Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Чмельова Валентина Степанівна photo

Чмельова Валентина Степанівна

кандидат технічних наук, доцент

Контакти:

E-mail: vsc888@i.ua

Телефон : (+38 056) 3748-363

Кімната : 226-2, корпус 1

Після закінчення Дніпропетровського металургійного інституту (ДМетІ) працювала на Південному машинобудівному заводі майстром, технологом, начальником технологічного сектору. З 1985 р. і по цей час - доцент кафедри термічної обробки металів НМетАУ.

Читає лекції, проводить семінарські та практічні заняття, лабораторні роботи з дисциплін "Структура і властивості металів", "Леговані сталі і спеціальні сплави та їх термічна обробка", "Науково-педагогічна практика".

Курс лекцій, лабораторних і практичних занять з дисциплін "Структура і механічні властивості металів" і "Леговані сталі і спеціальні сплави та їх термічна обробка" для металознавців-термістів дозволяє отримати знання сутності механічних властивостей та їх класифікації; оволодіти основними методиками визначення механічних характеристик і теорією механічних властивостей як процесів поведінки металів під зовнішньою нагрузкой; зрозуміти закономірності впливу зовнішніх і внутрішніх факторів на механічні властивості; вміти використовувати механічні властивості як інструмент дослідження структури металів; оцінити якість металопродукції за комплексом її механічних властивостей; практично вибрати марку сталі, призначити режим термічної обробки та задати комплекс механічних властивостей в залежності від практичних вимог експлуатації або технології.

Основні наукові напрямки:

-- розробка прогресивних технологій термічного зміцнення труб нафтового сортаменту (обсадних і бурильних);

-- розробка сучасних технологій термічної обробки різних типів інструменту;

-- розробка технологій термічної обробки з використанням вакуумних печей останнього покоління.

 Член ради академії з забезпечення якості освітньої діяльності і підготовки фахівців. Секція студентської науки.

Профорієнтаційна робота зі студентами (Дніпропетровський коледж ракетно-космічного будування).

Заст. зав. кафедри з наукової роботи.

Заст. зав. кафедри з наукової роботи зі студентами.

Відповідальний секретар Оргкомітету галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямком «Металургія».

 

Публікації в 2020-2021 навчальному році

Статті:

SCOPUS та інші бази даних

1. Гуль Ю.П., Івченко О.В., Перчун Г.І., Чмельова В.С. Теоретичне і технологічне обґрунтування нових технологічних схем отримання сталевих виробів, що зміцнюються холодною деформацією // Теорія і практика металургії, 2020, № 4. С. 18-30.     ISSN 1028-2335

 

 

закордонні

1. Перчун Г.І., Івченко О.В., Чмельова В.С. Вплив циклічної деформації на властивості холоднодеформованої заготовки з низьковуглецевих нелегованих сталей // Матеріали ХVІ-ої Міжнародної конференції “Стратегія якості в промисловості і освіті” (Варна, Болгарія, 31 травня – 03 червня 2021 р., Технічний університет).

вітчизняні (фахові)

1. Чмельова В.С., Перчун Г.І. Підвищення конструкційної міцності труб нафтового сортаменту, що працюють у агресивному середовищі // МТОМ «Металознавство та термічна обробка металів», № 2 (93). – Дніпро: ПДАБА, 2021. – С. 70-76.     ISSN 2413-7405

Матеріали конференцій

1. Хиря І.І., Перчун Г.І., Чмельова В.С. Використання нової порошкової стрічки для наплавки конусу засипного апарату доменної печі // Матеріали ІІ Всеукраїнської конференції молодих вчених «Молодь і наука. Практика інноваційного пошуку» (Дніпро, Національна металургійна академія України, 17 грудня 2020 р.). – Дніпро, 2020. С. 184-186.     ISBN 978-617-7891-06-1

2. Бойко Р.О., Чмельова В.С., Перчун Г.І. Вплив швидкості охолодження на властивості сірководневостійких обсадних труб // Матеріали ІІ Всеукраїнської конференції молодих вчених «Молодь і наука. Практика інноваційного пошуку» (Дніпро, Національна металургійна академія України, 17 грудня 2020 р.). – Дніпро, 2020. С. 21-24.     ISBN 978-617-7891-06-1

3. Киселёв В.А., Чмелёва В.С., Перчун Г.И. Влияние термической обработки на механические свойства мартенситностареющей коррозионностойкой стали // Матеріали ІІ Всеукраїнської конференції молодих вчених «Молодь і наука. Практика інноваційного пошуку» (Дніпро, Національна металургійна академія України, 17 грудня 2020 р.). – Дніпро, 2020. С. 78-81.

