Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Нежурін Вадим Ілліч photo

Нежурін Вадим Ілліч

кандидат технічних наук, доцент

Контакти:

E-mail: V_I_N@i.ua

Телефон : +380636870896

Кімната : 229

Освіта, наукові ступені та вчені звання:

1. Дніпропетровський металургійний інститут, 1979 р., електротермічне устаткування, інженер-електромеханік

2. Кандидат технічних наук, 05.09.10 – «Электротермические процессы и установки», тема дисертації: «Исследование и совершенствование герметичных рудовосстановительных электропечей большой мощности для оптимизации выплавки марганцевых ферросплавов», доцент кафедри електротехніки та електропривода


 Навчальні дисципліни: 

1. Автоматизований електропривод

2. Програмування цифрових систем керування електроприводами

3. Електротехнологічні установки та процеси

4. Електроустаткування металургійних заводів

5. Спеціальні питання електротехнічних систем


 Основні напрями наукових досліджень:

1. Застосування факторного аналізу при оцінці структури взаємозв`язків робочих параметрів рудовідновлювальних печей.

2. Моделювання режимів експлуатації електротехнічних систем в чорній металургії.


 Наукові праці:

1. Юдин А.В., Куваев В.Ю., Нежурин В.И. Обобщенная математическая модель распределения энергии в объеме рабочего пространства ванны рудовосстановительной электропечи по методу вторичных источников. - Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні (ITMM’2019). Матеріали міжнародної науково-технічної конференції (м. Дніпро, 26-28 березня 2019 р.) – с.82.

2. В.А. Дереза, В.Ю. Куваев, В.И. Нежурин. Обобщенная математическая модель распределения энергии в объеме рабочего пространства рудовосстановительной электропечи. – ХІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів, 17-20 квітня 2018 р. : матеріали конф. : у 3-х ч. – Ч. 2 / за ред.. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2018. – с.50-51

3. Дереза В.А., Куваев В.Ю., Нежурин В.И. Математическая модель распределения энергии в объеме рабочего пространства трехфазной рудовосстановительной электропечи. - Комп‘ютерне моделювання та оптимізація складних систем (КМОСС-2018): матеріали ІV Всеукраїнської науково-технічної конференції (м. Дніпро, 1-2 листопада 2018 року) / Міністерство освіти і науки України, Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет». – Дніпро: Баланс-клуб, 2018. – с.63-66

4. Визначення втрат в металоконструкціях феросплавної електропечі шляхом математичного моделювання за методом вторинних джерел / Нежурін В.І., Куваєв В.Ю., Дзвінчук А.В. Матеріали XV Міжнарoдної науково-технічної конференції молодих вчених і спеціалістів "Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації"у місті Кременчузі 11-12 квітня 2017 р.-Кременчук, КрНУ, с.112-113.

5.Метод вторичных источников в математическом моделировании печей рудной электротермии / В.І. Нежурін, В.Ю.Куваев Інформатика та системні науки (ІСН-2016): матеріали VІI Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю, (м. Полтава, 10–12 берез. 2016 р.). – Полтава: ПУЕТ, 2016.

6.Оптимизация распределения энергии в объеме рабочего пространства рудовосстановительной электропечи путем математического моделирования / Нежурін В.І., Задорожний Д.О., Щетинин С.Е., Куваев В.Ю., Нежурін В.І. Материалы III Международной научно-практической конференции (г.Киев, 28-29 октября 2016 г.) В 3-х частях. – Херсон: «Гельвеника», 2016. – Ч.1. – с. 75-78.

7.Математическое моделирование распределения плотности тока самообжигающегося электрода рудовосстановительной электропечи / Нежурін В.І., Куваєв В.Ю.., Борисенко І.А., Каряка М.Ю Інформаційні та моделюючі технології (сучасний стан та шляхи розвитку інформаційних технологій та технологій моделювання програмних та інформаційних систем) / Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції ІМТ-2015: Черкаси: 2015. – с.46

8.Обобщенная осесимметричная математическая модель распределения энергии в объеме рабочего пространства ферросплавной электропечи / В.І. Нежурін, В.Ю.Куваев, М.Ю. Каряка.Комп‘ютерне моделювання та оптимізація складних систем (КМОСС-2015): матеріали І Всеукраїнської науково-технічної конференції (м. Дніпропетровськ, 3-5 листопада 2015 року) / Міністерство освіти і науки України, Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет»: в 2-х ч. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2015. – Ч. 1. – с.134-137.

9. Directions of Saving Energy Resources in the Technology of Orethermical Processes / Victor  Syvachenko,  Victor Yemchytskyy , Vadym Nezhuryn . -   The  Fourteennth International Ferroalloys Congress  «  Energy  efficiency and environmental friendliness are the future of the global Ferroalloy industry»,    May 31-June 4 , 2015 ,  Kiev,   Ukraine., р. 700-702.


 Навчально-методичні праці:

1. Нежурін В.І., Куваєв В.Ю. Програмування перетворювачів автоматизованих електроприводів: Навч. посібник./ Нежурін В.І., Куваєв В.Ю – Дніпро:- НМетАУ-, 2019. – 92 с.

2. Нежурін В.І., Куваєв В.Ю. Програмування цифрових систем керування електроприводами: Навч. посібник/ Нежурін В.І., Куваєв В.Ю. – Дніпро:- НМетАУ,- 2018.– 58 с.

3. Нежурін В.І., Ніколенко А.В., Куваєв В.Ю., Бездєнєжних М.Є. Електротехнологічні установки та процеси: Навч. посібник./ Нежурін В.І., Ніколенко А.В., Куваєв В.Ю., Бездєнєжних М.Є – Дніпро:- НМетАУ,- 2018. – 140с.