Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Впровадження концепції "студентоцентрованого" навчання

  Студентоцентроване навчання і викладання – це процес, орієнтований на формування такої моделі навчання у НМетАУ, за якої ключові знання, уміння та навички, якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти, спрямовані на задоволення його власних потреб і  забезпечують його затребуваність на ринку праці, високу здатність до працевлаштування.

  Студентоцентроване навчання передбачає забезпечення публічності інформації про освітні програми (ОП), широке залучення стейкхолдерів до розробки ОП, їх моніторингу та періодичного перегляду, враховує потреби здобувачів вищої освіти шляхом створення можливостей для гнучких траєкторій навчання, стимулює самостійну роботу здобувачів вищої освіти, підтримку впровадження інноваційних педагогічних технологій та створення атмосфери взаємоповаги і порозуміння між здобувачами освіти і викладачами.

  Реалізація студентоцентрованого освітнього процесу у НМетАУ забезпечується через:

- оприлюднення освітніх програм;

- експертизу роботодавцями актуальності змісту ОП;

- експертне оцінювання підготовленості випускників до професійної діяльності представниками ринку праці;

- оцінювання стану організації освітнього процесу здобувачами вищої освіти;

- створення можливостей для реалізації гнучких траєкторій навчання;

- організацію самостійної роботи здобувачів вищої освіти;

- формування корпоративної культури академії.

  Оприлюднення освітніх програм забезпечується шляхом їх розміщення на сторінках випускових кафедр на веб-сайті НМетАУ.

  Експертиза актуальності змісту ОП роботодавцями передбачена процедурами їх розробки та затвердження.

  Експертне оцінювання підготовленості випускників до професійної діяльності представниками ринку праці та оцінювання стану організації освітнього процесу здобувачами вищої освіти передбачені процедурами моніторингу та періодичного перегляду ОП.

  Можливості для реалізації гнучких траєкторій навчання впроваджуються у НМетАУ через організацію вивчення студентами вибіркових навчальних дисциплін, академічну мобільність та трансфер кредитів.

  Системою організації навчального процесу передбачається можливість вільного вибору студентом низки навчальних дисциплін, обсяг яких становить не менше 25% від загального обсягу ОП. Вибір зазначених навчальних дисциплін здійснюється студентами з бази вибіркових дисциплін відповідної ОП, яка містить дисципліни професійного спрямування, що викладаються на даній та споріднених ОП, та з загальноакадемічної бази вибіркових дисциплін, яка містить уніфіковані за обсягом навчальні дисципліни, що викладаються на інших ОП.

  Для вивчення дисциплін, що входять до загальноакадемічної бази вибіркових дисциплін, передбачається створення об’єднаних академічних груп, до складу яких включаються студенти різних ОП, спеціальностей, факультетів.

  Організаційно-методичні засади забезпечення варіативної складової ОП визначаються відповідними нормативними документами НМетАУ 

  Академічна мобільність (у тому числі міжнародна академічна мобільність) студентів забезпечується у відповідності до чинних положень

  Процедури перезарахування навчальних дисциплін, що вивчалися студентами в інших закладах вищої освіти, та відповідного трансферу кредитів ЄКТС регламентуються відповідними Положеннями НМетАУ  (http://nmetau.edu.ua/file/polozhennya_pro_viznannya_dokumentiv.pdf, http://nmetau.edu.ua/file/organiz.osvit.prots..pdf).

  Організація і зміст самостійної роботи здобувачів вищої освіти, узгодження її з іншими видами навчальної діяльності регламентуються програмою відповідної навчальної дисципліни, а її мінімальний обсяг визначається згідно зі затвердженими нормативами в залежності від обсягу дисципліни  (розд. 2.1.3 Положення про організацію навчального процесу ).

 Відповідальний викладач розробляє методичні засоби забезпечення самостійної роботи, здійснює діагностику її якості і забезпечує її організаційну підтримку. 

Процедура

Опис процедури

Назва нормативного документу

Тип документа, номер і дата затвердження

Оприлюднення освітніх програм

Освітні програми оприлюднюються на веб-сайті НМетАУ і є доступними для споживачів ринку освітніх послуг (вступникам, здобувачам, роботодавцям) та незалежним установам оцінювання і забезпечення якості вищої освіти

Методика розробки освітніх програм

Вчена рада, протокол № 3 від 27.03.2017

Експертиза освітніх програм

Складова, що передбачена процедурами розробки і затвердження освітніх програм, а також процедурами їх періодичного перегляду

Положення про організацію освітнього процесу у НМетАУ (розділ 1.4)

Вчена рада, протокол № 3 від 02.03.2018

Положення про Раду з забезпечення якості освітньої діяльності і підготовки фахівців у НМетАУ

Вчена рада, протокол № 7 від 30.09.2019

Положення про групи забезпечення якості освітніх програм НМетАУ

 

Вчена рада, протокол № 7 від 30.09.2019

Методика розробки освітніх програм

Вчена рада, протокол № 3 від 27.03.2017

Положення про студентське самоврядування у НМетАУ

Конференція студентів 15.12.2016

Створення можливості для реалізації гнучких траєкторій навчання

Реалізується шляхом забезпечення вивчення студентами дисциплін вільного вибору, академічну мобільність і трансфер кредитів.

Положення про організацію освітнього процесу у НМетАУ (розділ 3)

 

Вчена рада, протокол № 3 від 02.03.2018

Положення про академічну мобільність студентів НМетАУ

 

Наказ ректора № 74 від 04.07.2013

Положення про порядок реалізації права на міжнародну академічну мобільність учасників освітнього процесу НМетАУ

 

Вчена рада, протокол № 2від 05.02.2018

Організація самостійної роботи здобувачів вищої освіти

Регламентується програмами навчальних дисциплін. Забезпечується відповідними навчально-методичними матеріалами та контролюється під час проведення заходів модульного контролю.

Норми навчального навантаження студента при виконанні різних видів самостійної роботи визначаються Вченою радою НМетАУ. 

 

Положення про організацію освітнього процесу у НМетАУ (розділи 2.1 та 4.2)

 

 

Вчена рада, протокол № 3

від 02.03.2018

Впровадження інноваційних педагогічних технологій

Впровадження цілеспрямованого системного набору прийомів і засобів організації навчальної діяльності, охоплює весь процес навчання: від викладання навчального матеріалу до  оцінювання результатів навчання

Положення про Раду з забезпечення якості освітньої діяльності і підготовки фахівців у НМетАУ

 

Вчена рада, протокол № 7

від 30.09.2019

Положення про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників НМетАУ

 

Вчена рада, протокол № 10

від 22.10.2018

Положення про проведення практики студентів НМетАУ

 

Вчена рада, протокол № 12

від 21.12.2015