Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Документи для акредитації

Якісний склад групи забезпечення освітньо-професійної програми «Технологія машинобудування»

 спеціальності 131 «Прикладна механіка»

 

з/п

Прізвище, ім’я, по батькові викладача

Найменування посади

(для сумісників – місце основної роботи, найменування посади)

Найменування закладу,

який закінчив викладач,

рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту

Науковий ступінь,

шифр і найменування наукової спеціальності, тема дисертації, вчене звання, за якою кафедрою (спеціальністю) присвоєно

Найменування навчальної дисципліни (кількість лекційних годин)

Відомості про підвищення кваліфікації викладача (найменування закладу, вид документа, тема, дата видачі)

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням)

1

Ткаченко

Едуард Анатолійович

Професор

кафедри технології машинобудування

 

Львівський лісотехнічний інститут, 1972р. Машини і механізми деревообробної промисловості.

Інженер-механік

 (U № 590934)

Канд. техн. наук,  05.02.08 – технологія машинобудування.

131 – Прикладна механіка,

Тема: Дослідження процесу шліфування лакофарбних покриттів на деревині абразивними стрічками з упорядкованим розташуванням зерен.

(ТН № 014349, 04.05.1977).

Доцент кафедри технології машинобудування, металорізальних верстатів та інструментів,

 ( ДЦ №070055 від 14.03.1984).

Докт. техн. наук, 01.02.04 – механіка деформованого твердого тіла

Тема: Тривимірні задачі стійкості шаруватих конструкційних елементів з покриттям (ДД №007274, 28.04.2009).

Професор кафедри технології машинобудування,

12ПР №007736 від 29.03.12.

Лауреат Державної премії в галузі науки та техніки, 2013 р. №6925 23.08.2014 р.

1. Технологія машинобудування (спеціальні розділи) (40)

2. Складальні процеси у машинобудуванні (24)

3. Технологія інструментального виробництва (16)

 

 1. Комітет з Державних премій України в галузі науки та техніки, Указ Президента України № 675/2014

Диплом №6925  від 23.08.2014 р.

Отримання звання  Лауреат Державної премії в галузі науки та техніки,’ дата видачі 23.08.2014 р.

 1. Центр підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення НМетАУ. Напрям «Механічна інженерія»

Свідоцтво про підвищення кваліфікації, реєстраційний номер ПК 02070766/342-17

Тема: Розробка методичних вказівок та індивідуальних завдань до вивчення дисципліни “Складальні процеси у машинобудуванні” для студентів спеціальності 131 – прикладна механіка (магістерський рівень)

дата видачі 29.12.2017р.

п. 30.1

п. 30.2

п.30.3

п.30.6

п. 30.15

п.30.17

2

Гришин

Володимир

Сергійович

Завідувач

кафедри технології машинобудування

 

Дніпропетровський державний університет, 1973р., інженер-механік по літальним апаратам, що не пілотуються

Кандидат  технічних  наук, 1988 р.,

05.02.08-технологія машинобудування,

131 – Прикладна механіка, (ТН №115130)

Тема: Підвищення ефективності і впровадження гідроабразивної обробки внутрішніх поверхонь деталей машин.

Доцент по кафедрі технології машинобудування (ДЦ № 042302).

1.Проектування спеціальної технологічної оснастки (24)

2.Фізико-технологічні методи обробки у машинобудуванні (16)

 1. ПАТ «Дніпропетровський агрегатний завод»,

Довідка про підсумки стажування б/н 

Тема: «Набуття практичного досвіду щодо вивчення сучасних технологій виробництва гідроапаратури на машинобудівному заводі».

дата видачі  01.04.2013.

 1. Центр підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення НМетАУ. Напрям «Механічна інженерія»

Свідоцтво про підвищення кваліфікації, реєстраційний номер ПК 02070766/337-16

Тема: Розробка робочої програми і оновлення робочого конспекту з дисципліни «Фізико-технологічні методи обробки у машинобудуванні».

дата видачі 30.12.2016р.

п. 30.2

п.30.6

п.30.10

п.30.12

п.30.13

п. 30.14

п.30.17

3

Негруб Світлана

Леонідівна

Доцент

кафедри технології машинобудування

 

Національна металургійна академія України, 2000р. Технологія машинобудування, магістр інженерної механіки

Канд. техн. наук, 2008, (ДК № 046660)

05.02.08-технологія машинобудування,

131 – Прикладна механіка,

Тема: Підвищення ефективності фінішної обробки еластичними полімер - абразивними інструментами.

Доцент по кафедрі технології машинобудування,2011, (12ДЦ № 029183)

1)  Теорія різання (56);

2)  Обладнання та транспорт механообробних цехiв (48);

3) Спеціальні верстати та мехатронні системи у машинобудуванні (32).

 

1.ПАТ «Дніпропетровський агрегатний завод»,

Довідка про підсумки стажування б/н 

Тема: «Набуття практичного досвіду щодо вивчення питань з проектування та експлуатація технологічного оснащення для верстатів з ЧПК»,

дата видачі  01.04.2013,

2.Центр підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення НМетАУ. Напрям «Механічна інженерія»

Свідоцтво про підвищення кваліфікації, реєстраційний номер ПК 02070766/338-16

Тема: Розробка робочої програми, методичних вказівок та індивідуальних завдань до вивчення дисципліни “Спеціальні верстати та мехатронні системи у машинобудуванні” для студентів спеціальності 131 – прикладна механіка (магістерський рівень)

дата видачі 30.12.2016р.

п. 30.2

п.30.6

п. 30.10

п. 30.13

п.30.15

п.30.17

4

Марунич В’ячеслав

Олексійович

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доцент кафедри технології машинобудування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровський ордену трудового червоного прапора горний інститут ім. Артема, 1976 р., «Гірничі машини і комплекси, гірничий інженер-електромеханік

Канд. техн. наук, (27.12.1988) 05.07.04 - технологія виробництва літальних апаратів,

(134- Авіаційна та ракетно-космічна техніка)

05.03.01 - Процеси механічної і фізико-хімічної обробки, верстати і інструмент»,

(131 – Прикладна механіка, 132–Матеріалознавство,

133 – Галузеве машинобудування),

(ТН 118193, Москва, 22.03.1989)

Тема: Технологія механічної обробки ТІ і ТВП на крупногабаритних нежорстких виробах».

 Доцент по кафедрі технології машинобудування, 23.12.2008 р. (12ДЦ №021400, Київ, 23.12.2008)

1)Технологічні основи машинобудування (40);

2)Різальний інструмент (56);

3)Інформаційно-вимірювальні й керуючі системи  в машинобудуванні (16).

 

Центр підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення, НМетАУ,

Свідоцтво про підвищення кваліфікації, реєстраційний номер ПК020707666/290-17

Тема: «Механіка ковзного різання металів».

Дата видачі 29.12.2017 р.

 

п. 30.2

п.30.6

п. 30.10

п.30.11

п.30.15

п.30.17

5

Кузнєцов Євген Вікторович

Доцент кафедри технології машинобудування

 

Дніпропетровський металургійний інститут, 1989 р., Автоматизовані машини і агрегати, інженер-механік, диплом з відзнакою МВ-І № 033990 від 24.06.89, реєстраційний № 815.

Кандидат технічних  наук, диплом

КН № 012131 дата видачі 09.10.1996 р.

Вища атестаційна комісія України, протокол №4 від  09.10.1996 р.

05.02.08-технологія машинобудування, (131-прикладна механіка).

Дійсний член Міжнародної академії авторів наукових відкриттів та винаходів (МААНВВ),

Диплом № 860, дата видачі 17.09.02.

Рішення Президії МААНВВ №46 від 04.09.02.

Доцент по кафедрі фізики, атестат

ДЦ № 005522 дата видачі 17.10.2002 р. Атестаційна колегія Міністерства освіти і науки України,

протокол  № 4/4-Д

 від 17.10.2002 р.

 1. Фізика (64),

2. Спеціальні та електрофізичні методи обробки поверхні (24).

1.            Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка,

сертифікат б/н.

Тема: «Теоретико-методичні засади вивчення сучасної фізики та нанотехнологій у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах»,

Дата видачі  29.11.2017 р.

2.            Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка,

сертифікат б/н.

Тема: «Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей  майбутнього фахівця»,

Дата видачі  08.12.17 р.

3.            Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет»,

довідка № 1/23-200.

Тема «Вивчення сучасних підходів до викладання дисципліни «Фізика»,

Дата видачі  31.03.16.

30.6

30.10

30.14

30.15

30.17

6

Самокиш Дмитро Миколайович

Асистент кафедри технологія машинобудування

Національна металургійна академія України, 2010 р.

Обробка металів тиском,

магістр з обробки металів тиском НР № 39489841, дата видачі 01.07.2010 р.

Кандидат технічних наук, диплом

ДК № 042245 дата видачі 27.04.2017 р.

Атестаційна колегія Міністерства освіти і науки України,

05.03.05 – “Процеси та машини обробки тиском”, (132 -Матеріалознавство).

1.Технологія конструкційних матеріалів (32);

2.Системи візуалізації механічної обробки (40).

НМетАУ

диплом кандидата наук , реєстраційний номер ДК 042245 

Отримання наукового ступеня

дата видачі  27.04.2017

Компанія АСКОН, м. Кам’янське,

Сертифікат про підвищення кваліфікації реєстраційний номер Рег.№004 01-07-М2.

Тема: «Тривимірне параметричне моделювання деталей і складальних одиниць в КОМПАС-3Д»

Дата видачі   07.07.2017 р.

Компанія АСКОН, м. Кам’янське,

Сертифікат про підтвердження кваліфікації реєстраційний номер КР –М2 №004/17.

Тема: «Набуття практичного досвіту та розширення компетенцій по системі КОМПАС-3D V17»

Дата видачі   07.07.2017 р.

п.30.1

п.30.2

п.30.3

п.30.12

 

Особи, які працюють за сумісництвом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ткаченко  Едуард Анатолійович

Посада  Професор

Дисципліна, яку викладає для магістерського рівня  - 1. Технологія машинобудування (спеціальні розділи) (40); 2. Складальні процеси у машинобудуванні (24)

3. Технологія інструментального виробництва (16)

Номер

 підпункту

Показник

30.1

 

1. Tkachenko, E.A., Chekhov, V.N. Stability of layered coatings with outer layer made of ceramics. International Applied Mechanics. 2012.

2. Tkachenko, E.A., Postnikov, D.V., Logachev, I.A., (...), Blesman, A.I., Polonyankin. Simulation of Internal Stresses at the Metals and Alloys Radiation with Charged Particle Beams  Procedia Engineering, 2016.

3. Postnikov, D.V., Blesman, A.I., Logachev, I.A., (...), Tkachenko, E.A., Polonyankin, D.A. Diffusion Mechanisms in Binary 'Steel-coating' Systems under Long-term High Temperature Exposures.  Procedia Engineering. 2016.

4.   Blesman, A.I., Postnikov, D.V., Seropyan, G.M., (...), Teplouhov, A.A., Polonyankin, D.A. Research of metallic materials irradiation with high energy pulsed laser impact.   IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2016.

5. Tkachenko, E.A., Postnikov, D.V., Blesman, A.I., Polonyankin, D.A. The model of calculation the adhesion force and energy for coatings deposited by magnetron sputtering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering.  2016.

6.   Blesman, A.I., Postnikov, D.V., Tkachenko, E.A., Polonyankin, D.A. Research of the temperature fields influence on the stress state of internal cylindrical surfaces modified by magnetron sputtering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2017.

7.   Blesman, A.I., Postnikov, D.V., Polonyankin, D.A., (...), Tyukin, A.V., Tkachenko, E.A. Molybdenum protective coatings adhesion to steel substrate . Journal of Physics: Conference Series . 2017.

30.2

 

1. Ткаченко Е.А., Дідик Р.П. Безактивационный эффект трения качения индифферентных микро – и наночастиц в подвижном сопряжении элементов машин / Едуард Ткаченко, Ростислав Дідик // НМетАУ, Дніпро, 2017.- с.181-185. Режим доступу:  https://nmetau.edu.ua/file/programma_konferentsii.pdf.       

30.3

 

1. Е.А. Ткаченко Надежность воздушных фурм доменных печей : учеб. пособие для студентов вузов / Э.А. Ткаченко, В.А. Ермократьев, В.С. Гришин ; Нац. металлург. акад. Украины. - Д.: ИМА-пресс, 2011. - 214 с. (гриф МОНУ);

2.Упрочнение и реновации инженерией поверхности: / Коржик В.Н., Лихошва В.П., Ткаченко Э.А. ; [Нац. акад. наук Украины, Физ.-технол. ин-т металлов и сплавов, Ин-т электросварки им. Е. О. Патона, Металлург. акад.]. - Киев : Наш формат, 2014. - 565 с.(монографія).

30.6

Проведення навчальних занять іноземною мовою (російська) для здобувачів вищої освіти – іноземців, які не володіють українською мовою (більше 50 год.)

30.15

1. Ткаченко Е.А., Ермократьев В.А. Механика формирования плосковершинной микрогеометрии поверхностей подвижніх сопряжений/ Ткаченко Е.А., Ермократьев В.А.// Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції «Механіка машин- основна складова прикладної механіки». – Дніпро: НМетАУ, 2017. – С.90- 93.

2.  Ткаченко Е.А., Дидык Р.П. Безактивационный эффект трения качения индифферентных микро- и наночастиц в подвижном сопряжении элементов машин/ Ткаченко Е.А., Дидык Р.П.// Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції «Механіка машин- основна складова прикладної механіки». – Дніпро: НМетАУ, 2017. – С.181- 184.

30.17

З досвідом практичної роботи за відповідним фахом не менше п’яти років

Працює з 10.11.1977 р. старшим викладачем інженерної графіки, а з 28.08.1979 р. старшим викладачем кафедри технології машинобудування Хмельницького університету, з 18.06.1980 р. – доцентом, з 01.02.1982 на посаді доцента , а з 16.01.1985  завідувача кафедри технології машинобудування Кам'янець-Подільського загальнотехнічного факультету. З 01.07.1987 працює доцентом  кафедри хімічного машинобудування Дніпровського хіміко-технологічного університету. З 01.02.1989 р. - директор міжгалузевого інженерного центру «Триботехніка». З 01.09.2009 р  - професор кафедри машин та агрегатів металургійного виробництва НМетАУ, з 01.02.2011 по теперішній час - професор кафедри технології машинобудування НМетАУ).

Гришин Володимир Сергійович

Посада  Завідувач кафедрою «Технологія машинобудування»

Дисципліна, яку викладає для магістерського рівня  - 1. Проектування спеціальної технологічної оснастки (24); 2.Фізико-технологічні методи обробки у машинобудуванні (16)

30.2

 

1. Надежность воздушных фурм доменных печей : учеб. пособие для студентов вузов / Э.А. Ткаченко, В.А. Ермократьев, В.С. Гришин ; Нац. металлург. акад. Украины. - Д.: ИМА-пресс, 2011. - 214 с.

2. Grishin V., Abramov S.  The forming processing of copper profiles by metod of hot extrusion as technical system, Системні  технології .- Вип. 2 (97). НМетАУ, Дніпро. – 2015. 25-35 с.

3. Grishin V., Abramov S.  Influence of the forming processing on structure of copper collector profiles/ Grishin V., Abramov S.// Newtechnologies and achievements sin metal yrgy? Material engineering and production engineering, Series. Monografie Nr 56, 2015.

4. Гришин В.С. Особенности изготовления коллекторных пластин для двигателей постоянного тока, применяемых в авиастроении / Машинобудування України очима молодих: прогресивні ідеї - наука - виробництво : тези доповідей XIV Всеукраїнської молодіжної науково-технічної конференції, м. Суми, 27-31 жовтня 2014 р. / Відп. за вип. В.О. Залога. - Суми: СумДУ, 2014. - С. 3-4.

5. Гришин В.С. Влияние формующей обработки на структуру медных ламелей /С.О.Абрамов, В.С. Гришин// Розвиток національної економіки: теорія і практика. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Івано-Франківськ: 2015. - С.24-26

30.6

Проведення навчальних занять іноземною мовою (російська) для здобувачів вищої освіти – іноземців, які не володіють українською мовою (більше 50 год.)

