Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Силабуси навчальних дисциплін

Магістерський рівень

Освітньо-професійна програма

"Електромеханічні системи автоматизації та електропривод"

Силабус навчальної дисципліни Кількість кредитів
Обов`язкові дисципліни циклу загальної підготовки (ОК1-ОК4)
1 ОК1. Професійна іноземна лексика 3
2 ОК2. Інтелектуальна власність
ОК3. Інноваційний розвиток підприємства 3
ОК4. Виробнича безпека 3

Вибіркові дисципліни циклу загальної підготовки (ВК1-ВК2)

(студенти обирають дисципліни циклу загальної підготовки обсягом 8 кредитів ЄКТС із загальноакадемічної бази вибіркових дисциплін, яка розташована на офіційному сайті НМетАУ за посиланням: https://nmetau.edu.ua/ua/mqual/i3003/p3301)

Електромагнітна сумісність технічних засобів та якість електроживлення 4
3D швидке прототипування моделей
3 Електрична частина електростанцій з традиційними та відновлюваними джерелами енергії 4
3 Нейронні мережі в системах управління 4
4 Системний аналіз
5 Інформаційно-аналітична діяльність
6 Ефективне використання енергетичних ресурсів
7 Основи інтелектуальної власності
8 Мехатронні та спеціальні робототехнічні системи
9 Ділове листування іноземною мовою
10 Проблеми перекладу науково-технічної літератури 4
11 Редагування технічного перекладу 4
   Обов`язкові дисципліни циклу професійної (фахової) підготовки (ОК5-ОК13)
1 ОК5. Сталий розвиток в промиловості 
2 ОК6. Автоматизований електропривод 
3 ОК7. Електропостачання металургійних цехів 
4 ОК8. Комплектний електропривод 
5 ОК9. Технічні та програмні засоби електротехнічних систем  3
6 ОК10. Спеціальні питання систем керування електроприводами 3
7 ОК11. Напрями розвитку електроприводів  3
8 ОК12. Переддипломна практика 6
9 ОК13. Дипломне проектування 24

   Вибіркові дисципліни циклу професійної (фахової) підготовки (ВК3-ВК6)

(студенти обирають дисципліни циклу професійної підготовки обсягом 16 кредитів ЄКТС із кафедральної бази вибіркових дисциплін, яка розташована на офіційному сайті НМетАУ за посиланням: https://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2013/p3832)

1 Автоматизовані системи керування в металургії  4
2 Програмування цифрових систем керування електроприводами  4
3 Спеціальні питання електротехнічних систем  4
4 Несинусоїдальні режими в електричних мережах підприємств  4
5 Безконтактні системи керування 4
6 Інжинирінг електротехнічних систем 4
7 Інноваційна діяльність 4
8 Компенсація реактивних навантажень енергоємних споживачів 4

  

Бакалаврський рівень

Освітньо-професійна програма

"Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"

Силабус навчальної дисципліни Кількість кредитів
Обов`язкові дисципліни циклу загальної підготовки
1 Історія та культура України 4
2 Українська мова за професійним спрямуванням
Філософія та політологія 5
Іноземна мова 6
5 Фізична культура 8
6 Основи екології та БЖД 3
7 Економіка, підприємництво та менеджмент 5
8 Основи охорони праці 3
Вибіркові дисципліни циклу загальної підготовки
Основи зеленої промисловості 4
2 Основи комп`ютерної графіки 4
3 Публічна комунікація і культура мови
4 Стандартизація та сертифікація продукції та послуг 4
   Обов`язкові дисципліни циклу професійної (фахової) підготовки
1 Вища математика 12 
2 Вища математика - 2 
3 Фізика  10 
4 Інженерна, комп`ютерна графіка та нарисна геометрія 
5 Комп`ютерні технології та програмування   5
6  Механіка 6
7 Електроніка  5
8 Електроматеріалознавство 3
9 Електричні вимірювання 3
10 Електричні апарати 4
11 Теоретичні основи електротехніки 9
12 Промислова електроніка 7
13 Електричні машини та мікромашини 11
14 Моделювання електромеханічних систем 7
15 Елементи автоматизованого електропривода 3
16 Теорія електропривода 10
17 Системи керування електротехнічними комплексами 11
18 Електропостачання промислових підприємств 6
19 Основи теорії поля 3
20 Виробнича практика 6
21 Переддипломна практика 3
22 Дипломне проектування 12
   Вибіркові дисципліни циклу професійної (фахової) підготовки
1 Теорія імовірностей та математична статистика 4
2 Теорія автоматичного керування  4
3 Силові перетворювачі  4
4 Надійність та діагностика електротехнічних систем  4
5 Електрична частина станцій та підстанцій 4
6 Електроустаткування металургійних заводів 4
7 Електротехнологічні установки та процеси 4
8 Мікропроцесорні пристрої 4
9 Аналіз електромеханічних систем в MATLAB 4