Institute of Industrial and Business Technologies
Ukrainian State University of Science and Technologies

Textbook "MODELING AND OPTIMIZATION OF SYSTEMS"


В. М. Дубовой, Р. Н. Квєтний, О. І. Михальов, А. В. Усов

МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМ

Підручник

УДК [519.711+519.876](075)
М74

Рекомендовано до друку Вченою радою Вінницького національноготехнічного університету Міністерства освіти і науки України як підручникдля студентів вищих навчальних закладів (протокол № 13 від26.05.2016 р.

Рецензенти:
Л. М. Любчик, доктор технічних наук, професор
В. М. Томашевський, доктор технічних наук, професор
Г. С. Фінін, доктор технічних наук, професор

М74 Моделювання та оптимізація систем: підручник /[Дубовой В. М., Квєтний Р. Н., Михальов О. І., А.В.Усов А. В.] –Вінниця : ПП «ТД«Еднльвейс», 2017. – 804 с.ISBN 97

ISBN 978-617-7237-23-4

В підручнику розгорнуто подано загальну характеристику математичного моделювання та оптимізації широкого класу систем. Розглянуті основні типи математичних моделей та способи їх ідентифікації. Приділено увагу питанням моделювання та оптимізації систем в умовах невизначеності. Розглянуто приклади та основні напрямки застосування математичного моделювання складних систем. Підручник рекомендовано для студентів усіх рівнів вищої освіти.

Титульний аркуш (сторінки 1-2)

Зміст

Вступ

ЧАСТИНА 1. ОСНОВИ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТЕОРІЇ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ

2. СТРУКТУРНІ МОДЕЛІ

3. ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОДЕЛІ

4. ІНФОРМАЦІЙНІ МОДЕЛІ

ЧАСТИНА 2. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ОБ'ЄКТІВ МОДЕЛЮВАННЯ

5. ПОНЯТТЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ

6. МЕТОДИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ

7. МЕТОДИ ОБРОБКИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДАНИХ

ЧАСТИНА 3. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛЕЙ

8. АНАЛІТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

9. ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

10. ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

11. ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ЗАСОБИ МОДЕЛЮВАННЯ

ЧАСТИНА 4. ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ АНАЛІЗУ І ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМ

12. МОДЕЛІ В ЗАДАЧАХ УПРАВЛІННЯ

13. МОДЕЛІ ОКРЕМИХ КЛАСІВ СИСТЕМUplink: Scientific publications