Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Перчун Галина Іванівна photo

Перчун Галина Іванівна

кандидат технічних наук, доцент

Контакти:

E-mail: perchun_galina@ukr.net

Телефон : (+38 056) 3748-363

Кімната : 226-3, корпус 1

 Член Вченої ради факультету якості та інженерії матеріалів.

Заст. зав. кафедри з навчальної роботи.

Заст. зав. кафедри зі зв’язків з підприємствами.

 

Публікації в 2020-2021 навчальному році

Статті:

SCOPUS та інші бази даних

1. Гуль Ю.П., Івченко О.В., Перчун Г.І., Чмельова В.С. Теоретичне і технологічне обґрунтування нових технологічних схем отримання сталевих виробів, що зміцнюються холодною деформацією // Теорія і практика металургії, 2020, № 4. С. 18-30.    ISSN 1028-2335

закордонні

1. Перчун Г.І., Івченко О.В., Чмельова В.С. Вплив циклічної деформації на властивості холоднодеформованої заготовки з низьковуглецевих нелегованих сталей // Матеріали ХVІ-ої Міжнародної конференції “Стратегія якості в промисловості і освіті” (Варна, Болгарія, 31 травня – 03 червня 2021 р., Технічний університет).

вітчизняні (фахові)

1. Чмельова В.С., Перчун Г.І. Підвищення конструкційної міцності труб нафтового сортаменту, що працюють у агресивному середовищі // МТОМ «Металознавство та термічна обробка металів», № 2 (93). – Дніпро: ПДАБА, 2021. – С. 70-76.     ISSN 2413-7405

Матеріали конференцій

1. Антипов Б.С., Перчун Г.І., Зайцева Т.О. Рентгенографічне дослідження впливу холодної пластичної деформації на структуру і властивості мартенситно-старіючої сталі Н8К15М15ТСБ // Матеріали ІІ Всеукраїнської конференції молодих вчених «Молодь і наука. Практика інноваційного пошуку» (Дніпро, Національна металургійна академія України, 17 грудня 2020 р.). – Дніпро, 2020. С. 11-16.     ISBN 978-617-7891-06-1

2. Сітейкіна А.О., Перчун Г.І., Кімстач Т.В. Удосконалення технології термічної обробки поковок з легованих марок сталей // Матеріали ІІ Всеукраїнської конференції молодих вчених «Молодь і наука. Практика інноваційного пошуку» (Дніпро, Національна металургійна академія України, 17 грудня 2020 р.). – Дніпро, 2020. С. 154-158.     ISBN 978-617-7891-06-1

3. Берелет Д.М., Перчун Г.І., Карпова Т.П. Удосконалення технології виробництва виливків  зі сталі 110Г13Л // Матеріали ІІ Всеукраїнської конференції молодих вчених «Молодь і наука. Практика інноваційного пошуку» (Дніпро, Національна металургійна академія України, 17 грудня 2020 р.). – Дніпро, 2020. С. 16-20.     ISBN 978-617-7891-06-1

4. Хиря І.І., Перчун Г.І., Чмельова В.С. Використання нової порошкової стрічки для наплавки конусу засипного апарату доменної печі // Матеріали ІІ Всеукраїнської конференції молодих вчених «Молодь і наука. Практика інноваційного пошуку» (Дніпро, Національна металургійна академія України, 17 грудня 2020 р.). – Дніпро, 2020. С. 184-186.     ISBN 978-617-7891-06-1

5. Бойко Р.О., Чмельова В.С., Перчун Г.І. Вплив швидкості охолодження на властивості сірководневостійких обсадних труб // Матеріали ІІ Всеукраїнської конференції молодих вчених «Молодь і наука. Практика інноваційного пошуку» (Дніпро, Національна металургійна академія України, 17 грудня 2020 р.). – Дніпро, 2020. С. 21-24.     ISBN 978-617-7891-06-1

6. Киселёв В.А., Чмелёва В.С., Перчун Г.И. Влияние термической обработки на механические свойства мартенситностареющей коррозионностойкой стали // Матеріали ІІ Всеукраїнської конференції молодих вчених «Молодь і наука. Практика інноваційного пошуку» (Дніпро, Національна металургійна академія України, 17 грудня 2020 р.). – Дніпро, 2020. С. 78-81.  ISBN 978-617-7891-06-1

7. Дехтерёв В.В., Чмелёва В.С., Перчун Г.И. Влияние величины зерна на свойства сероводородостойких сталей // ХІІ Всеукраїнська конференція «Молоді вчені 2021 – від теорії до практики» (Дніпро, Україна, Національна металургійна академія України, 25 березня 2021 р.). Дніпро, 2021. С. 32-34.     ISBN 978-617-7891-09-2

8. Перчун Г.І., Івченко О.В., Чмельова В.С., Кондратенко П.В. Синергетичний вплив активної і циклічної деформації на властивості холоднодеформованої заготовки для виробництва арматури і кріпильних виробів // Матеріали Всеукраїнської  науково-технічної конференції «Наука і металургія 2021» (Дніпро, Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України, червень 2021 р.). – Дніпро, 2021.

