UA    RU    EN   
Національна металургійна академія України

Чмельова Валентина Степанівна photo

Чмельова Валентина Степанівна

кандидат технічних наук, доцент

Контакти:

E-mail: kaf.tom@metal.nmetau.edu.ua

Телефон : (+38 056) 3748-363

Кімната : 226-2, корпус 1

Після закінчення Дніпропетровського металургійного інституту (ДМетІ) працювала на Південному машинобудівному заводі майстром, технологом, начальником технологічного сектору. З 1985 р. і по цей час - доцент кафедри термічної обробки металів НМетАУ.

Читає лекції, проводить семінарські та практічні заняття, лабораторні роботи з дисциплін "Структура і властивості металів", "Леговані сталі і спеціальні сплави та їх термічна обробка", "Науково-педагогічна практика".

Курс лекцій, лабораторних і практичних занять з дисциплін "Структура і механічні властивості металів" і "Леговані сталі і спеціальні сплави та їх термічна обробка" для металознавців-термістів дозволяє отримати знання сутності механічних властивостей та їх класифікації; оволодіти основними методиками визначення механічних характеристик і теорією механічних властивостей як процесів поведінки металів під зовнішньою нагрузкой; зрозуміти закономірності впливу зовнішніх і внутрішніх факторів на механічні властивості; вміти використовувати механічні властивості як інструмент дослідження структури металів; оцінити якість металопродукції за комплексом її механічних властивостей; практично вибрати марку сталі, призначити режим термічної обробки та задати комплекс механічних властивостей в залежності від практичних вимог експлуатації або технології.

Основні наукові напрямки:

-- розробка прогресивних технологій термічного зміцнення труб нафтового сортаменту (обсадних і бурильних);

-- розробка сучасних технологій термічної обробки різних типів інструменту;

-- розробка технологій термічної обробки з використанням вакуумних печей останнього покоління.

 Член ради академії з забезпечення якості освітньої діяльності і підготовки фахівців. Секція студентської науки.

Профорієнтаційна робота зі студентами (Дніпропетровський коледж ракетно-космічного будування).

Заст. зав. кафедри з наукової роботи.

Заст. зав. кафедри з наукової роботи зі студентами.

Відповідальний секретар Оргкомітету галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямком «Металургія».

 

Публікації в 2018-2019 навчальному році

Статті:

SCOPUS та інші бази даних

 1. Basic principles of the new technology project of manufacturing steel products hardened by the cold deformation / Gul Yu., Ivchenko A., Perchun G., Chmeleva V., Kondratenko P. // Scientific development and achievements:  monograph [Text]. LP22772, 20-22 Wenlock Road, London, N1 7GU, 2018, volume 5, P. 225-244.  (Перевод - Гуль Ю., Ивченко А., Перчун Г., Чмелева В., Кондратенко П. (2018). Основные принципы нового технологического проекта по производству изделий из стали, упрочненных холодной деформацией. Научные разработки и достижения: монография [Текст]. LP22772, 20-22 Wenlock Road, Лондон, N1 7GU, 2018, том 5, стр. 225-244).

2. Снижение склонности стальных резьбовых крепежных элементов к деформационному старению путем термического воздействия/Гуль Ю.П., Перчун Г.И., Кондратенко П.В., Чмелева В.С., Ивченко А.В. // Сталь. 2019. № 2. С. 40-43.

3. Анализ характеристик сопротивления крепежных изделий и предложения по их совершенствованию (В порядке обсуждения) / Ивченко А.В., Гуль Ю.П., Перчун Г.И., Чмелева В.С., Кондратенко П.В. // 7th International youth conference “Perspectives of science and education”. 15th February 2019, New York. 2019, рр. 270-281.

4. Термическая обработка изделий из мартенситностареющих сталей / О.В. Баранець, В.С.Чмелева, Т.В. Кимстач // X Міжнародна конференція молодих вчених «Молоді вчені 2019 - від теорії до практики». – Дніпро, Україна, 2019. С.6-8.

5. Термическая обработка изделий из среднелегированных сероводородостойких конструкционных сталей / Р.А. Бойко, В.С. Чмелева, Т.В. Кимстач // X Міжнародна конференція молодих вчених «Молоді вчені 2019 - від теорії до практики». – Дніпро, Україна, 2019. С.14-16.