30.10

 

Завідувач кафедри технології машинобудування НМетАУ.

Член методичної ради з забезпечення якості освітньої діяльності і підготовки фахівців НМетАУ

Член Вченої ради механіко-машинобудівного факультету.

30.12

 

Патент України № 113238, 〖МПК〗С21С 5/048 Фурмена головка з турболізаторами охолоджувача / Величко О.Г., Лю Тянь І, Прохоренко Д.А., Ціколія А.З., Абрамов С.О., Морозенко О.П., Гришин В.С. - № u201605824: заявл. 30.03.2016: опубл. 25.01.2017, Бюл. № 2. – с.2.

 

30.13

 

1)Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Спеціальні види обробки у машинобудуванні» для студентів спеціальності 131 - Прикладна механіка спеціалізація 8.131 - Технологія машинобудування / Укл. Гришин В.С., Абрамов С.О. – Дніпро, НМетАУ, 2017 р.;

2) Робоча програма, методичні вказівки і індивідуальні завдання для вивчення дисципліни «Фізико-технологічні методи обробки в машинобудуванні» для студентів спеціальності 131 – Прикладна

 механіка спеціалізація  - Технологія машинобудування. / Укл. Гришин В.С., Абрамов С.О. – Дніпро, НМетАУ, 2017 р.;

3) Наскрізна програма практики студентів спеціальності 131- прикладна механіка/Укл. Гришин В.С., Негруб С.Л. – Дніпро: НМетАУ, 2018. – 60 с.;

4) Робоча програма переддипломної практики студентів спеціальності 131- прикладна механіка (магістерський рівень)/Укл. Негруб С.Л., Гришин В.С. – Дніпро: НМетАУ, 2018. – 21 с.;

30.14

 

Керівництво студентом, який зайняв призове місце

1.Прохоренко Д.А.  -  Грамота I ступеня  -   участь у II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади «Програмування обробки на верстатах з ЧПУ" (Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського";

2.  Прохоренко Д.А.  -  Грамота за I місце у заочному (on-line) турі; грамоту переможця від ПАТ "Київське центральне конструкторське бюро арматуробудування".

30.17

Досвід практичної роботи за спеціальністю понад 10 років.

з 20.08.2003 – професор кафедри технологія машинобудування  Державного інституту післядипломної освіти керівників і спеціалістів металургійного комплексу України (ДІПОмет).

Негруб Світлана Леонідівна

Посада  Доцент

Дисципліни, які викладає для магістерського рівня  Спеціальні верстати та мехатронні системи у машинобудуванні (32).

30.2

 

1. Негруб С.Л. Шлифование фасонных поверхностей крупногабаритных деталей гибким абразивным инструментом с программируемым расположением зерен. / Ткаченко Е.А., Негруб С.Л. /Теорія та практика металургії, Вип. 1,2. Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013. -  с.36-41.

2.Негруб С.Л. Комбинированный метод нанесения покрытий посредством электролитно-плазменной технологии / Є.Г. Володько, С.Л. Негруб// Вісник НТУ"ХПІ", серія "Механіко-технологічні системи і комплекси", № 7 (1179), Харків: НТУ «ХПІ», 2016. -  с. 13-19.;

3. Негруб С.Л. Огляд досягнень в області електролітно-плазмового полірування виробів з титанових сплавів / Негруб С.Л., Є.Г. Володько/ Вісник НТУ"ХПІ", серія "Механіко-технологічні системи і комплекси",  Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – № 16 (1238). – С. 74-82.

4. Негруб С.Л. Инновации технологии нанопокрытий поверхностей сопряжения в ресурсоопределяющих узлах листопрокатных станов. / Негруб С.Л.,Ткаченко Э.А., Гришин В.С., Володько Е.Г. /Технологии упрочнения, нанесения покрытий и ремонта: теория и практика. В 2 ч. Часть 2: Материалы 16-й международной научно-практической конференции: СПб.: Изд-во Политехн. Ун-та, 2014. 173-180 с.(15-18 апреля 2014 г. Санкт-Петербург).

30.6

Проведення навчальних занять іноземною мовою (російська) для здобувачів вищої освіти – іноземців, які не володіють українською мовою (більше 50 год.)

30.10

 

Член методичної ради з забезпечення якості освітньої діяльності і підготовки фахівців НМетАУ

Член Вченої ради механіко-машинобудівного факультету.

Заступник завідувача кафедри технології машинобудування з навчальної  роботи НМетАУ.

30.13

 

1) Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Спеціальні верстати і системи в загальному машинобудуванні" для студентів спеціальності 8.05050201 - технологія машинобудування / Укл. Негруб С.Л., Днепропетровск: НМетАУ, 2014. - 23  с.;

2) Робоча програма, методичні вказівки і індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Абразивна обробка" для студентів спеціальності 8.05050201 - технологія машинобудування / Укл. Негруб С.Л., Днепропетровск: НМетАУ, 2014. - 19  с.;

3) Робоча програма, методичні вказівки і індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Основи проектування систем технічного контролю технологічних процесів" для студентів спеціальності 7.05050201 - технологія машинобудування / Укл. Негруб С.Л., Днепропетровск: НМетАУ, 2014. - 23  с.

4)Робоча програма переддипломної практики студентів напряму 6.050502 – інженерна механіка (спеціальності 131 – прикладна механіка) / Укл. Негруб С.Л., Бончук С.В. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2016. – 23 с.;

5)Робоча програма переддипломної практики студентів спеціальності 7.05050201 – технологія машинобудування (131 – прикладна механіка) / Укл. Негруб С.Л., Бончук С.В. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2016. – 28 с.;

6)Наскрізна програма практики студентів спеціальності 131- прикладна механіка/Укл. Гришин В.С., Негруб С.Л. – Дніпро: НМетАУ, 2018. – 60 с.;

7) Робоча програма переддипломної практики студентів спеціальності 131- прикладна механіка (магістерський рівень)/Укл. Негруб С.Л., Гришин В.С. – Дніпро: НМетАУ, 2018. – 21 с.

30.15

1. Негруб С.Л. Инновации технологии нанопокрытий поверхностей сопряжения в ресурсоопределяющих узлах листопрокатных станов. / Негруб С.Л.,Ткаченко Э.А., Гришин В.С., Володько Е.Г. /Технологии упрочнения, нанесения покрытий и ремонта: теория и практика. В 2 ч. Часть 2: Материалы 16-й международной научно-практической конференции: СПб.: Изд-во Политехн. Ун-та, 2014. 173-180 с.(15-18 апреля 2014 г. Санкт-Петербург).

2. Негруб С.Л. О методе снижения шероховатости при электролитно-плазменном полировании стальных изделий/ Негруб С.Л., Володько Е.Г.// Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції «Механіка машин- основна складова прикладної механіки». – Дніпро: НМетАУ, 2017. – С.189- 190.

30.17

З досвідом практичної роботи за відповідним фахом не менше п’яти років

Досвід практичної роботи за спеціальністю понад 10 років. – 3 01.09.2000 по 30.06.2009 – молодший науковий співробітник Науково-дослідного інституту спеціальних технологій НМетАУ, з 2007 р. по теперішній час – доцент технології машинобудування НМетАУ.

Марунич В’ячеслав Олексійович

Посада  Доцент

Дисципліни, які викладає для магістерського рівня  3)Інформаційно-вимірювальні й керуючі системи  в машинобудуванні (16).

30.2

 

1. Марунич В.О. Новая технология обработки полимерніх материалов резанием/  Ганна Яріз // Вісн.НТУУ «КПІ», Серія «Машинобудування»  - К., 2012. -№ 85.- с.186-191.

2. Марунич В.О.Процессы и явления, снижающие работу скользящего резания материалов /В’ячеслав Марунич // Вісн.НТУУ «КПІ», Серія «Машинобудування»  - К., 2012. -№ 86.- с.188-196.

3. Марунич В.О. Процессы и явления, снижающие работу скользящего резания материалов/ В’ячеслав Марунич //Прогрессивная техника и технология – 2012, Севастополь, 2012. – с.96-97.

4. Марунич В.О. Новая технология обработки полимерныхматериалов резанием /Ганна Яріз, В’ячеслав Марунич// Прогрессивная техника и технология – 2012, Севастополь, 2012. – с.95-96.

5. Марунич В.О. Особенности процесса скользящего резания материалов /В’ячеслав Марунич// Резание и инструмент в технических системах, вып.82 Харьков, «НТУ ХПІ», 2012. – с.143-156.

6. Марунич В.О. Кинематика стружкообразования при скользящем резании /В’ячеслав Марунич// Прогресивні технології i системи машинобудування, вип. 42 Донецьк, ДонНТУ,  2012. - С. 155-159.

7. Марунич В.О. Процессы и явления при скользящем резании полимерных материалов / В’ячеслав Марунич, Ганна Яріз// Современные проблемы техносферы и подготовкиинженерных кадров, Донецк, 2012. –с.173-176.

8. Марунич В.О. Фізичні аспекти ковзаючого різання матеріалів /В. Марунич, К. Гайдук// Инновационные технологии в машиностроении, Брянск, 2015. – с.52-55.

9. Марунич В.О. Наукоемкая технология обработки полимерных материалов резанием /В’ячеслав Марунич, Ганна Яріз// Наукоемкие технологии в машиностроении, Вып. 10, М.: 2015. –с. 17-22.

10. Марунич В.О. Механика скользящего резания металлов / В’ячеслав Марунич, Юлія Есаулова// Механіка машин – основа складова прикладної механіки,  НМетАУ, Дніпро. 2017- с.243-244.

30.6

Проведення навчальних занять іноземною мовою (російська) для здобувачів вищої освіти – іноземців, які не володіють українською мовою (більше 50 год.)

30.10

Заступник завідувача кафедри технології машинобудування з наукової роботи.

30.11

Офіційний опонент (1 здобувач).

30.15

1. Марунич В.А. Механика скользящего резания / Марунич В.А, Есаулова Ю.Р.// Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції «Механіка машин- основна складова прикладної механіки». – Дніпро: НМетАУ, 2017. – С.243- 244.

30.17

З досвідом практичної роботи за відповідним фахом не менше десяти років:

Стаж роботи – 45 років. Науково –педагогічний стаж – 24 роки.

Працював  з 1976 р.по 1979 р. майстром механічного цеху Заводу «Днепропрес», м. Дніпропетровськ,  з 1979р. – 1983 р.- начальником інструментально-механічного цеху Заводу роз’ємів, м. Кварчеллі, Абхазія,  а з 03.01.1983 р. по 1994 р. займав посади наукового співробітника,старшого наукового співробітника, провідного наукового співробітника та начальника лабораторії Науково-дослідного інституту «Технологія машинобудування», м.Дніпропетровськ.

Починаючи з 2004 р. та по теперішній час займає посаду доцента кафедри технології машинобудування Національної металургійної академії України.

Кузнєцов Євген Вікторович

Посада  Доцент

Дисципліни, які викладає для магістерського рівня   Спеціальні та електрофізичні методи обробки поверхні (24).

30.6

Проведення навчальних занять з дисципліни “Фізика” іноземною (англійською) мовою зі студентами груп ХТ – 15, 16, 17 – і в загальному обсязі 160 год. (50 + 50 + 60 год.)

30.10

Заступник завідувача кафедри фізики з навчальної роботи НМетАУ у період 2016 – 2018 рр.

30.14

 1. Керівництво студенткою групи КН 01 – 15 Гузь І. О., яка зайняла І місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з фізики (2016 р.).
 2. Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком з метою підготовки студентів 1 – 2 курсів к участі в олімпіаді по фізиці, у Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих вчених “Молода академія”, інших конференціях та заходах.

30.15

 1.             Кузнецов Е. В. Биотехнология и её использование в природном земледелии / Кузнецов В. Е., Кузнецов Е. В., Сметанин В. Т., Тимчий Е. И. // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. – 2015. – № 4. – С. 151 – 152.
 2. Кузнецов Е. В. Пример применения фрактального подхода при изложении лекционного курса физики студентам технических специальностей профильных высших учебных заведений / Кузнецов Е. В. // Учёные записки Орловского государственного университета. – 2017. – № 3 (76). – С. 224 – 229.
 3. Кузнєцов Є. В. Радіаційні дефекти в технології напівпровідникових матеріалів і приладів / Кузнєцов Є. В., Гузь І. О. // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання фізики”, 12 – 13 квітня 2017 р., м. Суми. – Суми: Видавництво Сумського Державного педагогічного університету. – С. 20 – 21.
 4. Kuznetsow E. V. Dynamics of shearing-relaxation oscillations at the plastic flow of crystalline solids / Didyk R. P., Kuznetsow E. V., Cherkashcenko O. N. // Збірник праць 11-ї Міжнародної науково-технічної конференції “Пластична деформація металів 2017” 22 – 26 травня 2017 року, м Дніпропетровськ. – Дніпропетровськ: Вид-во НМетАУ. – С. 39 – 46.
 5. Кузнєцов Є. В. Компетентнісний підхід та існуюча практика викладання фізики студентам технічних спеціальностей профільних вищих навчальних закладів / Кузнецов Є. В. // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції “Теоретико-методичні засади вивчення питань сучасної фізики та нанотехнологій у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах” 29 листопада 2017 р. – Суми: Видавництво Сумського Державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренко, 2017. – С. 28 – 30.

30.17

Досвід практичної роботи за спеціальністю – понад 24 роки.

З 01.09.94 – асистент кафедри фізики НМетАУ,

з 2002 р. – доцент кафедри фізики НМетАУ,

з 2017 р. – доцент кафедри вищої математики та фізики НМетАУ,

з 2018 р. – доцент кафедри вищої математики та фізики і кафедри технології машинобудування НМетАУ.

Самокиш Дмитро Миколайович

Посада  Асистент

Дисципліни, які викладає для магістерського рівня   1.Методологія та методика наукової та технічної  творчості (24) (не обрана).

                                                                                          2.Розробка технологічних процесів з використанням сучасних систем автоматизованого проектування (24) (не обрана).

30.1

1.Ya. D. Vasilev,

 D.N. Samokish Development of power saving modes of tension on cold rolling continuous mills / Metallurgical and Mining Industry, 2013/ №2, P 23-30. (Scopus).

30.2

1.Василев Я.Д. Разработка технологии производства тонкой жести одинарной прокатки в условиях мини комплекса с двухклетьевым реверсив-ным станом / [Василев Я.Д., Замогильный Р.А., Самокиш Д.Н., Иванько В.И.] // New technologies and achievements in metallurgy, material engineering and production engineering. – Częstochowa: Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. - № 57. – 2017. – P. 156-161. – ISSN 2391-632X.

30.3

1.Василев Я.Д. Моделирование влияния натяжения на мощность про-цесса холодной полосовой прокатки / Я.Д. Василев, Д.Н. Самокиш // Известия вузов. Черная металлургия. – 2012. – № 12. – С. 19-23.

2.Василев Я.Д. Единая методика расчета энергосиловых и температурно-скоростных параметров процесса холодной полосовой прокатки/ Я.Д. Василев, Д.Н. Самокиш, А.В. Дементиенко, М.И. Завгородний // Бюллетень «Черная Металлургия» – 2014 №1 – С. 50-58

3.Василев Я.Д., Самокиш Д.Н., Дементиенко А.В., Завгородний М.И. Экспериментальная проверка точности и работоспособности единой методики расчета энергосиловых и температурно-скоростных параметров процесса холодной полосовой прокатки/ Бюллетень «Черная металлургия», 2014, №2, С 65-73.

4.Василев, Я. Д. Исследование положения максимума контактных нормальных напряжений относительно нейтрального сечения при холодной прокатке/ Я. Д. Василев, М. И. Завгородний, Д. Н. Самокиш// Известия вузов. Черная металлургия. - 2014.-№4. - С. 21-24.

5.Василев Я.Д. Самокиш Д.Н. Исследование влияния соотношения удельных натяжений на мощность холодной полосовой прокатки/ Сталь, 2014 / №11, С. 40-44.

