Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Запрошуємо взяти участь у VІ Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції МІСТ «КИЇВ-ДНІПРО»

Шановні колеги!
Український державний університет науки і технологій,
кафедра інтелектуальної власності та управління проєктами та Науково-освітній центр «Центр інтелектуально-інноваційного консалтингу»
запрошують Вас взяти участь у роботі
VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції
МІСТ «КИЇВ-ДНІПРО»
«УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРОЄКТНОГО ТА НЕЙРОМЕНЕДЖМЕНТУ, ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ, ТЕХНОЛОГІЙ СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ»,
яка відбудеться 21-22 березня 2024 р.

Інформаційні повідомлення


Мета конференції – залучення зацікавлених осіб  до обговорення та визначення шляхів та методів інформаційного, управлінського, правового, культурного, технічного, технологічного, інжинірингового та документального забезпечення використання результатів науково-дослідних робіт та інноваційних продуктів на підприємствах, в наукових,  творчих організаціях та навчальних закладах.

Робочі мови конференції – українська, польська, англійська, угорська.

Конференція запроваджена МОН України, лист Інституту модернізації змісту освіти МОН України № 21/08-57 від 12.01.2024 року за № 90 у переліку.

 

Науково-тематичні  секції  конференції:  

1. Управління проєктами та програмами.

2. Моделювання в економіці та управлінні проєктами.

3. ІТ-технології в управлінні. Штучний інтелект та інформаційні технології в економіці, управлінні проєктами та бізнесі.

4. Перспективи використання концепції комплаєнс в умовах промислових підприємств.

5. Менеджмент інноваційного розвитку.

6. Актуальні питання захисту прав інтелектуальної власності: сучасні виклики і тенденції розвитку.

7. Менеджмент, охорона, захист, експертиза та розпорядження правами інтелектуальної власності в контексті їх використання в інноваційних  проєктах. Трансфер технологій.

8. Інформаційне, документальне, патентно-інформаційне забезпечення впровадження інновацій та підвищення конкурентоспроможності підприємств, наукових організацій та навчальних закладів.

9. Інтелектуальне підприємництво – каталізатор інноваційного розвитку держави.

 

Матеріали доповідей будуть опубліковані у формі електронного збірника наукових праць конференції на сайті Інституту промислових та бізнес технологій Українського державного університету науки і технологій в розділі «Кафедра інтелектуальної власності та управління проєктами», а також планується розміщення збірника наукових праць в репозитарії Українського державного університету науки і технологій.

 

Форма участі – заочна, дистанційна та безкоштовна

 

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

РАДКЕВИЧ А.В. – голова, доктор технічних наук, професор, перший проректор  Українського державного університету науки і технологій (УДУНТ);

ПРОЙДАК Ю.С. – співголова, доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи Українського державного університету науки і технологій (УДУНТ);

БУШУЄВ С.Д. – співголова, президент Української асоціації управління проєктами «УКРНЕТ», доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри управління проєктами Київського Національного університету будівництва та архітектури;

ДОРОШЕНКО О.Ф. – співголова, канд. юридичних наук, директор Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України;

ПЕТРЕНКО В.О.заступник голови, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інтелектуальної власності та управління проєктами, УДУНТ, модератор   конференції (секція 7, 8, 9);

ДОРОЖКО Г.К. – заступник голови, заступник директора НДІІВ НАПрН України, кандидат технічних наук, доцент, модератор конференції (секція 6 );

АРУТЮНЯН І.А. – доктор технічних наук, професор, завідувачка кафедри промислового та цивільного будівництва Запорізького національного університету;

БІЛОЩИЦЬКИЙ А.А. – доктор технічних наук, професор, проректор Astana IT University,   Kazakhstan;

БУТНІК-СІВЕРСЬКИЙ О.Б. – доктор економічних наук, професор, академік АТН України, академік УАН України, головний науковий співробітник НДІІВ НАПрН України;

ВІХЛЯЄВ М.Ю. – доктор юридичних наук, професор, директор Центру Українсько- європейського наукового співробітництва;

ЕЛЬЖБЕТА КРАВЧИК-НЕЙФАРдоктор, професор, ректор Університету – Вища школа управління охороною праці в Катовіце (Польща);

ЗАВГОРОДНЯ О.О.доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародна економіка і соціально-гуманітарні дисципліни ІПБТ УДУНТ;

ІЛЛЯШЕНКО С.М. – доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки

           бізнесу та міжнародних економічних відносин НТУ «ХПІ», доктор хабілітований,

професор економіко-  гуманітарного університету м. Бєльсько-Бяла, Польща;

КІРІН Р.С. доктор юридичних наук, доцент, провідний науковий співробітник Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В. К. Мамутова Національної академії наук України».

КОБЄЛЄВА Т.О. – доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки бізнесу та міжнародних економічних відносин НТУ «Харківський політехнічний інститут» модератор конференції (секція 4);

КОДИНЕЦЬ А.О. – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри інтелектуальної власності та інформаційного права Київського Національного університету імені Тараса Шевченка;

КОЗЕНКОВ Д.Є. – кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри управління та адміністрування ІПБТ УДУНТ;

КОРОГОД Н.П. – кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри інтелектуальної власності та управління проєктами ІПБТ  УДУНТ;

КОРОТАЄВ В.М. – кандидат юридичних наук, академік УАН, директор      Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України;

KRYSTYNA SZCZEPANOWSKA-KOZLOWSKA - Prof. Dr. hab. Kierownik katedry Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska Rzeczpospolita (Польща);

КУЗНЕЦОВ Валерій – доктор, професор, Вища школа менеджменту у Варшаві (WSM) (Польща);

ЛАПКІНА І.О. – доктор економічних наук, професор, завідувачка кафедри управління логістичними системами і проєктами Одеського національного морського університету;