6. Перспективные направления развития технологии получения стальной арматуры, упрочняемой холодной деформацией / Гуль Ю.П., Ивченко А.В., Перчун Г.И., Кондратенко П.В., Чмелева В.С. Науковий та інформаційний журнал МТОМ «Металознавство та термічна обробка металів», № 2 (85). – Дніпро: ПДАБА, 2019. С.30-35.

7. Heat Treatment to Slow Strain Aging in Threaded Steel Bolts / Yu. P. Gul’a, G. I. Perchuna, P. V. Kondratenkoa, V. S. Chmelevaa, and A. V. Ivchenkoa // Steel in Translation, 2019, Vol. 49, No. 2, pp. 137–140. © Allerton Press, Inc., 2019. Russian Text © The Author(s), 2019, published in Stal’, 2019, No. 2, pp. 40–43.

8. Нова технологія виробництва сталевих стрижневих різьбових кріпильних виробів підвищеної міцності / Гуль Ю.П., Перчун Г.І., Івченко О.В, Чмельова В.С., Кондратенко П.В. // Матеріали ІІ Міжнародної конференції «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід». – Дніпро-Гельсінкі. 2018. С. 266-268.

9. Использование принципов индукции и дедукции в педагогической практике / Чмелева В.С., Перчун Г.И., Кимстач Т.В. // ХV Междунар. конф. «Стратегия качества в промышленности и образовании». – Варна, Болгария. 3-6 июня 2019. С. 365-368.

вітчизняні

1. До питання про нормування міцнісних властивостей стрижневих кріпильних виробів залежно від їх застосування і технології виготовлення / Івченко О.В., Кондратенко П.В., Перчун Г.І., Гуль Ю.П., Чмельова В.С. // Стандартизація, сертифікація, якість. – № 5 (112), 2018. С. 91-99.

2. Аналіз передбачених стандартами характеристик опору руйнуванню кріпильних виробів на прикладі болтів класу міцності 5.8 і перспективні напрямки їх вдосконалення (в порядку обговорення проблеми) // Івченко О.В., Гуль Ю.П., Перчун Г.І., Чмельова В.С., Кондратенко П.В. // Стандартизація, сертифікація, якість. – № 1 (113), 2019. С. 12-20.

закордонні

1. Новая ресурсосберегающая технология производства высокопрочного стального крепежа / Гуль Ю.П., Кондратенко П.В., Перчун Г.И., Чмелева В.С., Ивченко А.В. // XIX International scientific conference «New technologies and achievements in metallurgy, material engineering, production  engineering and physics», Czestochowa. №78. 2018. С. 96-99.

Тези доповідей

1. Термічна обробка обсадних труб у потоці прокатного стану / Бойко Р.О., Чмельова В.С., Кімстач Т.В. // Тези доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції «Молода академія 2019». – Дніпро: НМетАУ, 2019. С.83.

2. Термічна обробка виробів для космічної техніки з мартенситно-старіючих сталей / Баранець О.В., Чмельова В.С., Кімстач Т.В. // Тези доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції «Молода академія 2019». – Дніпро: НМетАУ, 2019. С.83.

3. Вдосконалення технології отримання стальної арматури, зміцненої холодною деформацією / Рожков А.М., Перчун Г.І., Чмельова В.С. // Тези доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції «Молода академія 2019». – Дніпро: НМетАУ, 2019. С.84.

4. Удосконалення режимів наплавки та термічної обробки захисного поверхневого шару засипного обладнання доменої печі / Рожков А.М., Перчун Г.І., Чмельова В.С. // Стендова доповідь на науково-технічній конференції «Стародубовські читання - 2019». – Дніпро: ПГАСА, 2019.

5. Вплив режимів термічної обробки на властивості кріпильних виробів для космічної техніки / Баранець О.В., Бабенко А.В., Чмельова В.С., Перчун Г.І. // Стендова доповідь на науково-технічній конференції «Стародубовські читання - 2019». – Дніпро: ПГАСА, 2019.

6. Вплив режимів термічної обробки на властивості сірководневостійких труб нафтового сортаменту / Бойко Р.А., Циганков Н.С., Чмельова В.С., Перчун Г.І. // Стендова доповідь на науково-технічній конференції «Стародубовські читання - 2019». – Дніпро: ПГАСА, 2019.

 Заявки на патенти та свідоцтва про авторське право

1. Спосіб виготовлення стрижневих кріпильних різьбових виробів / Гуль Ю.П., Кондратенко П.В., Перчун Г.І., Чмельова В.С., Івченко О.В. Заявка № u2018 06205 від 04.06.2018.

