Національна металургійна академія України

Факультет якості та інженерії матеріалів

Носко Ольга Анатоліївна photo

Декан: Носко Ольга Анатоліївна

Контакти:

Адреса м. Дніпро, пр. Гагаріна, 4, к. 514, 515

E-mail: olganosko30@gmail.com

Телефон: (056)746-31-46 (fax)          Факультет матеріалознавства і обробки металів Національної металургійної академії України заснований  наказом 134 (36) від 10.04.1931 р. по Дніпропетровському металургійному інституту і мав назву  «Технологічний факультет», після реорганізвції отримав назву Факультет матеріалознавства і обробки металів.

          До складу факультету входять кафедри з високим досвідом науково-педагогічної роботи,   засновники всесвітньо відомих наукових шкіл:

          - наукової школи українських прокатників, заснованої академіком АН СРСР і АН УРСР О. П. Чекмарьовим , що вирішувала важливі теоретичні і практичні проблеми науки та виробництва, пов'язані з обробкою металів тиском;

          - дніпропетровської наукової школи термістів , засновник -  академік АН УРСР К.Ф.Стародубов;

          - дніпропетровської металографічної школи, крупного науково-дослідного центру в сучасному металознавстві;  засновник - член-кореспондент АН УРСР   К. П.  Бунін, в подальшому очолював академік НАН України Ю.М.Таран.

 

         Очолює факультет матеріалознавства і обробки металів декан к.т.н., доцент Носко О.А., також для Вас працюють заступник декана к.т.н., доцент Кузьміна О.М., та методист Шаповалова Л.І.

         Головною нашою метою є підготовка висококласних фахівців, які мають глибокі знання в областях матеріалознавства, термічної обробки металів, обробки металів тиском, захисту металів від корозії та захисних покриттів, якості, стандартизації, метрології  та експертизи, затребуваних на провідних світових підприємствах.

 

ЧАС – ЗНАТИ!

 

наш GoogleClassroom

 

          На факультеті матеріалознавства і обробки металів здійснюється підготовка бакалаврів та магістрів за наступними спеціальностями:

     1. Перший (бакалаврський) рівень освіти:

 

          -  132-Матеріалознавствоосвітньо-професійна програма «Матеріалознавство»

          -  136-Металургія,  освітньо-професійна програма «Технології та обладнання обробки металів тиском»;

          -  152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, освітньо-професійна програма «Якість, метрологія  та експертиза».

     

     2. Другий (магістерський) рівень освіти:

 

          -  132-Матеріалознавство,

          -  освітньо-професійна програма «Прикладне матеріалознавство»;

          -  освітньо-професійна програма «Композиційні та порошкові матеріали, покриття»

          -  освітньо-професійна програма «Термічна обробка металів»

          -  136-Металургія,

          -  освітньо-професійна програма: «Захист металів від корозії»,

          -  освітньо-професійна програма: «Обробка металів тиском»

          - 152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, освітньо-професійна програма «Якість, стандартизація, сертифікація та метрологія».


Випускаючі кафедри факультету Матеріалознавства і обробки металів здійснюють підготовку студентів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти за денною та заочною формами навчання за державним замовленням і за кошти фізичних та юридичних осіб.

 

Кафедра покриттів, композиційних матеріалів і захисту металів ( ПМ і ЗМ ) є випускаючою за напрямом «13-Механічна інженерія» за спеціальностями   132 – Матеріалознавство (ОПП бакалаврів «Матеріалознавство», та ОПП магістрів «Композиційні та порошкові матеріали, покриття») та 136-Металургія  (ОПП бакалаврів  «Технології та обладнання обробки металів тиском» та ОПП магістрів «Захист металів від корозії»).  Здійснює підготовку фахівців для організаційно-управлінської та інженерної діяльності в галузі матеріалознавства з акцентом на композиційні та порошкові матеріали, покриття; здатних на основі наукових засад аналізувати, розробляти, оптимізувати і використовувати сучасні та перспективні технології металургійного виробництва з акцентом на процеси протикорозійного захисту, що забезпечують сталий розвиток та ресурсо-енергозбереження у металургійному виробництві.  Завідувач кафедри покриттів, композиційних матеріалів і захисту металів кандидат технічних наук, професор Рослик Ірина Генадіївна.