6.Василев Я. Д. Разработка методики расчета энергосберегающих режимов натяжений на станах холодной полосовой прокатки / Я. Д. Василев, Д. Н. Самокиш// Бюллетень «Черная металлургия». – 2015. – №10. – С. 56-64.

7.Василев Я.Д. К определению рациональной толщины горячекатаного подката для производства тонкой жести методом одинарной прокатки / Я.Д. Василев, Р.А. Замогильный, Д.Н. Самокиш // Черная металлургия: Бюл. инта «Черметинформация» – 2016. № 12. С. 56-61.

8.Василев Я.Д. Современный комплекс с двухклетевым реверсивным станом для производства тонкой жести одинарной прокатки / Я.Д. Василев, Р.А. Замогильный, Д.Н. Самокиш // Производство проката . – 2017. № 6 – С. 28-32.

9.Василев Я.Д. Методика оценки антифрикционной эффективности тех-нологических смазок при холодной прокатке по их физико-химическим свойствам / Я.Д. Василев, Р.А. Замогильный, Д.Н. Самокиш // Черная металлургия: Бюл. ин-та «Черметинформация» – 2017. № 4. С. 54-60.

10.Василев Я.Д. Определение антифрикционной эффективности технологических смазок при холодной прокатке по их физико-химическим свойствам / Я.Д. Василев, Р.А. Замогильный, Д.Н. Самокиш // Черная металлургия: Бюл. ин-та «Черметинформация» – 2017. № 5. – С. 68-74.

11.Тенденции развития производства и потребления жести в мире / Я.Д. Василев, Р.А. Замогильный, Д.Н. Самокиш // Черная металлургия: Бюл. ин-та «Черметинформация» – 2017. № 9. – С. 67-77.

12.Влияние толщины и относительного обжатия полосы на мощность процесса холодной прокатки с натяжением / Я.Д. Василев, Д.Н. Самокиш, Р.А. Замогильный, А.Г. Кожухарь, С.В. Кочаткова // Обработка материалов давлением. Сборник научных трудов. – Краматорск: ДГМА, 2012. – №3 (32). – С. 142-146.

13.Василев Я. Д. Определение среднего контактного нормального напряжения при холодной прокатке тонких и особо тонких полос // Я.Д. Василев, А.В. Дементиенко, Д.В. Коноводов, М.И. Завгородний, Д.Н. Самокиш / Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2013. – №4. – С. 46-50.

14.Василев Я.Д., Дементиенко А.В., Самокиш Д.Н., Замогильный Р.А. Разработка режимов прокатки особо тонкой жести на прокатно-дрессировочном стане 1400 //Обработка материалов давлением: сборник научных трудов. – Краматорск: ДГМА, 2014. – № 1 (38). – С. 137-142.

15.Василев Я.Д. Разработка энергосберегающих режимов деформации на новом двухклетевом реверсивном стане холодной прокатки 1700 для комбината «Запорожсталь» / Я.Д. Василев, Д.Н. Самокиш, Р.А. Замогильный // Металл и литье Украины – 2013. – № 7 (242) – С. 8-13.

16.Василев Я.Д. Определение нейтрального угла при холодной прокатке с использованием уточнённой модели напряжений трения // Я.Д. Василев, М. И. Завгородний, Д. Н. Самокиш, Р. А. Замогильный / Обработка металлов давлением 2013. – № 3 (36), С. 81-86.

17.Василев Я. Д., Самокиш Д. Н. Влияние режимов натяжений и обжатий на расход энергии при холодной прокатке // Я.Д. Василев, Д. Н. Самокиш / Обработка металлов давлением 2013. – № 3 (36), С. 154-159.

18.Василев Я.Д., Самокиш Д.Н. Разработка энергосберегающих режимов натяжений на непрерывных станах холодной прокатки / Металлургическая и горнорудная промышленность. 2013 – №2. – С. 34-38.

19.Повышение точности расчета коэффициента трения при холодной полосовой прокатке / Василев Я.Д., Самокиш Д.Н., Замогильный Р.А., Олей-ник А. В. // Обработка материалов давлением. – 2017. – № 1 (44). С. 187-192

20. Экспериментальное исследование влияния натяжения на силу прокатки и кривые пластичности при холодной прокатке / Василев Я.Д., Самокиш Д.Н., Замогильный Р.А., Железнов Д.В. // Обработка материалов давлением. – 2017. – № 1 (44). С. 192-199.

21.Василев Я.Д., Самокиш Д.Н., Замогильный Р.А. Разработка режимов деформации при производстве тонкой и особо тонкой жести одинарной прокатки на двухклетевом реверсивном стане / Я.Д. Василев, Д.Н. Самокиш, Р.А. Замогильный // Тематический сборник. «Пластическая деформация металлов. ТОМ ІІ», Днепропетровск: ПП «Акцент», - 2014. – С. 22-26.

22.Василев Я. Д., Самокиш Д. Н. Теоретическое обоснование энергосбере-гающих режимов натяжений на полосовых станах холодной прокатки // Я.Д. Василев, Д. Н. Самокиш / Тематический сборник. «Пластическая де-формация металлов. ТОМ І», Днепропетровск: ПП «Акцент», - 2014. – С. 13-17.

23.Василев Я.Д., Замогильный Р.А., Самокиш Д.Н., Иванько В.И. Техно-логия производства тонкой жести одинарной прокатки на двухклетевом реверсивном стане / Сборник. XXVI Międzynarodova konferencja naukowa: «Produkcja i zarządzanie w przemyśle».Seria: Materialy Konfererencyjne nr 2, Zakopane 2016, С. 146-151.;

24.Василев Я.Д., Самокиш Д.Н., Журавлева С.В. Исследование контакт-ной линии полосы с валками при холодной прокатке полос с натяжением // Металлургия. Материалі VI Международной научной-практической конференции, г. Запорожье – 23-25 мая, 2017, С–295-297.

30.12

1.Патент 105286 Україна, МПК (2014) В21В 1/28. Спосіб безперервної холодної прокатки штаб з натягом / Я.Д. Василев, Д.М. Самокиш. – № а 2012 11228; заяв. 27.09.12; опубл. 25.04.2014, Бюл. №8. – 4 с.

2. Патент 88009 Україна, МПК (2014) В21В 1/28. Спосіб холодної прокатки штаб на одноклітьових реверсивних станах / Я.Д. Василев, Д.М. Самокиш. – № u 2013 11773; заяв. 07.10.2013; опубл. 25.02.2014, Бюл. №4. – 4 с.

 

 

 

 

 

 

Якісний склад випускової кафедри технології машинобудування за освітньо-професійною програмою «Технологія машинобудування» спеціальності 131 «Прикладна механіка»

 

Прізвище, ім’я, по батькові викладача

Найменування посади

(для сумісників – місце основної роботи, найменування посади)

Найменування закладу, який закінчив викладач

(рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту)

Науковий ступінь,

шифр і найменування наукової спеціальності, тема дисертації, вчене звання, за якою кафедрою (спеціальністю) присвоєно

Найменування всіх навчальних дисциплін, які закріпленні за викладачем, та кількість лекційних годин з кожної навчальної дисципліни

Інформація про наукову діяльність (основні публікації за напрямом, науково-дослідна робота, участь у конференціях і семінарах, робота з аспірантами та докторантами, керівництво науковою роботою студентів)

Відомості про підвищення кваліфікації викладача (найменування закладу, вид документа, тема, дата видачі)

1

2

3

4

5

6

7

1. Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням)

Гришин Володимир Сергійович

Завідувач

кафедри технології машинобудування

 

Дніпропетровський ордену Трудового Червоного Прапору державний університет імені  , 1973, Спеціальність: «Виробництво літальних апаратів»

Кваліфікація: інженер-механік

(Ю №073012 від 22.06.1973)

 

Кандидат технічних наук 05.02.08-технологія машинобудування,

Тема: Підвищення ефективності і впровадження гідроабразивної обробки внутрішніх поверхонь деталей машин. (ТН №115130 від 14.12.88 р.)

 

Доцент по кафедрі технології машинобудування (ДЦ № 042302 від 28.10.91 р.).

1)  Проектування спеціальної технологічної оснастки (24);

2) Фізико-технологічні методи обробки у машинобудуванні (16)

 

Всього 167 наукових публікацій, 30 авторських свідоцтв,

12 патентів України.

Основні публікації:

 1. Надежность воздушных фурм доменных печей : учеб. пособие для студентов вузов / Э.А. Ткаченко, В.А. Ермократьев, В.С. Гришин ; Нац. металлург. акад. Украины. - Д.: ИМА-пресс, 2011. - 214 с.

2. Гришин В.С. Особенности изготовления коллекторных пластин для двигателей постоянного тока, применяемых в авиастроении / Машинобудування України очима молодих: прогресивні ідеї - наука - виробництво : тези доповідей XIV Всеукраїнської молодіжної науково-технічної конференції, м. Суми, 27-31 жовтня 2014 р. / Відп. за вип. В.О. Залога. - Суми: СумДУ, 2014. - С. 3-4.

3. Grishin V., Abramov S.  The forming processing of copper profiles by metod of hot extrusion as technical system, Системні  технології. - Вип. 2 (97). НМетАУ, Дніпро. – 2015. 25-35 с.

Колективна монорафія:

 4. Grishin V., Abramov S.  Influence of the forming processing on structure of copper collector profiles/ Grishin V., Abramov S.// Newtechnologies and achievements sin metal yrgy? Material engineering and production engineering, Series. Monografie Nr 56, 2015.

5. Гришин В.С. Влияние формующей обработки на структуру медных ламелей /С.О.Абрамов, В.С. Гришин// Розвиток національної економіки: теорія і практика. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Івано-Франківськ: 2015. - С.24-26.

6. Патент України № 113238, 〖МПК〗С21С 5/048 Фурмена головка з турболізаторами охолоджувача / Величко О.Г., Лю Тянь І, Прохоренко Д.А., Ціколія А.З., Абрамов С.О., Морозенко О.П., Гришин В.С. - № u201605824: заявл. 30.03.2016: опубл. 25.01.2017, Бюл. № 2. –   с.2.

 1. ПАТ «Дніпропетровський агрегатний завод»,

Довідка про підсумки стажування б/н 

Тема: «Набуття практичного досвіду щодо вивчення сучасних технологій виробництва гідроапаратури на машинобудівному заводі».

дата видачі  01.04.2013.

 1. Центр підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення НМетАУ. Напрям «Механічна інженерія»

Свідоцтво про підвищення кваліфікації, реєстраційний номер ПК 02070766/337-16

Тема: Розробка робочої програми і оновлення робочого конспекту з дисципліни «Фізико-технологічні методи обробки у машинобудуванні».

дата видачі 30.12.2016р.

Ткаченко

 Едуард

Анатолійович

Професор кафедри технологія машинобудуван-ня

Львівський лісотехнічний інститут, 1972

Спеціальність:

Машини і механізми деревообробної промисловості

Кваліфікація:

Інженер-механік

 (U № 590934)

Канд. техн. наук,  05.02.08 – технологія машинобудування. Тема: Дослідження процесу шліфування лакофарбних покриттів на деревині абразивними стрічками з упорядкованим розташуванням зерен.

(ТН № 014349, 21.10.1976).

 

Доцент кафедри технології машинобудування, металорізальних верстатів та інструментів,

 ( ДЦ №070055 від 14.03.1984).

Докт. техн. наук, 01.02.04 – механіка деформованого твердого тіла

Тема: Тривимірні задачі стійкості шаруватих конструкційних елементів з покриттям (ДД №007274, 28.04.2009).

Професор кафедри технології машинобудування,

12ПР №007736 від 29.03.12.

Лауреат Державної премії в галузі науки та техніки, 2013 р.

№6925 23.08.14 р.

магістратура

1. Технологія машинобудування (спеціальні розділи) (40)

2. Складальні процеси у машинобудуванні (24)

3. Технологія інструментального виробництва (16)

 

Всього 251 наукова публікація.

22 авторських свідоцтва,

25 патентів України,

17 закордонних патентів.

Основні з них:

Навчальний посібник з грифом МОН: Надежность воздушных фурм доменных печей : учеб. пособие для студентов вузов / Э.А. Ткаченко, В.А. Ермократьев, В.С. Гришин; Нац. металлург. акад. Украины. - Д.: ИМА-пресс, 2011. - 214 с.;

 

2.Tkachenko, E.A., Chekhov, V.N. Stability of layered coatings with outer layer made of ceramics. International Applied Mechanics. 2012.

3.            Tkachenko, E.A., Postnikov, D.V., Logachev, I.A., (...), Blesman, A.I., Polonyankin. Simulation of Internal Stresses at the Metals and Alloys Radiation with Charged Particle Beams  Procedia Engineering, 2016.

 

4.            Postnikov, D.V., Blesman, A.I., Logachev, I.A., (...), Tkachenko, E.A., Polonyankin, D.A. Diffusion Mechanisms in Binary 'Steel-coating' Systems under Long-term High Temperature Exposures.  Procedia Engineering. 2016.

5.              Blesman, A.I., Postnikov, D.V., Seropyan, G.M., (...), Teplouhov, A.A., Polonyankin, D.A. Research of metallic materials irradiation with high energy pulsed laser impact.   IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2016.

6.            Tkachenko, E.A., Postnikov, D.V., Blesman, A.I., Polonyankin, D.A. The model of calculation the adhesion force and energy for coatings deposited by magnetron sputtering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering.  2016.

7.              Blesman, A.I., Postnikov, D.V., Tkachenko, E.A., Polonyankin, D.A. Research of the temperature fields influence on the stress state of internal cylindrical surfaces modified by magnetron sputtering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2017.

8.              Blesman, A.I., Postnikov, D.V., Polonyankin, D.A., (...), Tyukin, A.V., Tkachenko, E.A. Molybdenum protective coatings adhesion to steel substrate . Journal of Physics: Conference Series . 2017.

9.Ткаченко Е.А., Дідик Р.П. Безактивационный эффект трения качения индифферентных микро – и наночастиц в подвижном сопряжении элементов машин / Едуард Ткаченко, Ростислав Дідик // НМетАУ, Дніпро, 2017.- с.181-185

1.Комітет з Державних премій України в галузі науки та техніки, Указ Президента України № 675/2014

Диплом №6925  від 23.08.2014 р.

Отримання звання  Лауреат Державної премії в галузі науки та техніки,’ дата видачі 23.08.2014 р.

 

2.Центр підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення НМетАУ. Напрям «Механічна інженерія»

Свідоцтво про підвищення кваліфікації, реєстраційний номер ПК 02070766/342-17

Тема: Розробка методичних вказівок та індивідуальних завдань до вивчення дисципліни “Складальні процеси у машинобудуванні” для студентів спеціальності 131 – прикладна механіка (магістерський рівень)

дата видачі 29.12.2017р.

 

Негруб

Світлана

Леонідівна

Доцент кафедри технології машинобудування

Національна металургійна академія України, 2000.

Спеціальність:

Технологія машинобудування

Кваліфікація:

 магістр інженерної механіки (AN №002370 від 30.06.2000, НР №13406256)

Канд. техн. наук,  

05.02.08-технологія машинобудування,

Тема: Підвищення ефективності фінішної обробки еластичними полімер - абразивними інструментами.

(ДК № 046660 від  21.05. 2008)

 

Доцент по кафедрі технології машинобудування, (12ДЦ № 029183 від 23.12.2011)

бакалаврат

1)Теорія різання (56);

2)  Обладнання та транспорт механообробних цехiв (48);

 

магістратура

3) Спеціальні верстати та мехатронні системи у машинобудуванні (32).

 

 

Основні публікації:

1) Публікації – 54 (за останні 5 років) – 50 (4), з них  54 (4) фахових, 0 (1) закордонна, 5(0) винаходів, 20 (3) тез доповідей на конференціях.