ISBN 978-617-7891-06-1

4. Дехтерёв В.В., Чмелёва В.С., Перчун Г.И. Влияние величины зерна на свойства сероводородостойких сталей // ХІІ Всеукраїнська конференція «Молоді вчені 2021 – від теорії до практики» (Дніпро, Україна, Національна металургійна академія України, 25 березня 2021 р.). Дніпро, 2021. С. 32-34.     ISBN 978-617-7891-09-2

5. Перчун Г.І., Івченко О.В., Чмельова В.С., Кондратенко П.В. Синергетичний вплив активної і циклічної деформації на властивості холоднодеформованої заготовки для виробництва арматури і кріпильних виробів // Матеріали Всеукраїнської  науково-технічної конференції «Наука і металургія 2021» (Дніпро, Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України, червень 2021 р.). – Дніпро, 2021.

Тези доповідей

1. Дехтерьов В.В., Чмельова В.С., Перчун Г.І. Підвищення конструкційної міцності сірководневостійких труб // Збірка тез доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції «Молода академія 2021». (Дніпро, 20-21 травня 2021 р.). – Дніпро: НМетАУ, 2021. С. 42.

2. Брюк А.О., Чмельова В.С., Перчун Г.І. Шляхи вирішення проблеми витрат енергії і матеріалу в процесі формозміни виробу // Збірка тез доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції «Молода академія 2021». (Дніпро, 20-21 травня 2021 р.). – Дніпро: НМетАУ, 2021. С. 42-43.

Патенти та свідоцтва на авторське право

1. Патент UA144063U. Спосіб випробування на розтяг холоднодеформованих стрижневих різьбових кріпильних виробів / Івченко О.В., Перчун Г.І., Кондратенко П.В., Чмельова В.С.,  Василенко В.М. Опубл. 25.08.2020, бюл. № 16/2020.

2. Патент UA144064U. Спосіб випробування на ударний вигин стрижневих різьбових кріпильних виробів / Івченко О.В., Перчун Г.І., Гуль Ю.П., Кондратенко П.В., Чмельова В.С. Опубл. 25.08.2020, бюл. № 16/2020.

Підручники, навчальні посібники, монографії, інша навчально-методична література

1. Силабус дисципліни “Термічна та комбінована обробка легованих сталей та спеціальних сплавів” (магістратура, 4 кредита – 120 акад. годин).

2. Силабус дисципліни “Механічні властивості та конструкційна міцність металів і сплавів” (бакалаврат, 4 кредита – 120 акад. годин).

3. Силабус дисципліни “Вплив фазових та структурних перетворень на властивості сталей та сплавів” (аспірантура, 6 кредитів – 180 акад. годин).

4. Робоча програма з дисципліни “Структура та властивості металів” (Чмельова В.С., Романова Н.С.).

5. Робоча програма з дисципліни “Вплив фазових та структурних перетворень на властивості сталей та сплавів”.

6. Робоча програма з дисципліни “Механічні властивості та конструктивна міцність”.

7. Робоча програма з дисципліни “Термічна обробка легованих сталей та сплавів”.

8. Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з підготовки бакалаврів у галузі знань 13 “Механічна інженерія”, спеціальність 132 “Матеріалознавство”. – Дніпро: НМетАУ, 2021.

 

Публікації в 2019-2020 навчальному році

Статті:

SCOPUS та інші бази даних

 1. К вопросу о нормировании прочностных свойств стержневых крепежных изделий в зависимости от их применимости и технологии изготовления / Ивченко А.В., Кондратенко П.В., Перчун Г.И., Гуль Ю.П., Чмелева В.С. // Сталь. – 2019. – № 10. – С. 45-49.   [ISSN 0038—920X]

2. Гуль Ю.П., Соболенко М.А., Чмелёва В.С., Перчун Г.И. Технологические аспекты получения холоднодеформируемой проволоки из стали Гадфильда // МТОМ «Металознавство та термічна обробка металів», № 1 (88). – Дніпро: ПДАБА, 2020. – С. 42-47.   [ISSN 2413-7405]

3. Гуль Ю.П., Чмельова В.С., Соболенко О.В., Перчун Г.І. Вакансії як легувальний елемент у металах // МТОМ «Металознавство та термічна обробка металів», № 1 (88). – Дніпро: ПДАБА, 2020. – С. 48-54.   [ISSN 2413-7405]

Матеріали конференцій

1. Принцип сознательности и самостоятельности обучения в высшей школе / Чмелева В.С., Перчун Г.И., Кимстач Т.В. // ІІІ Міжнародна конференція «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід », Дніпро, Україна, 2019.

