Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Теми випускних кваліфікаційних робіт магістрів

Реєстр тем випусних магістерських робіт за професійним спрямуванням «Фізико-хімічні основи металургійних процесів»

1

Дослідження впливу режиму охолодження на міцність агломерату

2

Термодинамічний аналіз та визначення реальних показників відновлення компонентів при виплавці марганцевих феросплавів

3

Переробка техногенної сировини з метою одержання  низько кремністого феросиліцію 

4

Фізико-хімічне обґрунтування одержання багатокомпонентних губчатих лігатур на основі хрому у процесі комплексного відновлення шихти

5

Підвищення комкуємості марганцевої вихідної шихти шляхом застосування поверхнево активних речовин

6

Прогнозування типу неметалевих включень на основі хімічного складу сталі на випуску з ДСП та режиму розкислення

7

Фізико-хімія утворення неметалевих включень при розкисленні електросталі

8

Обгрунтування  та розробка рекомендацій по виробництву марганцевого агломерату з оксидом магнію

9

Розробка практичних рекомендацій по зменшенню кількості розчинених газів в низьковуглецевій сталі

10

Фізико-хімічне обґрунтування раціональної схеми виробництва сталі в умовах дефіциту лому

11

Фізико-хімічний аналіз впливу особливостей виробництва металізованих окатишів на параметри зони реагування

12

Удосконалення технологій виробництва сталі з метою зменшення викидів парникових газів

13

Вплив руху шихтових матеріалів і газів на процес відновлення в феросплавній  печі

14

Обгрунтування вибору раціональної схеми мікролегування низьковуглецевої сталі методом прямого легування розплаву

15

Обгрунтування компонентного складу вихідної шихти з використанням техногенних матеріалів та  раціональної теплової обробки для умов обертової печі

16

Обгрунтування та розробка раціональної екологічно орієнтованої технології одержання феросилікомарганцю

17

Забезпечення раціональної структури та механічних властивостей  листового прокату з низьковуглецевої електросталі

18

Обґрунтування складу низьковуглецевої електросталі  шляхом моделювання міжатомної взаємодії компонентів металевого розплаву

19

Обґрунтування та вибір складу шлаку з високою сіркопоглинаючою здатністю для позапічної обробки сталі

20

Дослідження розчинності водню у металевому розплаві та вибір раціонального складу шлаків при виплавці електросталі для зменшення його кількості

21

Особливості  попередньої підготовки замасленої окалини для застосування в агломераційному процесі

22

Утилізація залізо- та марганецьвмісних вторинних матеріалів в електросталеплавильному виробництві

23

Вплив режимів спікання і параметрів огрудкування вихідної шихти на показники агломераційного процесу

24

Прогнозування фізико-хімічних властивостей шлаків виробництва марганцевих феросплавів

25

Фізико-хімічне обґрунтування модифікації неметалевих включень при розкисленні низьковуглецевої електросталі

26

Прогнозна оцінка фізико-хімічних і теплофізичних властивостей феросплавів на основі теорії спрямованого хімічного зв'язку

27

Прогнозування властивостей шлаків виробництва феросплавів на основі параметрів міжатомної взаємодії

28

Термодинамічні особливості відновлення марганцю зі шлаку силікомарганцю у залізовуглецеві розплави

29

Аналіз та дослідження фізико-хімічних умов утворення неметалевих включень у сталі при позапічній обробці

30

Розробка фізико-хімічних основ виробництва  багатокомпонентних губчатих  лігатур  з використанням  метану.

31

Теоретичні  основи виробництва  металевих порошків на основі хрому з низьким вмістом вугрицю.

32

Відновлення   багатокомпонентних  оксидних систем сумішами метану та водяного пару.

33

Фізико-хімічні основи отримання губчатих лігатур в процесі комплексного відновлення шихти за участю карбіду хрому.  

34

Інтенсифікація твердофазного комплексного відновлення хроміту заліза шляхом введення  каталітичних домішокВгору: Реєстр тем випускних робіт