UA    RU    EN   
Національна металургійна академія Украіни

Дейнеко Леонід Миколайович photo

Дейнеко Леонід Миколайович

Завідувач кафедри

доктор технічних наук, професор

Контакти:

E-mail: leonid_deyneko@i.ua

Телефон : (+38 0562) 46-24-53; 3748-052

Кімната : 225, корпус 1

Закінчив Таганрогський металургійний технікум за спеціальністю "Металознавство та термічна обробка металів" . Працював термістом на Таганрогському комбайновому заводі та змінним майстром цеху Свердловського рудоремонтного заводу (Луганськой області). Після закінчення Дніпропетровського металургійного інституту (ДМетІ) за спеціальністю "Металознавство, устаткування та технологія термічної обробки металів" пройшов шлях від інженера науково-дослідної частини до старшого наукового співробітника ДМетІ. Після закінчення заочної аспірантури (науковий керівник - академік НАН України К.Ф.Стародубов) при кафедрі термічної обробки металів захистив кандидатську дисертацію. Працював у Дніпропетровській національній металургійній академії (НМетАУ), у НДІ спеціальних технологій та в Приднепровській державній академії будівництва та архітектури на кафедрі матеріалознавства. Після закінчення докторантури захистив докторську дисертацію за спеціальністю "Металознавство та термічна обробка металів" . З 2001 року - завідувач кафедри термічної обробки металів НМетАУ. В 2000 році обраний Виконавчим директором и членом Правління Асоціації металознавців і термістів України.

Читає лекції з дисципліни "Термічна обробка металів" для студентів усіх форм навчання. Автор монографії, двох навчально-методичних посібників. Керує дипломним проектуванням спеціалістів і магістрів. Готує 5 аспірантів і одного докторанта. Приймає активну участь у роботі спеціалізованих рад із захисту докторських дисертацій. Є членом редколегій технічних журналів "Оборудование и технологии термической обработки металлов и сплавов" (ОТТОМ), "Металлургическая и горнорудная промышленность", "Системні технології" та ін.

Наукова діяльність спрямована на розробку теоретичних основ процесів структуроутворення в сталях, нових технологій зміцнювальної термічної обробки сталевих виробів(товстолистового штрипсу, сполучних деталей трубопроводів і тоістостінних труб діаметром до 1420 мм, виробів спеціального призначення, крупногабаритного інструменту гарячого деформування тощо), конструктивно-технологічних параметрів гартівного устаткування та складів охолоджувальних середовищ на водній основі. Надруковано понад 130 статей, монографію, майже 30 авторських свідоцтв і патентів.

Основні досягнення:

-- на основі конструктивно-технологійних розробок спроектировано та в 2004 р. введено до експлуатації спеціалізований термічний цех для термозміцнення сполучних деталей трубопроводів діаметром до 1420 мм на базі головного підприємства в СНД - ВАТ "Трубодеталь" (м.Челябінськ, Росія);

-- розроблені конструктивно-технологічні параметри гартівних пристроїв для охолодження різних крупногабаритних металовиробів;

-- розробдені охолодні середовища на основі води, які можна стабільно експлуатувати при температурах до 1400 С (охолоджувальна здатність регулюється температурою та концентрацією розчинених компонентів);

-- досліджені та встановлені загальні закономірності процесів структуроутворення в термозміцнених за створеною технологією маловуглецевих низьколегованих сталях з ферито-бейнітною, бейнітною структурою при подальшому відпуску, що обумовлюють зміну механічних властивостей металу (підвищення границь пружності, плинності);

-- розроблена та апробована в умовах ЗАТ "Новокраматорський машинобудівний завод" (ЗАТ "НКМЗ") промислова комплексна технологія термічної обробки спеціальної крупногабаритної високоміцної трубної заготовки з флокеночутливих сталей, що включає й ефективну протифлокенну обробку;

-- розроблені та апробовані на заводах України і Росії нові режими та технології термічної обробки крупногабаритного штампувального інструменту гарячого деформування з використанням охолодних середовищ на водній основі;

-- розроблені наукові основи та спосіб термічної дії на загартований метал інструменту з великою кількістю залишкового аустеніту з метою його дестабілізації та ефективного розпаду при подальшому відпуску; розроблені наукові основи способу зміцнювальної термічної обробки металовиробів з багатократними відпусками з метою істотного збільшення кількості дисперсних частинок вторинної фази у порівнянні з однократним вудпуском, що дозволяє підвищити рівень міцності та теплостійкості;

-- розроблені наукові основи та апробований нетрадиційний спосіб підвищення кількості дефектів кристалічної гратки в металі з будь-якою структурою з подальшою перебудовою її в полігонізовану або коміркову при подальшому відпуску, що дозволяє підвищити теплостійкість і міцність металу.

