Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Товаровський Йосип Григорович

\

СТАРШИЙ НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК ІНСТИТУТУ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ ІМ. 3.І. НЕКРАСОВА НАН УКРАЇНИ, ПРОФЕСОР КАФЕДРИ МЕТАЛУРГІЇ КРИВОРІЗЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕТАЛУРГІЙНОЇ АКАДЕМІЇ УКРАЇНИ, ДОКТОР ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОР, АКАДЕМІК АКАДЕМІЇ ГІРНИЧИХ НАУК УКРАЇНИ

ВИПУСКНИК МЕТАЛУРГІЙНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (1960р.)

Життєвий досвід Йосипа Григоровича Товаровського, багатогранність його осо­бистості, відкритість до людей і до життя зробили його професійний шлях яскра­вим, насиченим подіями та цікавими зу­стрічами. Крізь роки науковець несе любов до обраної справи, із вдячністю згадуючи часи студентства, про­ведені у Національній металургійній академії України.

Народився 15 липня 1936 р. у м. Дніпропетровськ. У 1955 р. став студентом Дніпропетровського мета­лургійного інституту і поринув у вир навчання. Роки студентського життя відобразили три шари інтересів Йосипа Григоровича: молодіжні, інтелектуальні, що враховували навчання за фахом та захоплення літера­турою, а також спортивні. Дніпропетровський інсти­тут був одним із найпрестижніших вишів того часу, що не могло не радувати майбутніх металургів, і студенти всіляко намагалися примножити досягнення альма-матер власними зусиллями. Захоплення Й.Г.Товаровського спортом принесло інституту ряд перемог на змаганнях з важкої атлетики у Дніпропетровську та призових місць на республіканських змаганнях.

Тонкощі процесу доменного плавлення Йосип Гри­горович пізнавав під керівництвом високих професіо­налів кафедри металургії чавуну: АД. Гогліба, З.І. Некрасова, Г.А. Воловика, М.І. Сьомика, Г.Г. Єфименка, В.Є. Левченка, А.А. Гіммельфарба - педагогів різних за характером, але єдиних у відданості професійно­му обов'язку. Ця особливість визначила формування Й.Г. Товаровського у творчому середовищі, з якого на­далі він ніколи не виходив, де б не працював. Під час навчання здобував практичний досвід на робітничих посадах металургійного заводу імені Дзержинського, а закінчивши інститут працював на металургійному за­ваді «Криворіжсталь» на посадах газовика, майстра до­менної печі, керівника доменної дослідницької групи.

Брав участь в освоєнні роботи потужних домен­них печей 2000-2700 м3 і технології доменної плавки на комбінованому дутті високих параметрів. 3 1967 р. працює в Інституті чорної металургії НАН України старшим науковим співробітником, завідувачем лабо­раторії, провідним науковим співробітником. Також є професором кафедри металургії Криворізького фа­культету Національної металургійної академії України.

Професор Й.Г. Товаровський розробив методи розрахунку та оптимізації процесів доменної плавки у фактичних і перспективних умовах, теоретичні за­сади і технічні рішення з малококсової і безкоксової доменної плавки при подаванні у фурмені вогнища продуктів газифікації низькосортного вугілля, а та­кож технологію використання резервних доменних печей для газифікації вугілля з переробкою відходів. Його розробки з удосконалення технології викорис­тання комбінованого дуття знайшли втілення на ме­талургійних комбінатах «Криворіжсталь», «Запоріжсталь», Макіївському меткомбінаті.

Результати науково-аналітичної і науково-тех­нічної діяльності вченого відображені у 460 пуб­лікаціях, з яких 18 монографій, 10 брошур, 70 ви­находів. Понад 50 його англомовних публікацій вийшли у 10 країнах, а з 2013 р. Й.Г. Товаровський є заступником головного редактора міжнародного журналу «Energy Science and Technology» (Canada). У 2001-2008 рр. - член експертної Ради з мета­лургії ВАК України, з 2001 р. член секції Наукової ради НАНУ з проблем навколишнього простору, а з 2006 р. - член секції металургії Комітету Державних премій України в галузі науки і техніки.

За плідну наукову роботу та вагомий особистий внесок у розвиток теорії і технології металургійно­го виробництва Йосипа Григоровича нагороджено почесними грамотами президії НАН України та пре­мією НАН України ім. 3.I. Некрасова. У 2011 р. наго­роджений медаллю НАН України «За підготовку нау­кової зміни».

Підхід до справ та спосіб життя Й.Г. Товаровсько­го в цілому вплинув на вибір майбутнього фаху його доньки Грети. У 1990 р. Грета Йосипівна закінчила Дніпропетровський металургійний інститут, отри­мавши кваліфікацію інженера-теплофізика. У період навчання, як і батько свого часу, Грета була багато­разовим переможцем міжвузівських олімпіад з фізи­ки. У 1994 р. захистила кандидатську дисертацію, нині викладає математику в університеті.Вгору: Видатні випускники академії