2. Усовершенствование технологии термической обработки сменных элементов захватывающих приспособлений грузоподъемных кранов / А.В. Бабенко, В.С. Чмелева, Т.В. Кимстач // Всеукраїнська конференція «Молодь і наука. Практика інноваційного пошуку», Дніпро, Україна, 2019.

3. Чмелева В.С., Перчун Г.И., Цыганков Н.С. Повышение износостойкости перфорирующих пуансонов // Матеріали Всеукраїнської конференції молодих вчених «Молодь і наука. Практика інноваційного пошуку». – Дніпро, Національна металургійна академія України, 18 грудня 2019 року. – С. 165-168.   ISBN 978-617-7433-90-2

Тези доповідей

1. Вибір марки жароміцного сплаву на основі алюмінію і режиму термічної обробки для деталей, що працюють при температурі до 300 0С. / Сафронова О.А., кер. доц. Чмельова В.С. // Тези доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції «Молода академія 2020». – Дніпро: НМетАУ, 2020. – С. 60.

2. Термічна обробка магнітів зі сплавів АЛНІКО / Бойко Р.О., керівники: доц. Чмельова В.С., ст. викл. Кімстач Т.В. // Тези доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції «Молода академія 2020». – Дніпро: НМетАУ, 2020. – С. 60-61.

3. Термічна обробка навантажених конструкцій літакобудування / Баранец О.В., керівники: доц. Чмельова В.С., ст. викл. Кімстач Т.В. // Тези доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції «Молода академія 2020». – Дніпро: НМетАУ, 2020. – С. 61-62.

Заявки на патенти та свідоцтва на авторське право

1. Спосіб випробування на розтяг холоднодеформованих стрижневих різьбових кріпильних виробів / Івченко О.В., Перчун Г.І., Кондратенко П.В., Чмельова В.С., Василенко В.М. – Заявка № u2020 02522 від 22.04.2020.

2. Спосіб випробування на ударний вигин стрижневих різьбових кріпильних виробів / Івченко О.В., Перчун Г.І., Гуль Ю.П., Кондратенко П.В., Чмельова В.С. – Заявка № u2020 02523 від 22.04.2020.

Патенти та свідоцтва на авторське право

1. Патент UA № 137693. Спосіб експрес-контролю сталевих стрижневих різьбових кріпильних виробів на схильність до крихкого руйнування / Івченко О.В., Рабер Л.М., Білодіденко С.В., Перчун Г.І., Гуль Ю.П., Чмельова В.С., Кондратенко П.В. – Опубл. 11.11.2019. – Бюл. № 21/2019.

2. Патент UA № 137947. Спосіб виробництва холоднодеформованого арматурного прокату класу міцності 600 МПа з підвищеними характеристиками деформативності / Івченко О.В., Перчун Г.І., Гуль Ю.П., Чмельова В.С. – Опубл. 11.11.2019. – Бюл. № 21/2019.

3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 91031 від 30.07.2019. Стаття «Розробка основних принципів проекту нової технології отримання сталевих виробів, що зміцнюються холодною деформацією»: заявка на авторське право в Державну службу інтелектуальної власності України / Гуль Ю.П., Івченко О.В., Перчун Г.І., Чмельова В.С., Кондратенко П.В. – Бюл. № 54, 2019. – С. 326.

4. Патент UA № 134779. Арматурний прокат класу міцності 600 МПа з підвищеними характеристиками деформативності / Івченко О.В., Перчун Г.І., Гуль Ю.П., Чмельова В.С., Узлов К.І., Мачуська Н.Д. – Опубл. 10.06.2019. – Бюл. № 11/2019.

 

Публікації в 2018-2019 навчальному році

Статті:

SCOPUS та інші бази даних

 1. Basic principles of the new technology project of manufacturing steel products hardened by the cold deformation / Gul Yu., Ivchenko A., Perchun G., Chmeleva V., Kondratenko P. // Scientific development and achievements:  monograph [Text]. LP22772, 20-22 Wenlock Road, London, N1 7GU, 2018, volume 5, P. 225-244.  (Перевод - Гуль Ю., Ивченко А., Перчун Г., Чмелева В., Кондратенко П. (2018). Основные принципы нового технологического проекта по производству изделий из стали, упрочненных холодной деформацией. Научные разработки и достижения: монография [Текст]. LP22772, 20-22 Wenlock Road, Лондон, N1 7GU, 2018, том 5, стр. 225-244).

