UA    RU    EN   
Національна металургійна академія Украіни

Чмельова Валентина Степанівна photo

Чмельова Валентина Степанівна

кандидат технічних наук, доцент

Контакти:

E-mail: .

Телефон : (+38 056) 3748-363

Кімната : 226-2, корпус 1

Після закінчення Дніпропетровського металургійного інституту (ДМетІ) працювала на Південному машинобудівному заводі майстром, технологом, начальником технологічного сектору. З 1985 р. і по цей час - доцент кафедри термічної обробки металів НМетАУ.

Читає лекції, проводить семінарські та практічні заняття, лабораторні роботи з дисциплін "Структура і властивості металів", "Леговані сталі і спеціальні сплави та їх термічна обробка", "Науково-педагогічна практика".

Курс лекцій, лабораторних і практичних занять з дисциплін "Структура і механічні властивості металів" і "Леговані сталі і спеціальні сплави та їх термічна обробка" для металознавців-термістів дозволяє отримати знання сутності механічних властивостей та їх класифікації; оволодіти основними методиками визначення механічних характеристик і теорією механічних властивостей як процесів поведінки металів під зовнішньою нагрузкой; зрозуміти закономірності впливу зовнішніх і внутрішніх факторів на механічні властивості; вміти використовувати механічні властивості як інструмент дослідження структури металів; оцінити якість металопродукції за комплексом її механічних властивостей; практично вибрати марку сталі, призначити режим термічної обробки та задати комплекс механічних властивостей в залежності від практичних вимог експлуатації або технології.

Основні наукові напрямки:

-- розробка прогресивних технологій термічного зміцнення труб нафтового сортаменту (обсадних і бурильних);

-- розробка сучасних технологій термічної обробки різних типів інструменту;

-- розробка технологій термічної обробки з використанням вакуумних печей останнього покоління.

 

Член ради академії з забезпечення якості освітньої діяльності і підготовки фахівців. Секція студентської науки.

Профорієнтаційна робота зі студентами (Дніпропетровський коледж ракетно-космічного будування).

Заст. зав. кафедри з наукової роботи.

Заст. зав. кафедри з наукової роботи зі студентами.

Відповідальний секретар Оргкомітету галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямком «Металургія».

 

 

Публікації в 2017-2018 навчальному році

Статті:

SCOPUS та інші бази даних

1. Применение критериев сопротивления хрупкому разрушению в промышленности / Чмелева В.С., Перчун Г.И., Кимстач Т.В. // ХIV Междунар. конф. «Стратегия качества в промышленности и образовании», Варна, Болгария. 2018. –   ISBN 978-617-7433-36-0

2. Удосконалення системи охолодження при гартуванні обсадних труб / Барвінок О.С., Чмельова В.С., Кімстач Т.В. // ІX Міжнародна конференція молодих вчених «Молоді вчені 2018 –  від теорії до практики». – Дніпро, Україна, 2018. – С. 13-17.

вітчизняні

1. Концепция новой структурной схемы сквозной технологии получения высокопрочного крепежа ответственного назначения / Гуль Ю.П., Ивченко А.В, Кондратенко П.В., Чмелева В.С. // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2017. – № 7. – С. 9-16.

2. Comparative analysis of laboratory methods of definition of characteristics of fire resistance and fire durability of steel elements of load-bearing construction and the actual conditions of thermomechanical influences in fire condition / Gul Y.P., Ivchenko A.V., Kondratenko P.V., Chmeleva V.S., Perchun G.I. // Metallurgical and Mining Industry. – 2017. – № 6. – С. 52-59.

3. Способы снижения склонности стальных резьбовых крепежных элементов к деформационному старению / Гуль Ю.П., Ивченко А.В., Кондратенко П.В., Чмелева В.С., Перчун Г.И. // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. научных трудов. – Вып.104. – Днепр: ПГАСА, 2018. – С. 113-120.

4. Аналіз передбачених стандартами характеристик опору руйнуванню кріпильних виробів на прикладі болтів класу міцності 5.8 / Івченко О.В., Якушев О.С., Гуль Ю.П., Перчун Г.І, Чмельова В.С.,  Кондратенко П.В. // Теорія і практика металургії. – 2018. – № 1-2.

закордонні

1. New resource-saving technology of manufacture of high-strength steel fasteners /Gul Y.P., Kondratenko P.V., Perchun G.I., Chmeleva V.S., Ivchenko A.V // XIX International scientific conference «New technologies and achievments in metallurgy, material engineering, production engineering and physics», Ченстохова, Польша, 2018.

