Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Стьопкін Василь Володимирович photo

Стьопкін Василь Володимирович

кандидат технічних наук, доцент

Контакти:

E-mail: vasilstopkin@gmail.com

Телефон :

Кімната : 228

Освіта, наукові ступені та вчені звання:

1. 2004. Бакалавр за напрямом підготовки «Електромеханіка», Національна металургійна академія України. Кваліфікація – бакалавр електромеханіки. Диплом з відзнакою.

2. 2005. Магістр зі спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод», Національна металургійна академія України. Кваліфікація – магістр електромеханіки. Диплом з відзнакою.

3. Кандидат технічних наук (Ph.D). В 2010 році захистив дисертаційну роботу на тему «Система автоматичної оптимізації процесу нагріву металу у методичних печах». Спеціальність 05.13.07 – Автоматизація процесів керування.

4. У 2012 році наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України присвоєне вчене звання доцента кафедри електротехніки та електропривода.


 Навчальні дисципліни:

 

1. Системи керування електротехнічними комплексами.

2. Моделювання електромеханічних систем.

3. Аналіз електромеханічних систем в Matlab.

4. Спеціальні питання систем керування електроприводами.

5. Технічні та програмні засоби електротехнічних систем.

 

Дистанційне навчання з вказаних дисциплін

(Реєстрація нових користувачів):


 Основні напрями наукових досліджень:

1. Дослідження автоматизованих систем керування електротехнічними комплексами.

2. Математичне моделювання електромеханічних систем.

3. Використання методу розпізнавальної динамічної оптимізації для керування технологічними об’єктами.


 

Досвід в оцінюванні якості освіти:

Є членом групи забезпечення якості освітньої програми: «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» підготовки бакалаврів за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»; «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» підготовки магістрів за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».


 

Професійні навички:

1. Досвід розробки систем автоматизації для металургійних підприємств України. Робота на посаді інженера у відділі «Автоматизація виробничих процесів» ВАТ «Проектний і проектно-конструкторський інститут Металлургавтоматика» (2005-2009рр.).Участь в авторському надзорі при впровадженні автоматизованої системи керування технологічним процесом нагрівальної печі №1 (ЛПЦ-1700, м. Маріуполь) відповідно до договору №0442 ТОВ «Азовгипромез» з ВАТ ППКІ «Металлургавтоматика», в рамках виконання проектів на теми:  «Інформаційна система супроводу при транзитній прокатці «Слябінг 1150 − ЛПЦ1700»» і ««ВАТ «Маріупольський меткомбинат ім. Ілліча». Автоматизована система керування технологічним процесом (АСК ТП) нової нагрівальної печі №1».

2. Підвищення кваліфікації на курсах дистанційного навчання «Змішане навчання» за системою MOODLE (Національна металургійна академія України,  Центр дистанційного навчання, 2019р.)

 


 

Наукові праці

1. V. Stopkin, V. Kuznetsov, V. Kuznetsov, A. Nikolenko, M. Babyak and P. Hubskvi, "Model of Two-Mass Electric Drive of DC Electric Locomotive with the Full Order Observer," 2021 International Conference on Electrical, Communication, and Computer Engineering (ICECCE), 2021, pp. 1-6, doi: 10.1109/ICECCE52056.2021.9514247

2.Розробка математичної моделі електропривода постійного струму з компенсуючими зворотними зв’язками / В.В. Стьопкін, О.В. Юдін / Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка: застосування, дослідження, освіта: Збірник тез доповідей Всеукраїнської наукової конференції. 15 квітня 2021 – Одеса, 2021. – С.119-122

3.Стьопкін В. В. Можливості імітаційних моделей постійного струму в пакеті Sim Power System / MATLAB [Електронний ресурс] / В. В. Стьопкін, В.К. Бражнік, Мансур Ануар // Матеріали ІI Всеукраїнської науково практичної інтернет конференції пам’яті В.В. Овчарова «Сучасний стан та перспективи розвитку електротехнічних систем». – 2021. – Режим доступу до ресурсу: http://www.tsatu.edu.ua/etem/wp-content/uploads/sites/60/materialy-konferenciyi-10-26_11_2020-etem_tdatu.pdf.