 

Член спеціалізованої вченої ради Д08.084.02 при НМетАУ (спец.05.16.01)

Член  спеціалізованої вченої ради при Запорізькому державному технічному університеті

Член учбово-методичної ради НМетАУ

Член експертної ради МОНУ з держбюджетних НДР: секція «Фізико-технічні проблеми матеріалознавства»

Член Державної атестаційної комісії МОНУ

Член редколегії міжвузівського збірника наукових праць «Строительство, материаловедение, машиностроение»: «Приднепр. гос. академия стр-ва и архитектуры»; (Стародубовские чтения 2017)

Член редколегії науково-практичного журналу «Новини науки Придніпров’я». Серія «Інженерні дисципліни»

Член редколегії регіонального міжвузівського збірника наукових праць «Системні технології. Комп’ютерна обробка експериментальних даних», НМетАУ

Член редколегії журналів «Металургійна та гірничорудна промисловість» і «Метиз»

 

Публикації в 2017-2018 навчальному році

Видано підручників, навчальних пособників, монографій

 1. Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Кристалографія і мінералогія” для студентів спеціальності 015 – професійна освіта (металургія) (бакалаврський рівень) / Укл.: Л.М. Дейнеко, Т.О. Зайцева. – Дніпро: НМетАУ, 2018. – 32 с.

2. Робоча програма виробничої практики студентів третього курсу, що навчаються за спеціальністю 132 – «Матеріалознавство» у галузі знань 13 – «Механічна інженерія» за спеціалізацією «Термічна обробка металів» / Укл.: Зайцева Т.О., Кімстач Т.В., Дейнеко Л.М. – Дніпро: НМетАУ, 2018. – 32 с.

3. Робоча програма переддипломної практики студентів спеціальності 132 – «Матеріалознавство» у галузі знань 13 – «Механічна інженерія», спеціалізації «Термічна обробка металів» / Укл.: Клюшник Ю.О., Кімстач Т.В., Дейнеко Л.М. – Дніпро: НМетАУ, 2018.

4. Наскрізна програма практики студентів спеціальності 132 − «Матеріалознавство» у галузі знань 13 – «Механічна інженерія» за спеціалізацією «Термічна обробка металів» / Укл. Дейнеко Л.М., Клюшник Ю.О., Перчун Г.І. // Дніпро: НМетАУ, 2018. – 29 с.

Тези доповідей

1. Исследование способов измельчения зеренной структуры металлоизделий из стали 40Х для повышения их эксплуатационной стойкости / Дейнеко Л.Н., Подольский Р.В., Гарбуз Д.В. // Тези доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції «Молода академія 2018». – Дніпро: НМетАУ, 2018. – С. 83.

2. Исследование технологии ХТО – карбонитрации для повышения эксплуатационной стойкости замковых соединений труб нефтяного сортамента / Дейнеко Л.Н., Твердохлеб А.Ю., Сова Д.А. // Тези доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції «Молода академія 2018». – Дніпро: НМетАУ, 2018. – С. 84.

3. Влияние режимов термической обработки на структуру и свойства электротехнических сталей / Дейнеко Л.Н., Грицуля А.В, Дуруахурунва Ч.Л. // Тези доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції «Молода академія 2018». – Дніпро: НМетАУ, 2018. – С. 87.

4. Особенности процессов структурообразования стальных металлоизделий при рекристаллизации режимов изотермических закалок / Дейнеко Л.Н., Клюшник Ю.А., Сафронова О.А., Филипов А.А. // Тези доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції «Молода академія 2018». – Дніпро: НМетАУ, 2018. – С. 90.

5. Использование термоциклической обработки для повышения эксплуатационной стойкости металлоизделий из стали 40Х / Дейнеко Л.Н., Подольский Р.В., Гарбуз Д.В. / Стендова доповідь на науково-технічній конференції «Стародубовські читання – 2018». – Дніпро, ПГАСА, 2018.

6. Повышение эксплуатационной стойкости замковых соединений труб нефтяного сортамента за счет применения технологии ХТО – карбонитрации /Дейнеко Л.Н., Твердохлеб А.Ю., Сова Д.А. / Стендова доповідь на науково-технічній конференції «Стародубовські читання – 2018». – Дніпро, ПГАСА, 2018.

7. Влияние режима интенсивного закалочного охлаждения на структуру и свойства металлоизделий из сталей регламентированной прокаливаемости / Дейнеко Л.Н., Дейнега М. // Стендова доповідь на науково-технічній конференції «Стародубовські читання – 2018. – Дніпро, ПГАСА, 2018.

8. Влияние режимов термической обработки на структуру и свойства электротехнических сталей / Дейнеко Л.Н., Грицуля А.В., Дуруахурунва Ч.Л. // Стендова доповідь на науково-технічній конференції «Стародубовські читання – 2018. – Дніпро, ПГАСА, 2018.

9. Исследование влияния параметров технологии производства на структуру и свойства труб из высоколегированных сталей / Дейнеко Л.Н., Тропанец В.В. // Стендова доповідь на науково-технічній конференції «Стародубовські читання – 2018. – Дніпро, ПГАСА, 2018.

10. Особенности процессов структурообразования в стальных металлоизделиях при реализации режимов изотермических закалок / Дейнеко Л.Н., Клюшник Ю.А., Сафронова О.А., Филипов А.А. // Стендова доповідь на науково-технічній конференції «Стародубовські читання – 2018. – Дніпро, ПГАСА, 2018.