Тези доповідей

1. Відмінні риси термічної обробки сталевих напівфабрикатів і виробів і тих же об’єктів з кольорових металів і сплавів / Чмельова В.С., Твердохліб А.Ю. // Збірка тез доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції «Молода академія 2018». – Дніпро: НМетАУ, 2018. – С. 81.

2. Цирконий – ”одежда” урановых стержней /Чмелёва В.С., Бойко Р.А., Баранец А.В. // Збірка тез доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції «Молода академія 2018». – Дніпро: НМетАУ, 2018. – С. 88.

3. Загальні риси термічної обробки сталевих напівфабрикатів та виробів і тих же об’єктів з кольорових металів і сплавів / Чмельова В.С., Капшук А.С. // Збірка тез доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції «Молода академія 2018». – Дніпро: НМетАУ, 2018. – С. 88.

4. Особенности термической обработки тугоплавких металлов / Чмелева В.С., Грицуля А.В. // Збірка тез доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції «Молода академія 2018». – Дніпро: НМетАУ, 2018. – С. 90.

5. Принципы легирования сероводородостойких бурильных труб / Чмелева В.С., Маевский О.Н. // Стендова доповідь на науково-технічній конференції «Стародубовські читання – 2018». – Дніпро, ПГАСА, 2018.

Заявки на патенти та свідоцтва про авторське право

1. Загальна методика експериментального дослідження з використанням різних видів активної та циклічної деформації та оцінювання їх впливу на структурний стан і властивості модельних зразків / Гуль Ю.П., Івченко О.В., Чмельова В.С., Перчун Г.І. – Заявка від 16.04.2018.

2. Комплексна методика визначення параметрів структурного стану холоднодеформованих сталевих (ферито-перлітного класу) виробів / Гуль Ю.П., Івченко О.В., Чмельова В.С., Перчун Г.І. – Заявка від 16.04.2018.

3. Критерии сопротивления вязкому и хрупкому разрушению / Чмелева В.С., Перчун Г.И., Кимстач Т.В. – Заявка від 24.04.2018.

4. Спосіб виготовлення стрижневих кріпильних різьбових виробів / Гуль Ю.П., Кондратенко П.В., Перчун Г.І., Чмельова В.С., Івченко О.В. // Заявка до Укрпатенту № 201805008 від 10.05.2018.

Патенти та свідоцтва про авторське право

1. Патент RU № 2622487. Способ определения пластических свойств стержневых резьбовых крепежных изделий / Семенов А.А., Ивченко А.В., Гуль Ю.П., Перчун Г.И., Чмелева В.С., Кондратенко П.В. – Патентообладатели ООО «РМ-Центр» и НМетАУ. Заявлено 31.03.2016. Опубликовано 15.06.2017, бюл.№17.

Підручники, навчальні посібники, монографії, інша навчально-методична література

1. Чмельова В.С., Перчун Г.І., Кімстач Т.В. Термічна обробка кольорових металів і сплаві: Навчальний посібник.−Дніпро: НМетАУ, 2018. – 54 с.

 

Публікації в 2016-2017 навчальному році

Статті вітчизняні

1. Вдосконалення технології термічної обробки перфоруючих пуансонів / Катан А.В., Чмельова В.С,. Кімстач Т.В. // VIII Міжнародна конференція молодих вчених «Молоді вчені 2017 – від теорії до практики». − Дніпро, Україна, 2017. – С.53-56.

2. Вдосконалення технології термічної обробки сірководневостійких труб / Маєвський О.М., Чмельова В.С. // VIII Міжнародна конференція молодих вчених «Молоді вчені 2017 – від теорії до практики». – Дніпро, Україна, 2017. – С.79-84.

3. Вдосконалення методів визначення механічних властивостей стрижневих різьбових кріпильних виробів на розтягування / Гуль Ю.П., Івченко О.В., Кондратенко П.В., Чмельова В.С., Перчун Г.І. // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2016. – № 6. – С. 93-99.

4. Влияние технологии упрочнения стержневой арматуры класса прочности 500 МПа на характеристики ее огнесохранности / Ивченко А.В., Гуль Ю.П., Чмелева В.С., Теслюк Н.О., Якушев А.С. // «Строительство, материаловедение, машиностроение: Стародубовские чтения − 2017». Сб. науч. трудов. – Вып. 96. – Дніпро: ПГАСА, 2017. – С. 79-84.