2. Спосіб експрес контролю сталевих стрижневих різьбових кріпильних виробів на схильність до крихкого руйнування / Івченко О.В., Рабер Л. М., Білодіденко С.В., Перчун Г.І., Гуль Ю.П., Чмельова В.С., Кондратенко П.В. Заявка № u2019 01135 від 04.02.2019.

3. Спосіб виробництва холоднодеформованого арматурного прокату класу міцності 600 МПа з підвищеними характеристиками деформативності / Івченко О.В., Перчун Г.І., Гуль Ю.П., Чмельова В.С. Заявка № u201904682 від 04.05.2019.

4. Заявка на реєстрацію авторського права на твір «Розробка основних принципів проекту нової технології отримання сталевих виробів, що зміцнюються холодною деформацією» від 31.05 2019, автори Гуль Ю.П., Івченко О.В., Перчун Г.І., Чмелева В.С., Кондратенко П.В.

 Патенти та свідоцтва про авторське право

1. Патент UA № 130469. Спосіб виготовлення стрижневих кріпильних різьбових виробів / Гуль Ю.П., Кондратенко П.В., Перчун Г.І., Чмельова В.С., Івченко О.В. Заявлено 04.06.2018. Публікація 10.12.2018, бюл. № 23.

2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 79564 від 04.06.2018. Стаття «Комплексная методика определения параметров структурного состояния (СС) холоднодеформированных стальных (феррито-перлитного класса) изделий» / Гуль Ю.П., Чмелева В.С., Ивченко А.В., Перчун Г.И. Опубл. в бюл. № 49, 2018, С. 638.

3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 79565 від 04.06.2018. Стаття «Загальна методика експериментального дослідження з використанням різних видів активної і циклічної деформації та оцінювання їх впливу на структурний стан і властивості модельних зразків» / Гуль Ю.П., Івченко О.В. Чмельова В.С., Перчун Г.І. Опубл. в бюл. № 49, 2018, С. 639.

4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 79566 від 04.06.2018. Стаття «Критерии сопротивления вязкому и хрупкому разрушению» / Чмелева В.С., Перчун Г.И., Кимстач Т.В. Опубл. в бюл. № 49, 2018, С. 639.

5. Патент UA № 134779.Арматурний прокат класу міцності 600 МПа з підвищеними характеристиками деформативності / Івченко О.В., Перчун Г.І., Гуль Ю.П., Чмельова В.С., Узлов К.І., Мачуська Н.Д.  Заявлено 05.11.2018. Публікація 12.06.2019., бюл. № 1.

Підручники, навчальні посібники, монографії, інша навчально-методична література

1. Чмельова В.С., Перчун Г.І., Кімстач Т.В. Термічна обробка кольорових металів і сплаві: Навчальний посібник.−Дніпро: НМетАУ, 2018. – 54 с.

 

Публікації в 2017-2018 навчальному році

Статті:

SCOPUS та інші бази даних

1. Применение критериев сопротивления хрупкому разрушению в промышленности / Чмелева В.С., Перчун Г.И., Кимстач Т.В. // ХIV Междунар. конф. «Стратегия качества в промышленности и образовании», Варна, Болгария. 2018. –   ISBN 978-617-7433-36-0

2. Удосконалення системи охолодження при гартуванні обсадних труб / Барвінок О.С., Чмельова В.С., Кімстач Т.В. // ІX Міжнародна конференція молодих вчених «Молоді вчені 2018 –  від теорії до практики». – Дніпро, Україна, 2018. – С. 13-17.

вітчизняні

1. Концепция новой структурной схемы сквозной технологии получения высокопрочного крепежа ответственного назначения / Гуль Ю.П., Ивченко А.В, Кондратенко П.В., Чмелева В.С. // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2017. – № 7. – С. 9-16.

2. Comparative analysis of laboratory methods of definition of characteristics of fire resistance and fire durability of steel elements of load-bearing construction and the actual conditions of thermomechanical influences in fire condition / Gul Y.P., Ivchenko A.V., Kondratenko P.V., Chmeleva V.S., Perchun G.I. // Metallurgical and Mining Industry. – 2017. – № 6. – С. 52-59.

3. Способы снижения склонности стальных резьбовых крепежных элементов к деформационному старению / Гуль Ю.П., Ивченко А.В., Кондратенко П.В., Чмелева В.С., Перчун Г.И. // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. научных трудов. – Вып.104. – Днепр: ПГАСА, 2018. – С. 113-120.

