Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Бакалаврський рівень

Освітньо-професійна програма

"Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"

Силабус навчальної дисципліни Кількість кредитів
Обов`язкові дисципліни циклу загальної підготовки
1 Історія та культура України 4
2 Українська мова за професійним спрямуванням
Філософія та політологія 5
Іноземна мова 6
5 Фізична культура 8
6 Основи екології та БЖД 3
7 Економіка, підприємництво та менеджмент 5
8 Основи охорони праці 3
Вибіркові дисципліни циклу загальної підготовки
Основи зеленої промисловості 4
2 Основи комп`ютерної графіки 4
3 Публічна комунікація і культура мови
4 Стандартизація та сертифікація продукції та послуг 4
   Обов`язкові дисципліни циклу професійної (фахової) підготовки
1 Вища математика 12 
2 Вища математика - 2 
3 Фізика  10 
4 Інженерна, комп`ютерна графіка та нарисна геометрія 
5 Комп`ютерні технології та програмування   5
6  Механіка 6
7 Електроніка  5
8 Електроматеріалознавство 3
9 Електричні вимірювання 3
10 Електричні апарати 4
11 Теоретичні основи електротехніки 9
12 Промислова електроніка 7
13 Електричні машини та мікромашини 11
14 Моделювання електромеханічних систем 7
15 Елементи автоматизованого електропривода 3
16 Теорія електропривода 10
17 Системи керування електротехнічними комплексами 11
18 Електропостачання промислових підприємств 6
19 Основи теорії поля 3
20 Виробнича практика 6
21 Переддипломна практика 3
22 Дипломне проектування 12
   Вибіркові дисципліни циклу професійної (фахової) підготовки
1 Теорія імовірностей та математична статистика 4
2 Теорія автоматичного керування  4
3 Силові перетворювачі  4
4 Надійність та діагностика електротехнічних систем  4
5 Електрична частина станцій та підстанцій 4
6 Електроустаткування металургійних заводів 4
7 Електротехнологічні установки та процеси 4
8 Мікропроцесорні пристрої 4
9 Аналіз електромеханічних систем в MATLAB 4

 

 

 Вгору: Силабуси дисциплін