 1. Ткаченко Е.А., Негруб С.Л. Шлифование фасонных поверхностей крупногабаритных деталей гибким абразивным инструментом с программируемым расположением зерен. Теорія та практика металургії, Вип. 1,2. Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013. -  с.36-41.
 2. Инновации технологии нанопокрытий поверхностей сопряжения в ресурсоопределяющих узлах листопрокатных станов. Технологии упрочнения, нанесения покрытий и ремонта: теория и практика. В 2 ч. Часть 2: Материалы 16-й международной научно-практической конференции: СПб.: Изд-во Политехн. Ун-та, 2014. 173-180 с.(15-18 апреля 2014 г. Санкт-Петербург).
 3. Негруб С.Л. Комбинированный метод нанесения покрытий посредством электролитно-плазменной технологии / Є.Г. Володько, С.Л. Негруб// Вісник НТУ"ХПІ", серія "Механіко-технологічні системи і комплекси", № 7 (1179), Харків: НТУ «ХПІ», 2016. -  с. 13-19.
 4. Негруб С.Л. Огляд досягнень в області електролітно-плазмового полірування виробів з титанових сплавів / Є.Г. Володько, С.Л. Негруб// Вісник НТУ"ХПІ", серія "Механіко-технологічні системи і комплекси",  Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – № 16 (1238). – С. 74-82.

Участь у конференціях та семінарах:

 1. Научный семинар «Современные методы обработки и оборудования в машиностроении» в рамках Международной выставки «Машпром»  7.10. 2015 р.
 2. Всеукраїнська науково-технічна конференція «Механіка машин – основна складова прикладної механіки» разом з кафедрою прикладної механіки НМетАУ 11-13 квітня 2017 р.;
 3. Круглий стіл: «Компетентність у сфері привідних інструметнів  при обробці металів» разом з MAPAL (Германія), SEMA (Австрія) 19.04.2017р.

ПАТ «Дніпропетровський агрегатний завод»,

Довідка про підсумки стажування б/н 

Тема: «Набуття практичного досвіду щодо вивчення питань з проектування та експлуатація технологічного оснащення для верстатів з ЧПК»,

дата видачі  01.04.2013,

Центр підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення НМетАУ. Напрям «Механічна інженерія»

Свідоцтво про підвищення кваліфікації, реєстраційний номер ПК 02070766/338-16

Тема: Розробка робочої програми, методичних вказівок та індивідуальних завдань до вивчення дисципліни “Спеціальні верстати та мехатронні системи у машинобудуванні” для студентів спеціальності 131 – прикладна механіка (магістерський рівень)

дата видачі 30.12.2016р.

 

Марунич В’ячеслав Олексійович

Доцент кафедри технології машинобудування

Дніпропетровський ордена трудового червоного прапору гірничий інститут ім. Артема, 1976,

Спеціальність:

Гірничі машини і комплекси,

Кваліфікація:

гіричий інженер-електромеханік

Кандидат технічних наук, диплом

ТН 118193, дата видачі 22.03.1989,

Рада при Науково-дослідному інституті машинобудуванні, протокол №7 від 27.12.1988 р.

05.07.04 - технологія виробництва літальних апаратів»,

(134- Авіаційна та ракетно-космічна техніка)

05.03.01 - Процеси механічної і фізико-хімічної обробки, верстати і інструмент» (131 – Прикладна механіка, 132–Матеріалознавств,

133 – Галузеве машинобудування),

 

Доцент по кафедрі технології машинобудування, атестат 12ДЦ №021400, дата видачі  23.12.2008 р., Атестаційна колегія Міністерства освіти і науки України, протокол № 6/14-Д від 23.12.2008 р.

бакалаврат

1)Технологічні основи машинобудування (40);

2) Різальний інструмент (56);

 

магістратура

3)Інформаційно-вимірювальні й керуючі системи  в машинобудуван-ні (16).

 

 

Основні публікації:

1) Публікації – 67 (за останні 5 років) – 57 (10), з них  67 (10) фахових, 2 (2) закордонні, 51 авторське свідоцтво, 1 патент Росії (0), 6 патентів Ураїни (0) винаходів, 27 (1) тез доповідей на конференціях.

 1. Марунич В.О. Новая технология обработки полимерніх материалов резанием/  Ганна Яріз // Вісн.НТУУ «КПІ», Серія «Машинобудування»  - К., 2012. -№ 85.- с.186-191.

2. Марунич В.О.Процессы и явления, снижающие работу скользящего резания материалов /В’ячеслав Марунич // Вісн.НТУУ «КПІ», Серія «Машинобудування»  - К., 2012. -№ 86.- с.188-196.

3. Марунич В.О. Процессы и явления, снижающие работу скользящего резания материалов/ В’ячеслав Марунич //Прогрессивная техника и технология – 2012, Севастополь, 2012. – с.96-97.

4. Марунич В.О. Новая технология обработки полимерныхматериалов резанием /Ганна Яріз, В’ячеслав Марунич// Прогрессивная техника и технология – 2012, Севастополь, 2012. – с.95-96.

5. Марунич В.О. Особенности процесса скользящего резания материалов /В’ячеслав Марунич// Резание и инструмент в технических системах, вып.82 Харьков, «НТУ ХПІ», 2012. – с.143-156.

6. Марунич В.О. Кинематика стружкообразования при скользящем резании /В’ячеслав Марунич// Прогресивні технології i системи машинобудування, вип. 42 Донецьк, ДонНТУ,  2012. - С. 155-159.

7. Марунич В.О. Процессы и явления при скользящем резании полимерных материалов / В’ячеслав Марунич, Ганна Яріз// Современныепроблемы техносферы и подготовкиинженерных кадров, Донецк, 2012. –с.173-176.

8. Марунич В.О. Фізичні аспекти ковзаючого різання матеріалів /В. Марунич, К. Гайдук// Инновационные технологии в машиностроении, Брянск, 2015. – с.52-55.

9. Марунич В.О. Наукоемкая технология обработки полимерных материалов резанием /В’ячеслав Марунич, Ганна Яріз// Наукоемкие технологии в машиностроении, Вып. 10, М.: 2015. –с. 17-22.

10. Марунич В.О. Механика скользящего резания металлов / В’ячеслав Марунич, Юлія Есаулова// Механіка машин – основа складова прикладної механіки,  НМетАУ, Дніпро. 2017- с.243-244.

Науковий керівник: 1 аспірант.

Центр підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення, НМетАУ,

Свідоцтво про підвищення кваліфікації, реєстраційний номер ПК020707666/290-17

Тема: «Механіка ковзного різання металів».

Дата видачі 29.12.2017 р.

 

Криворучко Олександ Михайлович

Доцент кафедри технології машинобудування

Дніпропетровський ордена Леніна Трудового Червоного Прапора гірничого інституту ім. Артема, 1971,

Спеціальність:

Гірничі машини і комплекси (Ш №262749 від 15.06.1971 ), Кваліфікація:

Гірничий інженер -механік

Канд. техн. наук, 05.05.06 – гірничі машини, 

Тема: Розробка та дослідження електроімпульсних генераторів стосовно до створення породоруйнуючих органів гірничих машин.

(ТН 037185  від 28.05.1980)

Доцент по кафедрі ремонту машин, (ДЦ №069871, 07.03.81 р.)

бакалаврат

1. Експлуатація та обслуговування машин (40);

2. Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин (16).

Автор 85 наукових трудів, у тому числі:

Патентів України  -21шт.

Статей у фахових виданнях – 39 шт.

Основні публікації:

1.Криворучко О.М. Определение собственных частот изгибных колебаний рабочих органов колосниковых грохотов/ Олександр Криворучко, Тетяна Кадильникова, Наталя Силіна,  Сергій Кадильников// Зб. «Нові матеріали і технології і металургії та машинобудуванні» вип.1 ЗНТУ, Запоріжжя, 2012.с. 126-129.

2.Криворучко О.М. Исследование динамических характеристик рабочих органов колосниковых струйных грохотов/ Олександр Криворучко, Наталя Силіна, Сергій Кадильников// Зб. наук. праць Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, Вип.№ 63, Дніпропетровськ, 2012.

3.Криворучко О.М. Особенности технологических схем производства магистральных труб/ Олександр Криворучко, Сергій Кадильников//Сб. «Проблемы недоиспользования», Том 2. Санкт-Петербург, 2016. с. 87-91.

4. Криворучко О.М. Математическая модель вибрационного стола для снятия остаточных напряжений в сварных трубах/ Олександр Криворучко, Сергій Кадильников// Зб. «Математичне моделювання» Дніпровського Державного технічного университету, Кам’янське,  2017.

5. Криворучко О.М. Динамическая модель вибропрессовой установки/ Олександр Криворучко, Сергій Кадильников// «Сучасні проблеми металургії. Наукові вісті», №21, Вип 1 (2018). Дніпро: НМетАУ – ІБК «Системні технології», 2018. с. 24-28.

Тези наукових студентських робіт:

1.Криворучко О.М. Ультразвуковой инструмент для снятия остаточных напряжений и упрочнение поверхности металлов/ Олександр Криворучко, Михайло Бакун // Зб. «Всеукраїнска науково-технічна конференція студентів і молодих вчених «Молодая академія – 2013»» Дніпропетровськ, 2013;

2.Криворучко О.М. Детоксикация водных растворов сапропелей электроимпульсной обработкой / Олександр Криворучко, Олександр П’ятниця// Зб. «Всеукраїнска науково-технічна конференція студентів і молодих вчених «Молодая академія – 2014», Дніпропетровськ 2014.

3. Криворучко О.М. Исследование электрогидроимпульсного воздействия на поверхность детали типа «вал» с целью её упрощения / Олександр Криворучко, Ольга Козиряцька// Зб. «Всеукраїнска науково-технічна конференція студентів і молодих вчених «Молодая академія – 2014», Дніпропетровськ 2014.

4. Криворучко О.М. Технологическое обеспечение качества и эксплуатационных особенностей литых изделий из алюминиевых сплавов с использованием вибрационной обработки расплава /Олександр Криворучко, Дмитро Лелека// Зб. «Всеукраїнска науково-технічна конференція студентів і молодих вчених «Молодая академія – 2015», Дніпропетровськ 2015.

5. Криворучко О.М. Экпериментальные исследования технологии повышения качества литья вибрационной обработкой/ Олександр Криворучко, Сергій Макєєв, Дмитро Лелека, Олександр П’ятниця //

Сб. «Всеукраїнска науково-технічна конференція студентів і молодих учених»

Краматорск, ДГМА, 2016.

6.Криворучко О.М. Снятие остаточных напряжений при сварке труб методом вибростабилизирующей обработки заготовоки / Олександр Криворучко, Сергій Макєєв, Юрій Трунов// Материалы всеукраинской научно-технической конференции «Механика машин – основная составляющая прикладной механики», НМетАУ, Дніпро. 2017.

1.Срібна медаль ВДНГ СРСР,

2.Бронзова медаль ВДНГ СРСР.

 1. ПАТ «Дніпропетровський агрегатний завод»,

Довідка про підсумки стажування реєстраційний номер №10/3/80 

Тема: «Набуття практичного досвіду щодо вивчення сучасних технологій виробництва на машинобудівному заводі».

дата видачі 04.07.2016 р.

Кузнєцов Євген Вікторович

Доцент кафедри технології машинобудування

Дніпропетровський металургійний інститут, 1989 р., Автоматизовані машини і агрегати, інженер-механік, диплом з відзнакою МВ-І № 033990 від 24.06.89,

реєстр. № 815.

Кандидат технічних  наук, диплом

КН № 012131 дата видачі 09.10.1996 р.

Вища атестаційна комісія України, протокол №4 від  09.10.1996 р.

05.02.08-технологія машинобудування, (131-прикладна механіка)

 

Дійсний член Міжнародної академії авторів наукових відкриттів та винаходів (МААНВВ),

Диплом № 860, дата видачі 17.09.02.

Рішення Президії МААНВВ №46 від 04.09.02.

 

Доцент по кафедрі фізики, атестат

ДЦ № 005522 дата видачі 17.10.2002 р. Атестаційна колегія Міністерства освіти і науки України,

протокол  № 4/4-Д

 від 17.10.2002 р.

магістратура

1.Спеціальні та електрофізичні методи обробки поверхні (24).

 

Автор 57 наукових праць, у тому числі двох монографій, наукового відкриття №185 «Закономірність пластичної поведінки в’язкопружних і в’язкопластичних середовищ в умовах їх розвиненої вібропластичної деформації» і 7-ми винаходів.

Основні публікації:

1. Кузнєцов Е.В. Синергетические принципы  самоорганизации пластической деформации твердых кристаллических тел // Фундаментальные и прикладные проблемы техники  и технологии. – 2012. - №3 (293).-С.38-41.

2. Кузнєцов Е.В. Анализ термодинамического механизма пластической деформации твердых кристаллических тел // Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии. – 2017. - №1 (321).-С.53-63.

 

Срібна медаль ім. П.Л. Капіци

«Автору наукового відкриття», диплом Російської Академії природничих наук № АНО/11074 від 28.11.2001 р. на підставі рішення № 144 від 27.11.2001 р.

 

 

1.                                                                                                                                                                                                                                                                                Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка,

Сертифікат б/н.

Тема: «Теоретико-методичні засади вивчення сучасної фізики та нанотехнологій у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах»,

Дата видачі  29.11.2017р.

2.                                                                                                                                                                                                                                                                                Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка,

сертифікат б/н.

Тема: «Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей  майбутнього фахівця»,

Дата видачі  08.12.17 р.

3.                                                                                                                                                                                                                                                                                Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет»,

довідка № 1/23-200.

Тема «Вивчення сучасних підходів до викладання дисципліни «Фізика»,

Дата видачі  31.03.16.

Самокиш Дмитро Миколайович

Асистент кафедри технології машинобудування

Національна металургійна академія України, 2010.

Спеціальність: Обробка металів тиском,

Кваліфікація:

магістр з обробки металів тиском (НР № 39489841)

Канд. техн. наук, 05.03.05 – “Процеси та машини обробки тиском”,

Тема: Теоретичне обґрунтування і розробка енергозберігаючих режимів холодної прокатки з раціональним співвідношенням натягів і урахуванням особливостей пружно-пластичної взаємодії штаби з валками.

(ДК 042245  від 27.04.2017)

 

бакалаврат

1. Технологія конструкційних матеріалів (32);

2. Системи візуалізації механічної обробки (40),

 

Магістратура

1. Методологія та методика наукової та технічної  творчості (24) (не обрана).

2. Розробка технологічних процесів з використанням сучасних систем автоматизованого проектування (24) (не обрана).

Автор 35 наукових праць, у тому числі

Патенти – 2,

Статті Scopus – 1;

Статті у закордонних виданнях – 10,

Статті у фахових виданнях – 12,

Колективні монографії – 1.

Наукові статті у журналах з індексом цитування (ім-пакт фактором)

1.Ya. D. Vasilev,

 D.N. Samokish Development of power saving modes of tension on cold rolling continuous mills / Metallurgical and Mining Industry, 2013/ №2, P 23-30. (Scopus).

Колективні монографії

1.Василев Я.Д. Разработка технологии производства тонкой жести одинарной прокатки в условиях мини комплекса с двухклетьевым реверсив-ным станом / [Василев Я.Д., Замогильный Р.А., Самокиш Д.Н., Иванько В.И.] // New technologies and achievements in metallurgy, material engineering and production engineering. – Częstochowa: Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. - № 57. – 2017. – P. 156-161. – ISSN 2391-632X.

Наукові статті у закордонних виданнях:

1.Василев Я.Д. Моделирование влияния натяжения на мощность про-цесса холодной полосовой прокатки / Я.Д. Василев, Д.Н. Самокиш // Известия вузов. Черная металлургия. – 2012. – № 12. – С. 19-23.

2.Василев Я.Д. Единая методика расчета энергосиловых и температурно-скоростных параметров процесса холодной полосовой прокатки/ Я.Д. Василев, Д.Н. Самокиш, А.В. Дементиенко, М.И. Завгородний // Бюллетень «Черная Металлургия» – 2014 №1 – С. 50-58

3.Василев Я.Д., Самокиш Д.Н., Дементиенко А.В., Завгородний М.И. Экспериментальная проверка точности и работоспособности единой методики расчета энергосиловых и температурно-скоростных параметров процесса холодной полосовой прокатки/ Бюллетень «Черная металлургия», 2014, №2, С 65-73.

4.            Василев, Я. Д. Исследование положения максимума контактных нормальных напряжений относительно нейтрального сечения при холодной прокатке/ Я. Д. Василев, М. И. Завгородний, Д. Н. Самокиш// Известия вузов. Черная металлургия. - 2014. - № 4. - С. 21-24.