 

Публікації в 2016-2017 навчальному році

Статті вітчизняні

1. Теплофизические особенности и методики оценки скоростей охлаждения гранулированных алюминиевых сплавов / Дейнеко Л.М., Романова Н.С., Кокашинская Г.В., Ушаков Ю.Н. // «Строительство, материаловедение, машиностроение: Стародубовские чтения − 2017»: Сб. науч. трудов. – Вып. 95. – Дніпро: ПГАСА, 2017. – С. 73-78.

 Тези доповідей

1. Дослідження структури та властивостей металу зварного з,єднання резервуара для зберігання скраплених газів / Половинка О.В., Дейнеко Л.М. // Тези доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих учених «Молода академія 2017». – Дніпро: НМетАУ. – С. 68.

2. Использование различных видов изотермических закалок при изготовлении износостойкого ударного и режущего инструмента / Бабиян С.С., Дейнеко Л.Н., Клюшник Ю.А. // Тези доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих учених «Молода академія 2017», – Дніпро: НМетАУ. – С. 69.

3. Повышение эффективности работы основного оборудования термических цехов за счет использования современных научно-технических разработок / Гарбуз Д.В., Дейнеко Л.М. // Тези доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих учених «Молода академія 2017». – Дніпро: НМетАУ. – Т.2.

 Отримано патентів та свідоцтв про авторське право

1. № 66334 від 30.06.2016 / Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання для вивчення дисципліни «Кристалографія, кристалохімія та мінералогія» для студентів напряму 6.050403 – інженерне матеріалознавство (співавтор – Зайцева Т.О.).

 Видано підручників, навчальних посібників, монографій

1. Методическое пособие для студентов ОКР «Магистр», изучающих дисциплину «Инженерия поверхности металлоизделий». – Часть 1. / Составитель: Л.Н.Дейнеко. – Днепр: НМетАУ, 2016. – 90 с.

2. Робоча програма для бакалаврів «Термообробка», спеціальність 6.010104 (ПР01) від 01.06.2017.

3. Робоча програма для бакалаврів «Технологічні та екологічні аспекти виробництва матеріалів», спеціальність 6.132 – Матеріалознавство від 09.06.2017.

 Нагороди на конкурсах і конференціях, отримані студентами, роботою яких керував

1. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за напрямком «Металургія» (м.Дніпро, НМетАУ, 30.03.2017).

    Молодцов О.О. (МВ05-11) − заохочувальний диплом.

2. Всеукраїнська науково-технічна конференція «Молода академія 2017», (м.Дніпро, НМетАУ)

   Бабіян С.С. (МВ05-13-2) − диплом ІІ ступеню.

   Гарбуз Д.В. (МВ05-12с) − диплом ІІ ступеню.

 

Публікації в 2015-2016 навчальному році

Статті вітчизняні

1. Становление и развитие Днепропетровской научно-педагогической школы термистов, созданной академиком Кириллом Федоровичем Стародубовым и перспективность специальности «Термическая обработка металлов»/ Дейнеко Л.Н.,  Долженков И.Е., Гуль Ю.П., Клюшник Ю.А., Чмелева В.С. / Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. трудов. – Вып. 90. – Днепропетровск: ПГАСА, 2016. – С. 13-21.

 Тези доповідей

1. Дослідження структури і властивостей металу труб зі сталей ферито-аустенітного класу / Дейнеко Л.М., Молодцов О.А. // Збірка тез доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції «Молода академія 2016». – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2016. – С. 76.

2. Исследование влияния структурного состояния металла оправок инструмента на их износ / Дейнеко Л.М., Гарбуз Д.В. // Збірка тез доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції «Молода академія 2016». – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2016. – С. 88.

 Заявка на свідоцтво про авторське право

«Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Кристалографія, кристалохімія та мінералогія” для студентів напряму 6.050403 – інженерне матеріалознавство (Дейнеко Л.М., Зайцева Т.О.)

 Нагороди на конкурсах і конференціях, отримані студентами, роботою яких керував

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за напрямом «Металургія»

1. Самофалова А.О. (МВ05-10) − заохочувальний диплом

2. Москалець О.О. (МВ05-10) − заохочувальний диплом


facebook banner   twitter banner   youtube banner   instagramm banner
mon banner   banner osvita-dnepr   ДНУ ім. Олеся Гончара   Урядова гаряча лінія
(C) 2006-2019 nmetau.edu.ua

Візитка

Спеціальності

Співробітники

Новини

Про спеціальність

Історія

Абітурієнтам

Наукова діяльність

Семінар "Heat Treatment Simulations in QForm"

Акредитація 132 магістр

Стипендіальна програма CENTRAVIS

Комерційні пропозиції

Програмний комплекс QForm - у навчальному процесі

Акредитація 132 бакалавр

Предметна аудиторія ім.С.В.Атанасова CENTRAVIS

Передзахист випускних робіт бакалаврів на ПАТ ЭВРАЗ_ДМЗ

Освітнi програми

Дипломування