5. О методиках определения характеристик огнестойкости и огнесохранности стальных элементов несущих конструкций / Гуль Ю.П., Ивченко А.В., Кондратенко П.В., Чмелева В.С., Перчун Г.И. // «Строительство, материаловедение, машиностроение: Стародубовские чтения − 2017». Сб. науч. трудов. – Вып. 95. – Дніпро: ПГАСА, 2017. – С. 67-72.

 Статті закордонні

1. Оборудование для производства арматуры, упрочняемой теплой и холодной деформацией / Гуль Ю.П., Ивченко А.В., Чмелева В.С., Мачуская Н.Д., Дыя Х. // XVIII International scientific conference «New technologies and achievments in metallurgy, material engineering, production engineering and physics», Ченстохова, Польша, 2017. – С. 195-199.

2. Basic directions of technology development of high-strength bolts production / Gul Y. P., Ivchenko A. V., Kondratenko P. V., Chmeleva V. S., Perchun G. I. // XVIII International scientific conference «New technologies and achievments in metallurgy, material engineering, production engineering and physics», Ченстохова, Польша, 2017. – С. 200-203.

3. Формирование структурного состояния и комплекса свойств холоднодеформированных изделий на основе использования синергетических эффектов / Гуль Ю.П., Ивченко А.В., Кондратенко П.В., Чмелева В.С. // XVIII International scientific conference «New technologies and achievments in metallurgy, material engineering, production engineering and physics», Ченстохова, Польша, 2017. – С. 315-318

4. Chmeleva V.S., Perchun G I., Davidyk A.V. / Criteria of brittle fracture resistance. / Труды ХІІІ междунар. конф. «Стратегия качества в промышленности и образовании». − Варна, Болгария, 2017. – С. 171-174.

 Тези доповідей

1. Gul Yu., Ivchenko A., Kondratenko P., Chmeleva V. System analysis of manufacturing technologies of high-strength steel bolts // Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні. ІТММ’2017: – Тези доповідей Дев’ятої міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 28–30 березня 2017 р.) / Міністерство освіти і науки України, Національна металургійна академія України, Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна та ін. – Дніпро: НМетАУ, 2017. – С. 12.

2. Принципи легування сірководневостійких труб нафтового сортаменту / Маєвський О.М., Чмельова В.С. // Тези доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих учених «Молода академія 2017». – Дніпро, НМетАУ. – С. 69-70.

3. Повышение износостойкости инструмента для перфорации стальных листовых полуфабрикатов / Катан А.В., Чмелева В.С. // Тези доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих учених «Молода академія 2017». – Дніпро, НМетАУ. – С. 70-71.

 Заявки на патенти та свідоцтва про авторське право

1. Заявка u201610088 від 03.10.2016. Спосіб визначення механічних властивостей стрижневих різьбових кріпильних виробів / Гуль Ю.П., Івченко О.В., Кондратенко П.В., Чмельова В.С., Перчун Г.І.

 Патенти та свідоцтва про авторське право

1. Чмельова В.С. Науковий твір «Вуглецеві та леговані сталі», № 60437; дата реєстр. 01.07.2015. – Державна служба інтелектуальної власності України.

2. Чмельова В.С. Науковий твір «Структура і властивості металів і сплавів», № 60438; дата реєстр. 01.07.2015. – Державна служба інтелектуальної власності України.

3. Патент UA №103677. Різьбовий кріпильний елемент / Гуль Ю.П., Івченко О.В., Кондратенко П.В., Чмельова В.С., Перчун Г.І.; заявник та власник НМетАУ. – №u 201506182; заяв. 23.06.2015; опубл. 25.12.2015, бюл. № 24.

4. Патент UA №107783. Лінія для виготовлення арматурного прокату / Гуль Ю.П., Івченко О.В., Панков Р.В., Чмельова В.С., Кондратенко П.В., №u201511827 від 30.11.2015, опубл. 24.06.2016, бюл. № 12.

5. Патент UA №107565. Спосіб визначення пластичних властивостей стрижневих різьбових кріпильних виробів / Івченко О.В., Гуль Ю.П., Семенов О.А., Чмельова В.С., Перчун Г.І., Кондратенко П.В., u201513117 від 30.12.2015, опубл. 14.06.2016, бюл. № 11.