Тези доповідей

1. Дехтерьов В.В., Чмельова В.С., Перчун Г.І. Підвищення конструкційної міцності сірководневостійких труб // Збірка тез доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції «Молода академія 2021» (Дніпро, 20-21 травня 2021 р.). – Дніпро: НМетАУ, 2021. С. 42.

2. Брюк А.О., Чмельова В.С., Перчун Г.І. Шляхи вирішення проблеми витрат енергії і матеріалу в процесі формозміни виробу // Збірка тез доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції «Молода академія 2021». (Дніпро, 20-21 травня 2021 р.). – Дніпро: НМетАУ, 2021. С. 42-43.   

Патенти та свідоцтва про авторське право

1. Патент UA143088U. Спосіб випробування арматурних стрижнів на циклічний вигин при експлуатаційному навантаженні. / Івченко О.В., Рабер Л.М., Перчун Г.І., Терін В.Д. Опубл. 10.07.2020, бюл. № 13/2020.

2. Патент UA144063U. Спосіб випробування на розтяг холоднодеформованих стрижневих різьбових кріпильних виробів / Івченко О.В., Перчун Г.І., Кондратенко П.В., Чмельова В.С.,  Василенко В.М. Опубл. 25.08.2020, бюл. № 16/2020.

3. Патент UA144064U. Спосіб випробування на ударний вигин стрижневих різьбових кріпильних виробів / Івченко О.В., Перчун Г.І., Гуль Ю.П., Кондратенко П.В., Чмельова В.С. Опубл. 25.08.2020, бюл. № 16/2020.

Підручники, навчальні посібники, монографії, інша навчально-методична література

1. Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти з підготовки магістрів у галузі знань 13 “Механічна інженерія”, спеціальність 132 “Матеріалознавство”, спеціалізація “Термічна обробка металів”. – Дніпро: НМетАУ, 2021.

2. Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з підготовки бакалаврів у галузі знань 13 “Механічна інженерія”, спеціальність 132 “Матеріалознавство”. – Дніпро: НМетАУ, 2021.

3. Освітня наукова програма третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти з підготовки аспірантів у галузі знань 13 “Механічна інженерія”, спеціальність 136 “Металургія”, спеціалізація “Термічна обробка металів”. – Дніпро: НМетАУ, 2021.

4. Робоча програма з дисципліни “Маркетінг і комерційне супроводження металевої продукції” (Перчун Г.І., Романова Н.С.).

 

Публікації в 2019-2020 навчальному році

 Статті:

SCOPUS та інші бази даних

1. К вопросу о нормировании прочностных свойств стержневых крепежных изделий в зависимости от их применимости и технологии изготовления / Ивченко А.В., Кондратенко П.В., Перчун Г.И., Гуль Ю.П., Чмелева В.С. // Сталь. – 2019. – № 10. – С. 45-49.   [ISSN 0038—920X]

2. Гуль Ю.П., Соболенко М.А., Чмелёва В.С., Перчун Г.И. Технологические аспекты получения холоднодеформируемой проволоки из стали Гадфильда // МТОМ «Металознавство та термічна обробка металів». – № 1 (88). – Дніпро: ПДАБА, 2020. – С. 42-47.   [ISSN 2413-7405]

3. Гуль Ю.П., Чмельова В.С., Соболенко О.В., Перчун Г.І. Вакансії як легувальний елемент у металах // МТОМ «Металознавство та термічна обробка металів». – № 1 (88). – Дніпро: ПДАБА, 2020. – С. 48-54.   [ISSN 2413-7405]

закордонні

1. О внесении изменений в стандарты на крепежные изделия с целью снижения затрат на производство продукции и повышения ее конкурентоспособности на мировом рынке / А.В. Ивченко, Г.И. Перчун, Н.Д. Мачуская // Республиканский научный журнал Вестник КГИУ. – 2020. – № 1 (28). – С. 53-57 (г. Темиртау, Казахстан).

