Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Оцінювання здобувачів вищої освіти

 Процедури оцінювання здобувачів вищої освіти у НМетАУ базуються на модульній побудові навчального процесу і регламентуються Положенням про організацію освітнього процесу (розд. 5).

Оцінювання здійснюється за 12-бальною шкалою. Переведення оцінок до шкали, що застосовується в інших ЗВО здійснюється у відповідності до рекомендацій Довідника користувача ЄКТС 2015.

 Оцінювання здобувачів вищої освіти у НМетАУ передбачає процедури:

- поточного контролю;

- модульного контролю;

- семестрового (підсумкового) контролю.

Основними заходами (формами) контролю є:

- контрольна робота;

- комплексна контрольна робота;

- захист модульного індивідуального завдання;

- захист курсового проекту (роботи);

- залік;

- диференційований залік;

- екзамен.

 НМетАУ під час проведення процедур оцінювання здобувачів вищої освіти у забезпечує їх відповідність наступним принципам:

- відповідності запланованим результатам навчання;

- відповідності призначенню (діагностичне, поточне, семестрове);

- побудові на основі чітких заздалегідь визначених критеріїв;

- прозорості та об’єктивності оцінювання;

- інформування здобувачів вищої освіти про порядок процедури оцінювання;

- використання сучасних досягнень у сфері тестових технологій оцінювання;

-  можливості апеляцій щодо результатів оцінювання.

 Поточний контроль має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання певної навчальної роботи. Він дозволяє диференціювати студентів на устигаючих та невстигаючих у повсякденній навчальній діяльності, насамперед, на планових заняттях з метою мотивування їхнього навчання.

Поточний контроль проводиться:

- шляхом усних опитувань студентів у ході навчальних занять;

- під час захисту лабораторних робіт;

- за результатами виконання завдань на практичних заняттях;

- за результатами виступів на семінарських заняттях тощо.

Результати поточного контролю можуть враховуватись під час модульного контролю, якщо відповідна процедура передбачена критеріями оцінювання  певного модуля

 Модульний контроль має на меті визначення рівня засвоєння студентом матеріалу певного модуля навчальної дисципліни.

Кожний модуль навчальної дисципліни має бути оціненим і зарахованим за результатами відповідного контрольного заходу та за умови виконання усіх видів навчальної роботи з даного модуля, що передбачені  програмою навчальної дисципліни.

Загальна кількість модулів, що підлягають зарахуванню з окремої навчальної дисципліни, дорівнює кількості кредитів ЄКТС цієї дисципліни.

Вид контрольного заходу, що передбачений для певного модуля, визначається програмою відповідної навчальної дисципліни.

 Семестровий (підсумковий) контроль має на меті визначення рівня засвоєння студентом матеріалу певної навчальної дисципліни в обсязі, що визначений робочою програмою дисципліни на відповідний семестр.

Результати семестрового контролю (семестрові оцінки з навчальних дисциплін) утворюють підстави для визначення рейтингу студентів і призначення навчальних стипендій за результатами їхнього навчання впродовж семестру.

 У НМетАУ запроваджена рейтингова система оцінювання досягнень студентів, метою якої є:

- підвищення мотивації студентів до активного свідомого навчання, систематичної  самостійної роботи та відповідальності за результати навчальної діяльності;

- забезпечення здорової конкуренції у навчанні;

- створення умов для порівняння навчальних досягнень студентів в процесі отримання вищої освіти;

- визначення підстав для призначення академічних стипендій студентам, які навчаються за рахунок коштів державного бюджету;

- додаткового заохочення студентів до участі у науковій, спортивній, культурно-масовій та громадській діяльності.

Методика та порядок обчислення рейтингу здобувачів вищої освіти у НМетАУ регламентується відповідним Положенням

Процедура

Опис процедури

Назва нормативного документу

Тип документа, номер і дата затвердження

Шкала оцінювання

12-бальна шкала НМетАУ

Положення про організацію освітнього процесу у НМетАУ (розділ 5.5)

Вчена рада, протокол № 3

від 02.03.2018

Поточний контроль

Поточний контроль має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання певної навчальної роботи. Він дозволяє диференціювати студентів на устигаючих та невстигаючих у повсякденній навчальній діяльності, насамперед, на планових заняттях з метою мотивування їхнього навчання. Результати поточного контролю можуть враховуватись під час модульного контролю, якщо відповідна процедура передбачена критеріями оцінювання  певного модуля

Положення про організацію освітнього процесу у НМетАУ (розділ 5.2)

 

Вчена рада, протокол № 3

від 02.03.2018

Модульний контроль

Модульний контроль має на меті визначення рівня засвоєння студентом матеріалу певного модуля навчальної дисципліни.

Кожний модуль навчальної дисципліни має бути оціненим і зарахованим за результатами відповідного контрольного заходу та за умови виконання усіх видів навчальної роботи з даного модуля, що передбачені  програмою навчальної дисципліни. Вид контрольного заходу, що передбачений для певного модуля, визначається програмою відповідної навчальної дисципліни.

Загальна кількість модулів, що підлягають зарахуванню з окремої навчальної дисципліни, дорівнює кількості кредитів ЄКТС цієї дисципліни.

Положення про організацію освітнього процесу у НМетАУ (розділ 5.3)

 

Вчена рада, протокол № 3

від 02.03.2018

Семестровий (підсумковий) контроль

Семестровий (підсумковий) контроль має на меті визначення рівня засвоєння студентом матеріалу певної навчальної дисципліни в обсязі, що визначений робочою програмою дисципліни на відповідний семестр.

Семестровий контроль здійснюється у формі:

- заліку;

- диференційованого заліку;

- екзамену

Результати семестрового контролю (семестрові оцінки з навчальних дисциплін) утворюють підстави для визначення рейтингу студентів і призначення навчальних стипендій за результатами їхнього навчання впродовж семестру.

По завершені вивчення навчальної дисципліни визначається підсумкова оцінка з навчальної дисципліни, яка вноситься у Додаток до диплома про вищу освіту. Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни визначається як середнє арифметичне оцінок усіх модулів цієї дисципліни.

Положення про організацію освітнього процесу у НМетАУ (розділ 5.4)

 

Вчена рада, протокол № 3

від 02.03.2018

Положення про рейтингову систему оцінювання досягнень студентів НМетАУ

 

Вчена рада, протокол № 9

від 04.12.2017

Положення про стипендіальне забезпечення осіб, які навчаються в НМетАУ

 

 

Вчена рада, протокол № 1

від 27.01.2017

Правила призначення академічних стипендій в НМетАУ

 

 

Вчена рада, протокол № 1

від 27.01.2017

Атестація випускників

Встановлення відповідності рівня набутих  здобувачами вищої освіти компетентностей вимогам освітньої програми

Положення про організацію освітнього процесу у НМетАУ (розділ 5.8)

 

Вчена рада, протокол № 3

від 02.03.2018

Положення про екзаменаційні комісії НМетАУ

 

 

Вчена рада, протокол № 1

від 26.01.2015

Організація виконання кваліфікаційних робіт у НМетАУ

 

 

Вчена рада, протокол № 2

від 25.02.2016