Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Гуль Юрій Петрович photo

Гуль Юрій Петрович

кандидат технічних наук, доцент

Контакти:

E-mail: .

Телефон : (+38 056) 3748-363

Кімната : 226-2, корпус 1

В області наукової та науково-дослідної діяльності розвиває декілька напрямів:

-- теорія та технологія термічної і термомеханікотермічної обробки (ТМТО) металопрокату та труб;

-- теорія та технологія принципово нового виду легування металічних матеріалів - легування вакансіями;

-- теорія та технологія нового виду формування властивостей металів і сплавів - геометрично-структурне зміцнення;

-- дослідження проблем охорони і захисту інтелектуальної власності в науковно-технічній сфері та сфері освіти.

На основі досліджень в цих та інших напрямках Ю.П.Гулем надруковано та оформлено понад 350 наукових праць і науково-технічних розробок, одержано понад 50 авторських свідоцтв і патентів на винаходи. Декілька десятків праць Ю.П.Гуля перекладено і надруковано за кордоном, у тому числі в США та Великобританії.

 

Публікації в 2017-2018 навчальному році

Статті вітчизняні

1. Концепция новой структурной схемы сквозной технологии получения высокопрочного крепежа ответственного назначения / Гуль Ю.П., Ивченко А.В, Кондратенко П.В., Чмелева В.С. // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2017. – № 7. – С. 9-16.

2. Методики определения и способы снижения склонности стальных изделий к деформационному старению / Гуль Ю.П., Ивченко А.В., Моргун М.П., Кондратенко П.В. // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2017. – № 7. – С. 17-21.

3 Comparative analysis of laboratory methods of definition of characteristics of fire resistance and fire durability of steel elements of load-bearing construction and the actual conditions of thermomechanical influences in fire condition / Gul Y.P., Ivchenko A.V., Kondratenko P.V., Chmeleva V.S., Perchun G.I. // Metallurgical and Mining Industry. – 2017. – № 6. – С. 52-59.

4. Способы снижения склонности стальных резьбовых крепежных элементов к деформационному старению / Гуль Ю.П., Ивченко А.В., Кондратенко П.В., Чмелева В.С., Перчун Г.И. // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. научных трудов. – Вып. 104 / ГВУЗ «Приднепр. гос. академия стр-ва и архитектуры»; под общей редакцией В. И. Большакова– Днипро, 2018. – С. 113-120 (Научно-практическое издание «Стародубовские чтения 2018»).

5. Аналіз передбачених стандартами характеристик опору руйнуванню кріпильних виробів на прикладі болтів класу міцності 5.8 / Івченко О.В., Якушев О.С., Гуль Ю.П., Перчун Г.І., Чмельова В.С., Кондратенко П.В. // Теорія і практика металургії. – 2018. – № 1-2.

Статті закордонні

1. New resource-saving technology of manufacture of high-strength steel fasteners / Gul Y.P., Kondratenko P.V., Perchun G.I., Chmeleva V.S., Ivchenko A.V. // XIX International scientific conference «New technologies and achievments in metallurgy, material engineering, production engineering and physics», Ченстохова, Польша, 2018.

Патенти UA

1. Патент UA № 120613. Спосіб виготовлення стрижневих кріпильних різьбових виробів / Івченко О.В., Гуль Ю.П., Мачуська Н.Д. – Власник НМетАУ. – Заявлено 25.05.2017. Публікація 10.11.2017, бюл. № 21.

Патенти закордонні

1. Патент RU № 2622487. Способ определения пластических свойств стержневых резьбовых крепежных изделий / Семенов А.А., Ивченко А.В., Гуль Ю.П., Перчун Г.И., Чмелева В.С., Кондратенко П.В. – Патентообладатели ООО «РМ-Центр» и НМетАУ. – Заявлено 31.03.2016. Опубликовано 15.06.2017, бюл. № 17.

Заявки на патент та свідоцтво про авторське право

1. Загальна методика експериментального дослідження з використанням різних видів активної та циклічної деформації та оцінювання їх впливу на структурний стан і властивості модельних зразків / Гуль Ю.П., Івченко О.В., Чмельова В.С., Перчун Г.І. – Заявка від 16.04.2018.

2. Комплексна методика визначення параметрів структурного стану холоднодеформованих сталевих (ферито-перлітного класу) виробів / Гуль Ю.П., Івченко О.В., Чмельова В.С., Перчун Г.І. – Заявка від 16.04.2018.

3. Спосіб виготовлення стрижневих кріпильних різьбових виробів / Гуль Ю.П., Кондратенко П.В., Перчун Г.І., Чмельова В.С., Івченко О.В. – Заявка до Укрпатенту № 201805008 від 10.05.2018.