5.Василев Я.Д. Самокиш Д.Н. Исследование влияния соотношения удельных натяжений на мощность холодной полосовой прокатки/ Сталь, 2014 / №11, С. 40-44.

6.Василев Я. Д. Разработка методики расчета энергосберегающих режимов натяжений на станах холодной полосовой прокатки / Я. Д. Василев, Д. Н. Самокиш// Бюллетень «Черная металлургия». – 2015. – №10. – С. 56-64.

7.Василев Я.Д. К определению рациональной толщины горячекатаного подката для производства тонкой жести методом одинарной прокатки / Я.Д. Василев, Р.А. Замогильный, Д.Н. Самокиш // Черная металлургия: Бюл. инта «Черметинформация» – 2016. № 12. С. 56-61.

8.Василев Я.Д. Современный комплекс с двухклетевым реверсивным станом для производства тонкой жести одинарной прокатки / Я.Д. Василев, Р.А. Замогильный, Д.Н. Самокиш // Производство проката . – 2017. № 6 – С. 28-32.

9.            Василев Я.Д. Методика оценки антифрикционной эффективности тех-нологических смазок при холодной прокатке по их физико-химическим свойствам / Я.Д. Василев, Р.А. Замогильный, Д.Н. Самокиш // Черная металлургия: Бюл. ин-та «Черметинформация» – 2017. № 4. С. 54-60.

10.Василев Я.Д. Определение антифрикционной эффективности технологических смазок при холодной прокатке по их физико-химическим свойствам / Я.Д. Василев, Р.А. Замогильный, Д.Н. Самокиш // Черная металлургия: Бюл. ин-та «Черметинформация» – 2017. № 5. – С. 68-74.

11.Тенденции развития производства и потребления жести в мире / Я.Д. Василев, Р.А. Замогильный, Д.Н. Самокиш // Черная металлургия: Бюл. ин-та «Черметинформация» – 2017. № 9. – С. 67-77.

Наукові статті у фахових виданнях:

1.Влияние толщины и относительного обжатия полосы на мощность процесса холодной прокатки с натяжением / Я.Д. Василев, Д.Н. Самокиш, Р.А. Замогильный, А.Г. Кожухарь, С.В. Кочаткова // Обработка материалов давлением. Сборник научных трудов. – Краматорск: ДГМА, 2012. – №3 (32). – С. 142-146.

2.Василев Я. Д. Определение среднего контактного нормального напряжения при холодной прокатке тонких и особо тонких полос // Я.Д. Василев, А.В. Дементиенко, Д.В. Коноводов, М.И. Завгородний, Д.Н. Самокиш / Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2013. – №4. – С. 46-50.

3.Василев Я.Д., Дементиенко А.В., Самокиш Д.Н., Замогильный Р.А. Разработка режимов прокатки особо тонкой жести на прокатно-дрессировочном стане 1400 //Обработка материалов давлением: сборник научных трудов. – Краматорск: ДГМА, 2014. – № 1 (38). – С. 137-142.

4.Василев Я.Д. Разработка энергосберегающих режимов деформации на новом двухклетевом реверсивном стане холодной прокатки 1700 для комбината «Запорожсталь» / Я.Д. Василев, Д.Н. Самокиш, Р.А. Замогильный // Металл и литье Украины – 2013. – № 7 (242) – С. 8-13.

5.Василев Я.Д. Определение нейтрального угла при холодной прокатке с использованием уточнённой модели напряжений трения // Я.Д. Василев, М. И. Завгородний, Д. Н. Самокиш, Р. А. Замогильный / Обработка металлов давлением 2013. – № 3 (36), С. 81-86.

6.Василев Я. Д., Самокиш Д. Н. Влияние режимов натяжений и обжатий на расход энергии при холодной прокатке // Я.Д. Василев, Д. Н. Самокиш / Обработка металлов давлением 2013. – № 3 (36), С. 154-159.

7.Василев Я.Д., Самокиш Д.Н. Разработка энергосберегающих режимов натяжений на непрерывных станах холодной прокатки / Металлургическая и горнорудная промышленность. 2013 – №2. – С. 34-38.

8.Повышение точности расчета коэффициента трения при холодной полосовой прокатке / Василев Я.Д., Самокиш Д.Н., Замогильный Р.А., Олей-ник А. В. // Обработка материалов давлением. – 2017. – № 1 (44). С. 187-192

9. Экспериментальное исследование влияния натяжения на силу прокатки и кривые пластичности при холодной прокатке / Василев Я.Д., Самокиш Д.Н., Замогильный Р.А., Железнов Д.В. // Обработка материалов давлением. – 2017. – № 1 (44). С. 192-199.

Статті у збірниках матеріалів конференцій:

1.Василев Я.Д., Самокиш Д.Н., Замогильный Р.А. Разработка режимов деформации при производстве тонкой и особо тонкой жести одинарной прокатки на двухклетевом реверсивном стане / Я.Д. Василев, Д.Н. Самокиш, Р.А. Замогильный // Тематический сборник. «Пластическая деформация металлов. ТОМ ІІ», Днепропетровск: ПП «Акцент», - 2014. – С. 22-26.

2.Василев Я. Д., Самокиш Д. Н. Теоретическое обоснование энергосбере-гающих режимов натяжений на полосовых станах холодной прокатки // Я.Д. Василев, Д. Н. Самокиш / Тематический сборник. «Пластическая де-формация металлов. ТОМ І», Днепропетровск: ПП «Акцент», - 2014. – С. 13-17.

3.Василев Я.Д., Замогильный Р.А., Самокиш Д.Н., Иванько В.И. Техно-логия производства тонкой жести одинарной прокатки на двухклетевом реверсивном стане / Сборник. XXVI Międzynarodova konferencja naukowa: «Produkcja i zarządzanie w przemyśle».Seria: Materialy Konfererencyjne nr 2, Zakopane 2016, С. 146-151.

ПАТЕНТИ

1.Патент 105286 Україна, МПК (2014) В21В 1/28. Спосіб безперервної холодної прокатки штаб з натягом / Я.Д. Василев, Д.М. Самокиш. – № а 2012 11228; заяв. 27.09.12; опубл. 25.04.2014, Бюл. №8. – 4 с.

2. Патент 88009 Україна, МПК (2014) В21В 1/28. Спосіб холодної прокатки штаб на одноклітьових реверсивних станах / Я.Д. Василев, Д.М. Самокиш. – № u 2013 11773; заяв. 07.10.2013; опубл. 25.02.2014, Бюл. №4. – 4 с.

ТЕЗИ

1.Василев Я.Д., Самокиш Д.Н., Журавлева С.В. Исследование контакт-ной линии полосы с валками при холодной прокатке полос с натяжением // Металлургия. Материалі VI Международной научной-практической конференции, г. Запорожье – 23-25 мая, 2017, С–295-297.

1.Захист кандидатської дисертації (ДК 042245  від 27.04.2017).

2.Центр післядипломної освіти, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів НМетАУ, 2017р.,

Тема: Інтерактивні педагогічні технології у вищий освіті.

 Довідка про спеціальну педагогічну підготовку (№128/І-П-32),

3. Сертифікат про підвищення кваліфікації «Літня школа САПР» з 03-07.07.2017 р.

Тема: «Трьохвимірне параметричне моделювання деталей і складальних одиниць в КОМПАС-3Д .» м.Кам’янське, АСКОН,

Рег.№004 01-07-М2.

та сертифікат КР –М2 №004/17.

Карабут Владлен Миколайович

старший

викладач кафедри технології машинобудування

Державна  металургійна академія України, 1994.

Спеціальність: Технологія машинобудування

Кваліфікація:

Інженер- механік (КЗ №013348 від 29.06.1994 р.)

-

бакалаврат

1. Теорiя автоматичного керування (48);

2. Об'єктно-орiєнтоване програмування (32);

3. Системи автоматизова-ного проектування (56).

 

Автор 5 наукових праць, у тому числі:

1. Макеев С.Ю., Карабут В.Н. Внедрение программных продуктов фирмы «АСКОН» при обучении студентов на специальности «Инженерная механика». Теория и практика металлургии, №1-2, 2015. с.80-89.

2.Родионов Н.А., Карабут В.Н. Внедрение программирования на языке Object Pascal при обучении студентов направления «Прикладная механика». Конференция «Наукова думка сучасності і майбутнього», 2017, с.3.

Тези:

1.Родионов Н.А., Карабут В.Н. Разработка программного обеспечения для методов математической статистики при  исследовании влияния случайных погрешностей  на точность обработки деталей. Науч.-техн. конференція «Информационные технологии в металлургии и машиностроении», НМетАУ, 2017, с.1.

2.Карабут В.Н., Родионов Н.А. Исследование резонансных частот колебаний при тонком точении  вала переключения станка 16К20. Наук.-техн. Конф. «Механика машин – основная составляющая прикладной механики», НМетАУ, 2017, с.3.

3.Самокиш Д.Н., Карабут В.Н. Разработка программного обеспечения для исследования влияния жесткости технологической системы токарно-винторезного станка 16К20 на точность обработки деталей. Наук.-техн. конференція «Информационные технологии в металлургии и машиностроении», НМетАУ, 2018, с.1.

Тези зі студентами:

1. Анализ методов сверления глубоких отверстий. Шарпило О.Ю., Карабут В.Н. Молодая академия НМетАУ, 2016, с.1.

2. Исследование  резонансных  частот  колебаний  при  тонком точении вала переключения станка 16К20. Бородин С.С., Карабут В.Н., Христиченко Е.Н.,  Родионов Н.А. «Молода академія»,  НМетАУ, 2017, с.1.

3. Аналіз методів нарізання різьб. Боровський В.С, Карабут В.Н., НМетАУ, 2018. 1с.

Методичні розробки:

1.Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Історія науки і техніки» для студентів спеціальності 6.020105 -документознавство та інформаційна діяльність / Укл. Гришин В.С., Карабут В.М. Дніпропетровськ: НМетАУ, 2015, 14 с.

2.Робоча програма технологічної практики студентів напряму (спеціальності) 6.050502  (131) – інженерна механіка (прикладна механіка) / Укл. Криворучко О.М., Карабут В.М. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2016, - 14 с.

3. Гришин В.С., Самокиш Д.М., Карабут В.М. Основи твердотільного моделювання в програмі PowerShape. Навч. посібник. - Дніпро: НМетАУ, 2018. с.49.

Центр підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення НМетАУ. Напрям «Машинобудування та металообробка»

Свідоцтво про підвищення кваліфікації реєстраційний номер ПК 02070766/18-16

Тема: Робоча програма технологічної практики студентів напряму 6.050502 – інженерна механіка

дата видачі 31.05.2016р.

 

Лапшин Сергій Павлович

старший

викладач кафедри технології машинобудуван-ня

Дніпропетровський ордена Леніна Трудового Червоного Прапора гірничого інституту ім. Артема, 1972, Диплом з відзнакою

Спеціальність:

«Механічне обладнання заводів чорної металургії»,

Кваліфікація:

Інженер-механік.

-

бакалаврат

1. Теоретичнi основи технологiї виробництва деталей (48),

2. Металорізальні верстати (24).

Автор 58 наукових праць, у тому числі:

Патенти – 21, монографії – 1.

Основні публкації:

1.            Пат. на корисну модель №19216  Украина, В 23 H  9/00, В 24 С  1/00. Спосіб обробки деталей  / Проволоцький О.Є., Лапшин С.П., Негруб С.Л, Ласкін В.М., Старостін Д.А. - Науково-дослідний інститут спеціальних технологій Національної металургійної академії України. Заявлено  11.05.2006; Опубл. 15.12.2006. - Бюл. №12. -4 с.

 1. Центр підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення НМетАУ. Напрям «Механічна інженерія»

Свідоцтво про підвищення кваліфікації, реєстраційний номер ПК 02070766/341-17

Тема: Розробка робочої програми і оновлення робочого конспекту з дисципліни «Металорізальні верстати».

дата видачі 29.12.2017р.

Ласкін

Віктор

Михайлович

старший

викладач кафедри технології машинобудуван-ня

Національна металургійна академія України, 2002 р., диплом

 НР № 19756933 дата видачі 01.07.2002 р.

Технологія машинобудування

спеціаліст інженерної механіки.

-

бакалаврат

1.Технологічні основи машинобудування (40);

2. Технологія обробки типових деталей, різального інструмента (56).

 

Автор 11 наукових праць, у тому числі:

Патенти - 1

Основні публікації:

Патент на корисну модель №19216, Украина, В23Н 9/00, В24С 1/00, Способ обработки деталей, - u200605172.- заявлено 11.05.2006;  Опубл.15.12.2006 Бюл. №12. 4 с. Применение интегрированных технологий для восстановления изношенных поверхностей трения / Проволоцкий А.Е., Ласкин В.М. – Основы машиностроения. Сборник научных трудов. Одесский политехнический университет – май 2008 г. – 9 с.

Компанія Delcam plc,

Отримано 5 сертифікатів про підвищення кваліфікації з 5-ти програмних продуктів.

Тема: Набуття практичного досвіду щодо вивчення виробництва деталей та складання машин на машинобудівному заводі

дата видачі  2009 р.

Центр підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення НМетАУ. Напрям «Механічна інженерія»

Свідоцтво про підвищення кваліфікації, реєстраційний номер ПК 02070766/340-17

Тема: Розробка робочої програми і оновлення робочого конспекту з дисципліни «Технологічні основи машинобудування».

дата видачі 29.12.2017р.

Бончук

Світлана

Вікторівна

Старший викладач кафедри технології машинобудування

1. Національна металургійна академія України, 2004 р., диплом НР 25747548 з відзнакою дата видачі 30.06.2004р.

Технологія машинобудування,

спеціаліст інженерної механіки;

 

2.Національна металургійна академія України,2005 р..

Диплом з відзнакою НР 28139889 дата видачі 30.06.2005р.

Управління проектами,

магістр з управління проектами.

-

бакалаврат

1. Гідравліка, гідро- та пневмоприводи (64);

2. Технологiчна оснастка (24);

3. Механоскладальнi дiльницi та цехи у машинобудуваннi (24);

4. Наукоємні технології та дослідна робота студента (24).

Автор  наукових праць, у тому числі:

Патенти – 1,

Статті у фахових виданнях – 7;

тези – 13 шт.

Основні публікації:

 1. Патент на винахід №91558, Україна, В23Q 41/00, B23P 23/00, C22B 1/00, C22B 7/00, B30B 15/30, Комплекс для виробництва профільних  заготовок з металевої стружки й інших відходів машинобудівного виробництва, - а200802354.- заявлено 25.02.2008;  Опубл.10.08.2010 Бюл. №15. 4 с.
 2. Бончук С.В. Ресурсо- и єнергосберегающие технологии получения вторичного алюминия/ Бончук С.В.// Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції «Механіка машин- основна складова прикладної механіки». – Дніпро: НМетАУ, 2017. – С.187- 189.

 

1. ПАТ «Дніпропетровський агрегатний завод»,

Довідка про підсумки стажування б/н 

Тема: Набуття практичного досвіду щодо вивчення виробництва деталей та складання машин на машинобудівному заводі

дата видачі  01.04.2013,

2. Центр підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення НМетАУ. Напрям «Механічна інженерія»

Свідоцтво про підвищення кваліфікації, реєстраційний номер ПК 02070766/339-16

Тема: Розробка робочої програми і оновлення робочого конспекту з дисципліни «Наукоємні технології та дослідна робота студента».

дата видачі 30.12.2016р.

2. Особи, які працюють за сумісництвом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 6.5.4.