4. Аналіз передбачених стандартами характеристик опору руйнуванню кріпильних виробів на прикладі болтів класу міцності 5.8 / Івченко О.В., Якушев О.С., Гуль Ю.П., Перчун Г.І, Чмельова В.С.,  Кондратенко П.В. // Теорія і практика металургії. – 2018. – № 1-2.

закордонні

1. New resource-saving technology of manufacture of high-strength steel fasteners /Gul Y.P., Kondratenko P.V., Perchun G.I., Chmeleva V.S., Ivchenko A.V // XIX International scientific conference «New technologies and achievments in metallurgy, material engineering, production engineering and physics», Ченстохова, Польша, 2018.

Тези доповідей

1. Відмінні риси термічної обробки сталевих напівфабрикатів і виробів і тих же об’єктів з кольорових металів і сплавів / Чмельова В.С., Твердохліб А.Ю. // Збірка тез доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції «Молода академія 2018». – Дніпро: НМетАУ, 2018. – С. 81.

2. Цирконий – ”одежда” урановых стержней /Чмелёва В.С., Бойко Р.А., Баранец А.В. // Збірка тез доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції «Молода академія 2018». – Дніпро: НМетАУ, 2018. – С. 88.

3. Загальні риси термічної обробки сталевих напівфабрикатів та виробів і тих же об’єктів з кольорових металів і сплавів / Чмельова В.С., Капшук А.С. // Збірка тез доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції «Молода академія 2018». – Дніпро: НМетАУ, 2018. – С. 88.

4. Особенности термической обработки тугоплавких металлов / Чмелева В.С., Грицуля А.В. // Збірка тез доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції «Молода академія 2018». – Дніпро: НМетАУ, 2018. – С. 90.

5. Принципы легирования сероводородостойких бурильных труб / Чмелева В.С., Маевский О.Н. // Стендова доповідь на науково-технічній конференції «Стародубовські читання – 2018». – Дніпро, ПГАСА, 2018.

Заявки на патенти та свідоцтва про авторське право

1. Загальна методика експериментального дослідження з використанням різних видів активної та циклічної деформації та оцінювання їх впливу на структурний стан і властивості модельних зразків / Гуль Ю.П., Івченко О.В., Чмельова В.С., Перчун Г.І. – Заявка від 16.04.2018.

2. Комплексна методика визначення параметрів структурного стану холоднодеформованих сталевих (ферито-перлітного класу) виробів / Гуль Ю.П., Івченко О.В., Чмельова В.С., Перчун Г.І. – Заявка від 16.04.2018.

3. Критерии сопротивления вязкому и хрупкому разрушению / Чмелева В.С., Перчун Г.И., Кимстач Т.В. – Заявка від 24.04.2018.

4. Спосіб виготовлення стрижневих кріпильних різьбових виробів / Гуль Ю.П., Кондратенко П.В., Перчун Г.І., Чмельова В.С., Івченко О.В. // Заявка до Укрпатенту № 201805008 від 10.05.2018.

Патенти та свідоцтва про авторське право

1. Патент RU № 2622487. Способ определения пластических свойств стержневых резьбовых крепежных изделий / Семенов А.А., Ивченко А.В., Гуль Ю.П., Перчун Г.И., Чмелева В.С., Кондратенко П.В. – Патентообладатели ООО «РМ-Центр» и НМетАУ. Заявлено 31.03.2016. Опубликовано 15.06.2017, бюл.№17.

Підручники, навчальні посібники, монографії, інша навчально-методична література

1. Чмельова В.С., Перчун Г.І., Кімстач Т.В. Термічна обробка кольорових металів і сплаві: Навчальний посібник.−Дніпро: НМетАУ, 2018. – 54 с.

 


facebook banner   twitter banner   youtube banner   instagramm banner
mon banner   banner osvita-dnepr   Урядова гаряча лінія
WEB of Science   ДНУ ім. Олеся Гончара Scopus  
(C) 2006-2020 nmetau.edu.ua

Візитка

Спеціальності

Співробітники

Новини

Про спеціальність

Історія

Абітурієнтам

Наукова діяльність

Семінар "Heat Treatment Simulations in QForm"

Акредитація 132 магістр

Стипендіальна програма CENTRAVIS

Комерційні пропозиції

Програмний комплекс QForm - у навчальному процесі

Акредитація 132 бакалавр

Предметна аудиторія ім.С.В.Атанасова CENTRAVIS

Передзахист випускних робіт бакалаврів на ПАТ ЭВРАЗ_ДМЗ

Освітнi програми

Дипломування