Institute of Industrial and Business Technologies
Ukrainian State University of Science and Technologies

Availability of resources for organization of educational process

 НМетАУ гарантує, що ресурси, які використовуються для організації навчального процесу є достатніми та відповідають нормативам ліцензійних та умов, вимогам стандартів освітньої діяльності та стандартів вищої освіти.

Освітній процес забезпечується матеріально-технічними, кадровими, інформаційними та іншими ресурсами. При розподілі ресурсів враховуються потреби різних категорій здобувачів вищої освіти: заочників, іноземців, осіб з особливими потребами тощо).

Витрати бюджетних коштів та коштів від здобувачів вищої освіти, які навчаються за кошти фізичних і юридичних осіб, проводяться економічно прозоро. Вживаються заходи для пошуку додаткових джерел фінансування за рахунок розроблення і впровадження інноваційних проектів, замовлених науково-дослідних робіт, одержання грантів тощо.

 Матеріально-технічні ресурси. Об’єктами матеріальної інфраструктури НМетАУ є навчальні корпуси з аудиторіями та лабораторіями, бібліотека, спортивні та тренажерні зали, об’єкти соціальної інфраструктури (гуртожитки, їдальні, спортивно-озоровчий табір тощо), технічні засоби навчання, комп’ютерна база тощо.

Моніторинг забезпеченості матеріальними ресурсами відповідно до нормативних вимог здійснюється:

-     навчальним відділом (аудиторний фонд);

-     комп’ютерний центр (комп’ютерні класи, комп’ютерна техніка та обладнання, устаткування доступу до внутрішньої комп’ютерної мережі НМетАУ та Internet із використанням Wi-Fi);

-     адміністративно-господарська частина (навчальні приміщення, гуртожитки, об’єкти господарської та соціальної інфраструктури).

 Кадрові ресурси. До кадрових ресурсів НМетАУ належить адміністративно-господарчий, обслуговуючий, навчально-допоміжний, науковий та професорсько-викладацький персонал.

Моніторинг відповідності кваліфікаційного рівня керівників підрозділів, які здійснюють підготовку фахівців за певними ОП здійснюють: конкурсна комісія НМетАУ, планово-фінансовий відділ та відділ кадрів.

Моніторинг відповідності кваліфікаційного рівня (науково-теоретичної, професійної та практичної підготовки, професійної активності) викладачів, які проводять навчальні заняття на певній  ОП здійснюють гарант ОП та завідувачі кафедр.

Моніторинг участі працівників певного структурного підрозділу в наукових дослідженнях та залученні до наукових досліджень здобувачів вищої освіти здійснює науково-дослідна частина та відділ студентської науки.

Моніторинг участі науково-педагогічних працівників у програмах підвищення професійної кваліфікації здійснює Центр післядипломної освіти та підвищення кваліфікації кадрів.

 Інформаційні ресурси включають бібліотечні фонди навчальної, методичної та іншої літератури, патентний фонд,електронну бібліотечну систему, відкриті міжнародні освітні ресурси тощо.

У НМетАУ на тривають роботи зі створення інституційного репозиторію.

Моніторинг наявності актуальних описів освітніх програм, навчальних планів та програм навчальних дисциплін здійснюють навчальний відділ та Відділ ЯОД.

Моніторинг забезпеченості кожної навчальної дисципліни навчально-методичними комплексами відповідно до вимог розд. 6 Положення про організацію освітнього процесу у НМетАУ  здійснюють групи забезпечення якості ОП та навчально-науковий центр.

Моніторинг забезпеченості бібліотечного фонду навчально-методичною та іншою літературою, а також забезпеченості бібліотеки вітчизняними та закордонними фаховими періодичними виданнями, зокрема в електронному доступі (наявність доступу до баз даних англомовних періодичних наукових видань за профілем ОП) здійснюють групи забезпечення якості ОП та навчально-науковий центр.

Моніторинг наявності на веб-сайті НМетАУ (або іншому відкритому програмному середовищі) сторінок навчальних дисциплін (силабусів) певних ОП здійснює Відділ ЯОД.

Процедура

Опис процедури

Назва нормативного документу

Тип документа, номер і дата затвердження

Матеріально-технічні ресурси

Моніторинг забезпеченості аудиторним фондом здійснює навчальний відділ; комп’ютерними класами, мультимедійними проекторами, устаткуванням доступу до Internet із застосуванням Wi-Fi – комп’ютерний центр; гуртожитками та соціально-побутовою інфраструктурою – адміністративно-господарча частина.

Положення про комп’ютерний центр НМетАУ

Вчена рада, протокол № 9

від 27.09.2010

Типове положення про навчальну лабораторію кафедри

Наказ № 20

від 28.01.2013

 

Положення про студентські гуртожитки

 

Вчена рада, протокол № 8

від 24.11.2014

Кадрові ресурси

Моніторинг відповідності кваліфікаційного рівня (науково-теоретичної, професійної та практичної підготовки, професійної активності) викладачів, які проводять навчальні заняття, освітній програмі здійснює завідувач кафедри та ННЦ.

Положення про порядок проведення конкурсного відбору  та складання трудових договорів (контрактів) з науково-педагогічними працівниками НМетАУ

 

Вчена рада, протокол № 9

від 04.12.2017

 

Положення про навчально-науковий центр НМетАУ

Вчена рада, протокол № 2

від 22.02.2011

Моніторинг участі працівників підрозділу у підготовці кадрів вищої кваліфікації здійснює відділ аспірантури і докторантури.

Положення про аспірантуру і докторантуру НМетАУ

 

Вчена рада, протокол № 3 від 27.03.2017

Положення про відділ аспірантури і докторантури НМетАУ

 

Вчена рада, протокол № 4

від 26.03.2018

Моніторинг підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників здійснює завідувач кафедри та центр післядипломної освіти, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів.

Положення про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників НМетАУ

 

 

Вчена рада, протокол № 10

від 22.10.2018

Положення про центр післядипломної освіти, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів НМетАУ

Вчена рада, протокол № 9

від 27.09.2010

Інформаційні ресурси

Моніторинг здійснює ННЦ за показниками:

наявності актуальних освітніх програм та навчальних планів, укомплектованість папок навчально-методичних комплексів дисциплін, забезпеченості вітчизняними та закордонними фаховими періодичними виданнями, зокрема в електронному доступі.

Моніторинг забезпеченості навчально-методичною та іншою літературою здійснює видавнича рада

Моніторинг наявності навчально-методичних матеріалів на веб-сайті академії здійснює заочний факультет.

Положення про навчально-науковий центр НМетАУ

Вчена рада, протокол № 2

від 22.02.2011

Положення про видання навчальної та методичної літератури у НМетАУ

 

Вчена рада, протокол № 1

від 26.01.2015

 

 

Положення про бібліотеку НМетАУ

 

Вчена рада, протокол № 4

від 26.03.2018