вітчизняні

1. Щодо змін в стандартах на кріпильні вироби з метою зменшення витрат на виробництво та підвищення конкурентоспроможності на світовому ринку / Івченко О.В., Перчун Г.І., Мачуська Н.Д. // Матеріали ІІІ міжнародної конференції «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвіт». – Дніпро-Амстердам, 2019. – С. 225-229.

2. Принцип сознательности и самостоятельности обучения в высшей школе / Чмелева В.С., Перчун Г.И., Кимстач Т.В. // Міжнародна конференція «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід». – Дніпро-Амстердам, 2019. – С. 145-148.   [ISBN 978-617-7433-64-3]

3. Повышение износостойкости перфорирующих пуансонов / Чмелева В.С., Перчун Г.И., Цыганков Н.С // Матеріали Всеукраїнської конференції молодих вчених «Молодь і наука. Практика інноваційного пошуку». – Дніпро, Національна металургійна академія України, 18 грудня 2019 року. – С. 165-168.   ISBN 978-617-7433-90-2

Заявки на патент і свідоцтво на авторське право

1. Спосіб випробування арматурних стрижнів на циклічний вигин при експлуатаційному навантажені / Івченко О.В., Рабер Л.М., Перчун Г.І., Терін В.Д. – Заявка № u2020 00565 від 30.01.2020.

2. Спосіб випробування на розтяг холоднодеформованих стрижневих різьбових кріпильних виробів / Івченко О.В., Перчун Г.І., Кондратенко П.В., Чмельова В.С., Василенко В.М. – Заявка № u2020 02522 від 22.04.2020.

3. Спосіб випробування на ударний вигин стрижневих різьбових кріпильних виробів / Івченко О.В., Перчун Г.І., Гуль Ю.П., Кондратенко П.В., Чмельова В.С. – Заявка № u2020 02523 від 22.04.2020.

Патенти та свідоцтва на авторське право

1. Патент UA № 137693. Спосіб експрес-контролю сталевих стрижневих різьбових кріпильних виробів на схильність до крихкого руйнування / Івченко О.В., Рабер Л.М., Білодіденко С.В., Перчун Г.І., Гуль .П., Чмельова В.С., Кондратенко П.В. – Опубл. 11.11.2019. – Бюл. № 21/2019.

2. Патент UA № 137947. Спосіб виробництва холоднодеформованого арматурного прокату класу міцності 600 МПа з підвищеними характеристиками деформативності / Івченко О.В., Перчун Г.І., Гуль Ю.П., Чмельова В.С. – Опубл. 11.11.2019. – Бюл. № 21/2019.

3. Патент UA № 134779. Арматурний прокат класу міцності 600 МПа з підвищеними характеристиками деформативності / Івченко О.В., Перчун Г.І., Гуль Ю.П., Чмельова В.С., Узлов К.І., Мачуська Н.Д. – Опубл.10.06.2019. – Бюл. № 11/2019.

4. Патент UA № 135230. Спосіб експрес випробування пробним навантаженням сталевого стрижневого нарізного кріпильного виробу / Івченко О.В., Рабер Л.М., Білодіденко С.В., Кондратенко П.В., Перчун Г.І. – Опубл. 25.06.2019. – Бюл. № 12/2019.

5. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 91031 від 30.07.2019. Стаття «Розробка основних принципів проекту нової технології отримання сталевих виробів, що зміцнюються холодною деформацією»: заявка на авторське право в Державну службу інтелектуальної власності України / Гуль Ю.П., Івченко О.В., Перчун Г.І., Чмельова В.С., Кондратенко П.В. – Бюл. № 54, 2019, С. 326.

 

Публікації в 2018-2019 навчальному році

Статті:

SCOPUS та інші бази даних

1. Basic principles of the new technology project of manufacturing steel products hardened by the cold deformation / Gul Yu., Ivchenko A., Perchun G., Chmeleva V., Kondratenko P. // Scientific development and achievements:  monograph [Text]. LP22772, 20-22 Wenlock Road, London, N1 7GU, 2018, volume 5, P. 225-244. (Перевод - Гуль Ю., Ивченко А., Перчун Г., Чмелева В., Кондратенко П. (2018). Основные принципы нового технологического проекта по производству изделий из стали, упрочненных холодной деформацией. Научные разработки и достижения: монография [Текст]. LP22772, 20-22 Wenlock Road, Лондон, N1 7GU, 2018, том 5, стр. 225-244).