6.5.4. Якісний склад випускової кафедри технології машинобудування за освітньо-професійною програмою «Технологія машинобудування» спеціальності 131 «Прикладна механіка»

 

Прізвище, ім’я, по батькові викладача

Найменування посади

(для сумісників – місце основної роботи, найменування посади)

Найменування закладу, який закінчив викладач

(рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту)

Науковий ступінь,

шифр і найменування наукової спеціальності, тема дисертації, вчене звання, за якою кафедрою (спеціальністю) присвоєно

Найменування всіх навчальних дисциплін, які закріпленні за викладачем, та кількість лекційних годин з кожної навчальної дисципліни

Інформація про наукову діяльність (основні публікації за напрямом, науково-дослідна робота, участь у конференціях і семінарах, робота з аспірантами та докторантами, керівництво науковою роботою студентів)

Відомості про підвищення кваліфікації викладача (найменування закладу, вид документа, тема, дата видачі)

1

2

3

4

5

6

7

1. Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням)

Гришин Володимир Сергійович

Завідувач

кафедри технології машинобудування

 

Дніпропетровський ордену Трудового Червоного Прапору державний університет імені  , 1973, Спеціальність: «Виробництво літальних апаратів»

Кваліфікація: інженер-механік

(Ю №073012 від 22.06.1973)

 

Кандидат технічних наук 05.02.08-технологія машинобудування,

Тема: Підвищення ефективності і впровадження гідроабразивної обробки внутрішніх поверхонь деталей машин. (ТН №115130 від 14.12.88 р.)

 

Доцент по кафедрі технології машинобудування (ДЦ № 042302 від 28.10.91 р.).

1)  Проектування спеціальної технологічної оснастки (24);

2) Фізико-технологічні методи обробки у машинобудуванні (16)

 

Всього 167 наукових публікацій, 30 авторських свідоцтв,

12 патентів України.

Основні публікації:

 1. Надежность воздушных фурм доменных печей : учеб. пособие для студентов вузов / Э.А. Ткаченко, В.А. Ермократьев, В.С. Гришин ; Нац. металлург. акад. Украины. - Д.: ИМА-пресс, 2011. - 214 с.

2. Гришин В.С. Особенности изготовления коллекторных пластин для двигателей постоянного тока, применяемых в авиастроении / Машинобудування України очима молодих: прогресивні ідеї - наука - виробництво : тези доповідей XIV Всеукраїнської молодіжної науково-технічної конференції, м. Суми, 27-31 жовтня 2014 р. / Відп. за вип. В.О. Залога. - Суми: СумДУ, 2014. - С. 3-4.

3. Grishin V., Abramov S.  The forming processing of copper profiles by metod of hot extrusion as technical system, Системні  технології. - Вип. 2 (97). НМетАУ, Дніпро. – 2015. 25-35 с.

Колективна монорафія:

 4. Grishin V., Abramov S.  Influence of the forming processing on structure of copper collector profiles/ Grishin V., Abramov S.// Newtechnologies and achievements sin metal yrgy? Material engineering and production engineering, Series. Monografie Nr 56, 2015.

5. Гришин В.С. Влияние формующей обработки на структуру медных ламелей /С.О.Абрамов, В.С. Гришин// Розвиток національної економіки: теорія і практика. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Івано-Франківськ: 2015. - С.24-26.

6. Патент України № 113238, 〖МПК〗С21С 5/048 Фурмена головка з турболізаторами охолоджувача / Величко О.Г., Лю Тянь І, Прохоренко Д.А., Ціколія А.З., Абрамов С.О., Морозенко О.П., Гришин В.С. - № u201605824: заявл. 30.03.2016: опубл. 25.01.2017, Бюл. № 2. –   с.2.

 1. ПАТ «Дніпропетровський агрегатний завод»,

Довідка про підсумки стажування б/н 

Тема: «Набуття практичного досвіду щодо вивчення сучасних технологій виробництва гідроапаратури на машинобудівному заводі».

дата видачі  01.04.2013.

 1. Центр підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення НМетАУ. Напрям «Механічна інженерія»

Свідоцтво про підвищення кваліфікації, реєстраційний номер ПК 02070766/337-16

Тема: Розробка робочої програми і оновлення робочого конспекту з дисципліни «Фізико-технологічні методи обробки у машинобудуванні».

дата видачі 30.12.2016р.

Ткаченко

 Едуард

Анатолійович

Професор кафедри технологія машинобудуван-ня

Львівський лісотехнічний інститут, 1972

Спеціальність:

Машини і механізми деревообробної промисловості

Кваліфікація:

Інженер-механік

 (U № 590934)

Канд. техн. наук,  05.02.08 – технологія машинобудування. Тема: Дослідження процесу шліфування лакофарбних покриттів на деревині абразивними стрічками з упорядкованим розташуванням зерен.

(ТН № 014349, 21.10.1976).

 

Доцент кафедри технології машинобудування, металорізальних верстатів та інструментів,

 ( ДЦ №070055 від 14.03.1984).

Докт. техн. наук, 01.02.04 – механіка деформованого твердого тіла

Тема: Тривимірні задачі стійкості шаруватих конструкційних елементів з покриттям (ДД №007274, 28.04.2009).

Професор кафедри технології машинобудування,

12ПР №007736 від 29.03.12.

Лауреат Державної премії в галузі науки та техніки, 2013 р.

№6925 23.08.14 р.

магістратура

1. Технологія машинобудування (спеціальні розділи) (40)

2. Складальні процеси у машинобудуванні (24)

3. Технологія інструментального виробництва (16)

 

Всього 251 наукова публікація.

22 авторських свідоцтва,

25 патентів України,

17 закордонних патентів.

Основні з них:

Навчальний посібник з грифом МОН: Надежность воздушных фурм доменных печей : учеб. пособие для студентов вузов / Э.А. Ткаченко, В.А. Ермократьев, В.С. Гришин; Нац. металлург. акад. Украины. - Д.: ИМА-пресс, 2011. - 214 с.;

 

2.Tkachenko, E.A., Chekhov, V.N. Stability of layered coatings with outer layer made of ceramics. International Applied Mechanics. 2012.

3.            Tkachenko, E.A., Postnikov, D.V., Logachev, I.A., (...), Blesman, A.I., Polonyankin. Simulation of Internal Stresses at the Metals and Alloys Radiation with Charged Particle Beams  Procedia Engineering, 2016.

 

4.            Postnikov, D.V., Blesman, A.I., Logachev, I.A., (...), Tkachenko, E.A., Polonyankin, D.A. Diffusion Mechanisms in Binary 'Steel-coating' Systems under Long-term High Temperature Exposures.  Procedia Engineering. 2016.

5.              Blesman, A.I., Postnikov, D.V., Seropyan, G.M., (...), Teplouhov, A.A., Polonyankin, D.A. Research of metallic materials irradiation with high energy pulsed laser impact.   IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2016.

6.            Tkachenko, E.A., Postnikov, D.V., Blesman, A.I., Polonyankin, D.A. The model of calculation the adhesion force and energy for coatings deposited by magnetron sputtering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering.  2016.

7.              Blesman, A.I., Postnikov, D.V., Tkachenko, E.A., Polonyankin, D.A. Research of the temperature fields influence on the stress state of internal cylindrical surfaces modified by magnetron sputtering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2017.

8.              Blesman, A.I., Postnikov, D.V., Polonyankin, D.A., (...), Tyukin, A.V., Tkachenko, E.A. Molybdenum protective coatings adhesion to steel substrate . Journal of Physics: Conference Series . 2017.

9.Ткаченко Е.А., Дідик Р.П. Безактивационный эффект трения качения индифферентных микро – и наночастиц в подвижном сопряжении элементов машин / Едуард Ткаченко, Ростислав Дідик // НМетАУ, Дніпро, 2017.- с.181-185

1.Комітет з Державних премій України в галузі науки та техніки, Указ Президента України № 675/2014

Диплом №6925  від 23.08.2014 р.

Отримання звання  Лауреат Державної премії в галузі науки та техніки,’ дата видачі 23.08.2014 р.

 

2.Центр підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення НМетАУ. Напрям «Механічна інженерія»

Свідоцтво про підвищення кваліфікації, реєстраційний номер ПК 02070766/342-17

Тема: Розробка методичних вказівок та індивідуальних завдань до вивчення дисципліни “Складальні процеси у машинобудуванні” для студентів спеціальності 131 – прикладна механіка (магістерський рівень)

дата видачі 29.12.2017р.

 

Негруб

Світлана

Леонідівна

Доцент кафедри технології машинобудування

Національна металургійна академія України, 2000.

Спеціальність:

Технологія машинобудування

Кваліфікація:

 магістр інженерної механіки (AN №002370 від 30.06.2000, НР №13406256)

Канд. техн. наук,  

05.02.08-технологія машинобудування,

Тема: Підвищення ефективності фінішної обробки еластичними полімер - абразивними інструментами.

(ДК № 046660 від  21.05. 2008)

 

Доцент по кафедрі технології машинобудування, (12ДЦ № 029183 від 23.12.2011)

бакалаврат

1)Теорія різання (56);

2)  Обладнання та транспорт механообробних цехiв (48);

 

магістратура

3) Спеціальні верстати та мехатронні системи у машинобудуванні (32).

 

 

Основні публікації:

1) Публікації – 54 (за останні 5 років) – 50 (4), з них  54 (4) фахових, 0 (1) закордонна, 5(0) винаходів, 20 (3) тез доповідей на конференціях.

 1. Ткаченко Е.А., Негруб С.Л. Шлифование фасонных поверхностей крупногабаритных деталей гибким абразивным инструментом с программируемым расположением зерен. Теорія та практика металургії, Вип. 1,2. Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013. -  с.36-41.
 2. Инновации технологии нанопокрытий поверхностей сопряжения в ресурсоопределяющих узлах листопрокатных станов. Технологии упрочнения, нанесения покрытий и ремонта: теория и практика. В 2 ч. Часть 2: Материалы 16-й международной научно-практической конференции: СПб.: Изд-во Политехн. Ун-та, 2014. 173-180 с.(15-18 апреля 2014 г. Санкт-Петербург).
 3. Негруб С.Л. Комбинированный метод нанесения покрытий посредством электролитно-плазменной технологии / Є.Г. Володько, С.Л. Негруб// Вісник НТУ"ХПІ", серія "Механіко-технологічні системи і комплекси", № 7 (1179), Харків: НТУ «ХПІ», 2016. -  с. 13-19.
 4. Негруб С.Л. Огляд досягнень в області електролітно-плазмового полірування виробів з титанових сплавів / Є.Г. Володько, С.Л. Негруб// Вісник НТУ"ХПІ", серія "Механіко-технологічні системи і комплекси",  Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – № 16 (1238). – С. 74-82.

Участь у конференціях та семінарах:

 1. Научный семинар «Современные методы обработки и оборудования в машиностроении» в рамках Международной выставки «Машпром»  7.10. 2015 р.
 2. Всеукраїнська науково-технічна конференція «Механіка машин – основна складова прикладної механіки» разом з кафедрою прикладної механіки НМетАУ 11-13 квітня 2017 р.;
 3. Круглий стіл: «Компетентність у сфері привідних інструметнів  при обробці металів» разом з MAPAL (Германія), SEMA (Австрія) 19.04.2017р.

ПАТ «Дніпропетровський агрегатний завод»,

Довідка про підсумки стажування б/н 

Тема: «Набуття практичного досвіду щодо вивчення питань з проектування та експлуатація технологічного оснащення для верстатів з ЧПК»,

дата видачі  01.04.2013,

Центр підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення НМетАУ. Напрям «Механічна інженерія»

Свідоцтво про підвищення кваліфікації, реєстраційний номер ПК 02070766/338-16

Тема: Розробка робочої програми, методичних вказівок та індивідуальних завдань до вивчення дисципліни “Спеціальні верстати та мехатронні системи у машинобудуванні” для студентів спеціальності 131 – прикладна механіка (магістерський рівень)

дата видачі 30.12.2016р.

 

Марунич В’ячеслав Олексійович

Доцент кафедри технології машинобудування

Дніпропетровський ордена трудового червоного прапору гірничий інститут ім. Артема, 1976,

Спеціальність:

Гірничі машини і комплекси,

Кваліфікація:

гіричий інженер-електромеханік

Кандидат технічних наук, диплом

ТН 118193, дата видачі 22.03.1989,

Рада при Науково-дослідному інституті машинобудуванні, протокол №7 від 27.12.1988 р.

05.07.04 - технологія виробництва літальних апаратів»,

(134- Авіаційна та ракетно-космічна техніка)

05.03.01 - Процеси механічної і фізико-хімічної обробки, верстати і інструмент» (131 – Прикладна механіка, 132–Матеріалознавств,

133 – Галузеве машинобудування),

 

Доцент по кафедрі технології машинобудування, атестат 12ДЦ №021400, дата видачі  23.12.2008 р., Атестаційна колегія Міністерства освіти і науки України, протокол № 6/14-Д від 23.12.2008 р.

бакалаврат

1)Технологічні основи машинобудування (40);

2) Різальний інструмент (56);

 

магістратура

3)Інформаційно-вимірювальні й керуючі системи  в машинобудуван-ні (16).

 

 

Основні публікації:

1) Публікації – 67 (за останні 5 років) – 57 (10), з них  67 (10) фахових, 2 (2) закордонні, 51 авторське свідоцтво, 1 патент Росії (0), 6 патентів Ураїни (0) винаходів, 27 (1) тез доповідей на конференціях.

 1. Марунич В.О. Новая технология обработки полимерніх материалов резанием/  Ганна Яріз // Вісн.НТУУ «КПІ», Серія «Машинобудування»  - К., 2012. -№ 85.- с.186-191.

2. Марунич В.О.Процессы и явления, снижающие работу скользящего резания материалов /В’ячеслав Марунич // Вісн.НТУУ «КПІ», Серія «Машинобудування»  - К., 2012. -№ 86.- с.188-196.

3. Марунич В.О. Процессы и явления, снижающие работу скользящего резания материалов/ В’ячеслав Марунич //Прогрессивная техника и технология – 2012, Севастополь, 2012. – с.96-97.

4. Марунич В.О. Новая технология обработки полимерныхматериалов резанием /Ганна Яріз, В’ячеслав Марунич// Прогрессивная техника и технология – 2012, Севастополь, 2012. – с.95-96.

5. Марунич В.О. Особенности процесса скользящего резания материалов /В’ячеслав Марунич// Резание и инструмент в технических системах, вып.82 Харьков, «НТУ ХПІ», 2012. – с.143-156.

6. Марунич В.О. Кинематика стружкообразования при скользящем резании /В’ячеслав Марунич// Прогресивні технології i системи машинобудування, вип. 42 Донецьк, ДонНТУ,  2012. - С. 155-159.

7. Марунич В.О. Процессы и явления при скользящем резании полимерных материалов / В’ячеслав Марунич, Ганна Яріз// Современныепроблемы техносферы и подготовкиинженерных кадров, Донецк, 2012. –с.173-176.

8. Марунич В.О. Фізичні аспекти ковзаючого різання матеріалів /В. Марунич, К. Гайдук// Инновационные технологии в машиностроении, Брянск, 2015. – с.52-55.

9. Марунич В.О. Наукоемкая технология обработки полимерных материалов резанием /В’ячеслав Марунич, Ганна Яріз// Наукоемкие технологии в машиностроении, Вып. 10, М.: 2015. –с. 17-22.

10. Марунич В.О. Механика скользящего резания металлов / В’ячеслав Марунич, Юлія Есаулова// Механіка машин – основа складова прикладної механіки,  НМетАУ, Дніпро. 2017- с.243-244.

Науковий керівник: 1 аспірант.

Центр підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення, НМетАУ,

Свідоцтво про підвищення кваліфікації, реєстраційний номер ПК020707666/290-17

Тема: «Механіка ковзного різання металів».

Дата видачі 29.12.2017 р.

 

Криворучко Олександ Михайлович

Доцент кафедри технології машинобудування

Дніпропетровський ордена Леніна Трудового Червоного Прапора гірничого інституту ім. Артема, 1971,

Спеціальність:

Гірничі машини і комплекси (Ш №262749 від 15.06.1971 ), Кваліфікація:

Гірничий інженер -механік

Канд. техн. наук, 05.05.06 – гірничі машини, 

Тема: Розробка та дослідження електроімпульсних генераторів стосовно до створення породоруйнуючих органів гірничих машин.

(ТН 037185  від 28.05.1980)

Доцент по кафедрі ремонту машин, (ДЦ №069871, 07.03.81 р.)

бакалаврат

1. Експлуатація та обслуговування машин (40);

2. Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин (16).

Автор 85 наукових трудів, у тому числі:

Патентів України  -21шт.