ЛИТВИН С.Й. – директор інституту підвищення кваліфікації, м. Будапешт (Угорщина);

МАМЕШИН В.С. – кандидат технічних наук, доцент кафедри металургії чавуну і сталі ІПБТ УДУНТ

МАРІАН ШАМОШИ ВЕРЕШ – доктор, професор, декан економічного факультету, директор інституту менеджменту університету в Мішкольце (Угорщина);

МАРЧІН КНАПІНСКІ – доктор, професор, декан факультету Честоховського політехнічного університету (Польща);

МОЛОКАНОВА В.М. – доктор технічних наук, професор, професор кафедри системного аналізу та управління  Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»; модератор конференції (секції 1, 2, 3);

ОРЛЮК О.П. –  доктор юридичних наук, професор, академік  Національної академії правових наук України; директор Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (УКРНОІВІ);

ПЕРЕРВА П.Г. – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки бізнесу та міжнародних економічних відносин НТУ «Харківський політехнічний інститут», професор університету в Мішкольце (Угорщина); модератор конференції (секція 4);

РОМАШКО А.С. – кандидат технічних наук, доцент, доцент  НТУ України «КПІ імені Ігоря  Сікорського».

САВЧУК Л.М. – кандидат економічних наук, професор, декан факультету прикладних компютерних технологій ІПБТ УДУНТ;

СЕЛЕГЕЙ А.М. – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інтелектуальної власності та управління проєктами ІПБТ УДУНТ;

ФОНАРЬОВА Т.А. – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри інтелектуальної власності та управління проєктами ІПБТ УДУНТ, вчений секретар конференції,  модератор конференції (секція 5).

ХАРЧЕНКО В.Б. - доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального права та кримінології Харківського національного університету внутрішніх справ;

ЧЕРНОВ С.К. – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри управління проєктами Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв;

ЧУМАЧЕНКО І.В. – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри управління

проєктами у міському господарстві і будівництві Харківського національного університету міського господарств ім. О.М.Бекетова;

ЮРЧИШИН О.Я. – кандидат технічних наук, доцент, директор Департаменту інновацій та трансферу технологій НТУ України «КПІ імені Ігоря  Сікорського»;

Умови участі у конференції

Для участі в роботі конференції необхідно до 15 березня 2024 р. надіслати на електронну пошту: petrenko_v@email.ua матеріали до секцій 1,2,3,4,5,7,8,9; на електронну  пошту: dorozhko.grig@gmail.com матеріали до секції 6.

1) заявку на участь у конференції (назва файлу Номер секції_Прізвище_заявка);

2) текст матеріалів доповіді (назва файлу Номер секції_Прізвище_матеріали).

 

Вимоги до оформлення  матеріалів доповідей:

1. Тематика  повинна відповідати   одному  з наукових напрямів роботи конференції.

2. Обсяг матеріалів  -  до 6 повних стор., текст набраний у редакторі Word, 14 кеглем (рисунки таблиці – 12-10 кеглем), гарнітура Times New Roman, розширення .doc або .rtf;  міжрядковий інтервал – 1,5; поля з усіх боків – 20 мм; абзац – 1,2 см, формат сторінки А4. Сторінки матеріалів доповіді не нумеруються, колонтитули не виставляються.

3. Відповідальність за зміст та оформлення матеріалів несуть автори. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріали, що не відповідають зазначеним вимогам. Оргкомітет надані матеріали не редагує та  не рецензує.

 

Приклад оформлення матеріалів

УДК ____

ІННОВАЦІЇ – АКСЕЛЕРАТОР ІНтеграції і РОЗВИКУ

В ОСВІТІ, НАУЦІ тА ПРОМИСЛОВОСТІ

С.К.Чернов

д.т.н., професор, завідувач кафедри управління проєктами Національного

університету кораблебудування імені адмірала Макарова (м. Миколаїв)

ORCID 0000-0002-8434-9765

 

INNOVATION – ACCELERATOR OF INTEGRATION AND DEVELOPMENT

IN EDUCATION, SCIENCE AND INDUSTRY

S.K.Chernov

Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of the Department of Project Management of Project Management of the National

University of Shipbuilding named after Admiral Makarov (Nikolaev)

ORCID 0000-0002-8434-9765

 

Анотація:

Ключові слова: 

Аnnotation: 

Keywords:

Текст наукової праці…

Література

Перелік літератури оформлюється згідно ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

Приклад : Сторчак І. М., Іванов O. П. Аналіз механізмів та ефективності спеціалізованих мов функціонального програмування. Наука та прогрес транспорту. 2019. № 6 (84). С. 117–129. DOI: 10.15802/stp2019/195581.

 

 

З А Я В К А на участь у роботі конференції

Прізвище, ім’я та по батькові__________________________________

Науковий ступінь, вчене звання, посада ________________________

Організація (установа) _______________________________________

Телефони, е-mail ____________________________________________

Секція_____________________________________________________

Тема доповіді_______________________________________________

 

УВАГА!!! В період підготовки та проведення конференції буде діяти віртуальний інформаційний інтернет-міст КИЇВ – ДНІПРО у складі двох центрів:

 

ЦЕНТР 1 – КИЇВ: Контактна особа – Дорожко Григорій Костянтинович, (секції 6)

е-mail: dorozhko.grig@gmail.com  моб.тел. 067- 621–88-56;

ЦЕНТР 2 – ДНІПРО: Контактна особа  -  Петренко Віталій Олександрович, (секції 1,2,3,4,5,7,8,9); е-mail: petrenko_v@email.ua   моб. тел. 067-710-38-19;

 

Учасники конференції мають можливість подати свої пропозиції в проєкт рішення конференції.

Кафедра інтелектуальної власності та управління проєктами