UA    RU    EN   
Національна металургійна академія Украіни

Чмельова Валентина Степанівна photo

Чмельова Валентина Степанівна

кандидат технічних наук, доцент

Контакти:

E-mail: .

Телефон : (+38 056) 3748-363

Кімната : 226-2, корпус 1

Після закінчення Дніпропетровського металургійного інституту (ДМетІ) працювала на Південному машинобудівному заводі майстром, технологом, начальником технологічного сектору. З 1985 р. і по цей час - доцент кафедри термічної обробки металів НМетАУ.

Читає лекції, проводить семінарські та практічні заняття, лабораторні роботи з дисциплін "Структура і властивості металів", "Леговані сталі і спеціальні сплави та їх термічна обробка", "Науково-педагогічна практика".

Курс лекцій, лабораторних і практичних занять з дисциплін "Структура і механічні властивості металів" і "Леговані сталі і спеціальні сплави та їх термічна обробка" для металознавців-термістів дозволяє отримати знання сутності механічних властивостей та їх класифікації; оволодіти основними методиками визначення механічних характеристик і теорією механічних властивостей як процесів поведінки металів під зовнішньою нагрузкой; зрозуміти закономірності впливу зовнішніх і внутрішніх факторів на механічні властивості; вміти використовувати механічні властивості як інструмент дослідження структури металів; оцінити якість металопродукції за комплексом її механічних властивостей; практично вибрати марку сталі, призначити режим термічної обробки та задати комплекс механічних властивостей в залежності від практичних вимог експлуатації або технології.

Основні наукові напрямки:

-- розробка прогресивних технологій термічного зміцнення труб нафтового сортаменту (обсадних і бурильних);

-- розробка сучасних технологій термічної обробки різних типів інструменту;

-- розробка технологій термічної обробки з використанням вакуумних печей останнього покоління.

 

Член ради академії з забезпечення якості освітньої діяльності і підготовки фахівців. Секція студентської науки.

Профорієнтаційна робота зі студентами (Дніпропетровський коледж ракетно-космічного будування).

Заст. зав. кафедри з наукової роботи.

Заст. зав. кафедри з наукової роботи зі студентами.

Відповідальний секретар Оргкомітету галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямком «Металургія».

 

 

Публікації в 2017-2018 навчальному році

Статті:

SCOPUS та інші бази даних

1. Применение критериев сопротивления хрупкому разрушению в промышленности / Чмелева В.С., Перчун Г.И., Кимстач Т.В. // ХIV Междунар. конф. «Стратегия качества в промышленности и образовании», Варна, Болгария. 2018. –   ISBN 978-617-7433-36-0

2. Удосконалення системи охолодження при гартуванні обсадних труб / Барвінок О.С., Чмельова В.С., Кімстач Т.В. // ІX Міжнародна конференція молодих вчених «Молоді вчені 2018 –  від теорії до практики». – Дніпро, Україна, 2018. – С. 13-17.

вітчизняні

1. Концепция новой структурной схемы сквозной технологии получения высокопрочного крепежа ответственного назначения / Гуль Ю.П., Ивченко А.В, Кондратенко П.В., Чмелева В.С. // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2017. – № 7. – С. 9-16.

2. Comparative analysis of laboratory methods of definition of characteristics of fire resistance and fire durability of steel elements of load-bearing construction and the actual conditions of thermomechanical influences in fire condition / Gul Y.P., Ivchenko A.V., Kondratenko P.V., Chmeleva V.S., Perchun G.I. // Metallurgical and Mining Industry. – 2017. – № 6. – С. 52-59.

3. Способы снижения склонности стальных резьбовых крепежных элементов к деформационному старению / Гуль Ю.П., Ивченко А.В., Кондратенко П.В., Чмелева В.С., Перчун Г.И. // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. научных трудов. – Вып.104. – Днепр: ПГАСА, 2018. – С. 113-120.

4. Аналіз передбачених стандартами характеристик опору руйнуванню кріпильних виробів на прикладі болтів класу міцності 5.8 / Івченко О.В., Якушев О.С., Гуль Ю.П., Перчун Г.І, Чмельова В.С.,  Кондратенко П.В. // Теорія і практика металургії. – 2018. – № 1-2.

закордонні

1. New resource-saving technology of manufacture of high-strength steel fasteners /Gul Y.P., Kondratenko P.V., Perchun G.I., Chmeleva V.S., Ivchenko A.V // XIX International scientific conference «New technologies and achievments in metallurgy, material engineering, production engineering and physics», Ченстохова, Польша, 2018.

Тези доповідей

1. Відмінні риси термічної обробки сталевих напівфабрикатів і виробів і тих же об’єктів з кольорових металів і сплавів / Чмельова В.С., Твердохліб А.Ю. // Збірка тез доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції «Молода академія 2018». – Дніпро: НМетАУ, 2018. – С. 81.

2. Цирконий – ”одежда” урановых стержней /Чмелёва В.С., Бойко Р.А., Баранец А.В. // Збірка тез доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції «Молода академія 2018». – Дніпро: НМетАУ, 2018. – С. 88.

3. Загальні риси термічної обробки сталевих напівфабрикатів та виробів і тих же об’єктів з кольорових металів і сплавів / Чмельова В.С., Капшук А.С. // Збірка тез доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції «Молода академія 2018». – Дніпро: НМетАУ, 2018. – С. 88.

4. Особенности термической обработки тугоплавких металлов / Чмелева В.С., Грицуля А.В. // Збірка тез доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції «Молода академія 2018». – Дніпро: НМетАУ, 2018. – С. 90.

5. Принципы легирования сероводородостойких бурильных труб / Чмелева В.С., Маевский О.Н. // Стендова доповідь на науково-технічній конференції «Стародубовські читання – 2018». – Дніпро, ПГАСА, 2018.

Заявки на патенти та свідоцтва про авторське право

1. Загальна методика експериментального дослідження з використанням різних видів активної та циклічної деформації та оцінювання їх впливу на структурний стан і властивості модельних зразків / Гуль Ю.П., Івченко О.В., Чмельова В.С., Перчун Г.І. – Заявка від 16.04.2018.

2. Комплексна методика визначення параметрів структурного стану холоднодеформованих сталевих (ферито-перлітного класу) виробів / Гуль Ю.П., Івченко О.В., Чмельова В.С., Перчун Г.І. – Заявка від 16.04.2018.

3. Критерии сопротивления вязкому и хрупкому разрушению / Чмелева В.С., Перчун Г.И., Кимстач Т.В. – Заявка від 24.04.2018.

4. Спосіб виготовлення стрижневих кріпильних різьбових виробів / Гуль Ю.П., Кондратенко П.В., Перчун Г.І., Чмельова В.С., Івченко О.В. // Заявка до Укрпатенту № 201805008 від 10.05.2018.

Патенти та свідоцтва про авторське право

1. Патент RU № 2622487. Способ определения пластических свойств стержневых резьбовых крепежных изделий / Семенов А.А., Ивченко А.В., Гуль Ю.П., Перчун Г.И., Чмелева В.С., Кондратенко П.В. – Патентообладатели ООО «РМ-Центр» и НМетАУ. Заявлено 31.03.2016. Опубликовано 15.06.2017, бюл.№17.

Підручники, навчальні посібники, монографії, інша навчально-методична література

1. Чмельова В.С., Перчун Г.І., Кімстач Т.В. Термічна обробка кольорових металів і сплаві: Навчальний посібник.−Дніпро: НМетАУ, 2018. – 54 с.

 

Публікації в 2016-2017 навчальному році

Статті вітчизняні

1. Вдосконалення технології термічної обробки перфоруючих пуансонів / Катан А.В., Чмельова В.С,. Кімстач Т.В. // VIII Міжнародна конференція молодих вчених «Молоді вчені 2017 – від теорії до практики». − Дніпро, Україна, 2017. – С.53-56.

2. Вдосконалення технології термічної обробки сірководневостійких труб / Маєвський О.М., Чмельова В.С. // VIII Міжнародна конференція молодих вчених «Молоді вчені 2017 – від теорії до практики». – Дніпро, Україна, 2017. – С.79-84.

3. Вдосконалення методів визначення механічних властивостей стрижневих різьбових кріпильних виробів на розтягування / Гуль Ю.П., Івченко О.В., Кондратенко П.В., Чмельова В.С., Перчун Г.І. // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2016. – № 6. – С. 93-99.

4. Влияние технологии упрочнения стержневой арматуры класса прочности 500 МПа на характеристики ее огнесохранности / Ивченко А.В., Гуль Ю.П., Чмелева В.С., Теслюк Н.О., Якушев А.С. // «Строительство, материаловедение, машиностроение: Стародубовские чтения − 2017». Сб. науч. трудов. – Вып. 96. – Дніпро: ПГАСА, 2017. – С. 79-84.

5. О методиках определения характеристик огнестойкости и огнесохранности стальных элементов несущих конструкций / Гуль Ю.П., Ивченко А.В., Кондратенко П.В., Чмелева В.С., Перчун Г.И. // «Строительство, материаловедение, машиностроение: Стародубовские чтения − 2017». Сб. науч. трудов. – Вып. 95. – Дніпро: ПГАСА, 2017. – С. 67-72.

 Статті закордонні

1. Оборудование для производства арматуры, упрочняемой теплой и холодной деформацией / Гуль Ю.П., Ивченко А.В., Чмелева В.С., Мачуская Н.Д., Дыя Х. // XVIII International scientific conference «New technologies and achievments in metallurgy, material engineering, production engineering and physics», Ченстохова, Польша, 2017. – С. 195-199.

2. Basic directions of technology development of high-strength bolts production / Gul Y. P., Ivchenko A. V., Kondratenko P. V., Chmeleva V. S., Perchun G. I. // XVIII International scientific conference «New technologies and achievments in metallurgy, material engineering, production engineering and physics», Ченстохова, Польша, 2017. – С. 200-203.

3. Формирование структурного состояния и комплекса свойств холоднодеформированных изделий на основе использования синергетических эффектов / Гуль Ю.П., Ивченко А.В., Кондратенко П.В., Чмелева В.С. // XVIII International scientific conference «New technologies and achievments in metallurgy, material engineering, production engineering and physics», Ченстохова, Польша, 2017. – С. 315-318

4. Chmeleva V.S., Perchun G I., Davidyk A.V. / Criteria of brittle fracture resistance. / Труды ХІІІ междунар. конф. «Стратегия качества в промышленности и образовании». − Варна, Болгария, 2017. – С. 171-174.

 Тези доповідей

1. Gul Yu., Ivchenko A., Kondratenko P., Chmeleva V. System analysis of manufacturing technologies of high-strength steel bolts // Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні. ІТММ’2017: – Тези доповідей Дев’ятої міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 28–30 березня 2017 р.) / Міністерство освіти і науки України, Національна металургійна академія України, Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна та ін. – Дніпро: НМетАУ, 2017. – С. 12.

2. Принципи легування сірководневостійких труб нафтового сортаменту / Маєвський О.М., Чмельова В.С. // Тези доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих учених «Молода академія 2017». – Дніпро, НМетАУ. – С. 69-70.

3. Повышение износостойкости инструмента для перфорации стальных листовых полуфабрикатов / Катан А.В., Чмелева В.С. // Тези доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих учених «Молода академія 2017». – Дніпро, НМетАУ. – С. 70-71.

 Заявки на патенти та свідоцтва про авторське право

1. Заявка u201610088 від 03.10.2016. Спосіб визначення механічних властивостей стрижневих різьбових кріпильних виробів / Гуль Ю.П., Івченко О.В., Кондратенко П.В., Чмельова В.С., Перчун Г.І.

 Патенти та свідоцтва про авторське право

1. Чмельова В.С. Науковий твір «Вуглецеві та леговані сталі», № 60437; дата реєстр. 01.07.2015. – Державна служба інтелектуальної власності України.

2. Чмельова В.С. Науковий твір «Структура і властивості металів і сплавів», № 60438; дата реєстр. 01.07.2015. – Державна служба інтелектуальної власності України.

3. Патент UA №103677. Різьбовий кріпильний елемент / Гуль Ю.П., Івченко О.В., Кондратенко П.В., Чмельова В.С., Перчун Г.І.; заявник та власник НМетАУ. – №u 201506182; заяв. 23.06.2015; опубл. 25.12.2015, бюл. № 24.

4. Патент UA №107783. Лінія для виготовлення арматурного прокату / Гуль Ю.П., Івченко О.В., Панков Р.В., Чмельова В.С., Кондратенко П.В., №u201511827 від 30.11.2015, опубл. 24.06.2016, бюл. № 12.

5. Патент UA №107565. Спосіб визначення пластичних властивостей стрижневих різьбових кріпильних виробів / Івченко О.В., Гуль Ю.П., Семенов О.А., Чмельова В.С., Перчун Г.І., Кондратенко П.В., u201513117 від 30.12.2015, опубл. 14.06.2016, бюл. № 11.

 Підручники, навчальні посібники, монографії, інша навчально-методична література

1. Робоча програма для бакалаврів «Структура та властивості металів», спеціальності 6.050403 та 6.132 (МВ05) від 06.04.2017.

2. Механічні властивості та конструкційна міцність матеріалів: Навчальний посібник. – Дніпро: НМетАУ, 2017. - 34 с.

 Нагороди на конкурсах і конференціях, отримані студентами, роботою яких керувала

поза межами академії

1. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зао напрямом «Металургія» (м. Днепр, НМетАУ, 30.03.2017)

     Лужинський Д.А. (МВ05-11) − заохочувальний диплом

2. Всеукраїнська студентська олімпіада за напрямом «Інженерне матеріалознавство (м. Днепр, НМетАУ, 13-14.04.2017)

     Маєвський О.М. (МВ05-13) − заохочувальний диплом; Катан А.В. (МВ05-13) − заохочувальний диплом

в академії

1. Всеукраїнська науково-технічна конференція «Молода академія 2017» (м. Днепр, НМетАУ)

     Маєвський О.М. (МВ05-13) − диплом І ступеню; Катан А.В. (МВ05-13) − диплом ІІІ ступеню

 

 Публікації в 2015-2016 навчальному році

Статті вітчизняні

1. Характеристики макролокализации пластической деформации при одноосном растяжении стальных объектов и их сопротивление вязкому разрушению / Гуль Ю.П., Ивченко А.В, Кондратенко П.В., Чмелева В.С., Перчун Г.И. // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. трудов. – Вып. 89 − Днепропетровск: ПГАСА, 2016. − С. 70-76.

2. Эффект “упрочнения в надрезе” при единичном надрезе и системе надрезов в зависимости от исходного уровня прочности / Гуль Ю.П., Ивченко А.В, Кондратенко П.В., Чмелева В.С., Перчун Г.И. // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. трудов. – Вып. 90 − Днепропетровск: ПГАСА, 2016. − С. 83-89.

3. Закономерности формирования микроструктуры в комплекснолегированной стали 25ХГНМА / Олейник Я.В., Евсюков М.Ф., Чмелева В.С., Дементьева Ж.А. // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. трудов. – Вып. 89 − Днепропетровск: ПГАСА, 2016. − С. 130-136.

4. Становление и развитие Днепропетровской научно-педагогической школы термистов, созданной академиком Кириллом Федоровичем Стародубовым и перспективность специальности «Термическая обработка металлов»/ Дейнеко Л.Н.,  Долженков И.Е., Гуль Ю.П., Клюшник Ю.А., Чмелева В.С. / Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. трудов. – Вып. 90. – Днепропетровск: ПГАСА, 2016. – С. 13-21.

 Статті закордонні

1. Гуль Ю.П., Ивченко А.В., Чмелева В.С. Сравнительная характеристика стационарных и нестационарных охлаждающих сред как основа их использования в технологиях термической обработки металлов // Miedzynarodowa sesja studencka “Rozwoj technologii i metod informaztycznych w inzynierii produkcji i inzynierii materialowej”. – Ченстоховская политехника, г. Ченстохова (Польша), 2016. – С. 411-413.

2. Гуль Ю.П., Ивченко А.В., Кондратенко П.В., Чмелева В.С. Сопротивление вязкому разрушению и равномерная деформация нагружаемого металлического объекта // Miedzynarodowa sesja studencka “Rozwoj technologii i metod informaztycznych w inzynierii produkcji i inzynierii materialowej”. – Ченстоховская политехника, г. Ченстохова (Польша), 2016. – С. 407-410.

3. Олейник Я.В., Евсюков М.Ф., Чмелева В.С., Дементьева Ж.А. Кинетика формирования бейнитной структуры в низкоуглеродистой комлекснолегированной стали 25ХГНМА // Miedzynarodowa sesja studencka “Rozwoj technologii i metod informaztycznych w inzynierii produkcji i inzynierii materialowej”. – Ченстоховская политехника, г. Ченстохова (Польша), 2016. – С. 448-453.

4. Критерии сопротивления вязкому разрушению / Чмелева В.С., Гуль Ю.П., Олейник Я.В. // Тр. ХІІ междунар. конф. «Стратегия качества в промышленности и образовании». – Варна, Болгария, 2016.– C. 304-307.

 Тези доповідей

1. Критерии сопротивления вязкому разрушению стальных объектов / Чмелёва В.С., Капшук А.С., Кондратенко П.В. // Збірка тез доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції «Молода академія 2016». – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2016. – С. 80.