2.  Снижение склонности стальных резьбовых крепежных элементов к деформационному старению путем термического воздействия / Гуль Ю.П., Перчун Г.И., Кондратенко П.В., Чмелева В.С., Ивченко А.В. // Сталь. 2019. №2. С. 40-43

3. Анализ характеристик сопротивления крепежных изделий и предложения по их совершенствованию (В порядке обсуждения)/Ивченко А.В., Гуль Ю.П., Перчун Г.И., Чмелева В.С., Кондратенко П.В. // 7th International youth conference “Perspectives of science and education”. 15th February 2019, New York. 2019, рр. 270-281

4. Использование аппаратно-программного обеспечения для оптимизации новых и существующих технологий и оборудования для термического упрочнения рельсов / Дейнеко Л.Н., Москаленко А.А., Перчун Г.И. // Науковий та інформаційний журнал МТОМ «Металознавство та термічна обробка металів», № 1 (84).. – Дніпро: ПДАБА, 2019. С.36-43.

5. Перспективные направления развития технологии получения стальной арматуры, упрочняемой холодной деформацией / Гуль Ю.П., Ивченко А.В., Перчун Г.И., Кондратенко П.В., Чмелева В.С. Науковий та інформаційний журнал МТОМ «Металознавство та термічна обробка металів», № 2 (85). – Дніпро: ПДАБА, 2019. С.30-35.

6. Heat Treatment to Slow Strain Aging in Threaded Steel Bolts / Yu. P. Gul’a, G. I. Perchuna, P. V. Kondratenkoa, V. S. Chmelevaa, and A. V. Ivchenkoa // Steel in Translation, 2019, Vol. 49, No. 2, pp. 137–140. © Allerton Press, Inc., 2019. Russian Text © The Author(s), 2019, published in Stal’, 2019, No. 2, pp. 40–43.

7. Нова технологія виробництва сталевих стрижневих різьбових кріпильних виробів підвищеної міцності / Гуль Ю.П., Перчун Г.І., Івченко О.В, Чмельова В.С., Кондратенко П.В. // Матеріали ІІ Міжнародної конференції «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід» . Дніпро-Гельсінкі. 2018. С. 266-268.

8. Использование принципов индукции и дедукции в педагогической практике / Чмелева В.С., Перчун Г.И., Кимстач Т.В. // ХV Междунар. конф. «Стратегия качества в промышленности и образовании», Варна, Болгария. 3-6 июня 2019. С. 365-368.

закордонні

1. Новая ресурсосберегающая технология производства высокопрочного стального крепежа / Гуль Ю.П., Кондратенко П.В., Перчун Г.И., Чмелева В.С., Ивченко А.В. // XIX International scientific conference «New technologies and achievements in metallurgy, material engineering, production  engineering and physics», Czestochowa. № 78. 2018. С. 96-99.

вітчизняні

1. До питання про нормування міцностних властивостей стрижневих кріпильних виробів залежно від їх застосування і технології виготовлення / Івченко О.В., Кондратенко П.В., Перчун Г.І., Гуль Ю П., Чмельова В.С. // Стандартизація, сертифікація, якість – № 5 (112), 2018. С. 91-99.

2. Аналіз передбачених стандартами характеристик опору руйнуванню кріпильних виробів на прикладі болтів класу міцності 5.8 і перспективні напрямки їх вдосконалення (в порядку обговорення проблеми) // Івченко О.В., Гуль Ю.П., Перчун Г.І., Чмельова В.С., Кондратенко П.В. // Стандартизація, сертифікація, якість. – № 1 (113), 2019. С. 12-20.

 Тези доповідей

1. Вдосконалення технології отримання стальної арматури, зміцненої холодною деформацією / Рожков А.М. Перчун Г.І., Чмельова В.С. // Тези доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції «Молода академія 2019», Дніпро, НМетАУ, 2019.

2. Аналіз впливу термічної обробки на структуру і властивості сталі для виготовлення різальних дисків маятникових пил прокатних цехів / Ножихін О.П., Перчун Г.І., Карпова Т.П. // Стендова доповідь на науково-технічній конференції «Стародубовські читання - 2019». Дніпро, ПГАСА, 2019.

3. Удосконалення режимів наплавки та термічної обробки захисного поверхневого шару засипного обладнання доменої печі / Рожков А.М., Перчун Г.І., Чмельова В.С. // Стендова доповідь на науково-технічній конференції «Стародубовські читання - 2019». Дніпро, ПГАСА, 2019.

