Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Науково-дослідна діяльність

Кафедра виконує значний обсяг держбюджетних НДР за замовленням Міністерства освіти і науки України, а також за планами науково-дослідної і науково-методичної роботи ЗВО. Тематика держбюджетних науково-дослідних робіт відповідає пріоритетним напрямкам досліджень наукової школи.

Наукова робота кафедри

Вид  роботи

Підсумковий результат (рукопис, друкована праця, обсяг, тираж тощо)

Виконавець

Строк виконання

Методологія дослідження та удосконалення інформаційно-комунікаційних технологій в  управлінні суб'єктами господарювання

Друковані праці,
захист кваліфікаційних робіт;
захист кандидатської дисертації 

Бандоріна Л.М.
Савчук Л.М.
Лозовська Л.І.
Моня  А.Г.
Удачина К.О.
Іващенко Ю. С.
Климкович Т.О.
Петречук Л. М.
Каніщев І.А.
Усенко М.П.
Соломенний О.О.

2024-2028

Дослідження проблем управління соціально-економічними системами на базі комп’ютерних і цифрових технологій

Друковані праці,
захист кваліфікаційних робіт 

Бандоріна Л.М.
Іващенко Ю.С.
Климкович Т.О.
Лозовська Л.І.
Моня А.Г.
Петречук Л.М.
Савчук Л.М.
Савчук Р.В.
Удачина К.О.

2022-2023 

Дослідження, розробка і використання моделей та інформаційних систем сучасної економіки та бізнесу

Друковані праці,
захист кваліфікаційних робіт

Бандоріна Л.М.
Климкович Т.О.
Лозовська Л.І.
Савчук Л.М.
Савчук Р.В.
Удачина К.О.

2020-2022 

Дослідження, розробка і використання моделей економічної поведінки суб’єктів господарювання

Друковані праці,
захист магістерських робіт

Бандоріна Л.М.
Климкович Т.О.
Вікторов В.В.
Ярмоленко Л.І.
Лозовська Л.І.
Савчук Л.М.
Савчук Р.В.
Ковальчук Г.К.
Удачина К.О.

2019-2020

Моделювання економічної поведінки та стратегії розвитку суб’єктів господарювання

Друковані праці,
захист магістерських робіт;
захист кандидатської дисертації

Бандоріна Л.М.
Лісовенко М.М.
Климкович Т.О.
Вікторов В.В.
Краплина Т.М.
Ярмоленко Л.І.
Лозовська Л.І.
Савчук Л.М.
Савчук Р.В.
Підгорна К.Д.
Никитенко О.К.
Трофименко Г.С.
Удачина К.О.
Козенкова В.Д.
Лозовський О.С.
Коваленко Д.І.

 2017-2019

Стратегії розвитку соціально-економічних систем

 

Друковані праці, рукопис

Бандоріна Л.М.
Лісовенко М.М.
Климкович Т.О.
Білова І.С.
Вікторов В.В.
Крапліна Т.М.

 2015-2016
Алгоритм розв’язання спеціального вигляду задачі оптимального розбиття множин при обмеженнях на потужності з заданим розташуванням центрів підмножин Друковані праці, рукопис  Лозовська Л.І.
Особливості моделювання прийняття рішень у системах організаційного управління в умовах невизначеності та ризику Друковані праці, рукопис  Савчук Л.М.
Моделі оцінки проектних рішень на регіональному рівні  Друковані праці  Савчук Р.В.

Дослідження в галузі економічної кібернетики і інформатики, застосування математичних методів і системного аналізу в управлінні

Друковані праці

Савчук Л.М.
Ковальчук К.Ф.
Лозовська Л.І.
Лісовенко М.М.
Бандорина Л.М.
Підгорна К.Д.

2014-2015

Дослідження в галузі економічної інформатики, кібернетики і сінергетики

Друковані праці

Бінкевич В.В.
Гришко Т.Є.
Вікторов В.В.