Статей у фахових виданнях – 39 шт.

Основні публікації:

1.Криворучко О.М. Определение собственных частот изгибных колебаний рабочих органов колосниковых грохотов/ Олександр Криворучко, Тетяна Кадильникова, Наталя Силіна,  Сергій Кадильников// Зб. «Нові матеріали і технології і металургії та машинобудуванні» вип.1 ЗНТУ, Запоріжжя, 2012.с. 126-129.

2.Криворучко О.М. Исследование динамических характеристик рабочих органов колосниковых струйных грохотов/ Олександр Криворучко, Наталя Силіна, Сергій Кадильников// Зб. наук. праць Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, Вип.№ 63, Дніпропетровськ, 2012.

3.Криворучко О.М. Особенности технологических схем производства магистральных труб/ Олександр Криворучко, Сергій Кадильников//Сб. «Проблемы недоиспользования», Том 2. Санкт-Петербург, 2016. с. 87-91.

4. Криворучко О.М. Математическая модель вибрационного стола для снятия остаточных напряжений в сварных трубах/ Олександр Криворучко, Сергій Кадильников// Зб. «Математичне моделювання» Дніпровського Державного технічного университету, Кам’янське,  2017.

5. Криворучко О.М. Динамическая модель вибропрессовой установки/ Олександр Криворучко, Сергій Кадильников// «Сучасні проблеми металургії. Наукові вісті», №21, Вип 1 (2018). Дніпро: НМетАУ – ІБК «Системні технології», 2018. с. 24-28.

Тези наукових студентських робіт:

1.Криворучко О.М. Ультразвуковой инструмент для снятия остаточных напряжений и упрочнение поверхности металлов/ Олександр Криворучко, Михайло Бакун // Зб. «Всеукраїнска науково-технічна конференція студентів і молодих вчених «Молодая академія – 2013»» Дніпропетровськ, 2013;

2.Криворучко О.М. Детоксикация водных растворов сапропелей электроимпульсной обработкой / Олександр Криворучко, Олександр П’ятниця// Зб. «Всеукраїнска науково-технічна конференція студентів і молодих вчених «Молодая академія – 2014», Дніпропетровськ 2014.

3. Криворучко О.М. Исследование электрогидроимпульсного воздействия на поверхность детали типа «вал» с целью её упрощения / Олександр Криворучко, Ольга Козиряцька// Зб. «Всеукраїнска науково-технічна конференція студентів і молодих вчених «Молодая академія – 2014», Дніпропетровськ 2014.

4. Криворучко О.М. Технологическое обеспечение качества и эксплуатационных особенностей литых изделий из алюминиевых сплавов с использованием вибрационной обработки расплава /Олександр Криворучко, Дмитро Лелека// Зб. «Всеукраїнска науково-технічна конференція студентів і молодих вчених «Молодая академія – 2015», Дніпропетровськ 2015.

5. Криворучко О.М. Экпериментальные исследования технологии повышения качества литья вибрационной обработкой/ Олександр Криворучко, Сергій Макєєв, Дмитро Лелека, Олександр П’ятниця //

Сб. «Всеукраїнска науково-технічна конференція студентів і молодих учених»

Краматорск, ДГМА, 2016.

6.Криворучко О.М. Снятие остаточных напряжений при сварке труб методом вибростабилизирующей обработки заготовоки / Олександр Криворучко, Сергій Макєєв, Юрій Трунов// Материалы всеукраинской научно-технической конференции «Механика машин – основная составляющая прикладной механики», НМетАУ, Дніпро. 2017.

1.Срібна медаль ВДНГ СРСР,

2.Бронзова медаль ВДНГ СРСР.

 1. ПАТ «Дніпропетровський агрегатний завод»,

Довідка про підсумки стажування реєстраційний номер №10/3/80 

Тема: «Набуття практичного досвіду щодо вивчення сучасних технологій виробництва на машинобудівному заводі».

дата видачі 04.07.2016 р.

Кузнєцов Євген Вікторович

Доцент кафедри технології машинобудування

Дніпропетровський металургійний інститут, 1989 р., Автоматизовані машини і агрегати, інженер-механік, диплом з відзнакою МВ-І № 033990 від 24.06.89,

реєстр. № 815.

Кандидат технічних  наук, диплом

КН № 012131 дата видачі 09.10.1996 р.

Вища атестаційна комісія України, протокол №4 від  09.10.1996 р.

05.02.08-технологія машинобудування, (131-прикладна механіка)

 

Дійсний член Міжнародної академії авторів наукових відкриттів та винаходів (МААНВВ),

Диплом № 860, дата видачі 17.09.02.

Рішення Президії МААНВВ №46 від 04.09.02.

 

Доцент по кафедрі фізики, атестат

ДЦ № 005522 дата видачі 17.10.2002 р. Атестаційна колегія Міністерства освіти і науки України,

протокол  № 4/4-Д

 від 17.10.2002 р.

магістратура

1.Спеціальні та електрофізичні методи обробки поверхні (24).

 

Автор 57 наукових праць, у тому числі двох монографій, наукового відкриття №185 «Закономірність пластичної поведінки в’язкопружних і в’язкопластичних середовищ в умовах їх розвиненої вібропластичної деформації» і 7-ми винаходів.

Основні публікації:

1. Кузнєцов Е.В. Синергетические принципы  самоорганизации пластической деформации твердых кристаллических тел // Фундаментальные и прикладные проблемы техники  и технологии. – 2012. - №3 (293).-С.38-41.

2. Кузнєцов Е.В. Анализ термодинамического механизма пластической деформации твердых кристаллических тел // Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии. – 2017. - №1 (321).-С.53-63.

 

Срібна медаль ім. П.Л. Капіци

«Автору наукового відкриття», диплом Російської Академії природничих наук № АНО/11074 від 28.11.2001 р. на підставі рішення № 144 від 27.11.2001 р.

 

 

1.                                                                                                                                                                                                                                                                                Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка,

Сертифікат б/н.

Тема: «Теоретико-методичні засади вивчення сучасної фізики та нанотехнологій у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах»,

Дата видачі  29.11.2017р.

2.                                                                                                                                                                                                                                                                                Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка,

сертифікат б/н.

Тема: «Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей  майбутнього фахівця»,

Дата видачі  08.12.17 р.

3.                                                                                                                                                                                                                                                                                Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет»,

довідка № 1/23-200.

Тема «Вивчення сучасних підходів до викладання дисципліни «Фізика»,

Дата видачі  31.03.16.

Самокиш Дмитро Миколайович

Асистент кафедри технології машинобудування

Національна металургійна академія України, 2010.

Спеціальність: Обробка металів тиском,

Кваліфікація:

магістр з обробки металів тиском (НР № 39489841)

Канд. техн. наук, 05.03.05 – “Процеси та машини обробки тиском”,

Тема: Теоретичне обґрунтування і розробка енергозберігаючих режимів холодної прокатки з раціональним співвідношенням натягів і урахуванням особливостей пружно-пластичної взаємодії штаби з валками.

(ДК 042245  від 27.04.2017)

 

бакалаврат

1. Технологія конструкційних матеріалів (32);

2. Системи візуалізації механічної обробки (40),

 

Магістратура

1. Методологія та методика наукової та технічної  творчості (24) (не обрана).

2. Розробка технологічних процесів з використанням сучасних систем автоматизованого проектування (24) (не обрана).

Автор 35 наукових праць, у тому числі

Патенти – 2,

Статті Scopus – 1;

Статті у закордонних виданнях – 10,

Статті у фахових виданнях – 12,

Колективні монографії – 1.

Наукові статті у журналах з індексом цитування (ім-пакт фактором)

1.Ya. D. Vasilev,

 D.N. Samokish Development of power saving modes of tension on cold rolling continuous mills / Metallurgical and Mining Industry, 2013/ №2, P 23-30. (Scopus).

Колективні монографії

1.Василев Я.Д. Разработка технологии производства тонкой жести одинарной прокатки в условиях мини комплекса с двухклетьевым реверсив-ным станом / [Василев Я.Д., Замогильный Р.А., Самокиш Д.Н., Иванько В.И.] // New technologies and achievements in metallurgy, material engineering and production engineering. – Częstochowa: Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. - № 57. – 2017. – P. 156-161. – ISSN 2391-632X.

Наукові статті у закордонних виданнях:

1.Василев Я.Д. Моделирование влияния натяжения на мощность про-цесса холодной полосовой прокатки / Я.Д. Василев, Д.Н. Самокиш // Известия вузов. Черная металлургия. – 2012. – № 12. – С. 19-23.

2.Василев Я.Д. Единая методика расчета энергосиловых и температурно-скоростных параметров процесса холодной полосовой прокатки/ Я.Д. Василев, Д.Н. Самокиш, А.В. Дементиенко, М.И. Завгородний // Бюллетень «Черная Металлургия» – 2014 №1 – С. 50-58

3.Василев Я.Д., Самокиш Д.Н., Дементиенко А.В., Завгородний М.И. Экспериментальная проверка точности и работоспособности единой методики расчета энергосиловых и температурно-скоростных параметров процесса холодной полосовой прокатки/ Бюллетень «Черная металлургия», 2014, №2, С 65-73.

4.            Василев, Я. Д. Исследование положения максимума контактных нормальных напряжений относительно нейтрального сечения при холодной прокатке/ Я. Д. Василев, М. И. Завгородний, Д. Н. Самокиш// Известия вузов. Черная металлургия. - 2014. - № 4. - С. 21-24.

5.Василев Я.Д. Самокиш Д.Н. Исследование влияния соотношения удельных натяжений на мощность холодной полосовой прокатки/ Сталь, 2014 / №11, С. 40-44.

6.Василев Я. Д. Разработка методики расчета энергосберегающих режимов натяжений на станах холодной полосовой прокатки / Я. Д. Василев, Д. Н. Самокиш// Бюллетень «Черная металлургия». – 2015. – №10. – С. 56-64.

7.Василев Я.Д. К определению рациональной толщины горячекатаного подката для производства тонкой жести методом одинарной прокатки / Я.Д. Василев, Р.А. Замогильный, Д.Н. Самокиш // Черная металлургия: Бюл. инта «Черметинформация» – 2016. № 12. С. 56-61.

8.Василев Я.Д. Современный комплекс с двухклетевым реверсивным станом для производства тонкой жести одинарной прокатки / Я.Д. Василев, Р.А. Замогильный, Д.Н. Самокиш // Производство проката . – 2017. № 6 – С. 28-32.

9.            Василев Я.Д. Методика оценки антифрикционной эффективности тех-нологических смазок при холодной прокатке по их физико-химическим свойствам / Я.Д. Василев, Р.А. Замогильный, Д.Н. Самокиш // Черная металлургия: Бюл. ин-та «Черметинформация» – 2017. № 4. С. 54-60.

10.Василев Я.Д. Определение антифрикционной эффективности технологических смазок при холодной прокатке по их физико-химическим свойствам / Я.Д. Василев, Р.А. Замогильный, Д.Н. Самокиш // Черная металлургия: Бюл. ин-та «Черметинформация» – 2017. № 5. – С. 68-74.

11.Тенденции развития производства и потребления жести в мире / Я.Д. Василев, Р.А. Замогильный, Д.Н. Самокиш // Черная металлургия: Бюл. ин-та «Черметинформация» – 2017. № 9. – С. 67-77.

Наукові статті у фахових виданнях:

1.Влияние толщины и относительного обжатия полосы на мощность процесса холодной прокатки с натяжением / Я.Д. Василев, Д.Н. Самокиш, Р.А. Замогильный, А.Г. Кожухарь, С.В. Кочаткова // Обработка материалов давлением. Сборник научных трудов. – Краматорск: ДГМА, 2012. – №3 (32). – С. 142-146.

2.Василев Я. Д. Определение среднего контактного нормального напряжения при холодной прокатке тонких и особо тонких полос // Я.Д. Василев, А.В. Дементиенко, Д.В. Коноводов, М.И. Завгородний, Д.Н. Самокиш / Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2013. – №4. – С. 46-50.

3.Василев Я.Д., Дементиенко А.В., Самокиш Д.Н., Замогильный Р.А. Разработка режимов прокатки особо тонкой жести на прокатно-дрессировочном стане 1400 //Обработка материалов давлением: сборник научных трудов. – Краматорск: ДГМА, 2014. – № 1 (38). – С. 137-142.

4.Василев Я.Д. Разработка энергосберегающих режимов деформации на новом двухклетевом реверсивном стане холодной прокатки 1700 для комбината «Запорожсталь» / Я.Д. Василев, Д.Н. Самокиш, Р.А. Замогильный // Металл и литье Украины – 2013. – № 7 (242) – С. 8-13.

5.Василев Я.Д. Определение нейтрального угла при холодной прокатке с использованием уточнённой модели напряжений трения // Я.Д. Василев, М. И. Завгородний, Д. Н. Самокиш, Р. А. Замогильный / Обработка металлов давлением 2013. – № 3 (36), С. 81-86.

6.Василев Я. Д., Самокиш Д. Н. Влияние режимов натяжений и обжатий на расход энергии при холодной прокатке // Я.Д. Василев, Д. Н. Самокиш / Обработка металлов давлением 2013. – № 3 (36), С. 154-159.

7.Василев Я.Д., Самокиш Д.Н. Разработка энергосберегающих режимов натяжений на непрерывных станах холодной прокатки / Металлургическая и горнорудная промышленность. 2013 – №2. – С. 34-38.

8.Повышение точности расчета коэффициента трения при холодной полосовой прокатке / Василев Я.Д., Самокиш Д.Н., Замогильный Р.А., Олей-ник А. В. // Обработка материалов давлением. – 2017. – № 1 (44). С. 187-192

9. Экспериментальное исследование влияния натяжения на силу прокатки и кривые пластичности при холодной прокатке / Василев Я.Д., Самокиш Д.Н., Замогильный Р.А., Железнов Д.В. // Обработка материалов давлением. – 2017. – № 1 (44). С. 192-199.

Статті у збірниках матеріалів конференцій:

1.Василев Я.Д., Самокиш Д.Н., Замогильный Р.А. Разработка режимов деформации при производстве тонкой и особо тонкой жести одинарной прокатки на двухклетевом реверсивном стане / Я.Д. Василев, Д.Н. Самокиш, Р.А. Замогильный // Тематический сборник. «Пластическая деформация металлов. ТОМ ІІ», Днепропетровск: ПП «Акцент», - 2014. – С. 22-26.

2.Василев Я. Д., Самокиш Д. Н. Теоретическое обоснование энергосбере-гающих режимов натяжений на полосовых станах холодной прокатки // Я.Д. Василев, Д. Н. Самокиш / Тематический сборник. «Пластическая де-формация металлов. ТОМ І», Днепропетровск: ПП «Акцент», - 2014. – С. 13-17.

3.Василев Я.Д., Замогильный Р.А., Самокиш Д.Н., Иванько В.И. Техно-логия производства тонкой жести одинарной прокатки на двухклетевом реверсивном стане / Сборник. XXVI Międzynarodova konferencja naukowa: «Produkcja i zarządzanie w przemyśle».Seria: Materialy Konfererencyjne nr 2, Zakopane 2016, С. 146-151.

ПАТЕНТИ

1.Патент 105286 Україна, МПК (2014) В21В 1/28. Спосіб безперервної холодної прокатки штаб з натягом / Я.Д. Василев, Д.М. Самокиш. – № а 2012 11228; заяв. 27.09.12; опубл. 25.04.2014, Бюл. №8. – 4 с.

2. Патент 88009 Україна, МПК (2014) В21В 1/28. Спосіб холодної прокатки штаб на одноклітьових реверсивних станах / Я.Д. Василев, Д.М. Самокиш. – № u 2013 11773; заяв. 07.10.2013; опубл. 25.02.2014, Бюл. №4. – 4 с.

ТЕЗИ

1.Василев Я.Д., Самокиш Д.Н., Журавлева С.В. Исследование контакт-ной линии полосы с валками при холодной прокатке полос с натяжением // Металлургия. Материалі VI Международной научной-практической конференции, г. Запорожье – 23-25 мая, 2017, С–295-297.

1.Захист кандидатської дисертації (ДК 042245  від 27.04.2017).