4.Сучасні автоматизовані системи керування електроприводами головних механізмів кар’єрних екскаваторів / В.В. Стьопкін, Р.В. Дем’янов., Б.О. Бойчук, О.О. Кандзюба/ VIІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих учених та студентів «Актуальні проблеми автоматизації та управління». – Луцьк, 2020. – С.25-30.

5.Стьопкін В. В. Аналіз побудови систем керування електроприводами прокатних станів [Електронний ресурс] / В. В. Стьопкін, М. Абіді, О. О. Барсуков // Матеріали ІI Всеукраїнської науково практичної інтернет конференції пам’яті В.В. Овчарова «Сучасний стан та перспективи розвитку електротехнічних систем». – 2020. – Режим доступу до ресурсу: http://www.tsatu.edu.ua/etem/wp-content/uploads/sites/60/materialy-konferenciyi-10-26_11_2020-etem_tdatu.pdf.

6.Модель прямого керування моментом асинхронного двигуна у MATLAB / В. В.Стьопкін, О. В. Юдін, М. В. Котляр, О. О. Паламарчук. // Гірнича електромеханіка та автоматика. – 2020. – №103. – С. 26–31.

7.Куваєв В.Ю. Дослідження частотно-регульованого електроприводу механізму пересування електродів печі ДСП-3 шляхом математичного моделювання / В.Ю. Куваєв, В.І. Нежурін, В.В. Стьопкін, Є.С. Нікітін // Системні технології. – 2020. – №4. – С. 40-49.

8.Кажан В.Є. Аналітична напівмарківська модель оцінки якості системи технічного обслуговування та стану електромеханічних комплексів / В. Є. Кажан, В.В. Стьопкін, К.А. Котлярова, А.В. Юдін // Системні технології. – 2020. – №2. – С. 14-24.

9.Стьопкін В.В. Задача модального керування двомасової електромеханічної системи / В.В. Стьопкін, В.Є. Кажан, Р.В. Дем’янов, В.Р. Гродецький // Системні технології. – 2020. – №3. – С. 3-12.

10.Стьопкін В. В. Вплив корегувальних зворотних зв`язків на механічні коливання електропривода зі спостерігачем / В. В. Стьопкін, А. В. Ніколенко. // Науковий вісник ТДАТУ. – 2019. – С. 4–13.

11.Стьопкін В. В. Моделювання спостерігаючого пристрою для електропривода механізму скіпового підйомника / В. В. Стьопкін, В. Є. Кажан, О. О. Березін. // Системні технології. – 2019. – №2. – С. 119–125.

12.Кажан В. Є. Статистическая полумарковская модель оценки показателей надежности электромеханической системы / В. Є. Кажан, В. В. Стьопкін, А. А. Захаров. // Системні технології. – 2019. – №2. – С. 42–48.

З іншими працями можна ознайомитись за посиланнями:

 


 

Навчально-методичні праці:

 

1. Стьопкін В.В. Системи керування електротехнічними комплексами. Модуль 1: Основи керування електроприводом: Навчальний посібник. – Дніпро: НМетАУ, 2021. – 110с.

2. Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Аналіз електромеханічних систем в MATLAB» для студентів спеціальності 141 – електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (бакалаврський рівень) / Укл.: В.В. Стьопкін. – Дніпро: НМетАУ, 2020. – 36с.

3. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Системи керування електроприводами» для студентів спеціальності 151 – автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (бакалаврський рівень) / Укл. : В.Б. Зворикін, В.В. Стьопкін., М.О. Рибальченко,– Дніпро: НМетАУ, 2020. – 38с.

4. Робоча програма переддипломної практики стутентів спеціальності 141 – електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (магістерський рівень) / Укл.: А.В. Ніколенко, В.В. Стьопкін, В.П. Іващенко. – Дніпро: НМетАУ, 2018. – 31с.

5. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Системи керування електротехнічними комплексами» для студентів спеціальності 141 – електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (бакалаврський рівень) / Укл.: В.В. Стьопкін. – Дніпро: НМетАУ, 2017. –49с.

6. Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Системи керування електротехнічними комплексами» для студентів спеціальності 141 – електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (бакалаврський рівень) / Укл.: Стьопкін В.В. – Дніпро, НМетАУ, 2017. – 76с.

7. Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Моделювання електромеханічних систем» для студентів спеціальності 141 – електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (бакалаврський рівень) / Укл. В.В. Стьопкін. – Дніпро: НМетАУ, 2017. – 46с.


У мережі: