Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Сокуренко Віктор Павлович

ПОЗАШТАТНИЙ НАУКОВИЙ КОНСУЛЬТАНТ «МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО НАУКОВО-ІНЖЕНЕРНОГО ЦЕНТРУ З

СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ ЯКОСТІ, ТРУБ, БАЛОНІВ ТА ІНШОЇ МЕТАЛОПРОДУКЦІЇ ДП «ВНІТІ-ТЕСТ»,

ДОКТОР ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОР,

АКАДЕМІК МІЖНАРОДНОЇ ІНЖЕНЕРНОЇ АКАДЕМІЇ

ВИПУСКНИК ТЕХНОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (1958р.)


Народився 8 березня 1936 р. у Дніпропетров­ську. Закінчив з відзнакою Дніпропетровський мета­лургійний інститут за спеціальністю «Обробка мета­лів тиском».

«Староста групи МО-53-2, я добре знав своїх то­варишів, - згадує Віктор Сокуренко. - На іспитах більшість отримувала оцінку «відмінно». Високий рі­вень підготовки став запорукою успішної кар'єри. Тільки у науковій сфері 9 студентів з групи - канди­дати, 4 - доктори технічних наук.

Фестивалі художньої самодіяльності, вечори, по­їздки до колгоспів, спортивні змагання згуртовува­ли. Майже усі займались різними видами спорту. Зокрема, команда борців, членом якої я був, посіла перше місце у Дніпропетровську серед вишів».

Працювати Віктор Павлович почав на Нижньо­дніпровському трубопрокатному заводі бригади­ром з калібрування та підготовки технологічного прокатного інструменту (1958-1960). До Всесо­юзного науково-дослідного і конструкторсько- технологічного інституту трубної промисловості Віктора Сокуренка запросили у 1960 р., де прой­шов шлях від молодшого наукового співробітника до першого заступника директора інституту з нау­кової роботи.

Завдячуючи керівництву Я.Ю. Осади, а згодом О.О. Семенова в інституті панував стан творчого під­несення. За технологіями, що розробили фахівці ін­ституту, побудовано нові та реконструйовані дію­чі трубні цехи, освоєні нові види труб різних марок сталі та сплавів. СРСР вийшов на перше місце у світі щодо виробництва труб.

Кандидатську дисертацію з питань удосконален­ня пілігрімовихустановок Віктор Павлович захистив у 1966 р. Невдовзі призначений керівником відділу стандартизації та управління якістю.

Розроблені і впроваджені на заводах елементи «Комплексної системи управління якістю та ефек­тивним використанням ресурсів». В цей період пе­реглянуто нормативні документи, визначені вимоги до труб вищої категорії («Знак якості»). Як резуль­тат - на великих підприємствах галузі вироблялося до 40% труб зі Знаком якості.

З 1989 р. Віктор Павлович - перший заступник директора з наукової роботи, куратор основних тех­нологічних підрозділів інституту. Захистив доктор­ську дисертацію з технологічних проблем управ­ління якістю труб. Згодом відділ стандартизації та управління якістю реорганізовано у «Міжрегіональ­ний науково-інженерний центр з сертифікації сис­тем якості, труб, балонів та іншої металопродукції ДП «ВНІТІ-тесг», в якому призначений директором.

Вітчизняні виробники труб одними з перших у країні сертифікували системи управління якістю та продукцію відповідно до міжнародних стандартів 150 серії 9000, що позитивно вплинуло на експорт. Як науковий консультант Віктор Сокуренко пра­цював щодо підвищення якості труб нафтогазово­го сортаменту в Інституті розвитку Нижньодніпров­ського трубопрокатного заводу.

Основні напрями досліджень пов'язані з удо­сконаленням технології виробництва гарячеката­них труб і підвищенням якості продукції трубних за­водів. Опублікував понад 250 наукових робіт, серед них 5 монографій.

Неодноразово очолював Державну екзаменаційну комісію під час захисту студентських дипломів у рідно­му виші, член спеціалізованої Вченої ради інституту з присудження кандидатських та докторських ступенів.

Нагороджений орденом «Знак Пошани», держав­ними медалями ВДНГ. Заслужений робітник промис­ловості України, нагороджений Грамотою Верховної Ради України, грамотою Міністерства промисловос­ті України, лауреат премії Ради Міністрів СРСР.

Одружений. Лариса Олексіївна, донька Наталія та онук Олексій - випускники Національної металур­гійної академії України.

Хобі: дача, популярна музика, раніше - спорт.Вгору: Видатні випускники академії