2. Снижение склонности стальных резьбовых крепежных элементов к деформационному старению путем термического воздействия/Гуль Ю.П., Перчун Г.И., Кондратенко П.В., Чмелева В.С., Ивченко А.В. // Сталь. 2019. № 2. С. 40-43.

3. Анализ характеристик сопротивления крепежных изделий и предложения по их совершенствованию (В порядке обсуждения) / Ивченко А.В., Гуль Ю.П., Перчун Г.И., Чмелева В.С., Кондратенко П.В. // 7th International youth conference “Perspectives of science and education”. 15th February 2019, New York. 2019, рр. 270-281.

4. Термическая обработка изделий из мартенситностареющих сталей / О.В. Баранець, В.С.Чмелева, Т.В. Кимстач // X Міжнародна конференція молодих вчених «Молоді вчені 2019 - від теорії до практики». – Дніпро, Україна, 2019. С.6-8.

5. Термическая обработка изделий из среднелегированных сероводородостойких конструкционных сталей / Р.А. Бойко, В.С. Чмелева, Т.В. Кимстач // X Міжнародна конференція молодих вчених «Молоді вчені 2019 - від теорії до практики». – Дніпро, Україна, 2019. С.14-16.

6. Перспективные направления развития технологии получения стальной арматуры, упрочняемой холодной деформацией / Гуль Ю.П., Ивченко А.В., Перчун Г.И., Кондратенко П.В., Чмелева В.С. Науковий та інформаційний журнал МТОМ «Металознавство та термічна обробка металів», № 2 (85). – Дніпро: ПДАБА, 2019. С.30-35.

7. Heat Treatment to Slow Strain Aging in Threaded Steel Bolts / Yu. P. Gul’a, G. I. Perchuna, P. V. Kondratenkoa, V. S. Chmelevaa, and A. V. Ivchenkoa // Steel in Translation, 2019, Vol. 49, No. 2, pp. 137–140. © Allerton Press, Inc., 2019. Russian Text © The Author(s), 2019, published in Stal’, 2019, No. 2, pp. 40–43.

8. Нова технологія виробництва сталевих стрижневих різьбових кріпильних виробів підвищеної міцності / Гуль Ю.П., Перчун Г.І., Івченко О.В, Чмельова В.С., Кондратенко П.В. // Матеріали ІІ Міжнародної конференції «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід». – Дніпро-Гельсінкі. 2018. С. 266-268.

9. Использование принципов индукции и дедукции в педагогической практике / Чмелева В.С., Перчун Г.И., Кимстач Т.В. // ХV Междунар. конф. «Стратегия качества в промышленности и образовании». – Варна, Болгария. 3-6 июня 2019. С. 365-368.

вітчизняні

1. До питання про нормування міцнісних властивостей стрижневих кріпильних виробів залежно від їх застосування і технології виготовлення / Івченко О.В., Кондратенко П.В., Перчун Г.І., Гуль Ю.П., Чмельова В.С. // Стандартизація, сертифікація, якість. – № 5 (112), 2018. С. 91-99.

2. Аналіз передбачених стандартами характеристик опору руйнуванню кріпильних виробів на прикладі болтів класу міцності 5.8 і перспективні напрямки їх вдосконалення (в порядку обговорення проблеми) // Івченко О.В., Гуль Ю.П., Перчун Г.І., Чмельова В.С., Кондратенко П.В. // Стандартизація, сертифікація, якість. – № 1 (113), 2019. С. 12-20.

закордонні

1. Новая ресурсосберегающая технология производства высокопрочного стального крепежа / Гуль Ю.П., Кондратенко П.В., Перчун Г.И., Чмелева В.С., Ивченко А.В. // XIX International scientific conference «New technologies and achievements in metallurgy, material engineering, production  engineering and physics», Czestochowa. №78. 2018. С. 96-99.

Тези доповідей

1. Термічна обробка обсадних труб у потоці прокатного стану / Бойко Р.О., Чмельова В.С., Кімстач Т.В. // Тези доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції «Молода академія 2019». – Дніпро: НМетАУ, 2019. С.83.

2. Термічна обробка виробів для космічної техніки з мартенситно-старіючих сталей / Баранець О.В., Чмельова В.С., Кімстач Т.В. // Тези доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції «Молода академія 2019». – Дніпро: НМетАУ, 2019. С.83.

3. Вдосконалення технології отримання стальної арматури, зміцненої холодною деформацією / Рожков А.М., Перчун Г.І., Чмельова В.С. // Тези доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції «Молода академія 2019». – Дніпро: НМетАУ, 2019. С.84.

4. Удосконалення режимів наплавки та термічної обробки захисного поверхневого шару засипного обладнання доменої печі / Рожков А.М., Перчун Г.І., Чмельова В.С. // Стендова доповідь на науково-технічній конференції «Стародубовські читання - 2019». – Дніпро: ПГАСА, 2019.

5. Вплив режимів термічної обробки на властивості кріпильних виробів для космічної техніки / Баранець О.В., Бабенко А.В., Чмельова В.С., Перчун Г.І. // Стендова доповідь на науково-технічній конференції «Стародубовські читання - 2019». – Дніпро: ПГАСА, 2019.

6. Вплив режимів термічної обробки на властивості сірководневостійких труб нафтового сортаменту / Бойко Р.А., Циганков Н.С., Чмельова В.С., Перчун Г.І. // Стендова доповідь на науково-технічній конференції «Стародубовські читання - 2019». – Дніпро: ПГАСА, 2019.

 Заявки на патенти та свідоцтва на авторське право

1. Спосіб виготовлення стрижневих кріпильних різьбових виробів / Гуль Ю.П., Кондратенко П.В., Перчун Г.І., Чмельова В.С., Івченко О.В. Заявка № u2018 06205 від 04.06.2018.

2. Спосіб експрес контролю сталевих стрижневих різьбових кріпильних виробів на схильність до крихкого руйнування / Івченко О.В., Рабер Л. М., Білодіденко С.В., Перчун Г.І., Гуль Ю.П., Чмельова В.С., Кондратенко П.В. Заявка № u2019 01135 від 04.02.2019.

3. Спосіб виробництва холоднодеформованого арматурного прокату класу міцності 600 МПа з підвищеними характеристиками деформативності / Івченко О.В., Перчун Г.І., Гуль Ю.П., Чмельова В.С. Заявка № u201904682 від 04.05.2019.

4. Заявка на реєстрацію авторського права на твір «Розробка основних принципів проекту нової технології отримання сталевих виробів, що зміцнюються холодною деформацією» від 31.05 2019, автори Гуль Ю.П., Івченко О.В., Перчун Г.І., Чмелева В.С., Кондратенко П.В.

 Патенти та свідоцтва на авторське право

1. Патент UA № 130469. Спосіб виготовлення стрижневих кріпильних різьбових виробів / Гуль Ю.П., Кондратенко П.В., Перчун Г.І., Чмельова В.С., Івченко О.В. Заявлено 04.06.2018. Публікація 10.12.2018, бюл. № 23.

2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 79564 від 04.06.2018. Стаття «Комплексная методика определения параметров структурного состояния (СС) холоднодеформированных стальных (феррито-перлитного класса) изделий» / Гуль Ю.П., Чмелева В.С., Ивченко А.В., Перчун Г.И. Опубл. в бюл. № 49, 2018, С. 638.

3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 79565 від 04.06.2018. Стаття «Загальна методика експериментального дослідження з використанням різних видів активної і циклічної деформації та оцінювання їх впливу на структурний стан і властивості модельних зразків» / Гуль Ю.П., Івченко О.В. Чмельова В.С., Перчун Г.І. Опубл. в бюл. № 49, 2018, С. 639.

4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 79566 від 04.06.2018. Стаття «Критерии сопротивления вязкому и хрупкому разрушению» / Чмелева В.С., Перчун Г.И., Кимстач Т.В. Опубл. в бюл. № 49, 2018, С. 639.

5. Патент UA № 134779.Арматурний прокат класу міцності 600 МПа з підвищеними характеристиками деформативності / Івченко О.В., Перчун Г.І., Гуль Ю.П., Чмельова В.С., Узлов К.І., Мачуська Н.Д.  Заявлено 05.11.2018. Публікація 12.06.2019., бюл. № 1.

Підручники, навчальні посібники, монографії, інша навчально-методична література

1. Чмельова В.С., Перчун Г.І., Кімстач Т.В. Термічна обробка кольорових металів і сплаві: Навчальний посібник.−Дніпро: НМетАУ, 2018. – 54 с.