Методи і інструменти впровадження сучасних інформаційних систем і програмних продуктів

Друковані праці, рукопис

Савчук Р.В.
Климкович Т.О.
Білова І.С.
Зелінський А.Ф.

Дослідження з впровадження інформаційних технологій, розробки програмних продуктів та інформаційних систем

Рукопис

Єгорова С.Я.
Михайленко Т.В.
Болбенко М.І.
Краплина Т.М.

Дослідження в області моделювання систем управління в галузі охорони здоров'я

Друковані праці

Трофименко Г.С.

Дослідження в області моделювання систем видобутку знань для прийняття економічних рішень

Друковані праці

Никитенко О.К.

Розробка та втілення програм, моделей та  інформаційних систем сучасної економіки

2011-2013

Розділ 1. Аналіз принципів та моделей, що використовуються при проектуванні та реалізації інформаційних процесів автоматизованих інформаційних систем

1.1. Моделі і методи прийняття управлінських рішень: специфіка застосування у СППР на промислових підприємствах

Друковані праці

Савчук Л.М.

2011-2013

1.2. Аналіз чутливості математичних моделей задач оптимального розбиття множин (оптимального розміщення підприємств) в умовах невизначеності

Лозовська Л.І.

1.3. Застосування теорії нечіткої логіки в аналізі та управлінні економічними системами

Скороход О. Б.

1.4. СППР у вищій школі

Білова І.С.

1.5. Прийняття інтелектуальних рішень в позиціонуванні підприємства на ринку акцій

Зелінський А.Ф.

1.6. Багатофактурне моделювання динамічних систем в економіці

Лісовенко М.М.

1.7. Концептуальна модель прогнозно-адаптивного управління діяльністю промислового підприємства

Безменко Л.К.

Розділ 2. Дослідження і розробка автоматизованої системи прийняття ефективного рішення при виборі корпоративної інформаційної системи

2.1. Аналіз мирового ринку корпоративних інформаційних систем

Друковані праці

Михайленко Т.В.

2011-2013

2.2 Дослідження особливостей корпоративних інформаційних систем. Аналіз методів вибору КІС

Бандоріна Л.М.

2.3 Визначення факторів, що впливають на прийняття ефективного рішення з вибору КІС

Кузнєцов М.С.,
Бандоріна Л.М., Климкович Т.О.

2.4. Розробка проекта системи прийняття ефективного рішення з вибору КІС

Кузнєцов М.С.
Климкович Т.О.

2.5. Розробка програмного продукта системи прийняття рішення з ефективного вибору КІС

Климкович Т.О.

Розділ 3. Моделювання інформаційних потоків та структури інформаційних процесів

3.1. Проект структури і моделі узгодження цілей в синергетичній економіці

Друковані праці

Бінкевич В.В.

2011-2013

3.2. Забезпечення адаптивності процесів з урахуванням цінності і старіння інформації

Вікторов В.В.

3.3. Проектування і організація системи обробки інформації кластерного об’єднання

Крапліна Т.М.

3.4. Системне забезпечення інформаційних процесів кластерного об’єднання

Гришко Т.Є.

3.4. Інформаційні мережі і мережні технології

Єгорова С.Я.

3.5. Технологія доступу, зберігання та адміністрування даних в інформаційних системах

Болбенко М.І.

3.6. Пакети прикладних програм для рішення задач кластерного об’єднання

Білова І.С.

Важливим напрямком науково-дослідницької роботи кафедри є виконання госпдоговірних науково-дослідних робіт (НДР):
1) «Дослідження впливу рівня довіри на ефективність діяльності страхової компанії» (№ держ.реєстр. 0114U003555);
2) «Розробка моделі формування ціни на інформаційні послуги в умовах ТОВ «Інфосистем» (№ держ.реєстр. 0112U007677);
3) «Методология интеллектуальной поддержки принятия экономических решений» (№ держ.реєстр. 0100U000553);
4) «Методология регионального экономического развития» (№ держ.реєстр. 0102U000369).Вгору: Наукова діяльність кафедри