Institute of Industrial and Business Technologies
Ukrainian State University of Science and Technologies

Savenkova Elena Vladimirovna photo

Savenkova Elena Vladimirovna

senior teacher

Contacts:

E-mail: kphysvos@meta.ua

Phone : 3748-279

Room : 511

Prepodavatel, the trainer on handball

1. Хаджинов В.А. До питання освітньої інтеграції студентської молоді з обмеженими можливостями / Хаджинов В.А., Чернявська О.А., Шатрова О.В. // Актуальні проблеми фізичного виховання студентів в сучасних умовах : наук.-практ. конф., 15–16 березня 2011 р. : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2011. – С. 141 – 143.

2. Чернявська О. Мотивація студентів з обмеженими можливостями до занять фізичною культурою та спортом / О. Чернявська, О. Шатрова // Актуальні проблеми фізичного виховання студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання : Всеукр.наук.-практ. конф., 12–13 квітня 2012 р. : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2012. – С. 237 – 239.

3. Чернявская Е.А. Отношение студентов с нарушениями слуха к занятиям по физическому воспитанию в ВУЗЕ / Е. А. Чернявская, Е. В. Шатровая, А. В. Максимов // Восток-Россия-Запад. Современные процессы развития физической культуры, спорта и туризма. Состояние и перспективы формирования здорового образа жизни : матер. ХVI Традиционного междун. симпоз., 15-18 февраля 2013 г. – Красноярск, 2013. – С.283-284. (фахове)

4. Бойко М.Н. Анализ работы обжиговой машины с применением режима интенсивной сушки / М. Н. Бойко, А. Ю. Худяков, Н. В. Полякова, Е. В. Шатровая //Инновации в материаловедении и металлургии : матер. II междун. интерактивной науч.-практ. конф., Єкатеринбург, 2012 р. С.235-237.

5. Чернявська О. Особливості організації і проведення занять з фізичного виховання зі студентами з вадами слуху / Олена Чернявська, Олена Шатрова // Актуальні проблеми фізичного виховання студентів в сучасних умовах : Регіон.наук.-практ. конф., 16–17 квітня 2013 р. : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2013. – С. 355 – 358.

6. Чекмарьова Н.Г. Оцінка здібності до відтворення заданої швидкості бігу в системі спортивного відбору / Н.Г.Чекмарьова, В.А.Хаджинов, О.В.Шатрова // Теорія і практика фізичного виховання. – Донецьк, ДонНУ. – 2013. – № 1. – С. 120–129. (фахове)

7. Бондаренко Н.О. Розвиток швидкісно-силових здібностей засобами легкоатлетичних вправ в процесі фізичного виховання учнів середнього шкільного віку / Н.О.Бондаренко, О.А.Чернявська, О.В.Шатрова, Т.В.Зуєва // Легка атлетика у навчальному процесі учнівської та студентської молоді : Всеукр.наук.-метод. конф., 16 травня 2013 р. : зб. матер. – Кривий ріг, 2013. – С. 92 – 95.

8. Шатрова О.В. Вплив занять фізичними вправами на стан здоров’я сучасних студентів / О.В.Шатрова, О.С.Боярченко, П.М.Демуш // Наука і вища освіта : матер. ХХІ Міжнар. наук. конф. студентів і молодих учених, 18 квітня 2013 р. : тези доповіді. – Запоріжжя : КПУ, 2013. – Т. 2. – С. 72-273.

9. Зелік В.О. Історичний розвиток парадигми здорового способу життя / В. О. Зелік, В. А. Хаджинов, Н. Г. Чекмарьова, О. В. Шатрова // Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук : матеріали ІІ Всеукр. наук. конф., 29–30 листопада 2013 р. : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : Вид-во НМетАУ, 2013. – Ч. ІІІ. – С. 181–182.

10. Чернявська О.А., Шатрова О.В., Хаджинов В.А., Чекмарьова Н.Г. Методичні вказівки до вивчення дисципліни ”Фізичне виховання” для студентів з вадами слуху усіх напрямів. Частина І – Дніпропетровськ : НМетАУ, 2013. – 30 с.

11. Чернявська О.А. Проблеми та перспективи отримання вищої освіти дітей з сенсорними вадами / О. А. Чернявська, О. В. Шатрова, О. М. Гришина, Л. І. Крицька // Педагогічний вектор розвитку фізичного виховання в Україні : зб. наук. пр. І Всеукр. наук.-практ. конф., 16–17 квітня 2014 р. / за заг. ред. Ю. О. Долинського. – Краматорськ : ДДМА, 2014. – С. 264–266.

12. Хаджинов В.А. Становление и развитие спорта для всех в Украине / Хаджинов В. А., Шатровая Е. В., Зелик В. А. // Молодая спортивная наука Беларуси : материалы Междунар.науч.-практ.конф., 8-10 апреля 2014 г. : зб. науч. работ. – Минск : БГУФК, 2014. – Ч. І. – С. 309 – 310.

13. Чекмарева Н.Г. Особенности развития физической рекреации в Украине / Чекмарева Н. Г., Шатровая Е. В., Зелик В. А. // Молодая спортивная наука Беларуси : материалы Междунар.науч.-практ.конф., 8-10 апреля 2014 г. : зб. науч. работ. – Минск : БГУФК, 2014. – Ч. 2. – С. 293 – 295.

14. Чекмарева Н.Г. Влияние физической культуры на формирование личностных качеств современной молодежи / Н. Г. Чекмарева, Е. В. Шатровая, В. А. Зелик, С. В. Безденежных // Актуальные проблемы физической культуры и спорта : материалы IV Междунар.науч.-практ.конф., 11 декабря 2014 г. – Чебоксары, 2014. – С. 882 – 886.

15. Шатровая Е.В. Роль спорта в жизнедеятельности человека / Е. В. Шатровая, Н. Г. Чекмарева, Т. В. Зуева, В. А. Зелик // Актуальные проблемы физической культуры и спорта : материалы IV Междунар.науч.-практ.конф., 11 декабря 2014 г. – Чебоксары, 2014. – С. 894 – 897.

16. Чекмарьова Н. Фізична культура та її вплив на формування особистих якостей сучасної молоді / Н. Чекмарьова, О. Шатрова, Т. Зуєва // Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії : матеріали ХІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 30-31 березня 2015 р. : зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Ч. І. – С. 193 – 194. (тези)

17. Чекмарьова Н. Рухова активність – запорука необхідної життєдіяльності організму людини / Наталя Чекмарьова, Валерій Хаджинов, Олена Шатрова, Ірина Мирошніченко // Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту в сучасних умовах : матер. І Міжнар. наук.-практ. конф., 15 квітня 2015 р. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 357 – 361.

18. Шатрова О. Роль спорта в современном обществе / Е. Шатровая, Н. Чекмарева, Т. Зуева, В. Зелик // Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії : матеріали ХV міжнар. наук.-практ.інтернет-конф., 30 червня - 1 липня 2015 р. : зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – С. 180 – 181. (тези)