Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Застосування зрозумілих і відкритих механізмів і процедур прийому на навчання, визнання результатів навчання та здобутих кваліфікацій

 НМетАУ застосовує визначені та оприлюднені процедури всіх етапів академічної кар’єри здобувачів вищої освіти, а саме: прийом на навчання (зарахування); визнання результатів навчання та здобутих кваліфікацій, присвоєння кваліфікацій (атестація).

 Поцедури прийому на навчання до НМетАУ регламентуються державними та внутрішніми нормативними документами. Під час їх реалізації НМетАУ забезпечує:

- ознайомлення вступників з академією та ОП шляхом проведення відповідних профорієнтаційних заходів та організації різних форм до університетської підготовки: підготовчих курсів, занять у спеціалізованих групах випускників технікумів та коледжів, курсах підготовки іноземних громадян до вступу до академії тощо;

- умови для ознайомлення вступників з ліцензією, сертифікатами про акредитацію, правилами прийому, відомостями про обсяг прийому тощо;

- єдині вимоги до процедуроцінювання під час вступу до академії через застосування єдиних для всіх вступників завдань фахових вступних випробувань;

- відкритість і прозорість конкурсного відбору.

 Визнання кваліфікацій вищої освіти та попередніх етапів навчання при прийомі на навчання, зокрема за програмами академічної мобільності, НМетАУ здійснює трансфером кредитів та (або) встановленням еквівалентності кваліфікацій, присвоєних згідно з документами про освіту:

- іноземними навчальними закладами – за процедурами, що визначені Положенням про визнання документів про середню, середню професійну, професійну та вищу освіту, виданих навчальними закладами інших держав у НМетАУ;

- навчальними закладами України – через їх експертизу факультетами НМетАУ.

 Атестація випускників НМетАУ здійснюється після завершення теоретичної та практичної частини навчання за відповідним освітнім рівнем з метою встановлення відповідності набутих здобувачами вищої освіти компетентностей вимогам стандартів вищої освіти за спеціальністю.

Атестація випускників може здійснюватись відповідно до вимог стандартів вищої освіти і ОП у наступних формах:

- комплексного іспиту зі спеціальності;

- захисту випускної кваліфікаційної роботи;

- комплексного іспиту зі спеціальності та захисту випускної кваліфікаційної роботи.

Організація виконання та захисту випускних кваліфікаційних робіт здобувачами вищої освіти регламентується відповідним Положенням.

Атестації випускників НМетАУ за усіма освітніми рівнями здійснюється екзаменаційними комісіями. Порядок комплектування екзаменаційних комісій, обов’язки голови, членів та секретаря комісії, організація і порядок роботи екзаменаційних комісій та інші питання  їхньої діяльності визначаються «Положенням про екзаменаційні комісії НМетАУ».

Процедура

Опис процедури

Назва нормативного документу

Тип документа, номер і дата затвердження

Прийом на навчання (зарахування)

Регламентується загальнодержавними та внутрішньо академічними нормативними документами.

Положення Приймальну комісію НМетАУ

 

Вчена рада, протокол № 11

від 30.01.2015

Положення апеляційну комісію НМетАУ

Наказ №

від

Правила прийому до НМетАУ

 

Вчена рада, протокол № 10

від 18.12.2019

Затверджуються Вченою радою на кожний рік прийому

Положення про курси підготовки до вступу у НМетАУ

Вчена рада, протокол № 9

від 27.09.2010

Положення про всеукраїнські олімпіади НМетАУ для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти

Вчена рада, протокол № 8

23.10.2017

Визнання результатів навчання та здобутих кваліфікацій

Реалізується при прийомі на навчання, зокрема:

- на скорочений термін навчання на базі здобутого ступеня молодшого спеціаліста;

- при поновленні на навчання або переведенні з іншого українського закладу вищої освіти;

- за програмами академічної мобільності.

Трансфер кредитів, встановлення еквівалентності присвоєних кваліфікацій здійснюється шляхом експертизи документів про освіту (дипломів, академічних довідок тощо):

- мережею ENIC UKRAINI (ДП Інформаційно-іміджевий центр) (Постанова КМУ №924 від 31.08.2011) – для документів, що видані іноземними закладами освіти;

- факультетами (інститутами) НМетАУ – для документів, що видані закладами освіти України.

Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення студентів, які навчаються у НМетАУ

 

Вчена рада, протокол № 8

від 23.10.2017

Положення про порядок реалізації права на міжнародну академічну мобільність учасників освітнього процесу НМетАУ

 

Вчена рада, протокол № 2

від 05.02.2018

Присвоєння кваліфікацій (атестація)

Реалізується екзаменаційними комісіями з підсумкової атестації здобувачів вищої освіти. Регламентована загальнодержавними та внутрішньо академічними нормативними документами.

Положення про екзаменаційні комісії НМетАУ

 

Вчена рада, протокол № 1

від 26.01.2015

Організація виконання кваліфікаційних робіт у НМетАУ

 

Вчена рада, протокол № 2

від 25.02.2016