 Підручники, навчальні посібники, монографії, інша навчально-методична література

1. Робоча програма для бакалаврів «Структура та властивості металів», спеціальності 6.050403 та 6.132 (МВ05) від 06.04.2017.

2. Механічні властивості та конструкційна міцність матеріалів: Навчальний посібник. – Дніпро: НМетАУ, 2017. - 34 с.

 Нагороди на конкурсах і конференціях, отримані студентами, роботою яких керувала

поза межами академії

1. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зао напрямом «Металургія» (м. Днепр, НМетАУ, 30.03.2017)

     Лужинський Д.А. (МВ05-11) − заохочувальний диплом

2. Всеукраїнська студентська олімпіада за напрямом «Інженерне матеріалознавство (м. Днепр, НМетАУ, 13-14.04.2017)

     Маєвський О.М. (МВ05-13) − заохочувальний диплом; Катан А.В. (МВ05-13) − заохочувальний диплом

в академії

1. Всеукраїнська науково-технічна конференція «Молода академія 2017» (м. Днепр, НМетАУ)

     Маєвський О.М. (МВ05-13) − диплом І ступеню; Катан А.В. (МВ05-13) − диплом ІІІ ступеню

 

 Публікації в 2015-2016 навчальному році

Статті вітчизняні

1. Характеристики макролокализации пластической деформации при одноосном растяжении стальных объектов и их сопротивление вязкому разрушению / Гуль Ю.П., Ивченко А.В, Кондратенко П.В., Чмелева В.С., Перчун Г.И. // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. трудов. – Вып. 89 − Днепропетровск: ПГАСА, 2016. − С. 70-76.

2. Эффект “упрочнения в надрезе” при единичном надрезе и системе надрезов в зависимости от исходного уровня прочности / Гуль Ю.П., Ивченко А.В, Кондратенко П.В., Чмелева В.С., Перчун Г.И. // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. трудов. – Вып. 90 − Днепропетровск: ПГАСА, 2016. − С. 83-89.

3. Закономерности формирования микроструктуры в комплекснолегированной стали 25ХГНМА / Олейник Я.В., Евсюков М.Ф., Чмелева В.С., Дементьева Ж.А. // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. трудов. – Вып. 89 − Днепропетровск: ПГАСА, 2016. − С. 130-136.

4. Становление и развитие Днепропетровской научно-педагогической школы термистов, созданной академиком Кириллом Федоровичем Стародубовым и перспективность специальности «Термическая обработка металлов»/ Дейнеко Л.Н.,  Долженков И.Е., Гуль Ю.П., Клюшник Ю.А., Чмелева В.С. / Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. трудов. – Вып. 90. – Днепропетровск: ПГАСА, 2016. – С. 13-21.

 Статті закордонні

1. Гуль Ю.П., Ивченко А.В., Чмелева В.С. Сравнительная характеристика стационарных и нестационарных охлаждающих сред как основа их использования в технологиях термической обработки металлов // Miedzynarodowa sesja studencka “Rozwoj technologii i metod informaztycznych w inzynierii produkcji i inzynierii materialowej”. – Ченстоховская политехника, г. Ченстохова (Польша), 2016. – С. 411-413.

2. Гуль Ю.П., Ивченко А.В., Кондратенко П.В., Чмелева В.С. Сопротивление вязкому разрушению и равномерная деформация нагружаемого металлического объекта // Miedzynarodowa sesja studencka “Rozwoj technologii i metod informaztycznych w inzynierii produkcji i inzynierii materialowej”. – Ченстоховская политехника, г. Ченстохова (Польша), 2016. – С. 407-410.

3. Олейник Я.В., Евсюков М.Ф., Чмелева В.С., Дементьева Ж.А. Кинетика формирования бейнитной структуры в низкоуглеродистой комлекснолегированной стали 25ХГНМА // Miedzynarodowa sesja studencka “Rozwoj technologii i metod informaztycznych w inzynierii produkcji i inzynierii materialowej”. – Ченстоховская политехника, г. Ченстохова (Польша), 2016. – С. 448-453.

4. Критерии сопротивления вязкому разрушению / Чмелева В.С., Гуль Ю.П., Олейник Я.В. // Тр. ХІІ междунар. конф. «Стратегия качества в промышленности и образовании». – Варна, Болгария, 2016.– C. 304-307.

 Тези доповідей

1. Критерии сопротивления вязкому разрушению стальных объектов / Чмелёва В.С., Капшук А.С., Кондратенко П.В. // Збірка тез доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції «Молода академія 2016». – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2016. – С. 80.