2. Нова технологія деформаційно-термічної обробки гарячепресованих труб із аустенітної сталі / Чмельова В.С., Лужинський Д.А. – Збірка тез доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції «Молода академія 2016». – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2016. – С. 77.

3. Использование критических значений внешних факторов в практике термической обработки / Чмелёва В.С., Катан А.В., Бабиян С.С., Давидюк А.В. // Збірка тез доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції «Молода академія 2016». – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2016. – С. 78.

4. Усовершенствование технологии термического упрочнения бурильных труб / Чмелёва В.С., Маевский О.М. // Збірка тез доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції «Молода академія 2016». – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2016. – С. 76-77.

 Патенти та свідоцтва про авторське право

1. Чмельова В.С. Науковий твір «Вуглецеві та леговані сталі», № 60437; дата реєстр. 01.07.2015. – Державна служба інтелектуальної власності України.

2. Чмельова В.С. Науковий твір «Структура і властивості металів і сплавів», № 60438; дата реєстр. 01.07.2015. – Державна служба інтелектуальної власності України.

3. Патент UA №103677. Різьбовий кріпильний елемент / Гуль Ю.П., Івченко О.В., Кондратенко П.В., Чмельова В.С., Перчун Г.І.; заявник та власник НМетАУ. – №u 201506182; заяв. 23.06.2015; опубл. 25.12.2015, бюл. № 24.

4. Патент UA №107783. Лінія для виготовлення арматурного прокату / Гуль Ю.П., Івченко О.В., Панков Р.В., Чмельова В.С., Кондратенко П.В., №u201511827 від 30.11.2015, опубл. 24.06.2016, бюл. № 12.

5. Патент UA №107565. Спосіб визначення пластичних властивостей стрижневих різьбових кріпильних виробів / Івченко О.В., Гуль Ю.П., Семенов О.А., Чмельова В.С., Перчун Г.І., Кондратенко П.В., u201513117 від 30.12.2015, опубл. 14.06.2016, бюл. № 11.

 Заявки на патенти та свідоцтва про авторське право

1. Заявка – Способ определения пластических свойств стержневых резьбовых крепежных изделий / Семенов А.А., Ивченко А.В., Гуль Ю.П., Перчун Г.И., Чмелева В.С., Кондратенко П.В. (в ФИПС РФ), № 2016112146 от 31.03.2016.

 Підручники, навчальні посібники, монографії, інша навчально-методична література

1. Чмельова В.С. Навчальний посібник для вивчення дисципліни «Науково-педагогічний практикум» для студентів спеціальності 7(8).05040305 − термічна обробка металів. − Дніпропетровськ: НМетАУ.2015 − 40 с.

2. Чмельова В.С. Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання для вивчення дисципліни «Вуглецеві та леговані сталі» для студентів спеціальності 7(8).05040305 – термічна обробка металів. − Дніпропетровськ: НМетАУ.2015 – 54 с.

 Нагороди на конкурсах і конференціях, отримані студентами, роботою яких керувала

1. Всеукраїнська студентська олімпіада з напряму «Інженерне матеріалознавство» (м. Луцьк, Національний технічний університет)

     Катан А.В. (МВ05-13)  − сертифікат учасника; Маєвський О.М. (МВ05-13) − сертифікат учасника

2. Всеукраїнська науково-технічна конференція «Молода академія 2016», Дніпропетровськ, НМетАУ

     Лужинський Д.А. (МВ05-11) − диплом І ступеню; Маєвський О.М. (МВ05-13) − диплом ІІІ ступеню; Катан А.В. (МВ05-13) − заохочувальний диплом


facebook banner   twitter banner   youtube banner   instagramm banner
mon banner   banner osvita-dnepr   ДНУ ім. Олеся Гончара   Урядова гаряча лінія
(C) 2006-2019 nmetau.edu.ua

Візитка

Спеціальності

Співробітники

Новини

Про спеціальність

Історія

Абітурієнтам

Наукова діяльність

Семінар "Heat Treatment Simulations in QForm"

Акредитація 132 магістр

Стипендіальна програма CENTRAVIS

Комерційні пропозиції

Акредитація 132 бакалавр

Предметна аудиторія ім.С.В.Атанасова CENTRAVIS

Передзахист випускних робіт бакалаврів на ПАТ ЭВРАЗ_ДМЗ

Освітнi програми