4. Вплив режимів термічної обробки на властивості кріпильних виробів для космічної техніки / Баранець О.В., Бабенко А.В., Чмельова В.С., Перчун Г.І. // Стендова доповідь на науково-технічній конференції «Стародубовські читання - 2019». Дніпро, ПГАСА, 2019.

5. Вплив режимів термічної обробки на властивості сірководневостійких труб нафтового сортаменту / Бойко Р.А., Циганков Н.С., Чмельова В.С., Перчун Г.І. // Стендова доповідь на науково-технічній конференції «Стародубовські читання - 2019». Дніпро, ПГАСА, 2019.

 Заявки на патент і свідоцтво на авторське право

1. Спосіб виготовлення стрижневих кріпильних різьбових виробів / Гуль Ю.П., Кондратенко П.В., Перчун Г.І., Чмельова В.С., Івченко О.В. Заявка № u2018 06205 від 04.06.2018.

2. Спосіб експрес випробування пробним навантаженням сталевого стрижневого нарізного кріпильного виробу / Івченко О.В., Рабер Л. М., Білодіденко С.В., Кондратенко П.В., Перчун Г.І.  Заявка № u2019 00108 від 03.01.2019.

3. Спосіб експрес контролю сталевих стрижневих різьбових кріпильних виробів на схильність до крихкого руйнування / Івченко О.В., Рабер Л. М., Білодіденко С.В., Перчун Г.І., Гуль Ю.П., Чмельова В.С., Кондратенко П.В.  Заявка № u2019 01135 від 04.02.2019.

4. Спосіб виробництва холоднодеформованого арматурного прокату класу міцності 600 МПа з підвищеними характеристиками деформативності / Івченко О.В., Перчун Г.І., Гуль Ю.П., Чмельова В.С. Заявка № u201904682 від 04.05.2019.

5.  Заявка на реєстрацію авторського права на твір «Розробка основних принципів проекту нової технології отримання сталевих виробів, що зміцнюються холодною деформацією» від 31.05 2019, автори Гуль Ю.П., Івченко О.В., Перчун Г.І., Чмелева В.С., Кондратенко П.В.

Патенти та свідоцтва на авторське право

1. Патент UA №130469. Спосіб виготовлення стрижневих кріпильних різьбових виробів / Гуль Ю.П., Кондратенко П.В., Перчун Г.І., Чмельова В.С., Івченко О.В. Заявлено 04.06.2018. Публікація 10.12.2018, бюл. № 23.

2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 79564 від 04.06.2018. Стаття «Комплексная методика определения параметров структурного состояния (СС) холоднодеформированных стальных (феррито-перлитного класса) изделий»: заявка на авторське право в Державну службу інтелектуальної власності України / Гуль Ю.П., Чмелева В.С., Ивченко А.В., Перчун Г.И. Опубл. в бюл. № 49, 2018, С. 638.

3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 79565 від 04.06.2018. Стаття «Загальна методика експериментального дослідження з використанням різних видів активної і циклічної деформації та оцінювання їх впливу на структурний стан і властивості модельних зразків»: заявка на авторське право в Державну службу інтелектуальної власності України / Гуль Ю.П., Івченко О.В. Чмельова В.С., Перчун Г.І. Опубл. в бюл. № 49, 2018, С. 639.

4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 79566 від 04.06.2018. Стаття «Критерии сопротивления вязкому и хрупкому разрушению»: заявка на авторське право в Державну службу інтелектуальної власності України / Чмелева В.С., Перчун Г.И., Кимстач Т.В. Опубл. в бюл. № 49, 2018, С. 639.

5. Патент UA № 134779. Арматурний прокат класу міцності 600 МПа з підвищеними характеристиками деформативності / Івченко О.В., Перчун Г.І., Гуль Ю.П., Чмельова В.С., Узлов К.І., Мачуська Н.Д.  Заявлено  05.11.2018. Публікація 12.06.2019, бюл. № 11.

6. Патент UA. Спосіб експрес випробування пробним навантаженням сталевого стрижневого нарізного кріпильного виробу / Івченко О.В., Рабер Л. М., Білодіденко С.В., Кондратенко П.В., Перчун Г.І.  Заявлено 03.01.2019. Публікація 25.06.2019, бюл. № 12.

Підручники, навчальні посібники, монографії, інша навчально-методична література

1. Термічна обробка кольорових металів і сплавів / Чмельова В.С., Кімстач Т.В., Перчун Г.І. // Навчальний посібник. – Дніпро: НМетАУ, 2018. 56 с.