2. Нова технологія деформаційно-термічної обробки гарячепресованих труб із аустенітної сталі / Чмельова В.С., Лужинський Д.А. – Збірка тез доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції «Молода академія 2016». – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2016. – С. 77.

3. Использование критических значений внешних факторов в практике термической обработки / Чмелёва В.С., Катан А.В., Бабиян С.С., Давидюк А.В. // Збірка тез доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції «Молода академія 2016». – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2016. – С. 78.

4. Усовершенствование технологии термического упрочнения бурильных труб / Чмелёва В.С., Маевский О.М. // Збірка тез доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції «Молода академія 2016». – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2016. – С. 76-77.

 Патенти та свідоцтва про авторське право

1. Чмельова В.С. Науковий твір «Вуглецеві та леговані сталі», № 60437; дата реєстр. 01.07.2015. – Державна служба інтелектуальної власності України.

2. Чмельова В.С. Науковий твір «Структура і властивості металів і сплавів», № 60438; дата реєстр. 01.07.2015. – Державна служба інтелектуальної власності України.

3. Патент UA №103677. Різьбовий кріпильний елемент / Гуль Ю.П., Івченко О.В., Кондратенко П.В., Чмельова В.С., Перчун Г.І.; заявник та власник НМетАУ. – №u 201506182; заяв. 23.06.2015; опубл. 25.12.2015, бюл. № 24.

4. Патент UA №107783. Лінія для виготовлення арматурного прокату / Гуль Ю.П., Івченко О.В., Панков Р.В., Чмельова В.С., Кондратенко П.В., №u201511827 від 30.11.2015, опубл. 24.06.2016, бюл. № 12.

5. Патент UA №107565. Спосіб визначення пластичних властивостей стрижневих різьбових кріпильних виробів / Івченко О.В., Гуль Ю.П., Семенов О.А., Чмельова В.С., Перчун Г.І., Кондратенко П.В., u201513117 від 30.12.2015, опубл. 14.06.2016, бюл. № 11.

 Заявки на патенти та свідоцтва про авторське право

1. Заявка – Способ определения пластических свойств стержневых резьбовых крепежных изделий / Семенов А.А., Ивченко А.В., Гуль Ю.П., Перчун Г.И., Чмелева В.С., Кондратенко П.В. (в ФИПС РФ), № 2016112146 от 31.03.2016.

 Підручники, навчальні посібники, монографії, інша навчально-методична література

1. Чмельова В.С. Навчальний посібник для вивчення дисципліни «Науково-педагогічний практикум» для студентів спеціальності 7(8).05040305 − термічна обробка металів. − Дніпропетровськ: НМетАУ.2015 − 40 с.

2. Чмельова В.С. Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання для вивчення дисципліни «Вуглецеві та леговані сталі» для студентів спеціальності 7(8).05040305 – термічна обробка металів. − Дніпропетровськ: НМетАУ.2015 – 54 с.

 Нагороди на конкурсах і конференціях, отримані студентами, роботою яких керувала

1. Всеукраїнська студентська олімпіада з напряму «Інженерне матеріалознавство» (м. Луцьк, Національний технічний університет)

     Катан А.В. (МВ05-13)  − сертифікат учасника; Маєвський О.М. (МВ05-13) − сертифікат учасника

2. Всеукраїнська науково-технічна конференція «Молода академія 2016», Дніпропетровськ, НМетАУ

     Лужинський Д.А. (МВ05-11) − диплом І ступеню; Маєвський О.М. (МВ05-13) − диплом ІІІ ступеню; Катан А.В. (МВ05-13) − заохочувальний диплом


facebook banner   twitter banner   youtube banner   instagramm banner
mon banner   banner osvita-dnepr   ДНУ ім. Олеся Гончара   Урядова гаряча лінія
(C) 2006-2019 nmetau.edu.ua

Візитка

Спеціальності

Співробітники

Новини

Про спеціальність

Історія

Абітурієнтам

Наукова діяльність

Семінар "Heat Treatment Simulations in QForm"

Акредитація 132 магістр

Стипендіальна програма CENTRAVIS

Комерційні пропозиції

Програмний комплекс QForm - у навчальному процесі

Акредитація 132 бакалавр

Предметна аудиторія ім.С.В.Атанасова CENTRAVIS

Передзахист випускних робіт бакалаврів на ПАТ ЭВРАЗ_ДМЗ

Освітнi програми

Дипломування