Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Сухоненко Вадим Володимирович

ОПЕРАЦІЙНИЙ ДИРЕКТОР STYLEPIT A/S У КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ВИПУСКНИК ЕКОНОМІЧНОГО ТА ГУМАНІТАРНОГО ФАКУЛЬТЕТІВ (1997р.)

За порівняно невеликий період трудової діяльності Вадим Сухоненко здобув авто­ритет висококласного фахівця, який уміло поєднує ґрунтовну фундаментальну підго­товку та успішний досвід управління в різ­них галузях економіки України, в тому числі в умовах кризи. Займається проведенням аудиту фінансово-господарської діяльності (due diligence) компаній з подальшою розробкою та реалізацією комплексних програм реструктуризації з урахуванням факторів внутрішнього і зовнішнього середовища. Має досвід роботи в регіональних компаніях за принципом «де­сантування» зі створенням ефективної команди з числа наявних у розпорядженні співробітників.

Народився 12 лютого 1973 р. у м. Дніпропет­ровськ. Після закінчення з відзнакою Дніпропетров­ського коледжу автоматики і телемеханіки у 1992 р. (за фахом «Математик-програміст») паралельно нав­чався на двох факультетах Державної металургійної академії України - економічному та гуманітарному. Також здобував освіту в Українському інституті роз­витку фондового ринку, закінчивши який у 2006 р. отримав диплом фахівця з управління активами, спе­ціаліста фінансового моніторингу учасників ринку.

Трудове становлення Вадима Володимировича почалося у 1997 р. на посаді економіста відділів фі­нансових ринків і міжнародних розрахунків Дніпро­петровської обласної дирекції АППБ «Аваль». Упро­довж двох років роботи займався супроводженням експортно-імпортних операцій клієнтів банку: пере­кази SWIFT, інкасо, акредитиви, працював на міжбанківському валютному ринку України. Згодом обіймав посаду головного економіста ВАТ «Буді­вельно-монтажний трест «Дніпроміськбуд», в якому відповідав за питання розробки та реалізації прог­рами фінансового оздоровлення холдингу.

З 2000 до 2006рр. Вадим Сухоненко- голова правління ЗАТ «Український інформаційний капі­тал»^ цей період, окрім проведення маркетингових досліджень на ринках продукції металургії, працю­вав над розробкою корпоративних сайтів, викону­вав функції керівника видавництва та головного
редактора тижневика «Металінформ». Про нього як про керівника можна з упевненістю сказати, що ця людина є ентузіастом обраної справи, яка звикла завжди завершувати розпочате.

У 2005-2007 рр. одночасно обіймав посади за­ступника голови правління КВТВП «Київ» (взуттєва фабрика на Печерську) та голови ревізійної комісії ЗАТ «Золотий пляж» (м. Ялта). У 2006-2008 рр. - ди­ректор ТОВ «Інвестиційна компанія «Стандартінвест», керівник департаменту маркетингу та ін­вестицій ТОВ «КУА «Глобус Ессет Менеджмент». У 2008 р., під час світової фінансової кризи, очолив єдину в Україні державну суднохідну компанію - ВАТ «Українське Дунайське пароплавство». В рамках комплексної антикризової програми була прове­дена реорганізація та створена нова організаційна структура управління компанією відповідно до су­часних стандартів якості, яка призвела до зниження збитковості УДП з 65 млн грн до 37,7 млн грн. Зав­дяки рішучим і високопрофесійним діям команди В.В. Сухоненка вдалося запобігти розвалу держав­ного пароплавства. Вміння Вадима Володимирови­ча вирішувати задачі державного значення сприяло призначенню його на посаду радника міністра тран­спорту та зв'язку України.

З 2012 р. розпочав співпрацю зі скандинав­ською інтернет-компанією SmartGuy Grup A/S. Спочатку як консультант, а з 2013 р. - операційний директор у країнах Центральної та Східної Європи STYLEPIT A/S (Данія). На сьогодні діяльність Вадима Сухоненка спрямована на координацію роботи офі­сів компанії в Україні, Росії, Фінляндії та Голландії, ви­ведення бренду STYLEPIT на ринки України, Іспанії, Франції, Італії та Чехії.

ДМетАУ відіграв значну роль у становленні В.В. Сухоненка як майбутнього управлінця, вироб­лення навичок самоосвіти. На думку самого випуск­ника, найбільшим активом, отриманим в ДМетАУ, є соціальний капітал, а сформоване в ті роки коло спілкування мало вирішальне значення у побудові професійної кар'єри.

Одружений, виховує доньку Дар'ю.
Вгору: Видатні випускники академії