 

Кафедра обробки металів тиском ім. акад. О.П. Чекмарьова (ОМТ) – є домівкою української Наукової Школи Обробки Металів Тиском. Випускники кафедри ОМТ мають високий рівень знань та хороші практичні навички у таких галузях: фундаментальні науки, інженерна підготовка, теорія, технологія та обладнання ОМТ, комп’ютерне моделювання, інформаційне забезпечення, економіка, маркетинг та менеджмент.  Здійснює підготовку за спеціальністю 136-Металургія, ОПП «Технології та обладнання обробки металів тиском» для бакалаврів, та ОПП «Обробка металів тиском» для підготовки магістрів.  Завідувач кафедри обробки металів тиском доктор технічних наук, професор Фролов Ярослав Вікторович.

 

Кафедра термічної обробки металів ім. К.Ф.Стародубова є  випускаючою і здійснює підготовку за спеціальністю  132-Матеріалознавство за ОПП «Матеріалознавство»  для бакалаврського рівня освіти та за ОПП «Термічна обробка металів» для магістрів. Мета навчання – підготовка фахівців, здатних до ефективного та успішного виконання наукової,педагогічної, виробничої діяльності, розв'язання складних задач та проблем, пов'язаних з  розробкою режимів і технологій термічної та комбінованих обробок сталей, сплавів, їх випробуванням та застосуванням у виробництві, прогнозуванням властивостей металевих і композиційних матеріалів та виробів на їх основі. Завідувач кафедри термічної обробки металів ім. К.Ф.Стародубова доктор технічних наук, професор Дейнеко Леонід Миколайович.

 

  Кафедра якості стандартизації та сертифікації є випускаючою у Національній металургійній академії, України (НМетАУ), і готує  фахівців по спеціальності 152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  за Освітньо-професійними програмами:  «Якість, метрологія та експертиза» за освітнім рівнем «бакалавр»;  «Якість, стандартизація, сертифікація та метрологія» за освітньо-професійним рівнем «магістр». Високий рівень підготовки фахівців підтверджений державною акредитацією спеціальності і затребуваністю випускників підприємствами різного профілю діяльності. Випускники-бакалаври кафедри отримують поглиблені знання в наступних професійних областях: загальна металургія,  обробка металів тиском, - технічний контроль і дефектоскопія на виробництві, - комп'ютерна обробка інформації.   Випускники-магістри кафедри отримують поглиблені знання в наступних областях: системи управління якістю відповідно до стандартів ДСТУ ISO серії 9000, 14000, 27000; OHSAS 18000 і SA 8000; стандартизація і сертифікація;  метрологія;  сертифікація персоналу. Завідувач кафедри "Якість, стандартизація і сертифікація" доктор технічних наук, професор Должанський Анатолій Михайлович.

 

Кафедра матеріалознавства ім. Ю.М. Тарана-Жовнира є випускаючою і здійснює підготовку по спеціальності  132-Матеріалознавство за освітньо-професійною програмою  «Матеріалознавство» за освітнім рівнем «бакалавр» та –за освітньо-професійною програмою «Прикладне матеріалознавство»  за освітнім рівнем «магістр». Випускники - бакалаври та магістри кафедри отримують поглиблені знання в наступних професійних областях:  розробка нових принципів створення наноматеріалів, матеріалів, що мають заданий комплекс властивостей, в тому числі для експлуатації в екстремальних умовах;   розробка нових і вдосконалення існуючих методів фазового, структурного і фізико-хімічного аналізів матеріалів;   визначення механізмів різних впливів на структурний стан матеріалів і розробка на цій основі нових принципів і методик їх випробувань, що забезпечують надійне прогнозування працездатності конструкцій;  експертні функції з матеріалознавства при вирішенні невідповідностей у виробництві і експлуатації, в системі правоохоронних органів і митниці. Виконуючий обов'язки завідувача кафедри  кандидат технічних  наук, професор Погребна Наталія Еміліївна.

 

 Кафедра фізичного виховання здійснює фізичне виховання студентів у ході навчального процесу, а також у спортивних секціях у позанавчальний час, використовуючи різні засоби і методи фізичної культури і спорту. Основними напрямками сучасної підготовки студентської молоді є формування знань про фізичну культуру і фізичній підготовці студента і здатність реалізувати їх в соціально-професійної, фізкультурно-спортивної діяльності та сім'ї. Завідувач кафедри фізичного виховання кандидат педагогічних наук, доцент  Хаджинов Валерій Анастасійович


Кафедри:

Кафедра покриттів, композиційних матеріалів і захисту металів ( ПМ і ЗМ )

Кафедра обробки металів тиском ім. акад. О.П.Чекмарьова

Кафедра матеріалознавства та термічної обробки металів

Кафедра систем якості, стандартизації та метрології

Кафедра матеріалознавства ім. Ю.М. Тарана-Жовнира

Кафедра фізичної культури та спорту