Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Чигиринський Валерій Вікторович

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ ОБРОБКИ МЕТАЛІВ ТИСКОМ ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, ДОКТОР ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОР

ВИПУСКНИК ТЕХНОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (1971 р.)

Останнім часом Валерій Вікторович Чи­гиринський активно займається на­уковими дослідженнями у галузі маши­нобудування та металурги. При цьому неодмінно підкреслює: основні знання з техніки були закладені у Дніпропетровській мета­лургійній академії.

Народився 18 квітня 1948 р. у м. Єнакієво Доне­цької області. Поступив до Дніпропетровського ме­талургійного інституту в 1966 р., освіту здобув за спеціальністю «Обробка металів тиском». Завдячує цікавим лекціям академіка СРСР О.П. Чєкмарьова, доцентів О.О. Дінніка, В.П. Галицького та О.М. Кома­рова, старших наукових співробітників Г.Я. Олексієн- ка та В.П. Іванова. Закінчивши інститут із відзнакою, Валерій Чигиринський у 1971-1973 рр. відслужив у Радянській Армії - лейтенант, командир взводу се­редніх танків у м. Чугуєв.

Упродовж 1974-1977 рр. - аспірант, 1988- 1991 рр. - докторант цільовоїтрьохрічної докторан­тури кафедри обробки металів тиском Дніпропе­тровської металургійної академії.

Доцент Запорізького індустріального інституту (1980), доцент кафедри теоретичної механі­ки ДМетІ (1982-1988).

У 1999 р. захистив докторську дисерта­цію. З 2002 р. - професор, 2006 р. - завідувач кафедри обробки металів тиском Запорізь­кого національного технічного університету.

Опублікував понад 220 наукових праць, З монографії, отримав 27 авторських свідоцтв та патентів на винахід, більшість з яких впро­ваджено і випробувано у промисловості. На­городжений медаллю «Изобретатель СССР».

Валерій Вікторович - член спеціалізо­ваної ради захисту кандидатських та док­торських дисертацій при ЗНТУ (матеріало­знавство, механіка деформованого твердого тіла); член редакційної колегії журналу «Ви­робництво прокату»; член наукових комі­тетів багатьох міжнародних конференцій в Україні, Росії, Польщі, Словакії.

Автор нового методу рішення задач теорії плас­тичності «Метод гармонійних функцій в теорії плас­тичності». В експериментальних дослідженнях розкрив ефекти пластичної деформації: ефект до­даткового та кінематичного впливу на осередок де­формації. Інтенсивно розробляє напрям, пов'язаний із технологічним проектуванням профілів прокату для автомобілебудування.

Науковий керівник 2 докторантів, 3 аспірантів в галузі термомеханічної обробки металів, динаміки прокатних станів, методів рішення задач теорії плас­тичності.

Хобі - поезія, спорт.

Одружений, має двох синів. Батько - Чигирин­ський Віктор Михайлович - закінчив ДМетІ, пра­цював на металургійному заводі ім. Петровського начальником ад'юстажу рейкобалкового цеху, за­ступником начальника цеху, заступником директо­ра заводу. Дружина та старший син також здобули вищу освіту в металургійній академії.

Життєве кредо Валерія Вікторовича: «Активна життєва позиція та творення».
Вгору: Видатні випускники академії