майбутніх металургів Матеріали XL Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. – Переяслав, 2021 р. – 105 с. С. 33-35

 

40Лучанінова О.П., Михайлова Л. Теоретичні основи розвитку пізнавальної самостійності студентів в умовах дистанційного навчання Матеріали XL Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. – Переяслав, 2021 р. -105 с. С.37-39

 

41.Лучанінова О.П., Маслюк Д. Педагогічні умови розвитку інформаційної компетентності майбутніх металургів засобами інтерактивних методів навчання Матеріали XL Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. – Переяслав, 2021 р. – 105 с. С.35-37

 

42. Лучанінова О.П. Формування особистості студента засобами мистецтва як дискурсивна практика зі створення смислу. Всеукраїнська науково-практична конференція (з міжнародною участю) «Гуманітарно-педагогічна освіта: здобутки, проблеми, перспективи» Бейт Хана 18 листопада ТОВ «Акцент ПП», 18 листопада 2021. 290 с. С. 239-343.

 

43Лучанінова О.П., Маркевич В. Педагогічні умови розвитку навичок самостійної роботи з джерелами інформації Матеріали XLІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. – Переяслав, 2021 р.- 177 с. С.70-72.

 

44. Лучанінова О.П, Пашкова А. Організаційно-педагогічні умови розвитку професійної компетентності майбутніх металургів Матеріали XLІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць Переяслав, 2021 р. – 207 с. С.56-58

 

45. Лучанінова О. П. Формування особистості студента засобами мистецтва як дискурсивна практика зі створення смислуГуманітарно-педагогічна освіта: здобутки, проблеми, перспективи. Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) (18 листопада 2021 р. / 14 кіслєва 5782 року). Дніпро: Акцент ПП. 2021. 289 с. С. 239244.

 

46.Лучаінінова О.П., Арсенівська В. Місце Я-концепції в розвитку педагогічної майстерності майбутнього викладача Матеріали XLІУ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць Переяслав, 2022 р.180 с. С.46-48

 

47. Лучанінова О.П., Іванова В. ОСВІТНЬО-ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІВЕНТ-ТЕХНОЛОГІЙ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА З ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ Матеріали XLІУ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць Переяслав, 2022 р. 180 с. С. 67-70.

 

       48.Лучанінова О.П.  Методологічний концепт освітніх трендів: дистант як адаптивна освіта в умовах суспільних змін. Адаптивні процеси в освіті : збірник матеріалів (тез доповідей) 1-го Міжнародного наукового форуму; [за заг. ред. Г. В. Єльникової, М. Л. Ростоки; ред. кол.: Л. О. Ануфрієва, Л. О. Бачієва, З. В. Рябова]. Київ-Харків, 2022, Вип. 1 (4), 296 с. С.74-76.

 

49.Лучанінова О.П.  Психосоціальні або метанавички студента як засіб адаптації до нових змін в освіті та суспільстві знань. Адаптивні процеси в освіті : збірник матеріалів (тез доповідей) 1-го Міжнародного наукового форуму; [за заг. ред. Г. В. Єльникової, М. Л. Ростоки; ред. кол.: Л. О. Ануфрієва, Л. О. Бачієва, З. В. Рябова]. Київ-Харків, 2022, Вип. 1 (4), 296 с. С. 184-187.

 

50. Лучанінова О.П. Фахова підготовка майбутніх фахівців у контексті  глобалізаційно-інтеграційних процесів у професійній педагогіці. Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів: матеріали тез доп. ХІ міжнар. наук.-методол. Інтернет-семінару (19 трав. 2022 р.) / Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; Хмельницький національний ун-т ; за заг. ред Н. М. Бідюк. – Київ – Хмельницький: «Термінова поліграфія», 2022. – 133 с. С. 18-20.

 

51Лучанінова О.П. Психолого-педагогічні основи підготовки дисертаційного дослідження в умовах воєнного стану ІІІ Міжнародна літня наукова школа «Адаптивні процеси в освіті» школа 6-7 липня 2022 р. є сертифікат№ 2207 06065