2.Центр післядипломної освіти, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів НМетАУ, 2017р.,

Тема: Інтерактивні педагогічні технології у вищий освіті.

 Довідка про спеціальну педагогічну підготовку (№128/І-П-32),

3. Сертифікат про підвищення кваліфікації «Літня школа САПР» з 03-07.07.2017 р.

Тема: «Трьохвимірне параметричне моделювання деталей і складальних одиниць в КОМПАС-3Д .» м.Кам’янське, АСКОН,

Рег.№004 01-07-М2.

та сертифікат КР –М2 №004/17.

Карабут Владлен Миколайович

старший

викладач кафедри технології машинобудування

Державна  металургійна академія України, 1994.

Спеціальність: Технологія машинобудування

Кваліфікація:

Інженер- механік (КЗ №013348 від 29.06.1994 р.)

-

бакалаврат

1. Теорiя автоматичного керування (48);

2. Об'єктно-орiєнтоване програмування (32);

3. Системи автоматизова-ного проектування (56).

 

Автор 5 наукових праць, у тому числі:

1. Макеев С.Ю., Карабут В.Н. Внедрение программных продуктов фирмы «АСКОН» при обучении студентов на специальности «Инженерная механика». Теория и практика металлургии, №1-2, 2015. с.80-89.

2.Родионов Н.А., Карабут В.Н. Внедрение программирования на языке Object Pascal при обучении студентов направления «Прикладная механика». Конференция «Наукова думка сучасності і майбутнього», 2017, с.3.

Тези:

1.Родионов Н.А., Карабут В.Н. Разработка программного обеспечения для методов математической статистики при  исследовании влияния случайных погрешностей  на точность обработки деталей. Науч.-техн. конференція «Информационные технологии в металлургии и машиностроении», НМетАУ, 2017, с.1.

2.Карабут В.Н., Родионов Н.А. Исследование резонансных частот колебаний при тонком точении  вала переключения станка 16К20. Наук.-техн. Конф. «Механика машин – основная составляющая прикладной механики», НМетАУ, 2017, с.3.

3.Самокиш Д.Н., Карабут В.Н. Разработка программного обеспечения для исследования влияния жесткости технологической системы токарно-винторезного станка 16К20 на точность обработки деталей. Наук.-техн. конференція «Информационные технологии в металлургии и машиностроении», НМетАУ, 2018, с.1.

Тези зі студентами:

1. Анализ методов сверления глубоких отверстий. Шарпило О.Ю., Карабут В.Н. Молодая академия НМетАУ, 2016, с.1.

2. Исследование  резонансных  частот  колебаний  при  тонком точении вала переключения станка 16К20. Бородин С.С., Карабут В.Н., Христиченко Е.Н.,  Родионов Н.А. «Молода академія»,  НМетАУ, 2017, с.1.

3. Аналіз методів нарізання різьб. Боровський В.С, Карабут В.Н., НМетАУ, 2018. 1с.

Методичні розробки:

1.Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Історія науки і техніки» для студентів спеціальності 6.020105 -документознавство та інформаційна діяльність / Укл. Гришин В.С., Карабут В.М. Дніпропетровськ: НМетАУ, 2015, 14 с.

2.Робоча програма технологічної практики студентів напряму (спеціальності) 6.050502  (131) – інженерна механіка (прикладна механіка) / Укл. Криворучко О.М., Карабут В.М. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2016, - 14 с.

3. Гришин В.С., Самокиш Д.М., Карабут В.М. Основи твердотільного моделювання в програмі PowerShape. Навч. посібник. - Дніпро: НМетАУ, 2018. с.49.

Центр підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення НМетАУ. Напрям «Машинобудування та металообробка»

Свідоцтво про підвищення кваліфікації реєстраційний номер ПК 02070766/18-16

Тема: Робоча програма технологічної практики студентів напряму 6.050502 – інженерна механіка

дата видачі 31.05.2016р.

 

Лапшин Сергій Павлович

старший

викладач кафедри технології машинобудуван-ня

Дніпропетровський ордена Леніна Трудового Червоного Прапора гірничого інституту ім. Артема, 1972, Диплом з відзнакою

Спеціальність:

«Механічне обладнання заводів чорної металургії»,

Кваліфікація:

Інженер-механік.

-

бакалаврат

1. Теоретичнi основи технологiї виробництва деталей (48),

2. Металорізальні верстати (24). (МБ01)

Автор 58 наукових праць, у тому числі:

Патенти – 21, монографії – 1.

Основні публкації:

1.            Пат. на корисну модель №19216  Украина, В 23 H  9/00, В 24 С  1/00. Спосіб обробки деталей  / Проволоцький О.Є., Лапшин С.П., Негруб С.Л, Ласкін В.М., Старостін Д.А. - Науково-дослідний інститут спеціальних технологій Національної металургійної академії України. Заявлено  11.05.2006; Опубл. 15.12.2006. - Бюл. №12. -4 с.

 1. Центр підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення НМетАУ. Напрям «Механічна інженерія»

Свідоцтво про підвищення кваліфікації, реєстраційний номер ПК 02070766/341-17

Тема: Розробка робочої програми і оновлення робочого конспекту з дисципліни «Металорізальні верстати».

дата видачі 29.12.2017р.

Ласкін

Віктор

Михайлович

старший

викладач кафедри технології машинобудуван-ня

Національна металургійна академія України, 2002 р., диплом

 НР № 19756933 дата видачі 01.07.2002 р.

Технологія машинобудування

спеціаліст інженерної механіки.

-

бакалаврат

1.Технологічні основи машинобудування (40);

2. Технологія обробки типових деталей, різального інструмента (56).

 

Автор 11 наукових праць, у тому числі:

Патенти - 1

Основні публікації:

Патент на корисну модель №19216, Украина, В23Н 9/00, В24С 1/00, Способ обработки деталей, - u200605172.- заявлено 11.05.2006;  Опубл.15.12.2006 Бюл. №12. 4 с. Применение интегрированных технологий для восстановления изношенных поверхностей трения / Проволоцкий А.Е., Ласкин В.М. – Основы машиностроения. Сборник научных трудов. Одесский политехнический университет – май 2008 г. – 9 с.

Компанія Delcam plc,

Отримано 5 сертифікатів про підвищення кваліфікації з 5-ти програмних продуктів.

Тема: Набуття практичного досвіду щодо вивчення виробництва деталей та складання машин на машинобудівному заводі

дата видачі  2009 р.

Центр підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення НМетАУ. Напрям «Механічна інженерія»

Свідоцтво про підвищення кваліфікації, реєстраційний номер ПК 02070766/340-17

Тема: Розробка робочої програми і оновлення робочого конспекту з дисципліни «Технологічні основи машинобудування».

дата видачі 29.12.2017р.

Бончук

Світлана

Вікторівна

Старший викладач кафедри технології машинобудування

1. Національна металургійна академія України, 2004 р., диплом НР 25747548 з відзнакою дата видачі 30.06.2004р.

Технологія машинобудування,

спеціаліст інженерної механіки;

 

2.Національна металургійна академія України,2005 р..

Диплом з відзнакою НР 28139889 дата видачі 30.06.2005р.

Управління проектами,

магістр з управління проектами.

-

бакалаврат

1. Гідравліка, гідро- та пневмоприводи (64);

2. Технологiчна оснастка (24);

3. Механоскладальнi дiльницi та цехи у машинобудуваннi (24);

4. Наукоємні технології та дослідна робота студента (24).

Автор  наукових праць, у тому числі:

Патенти – 1,

Статті у фахових виданнях – 7;

тези – 13 шт.

Основні публікації:

 1. Патент на винахід №91558, Україна, В23Q 41/00, B23P 23/00, C22B 1/00, C22B 7/00, B30B 15/30, Комплекс для виробництва профільних  заготовок з металевої стружки й інших відходів машинобудівного виробництва, - а200802354.- заявлено 25.02.2008;  Опубл.10.08.2010 Бюл. №15. 4 с.
 2. Бончук С.В. Ресурсо- и єнергосберегающие технологии получения вторичного алюминия/ Бончук С.В.// Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції «Механіка машин- основна складова прикладної механіки». – Дніпро: НМетАУ, 2017. – С.187- 189.

 

1. ПАТ «Дніпропетровський агрегатний завод»,

Довідка про підсумки стажування б/н 

Тема: Набуття практичного досвіду щодо вивчення виробництва деталей та складання машин на машинобудівному заводі

дата видачі  01.04.2013,

2. Центр підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення НМетАУ. Напрям «Механічна інженерія»

Свідоцтво про підвищення кваліфікації, реєстраційний номер ПК 02070766/339-16

Тема: Розробка робочої програми і оновлення робочого конспекту з дисципліни «Наукоємні технології та дослідна робота студента».

дата видачі 30.12.2016р.

2. Особи, які працюють за сумісництвом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6.3 Обладнання лабораторій і спеціалізованих кабінетів

 

з/п

Найменування лабораторій, спеціалізованих кабінетів, їх площа, (м2)

Найменування дисциплін

Перелік обладнання, устаткування, кількість

1

2

3

4

Кафедра технолгії машинобудування

1

Навчальна лабораторія

009 (150,5 м2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Технологія машинобудування (спеціальні розділи) (40)
 2. Спеціальні верстати та мехатронні системи у  машинобудуванні (32)
 3. Механохімічні технології (24)
 4. Абразивна обробка матеріалів (16)
 5. Методологія та методика наукової та технічної творчості (24)
 6. Спеціальні та електрофізичні методи обробки поверхні (24)
 7. Проектування спеціальної технологічної оснастки  (24)
 8. Складальні процеси у машинобудуванні (24)
 9. Інформаційно-вимірювальні й керуючі системи  в машинобудуванні (16)
 10. Сучасні технології фінішної обробки  матеріалів (16)
 11. Фізико-технологічні методи обробки у машинобудуванні (16)
 12. Технологія інструментального виробництва (16)  
 13. Розробка технологічних процесів з використанням сучасних систем автоматизованого проектування (16)
 14. Переддипломна практика
 15. Випускна робота магістра

Свердлильний верстат моделі 2М112 – 1шт.,

Вертикально свердлильний верстат 2Н118 -1шт.,

динамометр -1шт.,

Гідравлічний прес -1шт., штампи -4 шт.,

Струминноабразивне обладнання -1шт.,

Установка ВС 50-50 -1шт.,

Електроерозійний верстат мод. А.207.83 -1шт.,

Комплект УСП -1шт.,.

Натурні елементи.

Магнітні плити -3 шт., патрони, люнети ділильні головки, центри і т.п.

Зварювальний піст -1шт.

Навчальна лабораторія

106 (54 м2),

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Токарно-гвинторізний верстат 16К20 -1шт.,

Токарно-гвинторізний верстат мод. 1А616 -1шт.,.

Токарно-револьверний верстат -1шт.,

Універсальний горизонтально – фрезерний верстат 6П80 -1шт.,

Універсальний горизонтально-фрезерний

верстат 6Р82Г з ділильною головкою-1шт.,

Вертикально-фрезерний 6P11-1шт.,

Зубофрезерний верстат Pfauter -1шт.,

Зубостругальний верстат 5П23БП -1шт.,

Верстат круглошліфувальний 3А10П -1шт.

Навчальна лабораторія та комп’ютерний клас,

предметна мультимедійна аудиторія 105 (54 м2)

 

Токарно-оброблювальний

центр HAAS-ST-10 -1шт.,

Симулятор HAAS -2 шт.,

Стенди з сучасним різальним інструментом - 2 шт. (проектор -1шт., екран-1шт., компьютер – 1 шт.);

Комп’ютер Celeron D 5300 /80gb /512Mb/DVD/FDD – 10 шт.

Навчальна лабораторія

706 (53 м2)

 

 

 

 

 

 

 

 

Профілометр з інформаційно-обчислювальним комплексом -1шт.,

Машина тертя -1шт.,

Інтерференційний 3-Д профілометр -1шт.,

Машина пробопідготовки-1шт.,

Мікротвердомір ПМТ-3 -1шт.,

Інструментальний мікроскоп  Carl Zeiss -1шт.

Навчальна лабораторія

717 (106 м2)

Лабораторні ваги,

Вимірювальні прилади,

Кафедральна бібліотека

Предметна аудиторія

709 (106,7 м2)

Засоби візуалізації (навчальні плакати)

Предметна мультимедійна аудиторія, комп’ютерний клас 710 (86 м2)

Проектор -1шт., екран-1шт., компьютер – 1 шт.

Предметна аудиторія

711 (54 м2)

Стенди з різальним інструментом -7 шт.

Предметна мультимедійна аудиторія 713 (108 м2)

Проектор -1шт., екран-1шт., компьютер – 1 шт.

Предметна аудиторія

715 (71,5 м2)

Черв’ячний редуктор -1шт.

Кафедра екології, теплотехніки та охорони прації

2

Предметна аудиторія

№ 465  (56 м2)

 1. Охорона праці в галузі та цивільний захист (32)

2. Сталий розвиток в промисловості (24)

Учбово – лабораторне устаткування, предмети індивідуального захисту, дозиметри, шумометри.

Предметна аудиторія

№ 815 (48 м2)

Засоби візуалізації, наочні стенди, вимірювальне обладнання.Учбово-лабораторне устаткування.

Предметна аудиторія

№806 (100 м2)

Засоби візуалізації, наочні стенди.

Кафедра перекладу та іноземних мов

3

Цифровий лінгафонний клас Sanako Lab 100.

каб №426 (41,1 м2)

1.Іноземна мова професійного спрямування

Блоки комунікації та навушники, ТLN 82 – 16 шт., Компьютер SAMSUNG 740  – 1 шт.

Міжкафедральні комп’ютерні класи

4

133, 245, 245-а, (загальною площею 316 м2)

1.Методи прикладного статистичного аналізу (32)

Комп’ютери (усього 61) з виходом у мережу Internet

Комп’ютерна зала

№ 243 (28 м2)

2.Сучасні інформаційно-комунікаційні технології (32)

ПК Intel Celeron® G3930, 2.9Ghz, 4GB, Windows 7, - 12шт., коммутаторы -1шт., 24п Lantech, шкаф коммутационный 6U, наочні стенди

Комп’ютерна зала

№ 237 (28 м2)

ПК Intel Celeron® G3930, 2.9Ghz, 4GB, Windows 7, - 12шт., коммутаторы -1шт., 24п Lantech, шкаф коммутационный 6U, наочні стенди

Предметна мультимедійна аудиторія

№ 461 (75 м2)

Відеоконференц система – 1 шт., Проектор мультимедійний Casio– 1 шт., переносний проекційний екран – 1 шт., ноутбук Rover

Кафедра менеджменту

6

Предметна аудиторія

419 (54 м2)

1. Основи маркетингу та функцiональний менеджмент пiдприємств (32)

Засоби візуалізації,

наочні стенди

Предметна  мультимедійна аудиторія №405 (66,5 м2)

Проектор мультимедійний BENQ MР610 – 1 шт., настінний проекційний екран – 1 шт., ноутбук Aspire 5052 ANWXMi 14.1

Кафедри політичної економії

7

Предметна аудиторія

№ 302 (118,6 м2);

№206/10 (33,5 м2)

1. Національна економіка (32)

Засоби візуалізації

 

Кафедра філософії та політології

8

Предметна аудиторія

№486 (106 м2)

1.Логіка (24)

Засоби візуалізації,

 наочні стенди

Кафедра інтелектуальної власності та управління проектами

9

Предметна аудиторія

№344 (56,3 м2)

1. Основи інтелектуальної власності ( 32)

Засоби візуалізації

Методичний кабінет

№ 341 (57,7 м2)

1. Основи інтелектуальної власності ( 32)

4 од.,

1) Intel (R) Celeron (R),CPU G1610@2,60GHz/2,60 ГГц, 1,68 ГБ ОЗУ

2) Intel (R) Celeron(R),

CPU 266 GHz 2,67 ГГц 504 МБ ОЗУ

3) DriverPack Solution VIA Technologies VT 8367-8233 AMD Duron(tm) processor 1,30 ГГц, 1,00 ГБ ОЗУ

4. Засоби візуалізації

 Вгору: Акредитація